artykuł nr 1

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Klwowie i Klwowskiej Woli

Wójt Gminy Klwów
26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 35, woj. mazowieckie
tel. (0-48) 671 00 10, fax (0-48) 671 00 10 wew. 25, http://www.bip.klwow.akcessnet.net/,  e-mail: ug@klwow.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:
Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Klwowie i Klwowskiej Woli


Zakres rzeczowy obejmuje:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klwów i Klwowska Wola:

Projektowany kanał grawitacyjny posiada następujące parametry techniczne:

długość kanału fi 160 mm SN8 L = 270,00 m. (obejmuje 60 przyłączy kanalizacyjnych indywidualnych). 

Zastosowano kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. Zewn. 160 mm – 240 szt.

Wywóz nieczystości 300 m 3

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:

  roboty ziemne związane z budową kanałów sanitarnych,

  roboty montażowe związane z budową rurociągów sanitarnych,

  pełna obsługę geodezyjną inwestycji (pomiary, inwentaryzację powykonawczą itp.).

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia.

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.

4) Braku podstaw do wykluczenia z postępowania na postawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków:

1) Warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, zamawiający uzna za spełniony w przypadku, gdy wykonawca przedłoży następujące dokumenty:

a)   Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24. ust. 1 pkt 2, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2.

b) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

c)   Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

W przypadku składania ofert przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane dokumenty  muszą być złożone przez każdego z nich.

 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 1).

 

2) Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zamawiający uzna za spełniony
w przypadku, gdy wykonawca przedłoży następujące dokumenty
:

a)   Wykaże co najmniej jedną robotę budowlaną (wykonaną w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wg załącznika nr 4.

b) Referencje potwierdzające, że roboty wyszczególnione w załączniku nr  4 zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończone.

W przypadku składania ofert przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wystarczającym jest, aby wymagane dokumenty były złożone przez jednego członka konsorcjum.

 

3) Warunek dotyczący, dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zostanie przez zamawiającego uznany
za spełniony w przypadku, gdy wykonawca przedłoży następujące dokumenty
:

a)    wykaz maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, jakim dysponuje Wykonawca wg załącznika nr 7

b) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia  niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami posiadającymi uprawnienia tj.:

- kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych posiadający aktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

- wg załącznika nr 5.  

c)   Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
wg załącznika nr 6.

W przypadku składania ofert przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wystarczającym jest, aby wymagane dokumenty były złożone przez jednego członka konsorcjum.

 

4) Warunek dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania na postawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zostanie przez zamawiającego uznany za spełniony w przypadku, gdy wykonawca przedłoży następujący dokument:

a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg załącznika nr 3;

W przypadku składania ofert przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument  musi być złożony przez każdego z nich.

 

Termin realizacji zadania: do 15.12.2010 r.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 5
w terminie do dnia 04.11.2010 r. godz.11.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.11.2010 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 3.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria wyboru oferty: Cena   - 100%, Wadium –3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł )
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej i wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie zamierza ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Umowa ramowa: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Termin związany z ofertą 30 dni
Ogłoszenie umieszczono na stronach internetowych portalu BZP.
Numer ogłoszenia: 341192 - 2010; data zamieszczenia: 21.10.2010

artykuł nr 2

Budowa placów zabaw w ramach programu Radosna Szkoła

Wójt Gminy Klwów
26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 35, woj. mazowieckie
tel. (0-48) 671 00 10, fax (0-48) 671 00 10 wew. 25, http://www.bip.klwow.akcessnet.net/,  e-mail: ug@klwow.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na:


„Budowa placów zabaw w ramach programu Radosna Szkoła”


Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie dwóch placów zabaw, w zakresie umożliwiającym użytkowanie wybudowanych obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem.

