artykuł nr 1

Zakup i sukcesywną dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2003/2004 do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie w ilości 20 tys. litrów.

Wójt Gminy w Klwowie,ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwówtel.0-48/6710010, fax.0-48/6710180ogłasza przetarg nieograniczony na:zakup i sukcesywną dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2003/2004 do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudniew ilości-20 tysięcy litrów Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych, dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych. W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy wniosą wadium w kwocie 500 ,00 zł.Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy w Klwowie pok. nr 5 do dnia 10.10.2003 r. godz. 11.30, z dopiskiem: „ Przetarg na zakup i sukcesywną dostawę oleju opałowego „. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.10.2003 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Klwowie – pok. nr 3.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. nr 8., za odpłatnością 10 zł.Kryteria wyboru ofert:- cena – 100 %. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.19 i spełniający warunki zawarte art.22 ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Uprawniony do kontaktów z oferentami – Stanisław Pająk, tel.(0-48) 6710003,pok. Nr 8.
artykuł nr 2

Wykonanie modernizacji drogi gminnej m. Kłudno Folwark (dł. 270m.)

Wójt Gminy Klwów26-415 Klwów, ul.Opoczyńska 35, woj. mazowieckietel. (0-48) 6710010, fax (0-48) 6710180ogłasza przetarg nieograniczony na:„Wykonanie modernizacji drogi gminnej m. Kłudno Folwark (dł. 270m.)”Termin realizacji zadania : do 31.10. 2003 r. /wymagany/Specyfikację istotnych warunków zamówienia(cena 10 zł) możnaodebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 9.Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 5w terminie do dnia 06.10.2003 r. godz.11.00Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.10.2003 r. o godz. 11.30w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 3.W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawieart.19 , spełniający warunki zawarte w art.22 ust.2 ustawyo zamówieniach publicznych oraz warunki określone w specyfikacjiistotnych warunków zamówieniaKryteria wyboru oferty:Cena - 100%Wadium wynosi 400,00 złUprawniona do kontaktów z oferentami – Stanisława Patrzyczna, tel.(0-48) 6710003,Pok. nr 9, w godz. 10,00 –15,00
artykuł nr 3

Wykonanie modernizacji drogi gminnej nr 3438006 w m. Kłudno- Podczasza Wola oraz nr 3438016 w m. Kłudno Górne(dł. razem 835m.)

Wójt Gminy Klwów26-415 Klwów, ul.Opoczyńska 35, woj. mazowieckietel. (0-48) 6710010, fax (0-48) 6710180ogłasza przetarg nieograniczony na:„Wykonanie modernizacji drogi gminnej nr 3438006 w m. Kłudno- Podczasza Wola oraz nr 3438016 w m. Kłudno Górne(dł. razem 835m.)”Termin realizacji zadania : do 31.10. 2003 r. /wymagany/Specyfikację istotnych warunków zamówienia(cena 10 zł) możnaodebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 9.Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 5w terminie do dnia 06.10.2003 r. godz.11.00Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.10.2003 r. o godz. 11.30w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 3.W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawieart.19 , spełniający warunki zawarte w art.22 ust.2 ustawyo zamówieniach publicznych oraz warunki określone w specyfikacjiistotnych warunków zamówieniaKryteria wyboru oferty:Cena - 100%Wadium wynosi 1200,00 złUprawniona do kontaktów z oferentami – Stanisława Patrzyczna, tel.(0-48) 6710003,Pok. nr 9, w godz. 10,00 –15,00
artykuł nr 4

Dostawę kruszywa drogowego w ramach remontu dróg gminnych w ilości ok. 1800 ton.

Wójt Gminy Klwów26-415 Klwów, ul.Opoczyńska 35, woj. mazowieckietel. (0-48) 6710010, fax (0-48) 6710180ogłasza przetarg nieograniczony na:„Dostawę kruszywa drogowego w ramach remontu dróg gminnych w ilości ok. 1800 ton"Termin realizacji zadania : do 30.11. 2003 r. /wymagany/Specyfikację istotnych warunków zamówienia(cena 10 zł) możnaodebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 9.Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 5w terminie do dnia 02.10.2003 r. godz.11.00Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.10.2003 r. o godz. 11.30w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 3.W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawieart.19 , spełniający warunki zawarte w art.22 ust.2 ustawyo zamówieniach publicznych oraz warunki określone w specyfikacjiistotnych warunków zamówieniaKryteria wyboru oferty:Cena - 100%Uprawniona do kontaktów z oferentami – Stanisława Patrzyczna, tel.(0-48) 6710003,Pok. nr 9, w godz. 10,00 –15,00
artykuł nr 5

Zakup i sukcesywną dostawę opału do placówek oświatowych i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klwowie w sezonie grzewczym 2003/2004

Wójt Gminy w Klwowie,ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwówtel.0-48/6710010, fax.0-48/6710180ogłasza przetarg nieograniczony na:zakup i sukcesywną dostawę opału do placówek oświatowych i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klwowie w sezonie grzewczym 2003/2004 w ilości-200 ton węgla kamiennego kostki,- 50 ton węgla kamiennego orzech II,- 40 ton koksu /grubego/ Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych, dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy wniosą wadium w kwocie 1.200,00 zł.Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy w Klwowie pok. nr 5 do dnia 29.09.2003 r. godz. 11,30, z dopiskiem: „ Przetarg na zakup i sukcesywną dostawę opału „. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09.2003 r. o godzinie 12,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Klwowie – pok. nr 3.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. nr 8., za odpłatnością 10 zł. Kryteria wyboru ofert: - cena – 100 %. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.19 i spełniający warunki zawarte art.22 ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uprawniony do kontaktów z oferentami – Stanisław Pająk, tel.(0-48) 6710003,pok. nr 8, oraz Krzysztof Łomża – ZGK – tel.(0-48)6710040, w godz.7,30-15,30.