artykuł nr 1

„ZACIĄGNIECIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO BANKOWEGO W KWOCIE 680 000 ZŁ NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO ZWIĄZANEGO Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH”

Wójt Gminy Klwów
26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 35, woj. mazowieckie
tel. (0-48) 671 00 10, fax (0-48) 671 00 10 wew. 25
http www.bip.klwow.akcessnet.net,  e-mail: ug@bip.klwow.akcessnet.net
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 tys. EURO na:
„ZACIĄGNIECIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO BANKOWEGO W KWOCIE 680 000 ZŁ NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO ZWIĄZANEGO Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH”

 

1.          Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

a)                    Kwota kredytu 680 000 zł

b)                    Okres kredytowania 72 m-ce – 6 lat.

c)                    Uruchomienie kredytu w pełnej wysokości ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy kredytowej.

d)                    Karencja w spłacie rat kapitałowych 6 m-cy.

e)                    Spłata rat kapitałowych – w ratach kwartalnych tj. 23 rat po 29 000 zł ostatnia rata wyrównawcza w kwocie 13 000 zł

f)                    Spłata odsetek w okresach miesięcznych w ostatnim dniu miesiąca.

g)                    Oprocentowanie kredytu według zmiennej stawki referencyjnej WIBOR 3M z dnia 04.01.2007 r.

2.          Zabezpieczenie – weksel in blanco z deklaracją wekslową.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 5
w terminie do dnia 08.01.2007 r. godz.11.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.01.2007 r. o godz. 11.15
w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 3.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24, spełniający warunki zawarte w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria wyboru oferty: Cena    -   100%
Wadium –
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej i wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Umowa ramowa: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Termin związany z ofertą 30 dni
Ogłoszenie umieszczono na stronach internetowych portalu UZP w dniu 29.12.2006 r.
Uprawniona do kontaktów z oferentami – Piotr Rokicki, tel.(0-48) 671 00 10 wew. 13.,

Pytania i odpowiedzi:

Oferent zwrócił się z zapytaniem o określenie daty uruchomienia kredytu dla potrzeb naliczenia ceny ofertowej.

Odpowiedź zamawiającego: Dla potrzeb naliczenia ceny ofertowej, przyjmuje się uruchomienie kredytu w pełnej wysokości w dniu 18 stycznia 2007 r.

W odniesieniu do prośby o dostarczenie dokumentów służących do wstępnej oceny zdolności kredytowej Zamawiającego informujemy, że uchwała Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu, opinia RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu oraz inne dokumenty będą dostarczone oferentowi, który wygra przetarg.

artykuł nr 2

ZAKUP I SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO EKOTERM PLUS DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KŁUDNIE NA SEZON GRZEWCZYM 2006/2007

Zespół Obsługi Szkół Samorządowych
ul. Opoczyńska 35
26-415 Klwów
tel. 0-48/6710010 wew. 21, 22
http www.bip.klwow.akcessnet.net,  e-mail: ug@bip.klwow.akcessnet.net
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 tys. EURO na:
ZAKUP I SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ  OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO EKOTERM  PLUS DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KŁUDNIE NA SEZON GRZEWCZYM 2006/2007

Zakres zamówienia:

Olej opałowy w ilości 12000 litrów o następujących parametrach:

                - wartość opałowa    -              min. 42,6 MJ/kg

                - zawartości siarki    -              0,06 – 0,1 % m/m

           - temperatura zapłonu  -          min. 62 oC

           - temperatura płynięcia -         max. -20oC

 W cenie oleju opałowego winien zawierać się koszt transportu i rozładunek własny. Każda dostawa winna posiadać załączony do dowodu dostawy certyfikat jakości dostarczonego  oleju opałowego..

Termin realizacji zadania: do 30.04.2007 r.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 13 adres jak wyżej
w terminie do dnia
27.11.2006 r. godz.11.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.11.2006 r. godz.1115 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Klwowie pok. nr 3.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24, spełniający warunki zawarte w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria wyboru oferty: Cena    -   100%
Wadium – 400,00 zł (słownie: czterysta zł)

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej i wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Umowa ramowa: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Termin związany z ofertą 30 dni
Ogłoszenie umieszczono na stronach internetowych portalu UZP w dniu 16.11.2006 r.
Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami – Stanisław Pająk, tel.(0-48) 671 00 10 wew. 21, 22

 

artykuł nr 3

„ZAKUP JEDNEGO SAMOCHODU GAŚNICZEGO UŻYWANEGO DLA OSP PRZYSTAŁOWICE DUŻE”

Wójt Gminy Klwów
26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 35, woj. mazowieckie
tel. (0-48) 671 00 10, fax (0-48) 671 00 10 wew. 25
http www.bip.klwow.akcessnet.net,  e-mail: ug@bip.klwow.akcessnet.net
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 tys. EURO na:
ZAKUP JEDNEGO SAMOCHODU GAŚNICZEGO UŻYWANEGO DLA OSP PRZYSTAŁOWICE DUŻE”

Zakres zamówienia:

Lp.

PARAMETRY

l.