W ramach zadania inwestycyjnego należy zaprojektować i wykonać:

Zadanie nr 1

Plac zabaw o powierzchni około 240 m2 przy Szkole Podstawowej w Kłudnie na działce nr 1042
w ramach programu rządowego RADOSNA SZKOŁA. Nawierzchnię placu zabaw stanowić będzie:

  nawierzchnia na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny powinna amortyzować upadek dziecka z wysokości, piankowa lub gumowa w kolorze pomarańczowym w odcieniu zbliżonym do PANTONE: 152 C, RAL: 2011 Tieforange, zgodną z Polskimi normami – około 150 m2,

  nawierzchnia chodników syntetyczna typu tartan lub inna nawierzchnia syntetyczna
w kolorze niebieskim w odcieniu zbliżonym PANTONE: 540C, RAL: 5003 – Saphirblau, zgodną z polskimi normami – około 20 m2,

  zieleń – około 70 m2.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem nowego wyposażenia placu zabaw z drewna impregnowanego nie zawierający opon oraz elementów metalowych, z wyjątkiem łańcuchów do huśtawek i niezbędnych łączników do montażu drewnianych elementów.

Wyposażenie placu zabaw stanowić będzie:

1.   wielofunkcyjny zestaw zabawowy o wymiarach min. 11 m x 14 m  – szt. 1 zawierający minimum następujące elementy:

- wieża sześciokątna z daszkiem

- wieża kwadratowa z daszkiem

- zjeżdżalnie 2 szt.

- kładka

- ścianka wspinaczkowa

- drabinki wspinaczkowe

- koci grzbiet

- podest ruchomy

- podesty niskie

2.   huśtawka podwójna o wymiarach min. 4m x 2m, wysokość min. 2m. siedziska typu „pampers”, łańcuchy nierdzewne– szt.1

3.   Huśtawka wagowa wykonana z drewna wahająca się na stalowym łożysku o długości min. 3m – szt. 1

4.   Sprężynowce w różnorodnych kształtach zwierząt (nie mogą się dublować)
 – szt. 2

5.   Ławka parkowa z oparciem, siedziska wykonane z drewna, stelaż metalowy lub drewniany zakotwiony w gruncie – szt. 1

6.   Tablica regulaminowa wraz z regulaminem placu zabaw – szt. 1

7.   Kosz parkowy wolnostojący drewniany z wkładem z blachy ocynkowanej przytwierdzony do podłoża – szt. 1

8.   Ogrodzenie placu zabaw zgodne z wymogami programu Radosna Szkoła na dwóch bokach placów zabaw z furtką (na pozostałych dwóch bokach placu zabaw istnieje ogrodzenie).

9.   Tablica informacyjna zawierająca napis o treści „Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu rządowego „RADOSNA SZKOŁA”

 

Zadanie nr 2

Plac Zabaw o powierzchni500 m2 przy Samorządowym Przedszkolu w Klwowie przy ul. Sportowej na działce 426/2 w ramach programu rządowego RADOSNA SZKOŁA. Nawierzchnię placu zabaw stanowić będzie:

  nawierzchnia na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny powinna amortyzować upadek dziecka z wysokości, piankowa lub gumowa w kolorze pomarańczowym w odcieniu zbliżonym do PANTONE: 152 C, RAL: 2011 Tieforange, zgodną z Polskimi normami – około 240 m2,

  nawierzchnia chodników syntetyczna typu tartan lub inna nawierzchnia syntetyczna
w kolorze niebieskim w odcieniu zbliżonym PANTONE: 540C, RAL: 5003 – Saphirblau, zgodną z polskimi normami – około 50 m2,

  zieleń – około 210 m2.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem nowego wyposażenia placu zabaw z drewna impregnowanego nie zawierający opon oraz elementów metalowych, z wyjątkiem łańcuchów do huśtawek i niezbędnych łączników do montażu drewnianych elementów.

Wyposażenie placu zabaw stanowić będzie:

1.   wielofunkcyjny zestaw zabawowy o wymiarach min. 11 m x 14 m  – szt. 1 zawierający minimum następujące elementy:

- wieża sześciokątna z daszkiem

- wieża kwadratowa z daszkiem

- zjeżdżalnie 2 szt.

