artykuł nr 1

Budowa placów zabaw w ramach programu Radosna Szkoła

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA

  Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zawiadamia się, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę placów zabaw w ramach programu Radosna Szkoła” zostało unieważnione z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: Kwota jaka Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie w/w zadania wynosi 150 000,00 zł brutto. Cena oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia.

artykuł nr 2

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Klwowie i Klwowskiej Woli

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

  Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zawiadamia się, że w postępowaniu na „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Klwowie i Klwowskiej Woli” ” została wybrana niżej wymieniona oferta:

Oferta oznaczona nr 1 złożona przez:


„PROMAR”

Zakład Usługowy – Krzysztof Prokopczyk

26-600 Radom, ul. Skaryszewska 6 

 za cenę brutto 105 504,01 zł (słownie zł brutto: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa zł 00/100)

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium cena

Razem

1

„PROMAR”

Zakład Usługowy – Krzysztof Prokopczyk

26-600 Radom, ul. Skaryszewska 6 

 

100

100

 Uzasadnienie:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza
w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

  Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

artykuł nr 3

Budowa placów zabaw w ramach programu Radosna Szkoła

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Wójt Gminy Klwów
26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 35, woj. mazowieckie
tel. (0-48) 671 00 10, fax (0-48) 671 00 10 wew. 25, http://www.bip.klwow.akcessnet.net/,  e-mail: ug@klwow.pl

Informuje, że postępowanie prowadzone

w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowa placów zabaw w ramach programu Radosna Szkoła”

zostało unieważnione

artykuł nr 4

Dostawa węgla kamiennego kostka w ilości około 220 ton i eko-groszku w ilości około 10 ton na sezon grzewczy 2010/2011

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

  Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zawiadamia się, że w postępowaniu na „Dostawę węgla kamiennego kostka w ilości około 220 ton i eko-groszku w ilości około 10 ton na sezon grzewczy 2010/2011” została wybrana niżej wymieniona oferta:

Oferta oznaczona nr 2 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Transportowe

Wiesław Kędziora

ul. Opoczyńska 24, 26-415 Klwów

za cenę brutto 159 942,00 zł (słownie zł brutto: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa zł 00/100)

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium cena

Razem

1

PHU „SUKCES”

Bożena Krzosek

ul. Mickiewicza 9

26-811 Wyśmierzyce

96,85

96,85

2

Przedsiębiorstwo Handlowo – Transportowe

Wiesław Kędziora

ul. Opoczyńska 24, 26-415 Klwów

100

100

Uzasadnienie:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

artykuł nr 5

Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej od km 47+940 strona lewa i od km 48+083 strona prawa do km 48+200 na terenie Gminy Klwów

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

  Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.2010.113.759..), zawiadamia się, że w postępowaniu na „Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej od km 47+940 strona lewa i od km 48+083 strona prawa do km 48+200 na terenie Gminy Klwów” została wybrana niżej wymieniona oferta:

Oferta oznaczona nr 2 złożona przez:

Giermakowska

ROBOTY DROGOWE I BRUKARSKIE

BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH

Łęgonice Małe 22

26-425 Odrzywół

za cenę brutto 112 160,81 zł (słownie zł brutto: sto dwanaście tysięcy sto sześćdziesiąt zł 81/100)

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium cena

Razem

1

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe

TRANSMAR Marek Sasin

Ul. Placowa 38/1

26-600 Radom

75,26

75,26

2

Giermakowska

ROBOTY DROGOWE I BRUKARSKIE

BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH

Łęgonice Małe 22

26-425 Odrzywół

100

100

Uzasadnienie:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

  Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.