Rodzaj pojazdu

samochód specjalny

2.

Przeznaczenie

pożarniczy lekki

3.

Barwa nadwozia

czerwona

4.

Rok produkcji

Od 1985 r.

5.

Przebieg pojazdu w km

do 20 000,00 km

6.

Moc

min. 85 KM

7.

Rodzaj paliwa

olej napędowy

8.

Pojemność zbiornika na wodę

co najmniej 800 litrów

9.

Liczba miejsc siedzących, włączając siedzenie kierowcy

Co najmniej 9 

10.

Wspomaganie

+

11.

Szybkie natarcie

+

12.

Maszt oświetleniowy

+

13.

Dodatkowe wyposażenie

Motopompa Niagara lub równoważna szt. 2

Pilarki STIHL MS 280 lub równoważne szt. 3

Termin realizacji zadania:– 5 dni od podpisania umowy.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 5
w terminie do dnia 07.11.2006 r. godz.11.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.11.2006 r. o godz. 11.15
w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 3.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24, spełniający warunki zawarte w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria wyboru oferty: Cena    -   100%
Wadium – Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej i wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Umowa ramowa: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Termin związany z ofertą 30 dni
Ogłoszenie umieszczono na stronach internetowych portalu UZP w dniu 31.10.2006 r.
Uprawniona do kontaktów z oferentami – Piotr Rokicki  tel.(0-48) 671 00 10 wew. 13., 

 

 

artykuł nr 4

„ZAKUP JEDNEGO SAMOCHODU GAŚNICZEGO ŚREDNIEGO UŻYWANEGO DLA OSP PRZYSTAŁOWICE DUŻE”

Wójt Gminy Klwów
26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 35, woj. mazowieckie
tel. (0-48) 671 00 10, fax (0-48) 671 00 10 wew. 25
http www.bip.klwow.akcessnet.net,  e-mail: ug@bip.klwow.akcessnet.net
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 tys. EURO na:
ZAKUP JEDNEGO SAMOCHODU GAŚNICZEGO ŚREDNIEGO UŻYWANEGO DLA OSP PRZYSTAŁOWICE DUŻE”

Zakres zamówienia:

Lp.

PARAMETRY

l.

Rodzaj pojazdu

samochód specjalny

2.

Przeznaczenie

pożarniczy średni

3.

Barwa nadwozia

czerwona

4.

Rok produkcji

Od 1989 r.

5.

Przebieg pojazdu w km

do 25 000,00 km

6.

Pojemność silnika

min. 6000 cm3

7.

Moc

min. 180 KM

8.

Rodzaj paliwa

olej napędowy

9.

Pojemność zbiornika na wodę

co najmniej 1500,00 litrów

10.

Liczba miejsc siedzących, włączając siedzenie kierowcy

Co najmniej 9 

11.

Wysokie ciśnienie

+

12.

Szybkie natarcie

+

13.

Maszt oświetleniowy

+

Termin realizacji zadania:– 5 dni od podpisania umowy.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 5
w terminie do dnia 26.10.2006 r. godz.9.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.10.2006 r. o godz. 9.15
w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 3.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24, spełniający warunki zawarte w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria wyboru oferty: Cena    -   100%
Wadium – Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej i wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Umowa ramowa: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Termin związany z ofertą 30 dni
Ogłoszenie umieszczono na stronach internetowych portalu UZP w dniu 19.10.2006 r.
Uprawniona do kontaktów z oferentami – Piotr Rokicki  tel.(0-48) 671 00 10 wew. 13.,

 

 

artykuł nr 5

ZAKUP I SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ WĘGLA DO KOTŁOWNI W URZĘDZIE GMINY KLWÓW

Zakład Gospodarki Komunalnej w Klwowie
ul. Opoczyńska 37
26-415 Klwów
tel. 0-48/6710040
http www.bip.klwow.akcessnet.net,  e-mail: ug@bip.klwow.akcessnet.net
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 tys. EURO na:
ZAKUP I SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ WĘGLA DO KOTŁOWNI W URZĘDZIE GMINY KLWÓW

Zakres zamówienia:

Węgiel kamienny- kostka w ilości 70 ton o następujących parametrach:

                - kaloryczności        -              30000 kJ

                - zawartości popiołu      -         0,6 %

                - zawartości siarki    -              0,5 %

 W cenie węgla winien zawierać się koszt transportu i rozładunek własny. Każda dostawa winna posiadać załączony do dowodu dostawy certyfikat jakości dostarczonego węgla.

Termin realizacji zadania: do 31.03.2007 r.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego adres jak wyżej
w terminie do dnia
19.10.2006 r. godz.11.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.10.2006 r. godz.1115 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Klwowie pok. nr 3.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24, spełniający warunki zawarte w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria wyboru oferty: Cena    -   100%
Wadium – 500,00 zł (słownie: pięćset  zł)

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej i wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Umowa ramowa: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Termin związany z ofertą 30 dni
Ogłoszenie umieszczono na stronach internetowych portalu UZP w dniu 10.10.2006 r.
Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami – Krzysztof Łomża, tel.(0-48) 671 00 40