- kładka

- ścianka wspinaczkowa

- drabinki wspinaczkowe

- koci grzbiet

- podest ruchomy

- podesty niskie

2.   huśtawka podwójna o wymiarach min. 4m x 2m, wysokość min. 2m. siedziska typu „pampers”, łańcuchy nierdzewne– szt.1

3.   wielofunkcyjny zestaw zabawowy o wymiarach min. 8 m x 6 m  – szt. 1 zawierający minimum następujące elementy:

- wieża sześciokątna z daszkiem

- zjeżdżalnia

- kładka

- ścianka wspinaczkowa

- drabinki wspinaczkowe

- koci grzbiet

- podest ruchomy

- podesty niskie

   

4.   Huśtawka wagowa wykonana z drewna wahająca się na stalowym łożysku o długości min. 3m – szt. 2

5.   Sprężynowce w różnorodnych kształtach zwierząt (nie mogą się dublować)
 – szt. 2

6.   Ławka parkowa z oparciem, siedziska wykonane z drewna, stelaż metalowy lub drewniany zakotwiony w gruncie – szt. 2

7.   Tablica regulaminowa wraz z regulaminem placu zabaw – szt. 1

8.   Kosz parkowy wolnostojący drewniany z wkładem z blachy ocynkowanej przytwierdzony do podłoża – szt. 2

9.   Ogrodzenie placu zabaw zgodne z wymogami programu Radosna Szkoła na dwóch bokach placów zabaw z furtką (na pozostałych dwóch bokach placu zabaw istnieje ogrodzenie).

10. Tablica informacyjna zawierająca napis o treści „Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu rządowego „RADOSNA SZKOŁA”

Wymagania materiałowo-techniczne:

1.    Urządzenia zabawowe muszą posiadać certyfikaty PN-EN 1176 wydane przez uprawnione jednostki badawcze.

2.   materiały, substancje, śruby, łańcuchy, sprężyny i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające wykorzystane przy produkcji i montażu urządzeń mają posiadać wymagane atesty i dopuszczenia,

3.   elementy metalowe mają być malowane proszkowo, farbami zapewniającymi odporność na warunki atmosferyczne,

4.   ślizg zjeżdżalni należy wykonać z blachy ze stali nierdzewnej,

5.   elementy należy mocować w fundamencie z betonu B15 umieszczonym minimum 50 cm pod powierzchnią gruntu,

6.   wszystkie stosowane śruby winny być ocynkowane,

7.   elementy wykonane ze sklejki winny być pomalowane na różne kolory w tym na czerwony, żółty, zielony, niebieski aby zwiększyć atrakcyjność zestawów.

8.   Drewno: iglaste, o przekroju min. 9,0 x 9,0 cm z zaokrąglonymi krawędziami, impregnowane metodą ciśnieniowo -próżniową, malowane środkiem barwiąco – konserwującym.

9.   Liny polipropylenowe, plecione z rdzeniem stalowym o średnicy min. 16mm. Złączki z aluminium i tworzywa wysoko udarowego.

10. Kolory poszczególnych elementów zostaną uzgodnione z Wykonawcą po podpisaniu umowy.

 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;

b) udokumentują wykonanie, tj. zakończenie (rozpoczęcie robót mogło nastąpić wcześniej) w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, co najmniej 2 zakończonych  robót budowlanych polegających na wybudowaniu i wyposażeniu placu zabaw w tym jednego placu zabaw o powierzchni 500 m2 i wartości co najmniej 100 000,00 złotych; 

c) dysponują osobami, które będą pełnić funkcję projektantów

Powyższe warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w punkcie 6 niniejszej specyfikacji.

6.  Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą złożyć w ofercie Wykonawcy:

6.1. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 5a niniejszej specyfikacji muszą być:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – zawarte w punkcie 10 formularza Oferta;

b)  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  W przypadku spółek cywilnych w ofercie należy złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników.

