artykuł nr 1

"Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Klwów”

Wójt Gminy Klwów
26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 35, woj. mazowieckie
tel. (0-48) 671 00 10, fax (0-48) 671 00 10 wew. 25
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 tys. EURO na:

„Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Klwów”
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena 10 zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 9 lub za zaliczeniem pocztowym
Zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego w sieciach niskiego napięcia w następujących miejscowościach: Ligęzów, Kolonia Ulów (Borowina), Wólka Ligęzowska, Klwów, ul. Opoczyńska, Klwów, ul. Białobrzeska
polegającej na:
- zdemontowaniu istniejących opraw,
- zabudowie nowych opraw sodowych,
- przystosowaniu istniejącego punktu sterowania do nowego obciążenia,
- dobudowa linii i słupa szt. 1.


Termin realizacji zadania: do 22.12.2005 r.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 5
w terminie do dnia 18.11.2005 r. godz.11.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.11.2005 r. o godz. 11.15
w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 3.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24,
spełniający warunki zawarte w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria wyboru oferty: Cena    -   100%
Wadium – 700,00 zł
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej i wariantowej.
Termin związany z ofertą 30 dni
Uprawniona do kontaktów z oferentami – Stanisława Patrzyczna, tel.(0-48) 671 00 10 wew. 14.

 

artykuł nr 2

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Klwów na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) i art.35 ust. l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz.U z 2004 r. Nr 261 póz. 2603 ) przeznacza do zbycia nieruchomość będącą własnością gminy .

Obręb Sady Kolonia

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym położonym w miejscowości Sady Kolonia gm. Klwów oznaczoną numerem działki 17/2 opow. 0,2565 ha Stan prawny nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej nr 24.438

Cena nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym wynosi 31.914,00 zł (słownie zł trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czternaście)

Na podstawie art. 34 ust. l pkt l i pkt2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku   o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, póz. 2603 ) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości osobom fizycznym i prawnym przysługuje jeżeli osoba ta spełnia jeden z następujących warunków:

- przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów

- jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku a/bo jego spadkobiercą. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w    nabyciu na podstawie art 34  ust. l pkt l i 2 w/w ustawy winny złożyć wniosek w terminie nie krótszym niż   6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 06.12.2005 roku

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia. 25.10.2005 do dnia 15.11.2005 roku.

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnych ogłoszeniach.

Szczegółowe  informacje o nieruchomość można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klwowie pokój nr 2 w godz. pracy Urzędu tj. od 730- I530. Tel (0-48)6710010 wew. 15

artykuł nr 3

„Wykonanie projektów budowlano wykonawczych na przebudowę dróg gminy Klwów”

Wójt Gminy Klwów
26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 35, woj. mazowieckie
tel. (0-48) 671 00 10, fax (0-48) 671 00 10 wew. 25
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 tys. EURO na:

„Wykonanie projektów budowlano wykonawczych na przebudowę dróg
gminy Klwów”
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena 10 zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 9 lub za zaliczeniem pocztowym
Zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnobranżowego projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę następujących dróg gminnych:
- Ulów – Kolonia Ulów dł. ok. 1 150 m. nr ewid. działki 111, 95
- Ulów – Wólka Ulowska dł. ok. 600 m. nr ewid. działki 1192, 1587
- Ulów – Wólka Ulowska dł. 350 m. nr ewid. działki 1213
- Głuszyna –Kamienne Działki dł. ok. 1 400 m. nr ewid. działki 272, 189
- Drążno – obok Szkoły dł. ok. 1 250 m. nr ewid. działki 365
- Drążno – Drążno Ośniki dł. ok. 1 250 m. nr ewid. działki 1813
- Brzeski – Ligęzów dł. ok. 3 700 m. nr ewid. działki 1021, 1424, 83
- Klwów ul. Polna dł. ok. 260 m. nr ewid. działki 1012
- Podczasza Wola – Kłudno ok. 2 025 m. nr ewid. działki 18,19, 460
- Borowa Wola ok. 250 m. nr ewid. działki 789

 zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi.

