artykuł nr 1

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2021 r.

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2021 r.

 • Zarządzenie nr 1/2021 w w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 2/2021 w w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Klwów na lata 2021-2023. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 3/2021 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 r.  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 4/2021 w sprawie opracowanie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2021 roku.  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 5/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu "Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Klwów na rok 2021"  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 5A/2021 w sprawie powołania zespołu ds. realizacji zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 6/2021 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego w 2021 r. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 9/2021 w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 10/2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w 2021 roku. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 11/2021 w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Klwów. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 12/2021 w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Klwów. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 13/2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2021 roku. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 14/2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2021 roku. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 14A/2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej składników mienia Urzędu Gminy Klwów. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 15/2021 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie "Prowadzenie klubu sportowego na rok 2021" Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 16/2021 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Klwów do potwierdzania zawarcia umowy dzierżawy gruntów zaliczanych do użytków rolnych. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 18/2021 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkola. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 19/2021 w sprawie dokonania oceny przydatności składników majatku ruchomego. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 20/2021 w sprawie przedłożenia informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok. Zarządzenie
 • Zrządzenie nr 21/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 22/2021 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami na rok 2021 roku. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 23/2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w 2021 roku. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 24/2021 w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Klwów. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 24A/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny i opiniowania ofert otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Opieka wytchnieniowa nad osobami z niepełnosprawnościami w Gminie Klwów w roku 2021 Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 25/2020 w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Klwów za 2020 Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 26/2020 w sprawie ustalenia wartości gruntów przyjmowanych na majątek Gminy Klwów. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 27/2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2021 roku. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 28/2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2021 roku. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 29/2021 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego  konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.”Opieka wytchnieniowa nad osobami z niepełnosprawnościami w Gminie Klwów” w ramach Programu Opieka Wytchnieniowa edycja 2021”. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 31/2021 w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2021 r. w Urzędzie Gminy Klwów.  Zarządzenie
 • Zrządzenie nr 32/2021 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia końcowego odbioru zadania pn.:  "Przebudowa drogi gminnej nr 330313W Klwów-Głuszyna". Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 33/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich użytkownika wieczystego. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 34/2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2021 roku. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 35/2021 w sprawie powołania komisji terenowej do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 36/2021 w sprawie powołania komisji terenowej do spraw szacowania szkód w środkach trwałych. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 37/2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2021 roku. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 38/2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2021 roku. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 39/2021 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym" Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 40/2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2021 roku. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 41/2021 w sprawie zmiany składu  komisji terenowej do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 42/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 43/2021 w sprawie czasu pracy w Urzędzie Gminy Klwów. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 44/2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2021 roku. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 45/2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2021 roku. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 46/2021 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kłudnie. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 47/2021 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 roku. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 48/2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu w 2021 roku. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 49/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 50/2021 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości . Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 51/2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w 2021 roku. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 52/2021 w sprawie udzielenia pożyczki stowarzyszeniu Babska Rzeczpospolita Klwów. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 53/2021 w sprawie zwrotu części kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Gminy Klwów. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 54/2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2021 roku. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 55/2021 w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Klwów.Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 56/2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w 2021 roku. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 57/2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2021 roku. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 58/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Klwów  z Organizacjami Pozarządowymi. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 59/2020 w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 roku.  Zarządzenie

 • Zrządzenie nr 60/2021 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia końcowego odbioru zadania pn.:  "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klwów". Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 61/2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w 2021 roku. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 62/2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 63/2021 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klwów na lata 2022-2028. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 64/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zmian w statucie Sołectw gminy Klwów. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 64A/2021 w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 65/2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2021 roku. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 66/2021 w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2022 r. w Urzędzie Gminy Klwów. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 67/2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2021 roku. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 68/2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2021 roku. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 69/2021 w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 70/2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2021 roku. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 71/2021 w w sprawie  oddania w użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Klwów.Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 72/2021 w w sprawie  zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy  Klwów.Zarządzenie