6.2. Na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w punkcie 5b niniejszej specyfikacji oferta musi zawierać następujące dokumenty:

a) wykaz zawierający następujące dane: nazwę, adres inwestora, nazwę i adres obiektu, opis robót wraz z ich zakresem, termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót, oraz ich wartość.  Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 do specyfikacji;

b)  dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane przedstawione w wyżej wskazanym wykazie zrealizowanych robót budowlanych zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, na przykład referencje.

6.3.   Na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w punkcie 5c, oferta musi  zawierać:

a) Imię i nazwisko osoby, która będzie sprawować funkcje, o której mowa w tym punkcie. Wykaz zawierający te dane należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

b)  oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – zawarte w punkcie 4 formularza Oferta;

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 5
w terminie do dnia 28.10.2010 r. godz.11.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.10.2010 r. o godz. 12.00
w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 3.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria wyboru oferty: Cena   - 100%, Wadium – 3 000 zł
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej i wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie zamierza ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Umowa ramowa: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Termin związany z ofertą 30 dni
Ogłoszenie umieszczono na stronach internetowych portalu BZP.
Numer ogłoszenia: 330556 - 2010; data zamieszczenia: 13.10.2010 r.

artykuł nr 3

?Budowa placów zabaw w ramach programu Radosna Szkoła?

Wójt Gminy Klwów
26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 35, woj. mazowieckie
tel. (0-48) 671 00 10, fax (0-48) 671 00 10 wew. 25, http://www.bip.klwow.pl,e-mail: ug@klwow.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Budowa placów zabaw w ramach programu Radosna Szkoła”

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie dwóch placów zabaw, w zakresie umożliwiającym użytkowanie wybudowanych obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem.

W ramach zadania inwestycyjnego należy zaprojektować i wykonać:

Zadanie nr 1

Plac zabaw o powierzchni około 240 m2 przy Szkole Podstawowej w Kłudnie na działce nr 1042
w ramach programu rządowego RADOSNA SZKOŁA. Nawierzchnię placu zabaw stanowić będzie:

  nawierzchnia na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny powinna amortyzować upadek dziecka z wysokości do 1,5 m, piankowa lub gumowa w kolorze w odcieniu PANTONE: 152 C, RAL: 2011 Tieforange, zgodną z Polskimi normami – około 150 m2,

  nawierzchnia chodników syntetyczna typu tartan lub inna nawierzchnia syntetyczna
w kolorze w odcieniu PANTONE: 540C, RAL: 5003 – Saphirblau, zgodną z polskimi normami – około 20 m2,

  zieleń – około 70 m2.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem nowego wyposażenia placu zabaw z drewna impregnowanego nie zawierający opon oraz elementów metalowych, z wyjątkiem łańcuchów do huśtawek i niezbędnych łączników do montażu drewnianych elementów.

Wyposażenie placu zabaw stanowić będzie:

1.   wielofunkcyjny zestaw zabawowy o wymiarach min. 6 m x 8 m  – szt. 1 zawierający minimum następujące elementy: wieża sześciokątna z daszkiem, wieża kwadratowa z daszkiem, zjeżdżalnia , ślizg rurowy, kładka linowa, ścianka linowa – pajęczyna, wejście linowe, koci grzbiet

2.   huśtawka podwójna o wymiarach min. 4m x 2m, wysokość min. 2m. siedziska typu „pampers”, łańcuchy nierdzewne– szt.1

3.   Huśtawka wagowa wykonana z drewna wahająca się na stalowym łożysku o długości min. 3m – szt. 1

4.   Sprężynowce w różnorodnych kształtach zwierząt (nie mogą się dublować)
 – szt. 2

5.   Ławka parkowa z oparciem, siedziska wykonane z drewna, stelaż metalowy lub drewniany zakotwiony w gruncie – szt. 1

6.   Tablica regulaminowa wraz z regulaminem placu zabaw – szt. 1

7.   Kosz parkowy wolnostojący drewniany z wkładem z blachy ocynkowanej przytwierdzony do podłoża – szt. 1

8.   Ogrodzenie placu zabaw zgodne z wymogami programu Radosna Szkoła na dwóch bokach placów zabaw z furtką (na pozostałych dwóch bokach placu zabaw istnieje ogrodzenie).