Opracowanie obejmuje:
- wykonanie mapy do projektu,
- wykonanie projektu budowlanego,
- opracowanie projektów wykonawczych, w tym:
- kosztorysu inwestorskiego, obejmującego wyszczególnienie wszystkich dodatkowych usług, które muszą być wykonane w ramach umowy wraz z pozostałymi składnikami cenotwórczymi, związanymi z organizacją, ochroną placu budowy, zajętością pasów drogowych, organizacją ruchu, obsługą geodezyjną, inwentaryzacją powykonawczą.
- przedmiaru robót w układzie kosztorysowym dla oferentów,
- inne prace niezbędne do kompleksowego wykonania całości zadania, w tym występowanie w imieniu Zamawiającego o uzgodnienia, zapewnienia, decyzje wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
- pozyskanie pozwolenia na budowę,


Termin realizacji zadania: do 28.02.2006 r.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 5
w terminie do dnia 28.10.2005 r. godz.11.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.10.2005 r. o godz. 11.15
w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 3.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24,
spełniający warunki zawarte w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria wyboru oferty: Cena    -   100%
Wadium – 1 200,00 zł
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej i wariantowej.
Termin związany z ofertą 30 dni
Uprawniona do kontaktów z oferentami – Stanisława Patrzyczna, tel.(0-48) 671 00 10 wew. 14.

artykuł nr 4

„Przebudowa drogi gminnej Klwów – Głuszyna (Trzcianka) o długości 1,350 m. - I etap”

Wójt Gminy Klwów
26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 35, woj. mazowieckie
tel. (0-48) 671 00 10, fax (0-48) 671 00 10 wew. 25
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 tys. EURO na:
„Przebudowa drogi gminnej Klwów – Głuszyna (Trzcianka) o długości 1,350 m. I etap”
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena 10 zł) można odebrać
 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 9 lub za zaliczeniem pocztowym
Zakres zamówienia:
1. roboty pomiarowe,
2. mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni,
3. wykonanie koryta o głębokości 10 cm,
4. wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego.
Termin realizacji zadania: do 15.11.2005 r.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 5
w terminie do dnia 28.09.2005 r. godz.11.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.09.2005 r. o godz. 11.15
w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 3.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24,
spełniający warunki zawarte w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria wyboru oferty: Cena    -   100%
Wadium – 2 000,00 zł.
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej i wariantowej.
Termin związany z ofertą 30 dni
Uprawniona do kontaktów z oferentami – Stanisława Patrzyczna, tel.(0-48) 671 00 10 wew. 14.

artykuł nr 5

„Zakup i sukcesywną dostawę węgla do placówek oświatowych z terenu gminy Klwów i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klwowie w sezonie grzewczym 2005/2006”

Zespół Obsługi Szkół Samorządowych w Klwowie
ul. Opoczyńska 35
26-415 Klwów
tel. /048/671 00 10 w. 21, 22
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 tys. Euro na:
„ Zakup i sukcesywną dostawę węgla do placówek oświatowych z terenu gminy Klwów i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klwowie w sezonie grzewczym 2005/2006” w ilości:
 - 250 ton węgla kamiennego „kostka”
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Zespole Obsługi Szkół Samorządowych w Klwowie pokój nr 13 II piętro (budynek Urzędu Gminy Klwów)
- za odpłatnością 10 zł.
Termin składania ofert upływa dnia 04-10-2005 r. godz. 1100.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 04-10-2005 r. godz.1115 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Klwowie pok. nr 3.
W przetargu mogą brać udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 i spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy
- prawo zamówień publicznych oraz wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 2500 zł.
(słownie: dwa tysiące pięćset złotych)
zgodnie z art. 45 ustawy- prawo zamówień publicznych.
Kryterium oceny ofert jest: cena 100 %.
Wykonawca będzie związany z ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy Zespołu 900-1500,
tel.  /048/671 00 10 w.21, 22
Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami- Stanisław Pająk