artykuł nr 1

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2017 r.

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2017 r.

 • Zarządzenie nr 1/2017 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 r. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 2/2017 w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji w sprawie projektu "Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Klwów na 2017 roku".   pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 3/2017 w sprawie upoważnienia pracownika do prowadzenia postępowań oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administacyjnych w sprawach z zakresu świadczenia ustawy "Za życiem"   pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 4/2017 w sprawie opracowanie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2017 roku.  pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 6/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie "Prowadzenie klubu sportowego w 2017 roku"  pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 7/2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2017 roku. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 8/2017 w sprawie zmian w planie  wydatków budżetu w 2017 roku. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 9/2017 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Klwów za rok 2016.   pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 10/2017 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018.   pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 11/2017 w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 12/2017 w sprawie zmian w planie  wydatków budżetu w 2017 roku. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 13/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie "Zorganizowanie turnieju piłki siatkowej plażowej w 2017"   pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 14/2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2017 roku. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 15/2017 w sprawie zmian w planie  wydatków budżetu w 2017 roku. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 16/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym"   pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 17/2017 w sprawie zmian w planie  wydatków budżetu w 2017 roku. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 18/2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Klwów na lata 2017-2022. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 19/2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.   pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 21/2017 w sprawie wynagrodzenia ekspertów za udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej powołanej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy  pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 22/2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2017 roku. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 23/2017 w sprawie czasu pracy w Urzędzie Gminy Klwów   pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 23A/2017 w sprawie zmian w polityce rachunkowości w Urzędzie Gminy w Klwowie. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 24/2017 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 25/2017 w sprawie upoważnienia pracownika do prowadzenia postępowań oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administacyjnych w sprawach z zakresu należących do właściwości gminy.   pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 26/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.  pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 27/2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2017 roku. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 28/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorom i Kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.   pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 29/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Klwów. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 30/2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2017 roku. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 31/2017 w sprawie zmian wydatków budżetu w 2017 roku. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 32/2017 w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 33/2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2017 roku. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 34/2017 w sprawie konsultacji społecznych. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 35/2016 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn. : Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głuszyna. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 36/2017 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Klwów projektu uchwały budżetowej na 2018 rok. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 37/2017 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klwów na lata 2018-2023. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 38/2017 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 r. w Urzędzie Gminy Klwów. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 39/2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2017 roku. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 40/2017 w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Klwowie.   pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 41/2017 w sprawie zmian w Regulaminie  Organizacyjnym  Urzędu Gminy w Klwowie. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 42/2017 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do szkoły.  pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 44/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Klwów. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 45/2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2017 roku. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 46/2017 w sprawie zmian wydatków budżetu w 2017 roku. pdf  Zarządzenie