9.   Tablica informacyjna zawierająca napis o treści „Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu rządowego „RADOSNA SZKOŁA”

Zadanie nr 2

Plac Zabaw o powierzchni500 m2 przy Samorządowym Przedszkolu w Klwowie przy ul. Sportowej na działce 426/2 w ramach programu rządowego RADOSNA SZKOŁA. Nawierzchnię placu zabaw stanowić będzie:

  nawierzchnia na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny powinna amortyzować upadek dziecka z wysokości do 1,5 m, piankowa lub gumowa w kolorze w odcieniu PANTONE: 152 C, RAL: 2011 Tieforange, zgodną z Polskimi normami – około 240 m2,

  nawierzchnia chodników syntetyczna typu tartan lub inna nawierzchnia syntetyczna
w kolorze w odcieniu PANTONE: 540C, RAL: 5003 – Saphirblau, zgodną z polskimi normami – około 50 m2,

  zieleń – około 210 m2.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem nowego wyposażenia placu zabaw z drewna impregnowanego nie zawierający opon oraz elementów metalowych, z wyjątkiem łańcuchów do huśtawek i niezbędnych łączników do montażu drewnianych elementów.

Wyposażenie placu zabaw stanowić będzie:

1.   wielofunkcyjny zestaw zabawowy o wymiarach min. 5,5 m x 6 m  – szt. 1 zawierający minimum następujące elementy: wieża kwadratowa z daszkiem, wieża strażacka, zjeżdżalnia , most linowy, pomost wiszący, wejście linowe, koci grzbiet

2.   huśtawka podwójna o wymiarach min. 4m x 2m, wysokość min. 2m. siedziska typu „pampers”, łańcuchy nierdzewne– szt.1

3.   wielofunkcyjny zestaw zabawowy o wymiarach min. 5,5 m x 6 m  – szt. 1 zawierający minimum następujące elementy: wieża kwadratowa z daszkiem x2, wieża z siecią strażacką, tunel linowy, zjeżdżalnia, pomost belkowy, ślizg rurowy, koci grzbiet, wejście linowe.

4.   Huśtawka wagowa wykonana z drewna wahająca się na stalowym łożysku o długości min. 3m – szt. 2

5.   Sprężynowce w różnorodnych kształtach zwierząt  – szt. 2

6.   Ławka parkowa z oparciem, siedziska wykonane z drewna, stelaż metalowy lub drewniany zakotwiony w gruncie – szt. 2

7.   Tablica regulaminowa wraz z regulaminem placu zabaw – szt. 1

8.   Kosz parkowy wolnostojący drewniany z wkładem z blachy ocynkowanej przytwierdzony do podłoża – szt. 2

9.   Ogrodzenie placu zabaw zgodne z wymogami programu Radosna Szkoła na dwóch bokach placów zabaw z furtką (na pozostałych dwóch bokach placu zabaw istnieje ogrodzenie).

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;

b) udokumentują wykonanie, tj. zakończenie (rozpoczęcie robót mogło nastąpić wcześniej) w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, co najmniej 2 zakończonych  robót budowlanych polegających na wybudowaniu i wyposażeniu placu zabaw w tym jednego placu zabaw o powierzchni 500 m2 i wartości co najmniej 100 000,00 złotych; 

c) dysponują osobami, które będą pełnić funkcję projektantów

Powyższe warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w punkcie 6 niniejszej specyfikacji.

6. Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą złożyć w ofercie Wykonawcy:

6.1. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 5a niniejszej specyfikacji muszą być:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – zawarte w punkcie 10 formularza Oferta;

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

d)  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

    W przypadku spółek cywilnych w ofercie należy złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników.

6.2. Na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w punkcie 5b niniejszej specyfikacji oferta musi zawierać następujące dokumenty:

a) wykaz zawierający następujące dane: nazwę, adres inwestora, nazwę i adres obiektu, opis robót wraz z ich zakresem, termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót, oraz ich wartość.  Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 do specyfikacji;

b) dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane przedstawione w wyżej wskazanym wykazie zrealizowanych robót budowlanych zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, na przykład referencje.

6.3.   Na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w punkcie 5c, oferta musi  zawierać:

a) Imię i nazwisko osoby, która będzie sprawować funkcje, o której mowa w tym punkcie. Wykaz zawierający te dane należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

b) oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – zawarte w punkcie 4 formularza Oferta;


Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 5
w terminie do dnia 04.10.2010 r. godz.11.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.10.2010 r. o godz. 12.00
w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 3.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria wyboru oferty: Cena   - 100%, Wadium – 3 000 zł
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej i wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie zamierza ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Umowa ramowa: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Termin związany z ofertą 30 dni
Ogłoszenie umieszczono na stronach internetowych portalu BZP.
Numer ogłoszenia: 296510 - 2010; data zamieszczenia: 17.09.2010

artykuł nr 4

Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej od km 47+940 strona lewa i od km 48+083 strona prawa do km 48+200 na terenie Gminy Klwów

Wójt Gminy Klwów
26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 35, woj. mazowieckie
tel. (0-48) 671 00 10, fax (0-48) 671 00 10 wew. 25,
http://www.bip.klwow.akcessnet.net/,  e-mail: ug@klwow.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej od km 47+940 strona lewa i od km 48+083 strona prawa do km 48+200 na terenie Gminy Klwów

1.   Przedmiot inwestycji:

„Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej od km 47+940 strona lewa i od km 48+083 strona prawa do km 48+200 na terenie Gminy Klwów”

2.   Zakres rzeczowy obejmuje:.

Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika przy drodze krajowej nr 48 Tomaszów Mazowiecki - Kock (od km 47+940 strona lewa i od km 48+083 strona prawa do km 48+200) na terenie Gminy Klwów.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

- Zdjęcie warstwy humusu

- Roboty rozbiórkowe

- Wykonanie koryta na zjazdach

- Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

- Wykonanie podbudowy

- Wykonanie zjazdów z kostki betonowej

- Wykonanie chodnika

W ramach zamówienia, oprócz robót wynikających z dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie również do:

-   wykonania i utrzymania oznakowania w trakcie prowadzenia robót oraz rozbiórki po zakończeniu robót,

-   wykonania kosztorysu powykonawczego i przekazania Inwestorom,

-   organizacji placu budowy oraz wykonania wszystkich innych prac, robót i czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotowego zamówienia.

-   przygotowanie zaplecza budowy;

-   zapewnienie bezpieczeństwa dla osób i mienia;

-   wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej;

-   wykonanie dokumentacji powykonawczej;

-   wykonanie innych opracowań, robót, usług i opłat niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia,

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia.

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.

4) Braku podstaw do wykluczenia z postępowania na postawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków:

1) Warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, zamawiający uzna za spełniony w przypadku, gdy wykonawca przedłoży następujące dokumenty:

a)   Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24. ust. 1 pkt 2, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2.

W przypadku składania ofert przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane dokumenty  muszą być złożone przez każdego z nich.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 1).

2) Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zamawiający uzna za spełniony
w przypadku, gdy wykonawca przedłoży następujące dokumenty
:

a)   Wykaże co najmniej jedno zadanie o wartości brutto nie mniejszej 300 000,00 zł, polegające na budowie chodników o długości co najmniej 500 m (wykonaną w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie), wg załącznika nr 4.

b)   Referencje potwierdzające, że roboty wyszczególnione w załączniku nr  4 zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończone.

W przypadku składania ofert przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wystarczającym jest, aby wymagane dokumenty były złożone przez jednego członka konsorcjum.

3) Warunek dotyczący, dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zostanie przez zamawiającego uznany
za spełniony w przypadku, gdy wykonawca przedłoży następujące dokumenty
:

a)   Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia  niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami posiadającymi uprawnienia tj.:

- kierownik robót w specjalności drogowej w zakresie robót budowlanych posiadający aktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wg załącznika nr 5.  

b)   Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
wg załącznika nr 6.

W przypadku składania ofert przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wystarczającym jest, aby wymagane dokumenty były złożone przez jednego członka konsorcjum.

4) Warunek dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania na postawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zostanie przez zamawiającego uznany za spełniony w przypadku, gdy wykonawca przedłoży następujący dokument:

a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg załącznika nr 3;

W przypadku składania ofert przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument  musi być złożony przez każdego z nich.

Termin realizacji zadania: do 30.11.2010 r.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 5
w terminie do dnia 23.09.2010 r. godz.11.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.09.2010 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 3.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria wyboru oferty: Cena   - 100%, Wadium –3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące  zł)
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej i wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie zamierza ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Umowa ramowa: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Termin związania ofertą 30 dni
Ogłoszenie umieszczono na stronach internetowych portalu BZP.
Numer ogłoszenia: 245747 - 2010; data zamieszczenia: 08.09.2010

 

artykuł nr 5

Dostawa węgla kamiennego kostka w ilości około 220 ton i eko-groszku w ilości około 10 ton na sezon grzewczy 2010/2011

Wójt Gminy Klwów
26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 35, woj. mazowieckie
tel. (0-48) 671 00 10, fax (0-48) 671 00 10 wew. 25,

http://www.bip.klwow.pl/,  e-mail: ug@klwow.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na:

 „Dostawa węgla kamiennego kostka w ilości około 220 ton i eko-groszku w ilości około 10 ton na sezon grzewczy 2010/2011”

Węgiel kamienny kostka (60 – 200) gat. 1

a)   kaloryczność: min. 26 MJ/kg

b) zawartość popiołu max: 5 %

c)   zawartość siarki max: 0,6%

Węgiel eko-groszek musi spełniać następujące minimalne parametry: pierwszy gatunek, wymiary ziarna: 5 - 25 mm, wartość opałowa nie mniejsza niż 25 000 KJ/kg, zawartość siarki nie wyższa niż 0,8%, zawartość popiołu nie wyższa niż 5%.

 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa węgla o w/w parametrach do:

·   Zespołu Szkół Samorządowych w Klwowie, ul Przysuska 3, 26 – 415 Klwów – 120 ton-węgiel kamienny

·   Urzędu Gminy w Klwowie, ul. Opoczyńska 35, 26 – 415 Klwów – 100 ton – węgiel kamienny,

·   Przedszkole Samorządowe w Klwowie , ul. Sportowa 2, 26-415 Klwów – 10 ton – eko-groszek.

 

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2) Braku podstaw do wykluczenia z postępowania na postawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków:

1) Warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, zamawiający uzna za spełniony w przypadku, gdy wykonawca przedłoży następujące dokumenty:

a)   Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24. ust. 1 pkt 2, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2.

W przypadku składania ofert przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane dokumenty  muszą być złożone przez każdego z nich.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 1).

2) Warunek dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania na postawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zostanie przez zamawiającego uznany za spełniony w przypadku, gdy wykonawca przedłoży następujący dokument:

a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg załącznika nr 3;

W przypadku składania ofert przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument  musi być złożony przez każdego z nich.


Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 5
w terminie do dnia 23.09.2010 r. godz.11.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.09.2010 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 3.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria wyboru oferty: Cena   - 100%, Wadium – brak
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej i wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie zamierza ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Umowa ramowa: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Termin związany z ofertą 30 dni
Ogłoszenie umieszczono na stronach internetowych portalu BZP.
Numer ogłoszenia: 293138 - 2010; data zamieszczenia: 15.09.2010