artykuł nr 1

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2014 r.

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2014 r.

 

 • Zarządzenie Nr 1/2014 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 r.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 2/2014 w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 3/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 4/2014 w sprawie powołania Zespołu Utrzymania Rezultatów Projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządowych województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potęcjału województwa"    Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 5/2014 w sprawie zmiany zatwierdzenia do realizacji Planu Obrony Cywilnej Gminy Klwów   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 7/2014 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz zmian w planie finansowym wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2014 roku.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 8/2014 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie "Prowadzenie szkółki piłkarskiej, organizowanie meczów, oraz rozgrywek piłkarskich" w 2014 roku.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 10/2014 w sprawie pprzeprowadzenia kontroli finansowej w nadzorowanych jednostkach budżetowych Gminy Klwów. Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 11/2014 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Klwowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej - Zespół w Radomiu sprawozdania z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2013 r.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 12/2014 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz zmian w planie finansowym wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2014 roku.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 13/2014 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Klwów   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 14/2014 w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji w wyborach do Parlamentu Europejskiego   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 15/2014 w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Klwów.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 16/2014 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz zmian w planie finansowym wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2014 roku.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 17/2014 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 18/2014 w sprawie upoważnienia Pani Anny Rokickiej - Kierownika GOPS do prowadzenia postępowania w sprawach  o zasiłki dla opiekunów i do wydania decyzji w tych sprawach.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 19/2014 w sprawie upoważnienia Pani Urszuli Nowak  do prowadzenia postępowania w sprawach  o zasiłki dla opiekunów.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 20/2014 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz zmian w planie finansowym wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2014 roku.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 21/2014 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 22/2014 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz zmian w planie finansowym wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2014 roku.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 23/2014 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz uporządkowanie ewidencji środków trwałych.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 24/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 25/2014 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz zmian w planie finansowym wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2014 roku.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 26/2014 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 27/2014 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz zmian w planie finansowym wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2014 roku.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 28/2014 w sprawie czasu pracy w Urzędzie Gminy Klwów.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 29/2014 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014r.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 30/2014 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz zmian w planie finansowym wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2014 roku.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 31/2014 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz zmian w planie finansowym wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2014 roku.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 32/2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi.    Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 33/2014 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 34/2014 w sprawie : zmian w planie wydatków budżetu w 2014 roku.    Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 35/2014 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 36/2014 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz zmian w planie finansowym wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2014 roku.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 37/2014 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Klwów    Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 38/2014 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz zmian w planie finansowym wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2014 roku.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 39/2014 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia końcowego odbioru zadania...   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 40/2014 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Klwów projektu uchwały budżetowej na 2015 rok.    Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 41/2014 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Klwów Prognozy Finansowej Gminy Klwów na lata 2015-2022.    Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 42/2014 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz zmian w planie finansowym wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2014 roku.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 43/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 44/2014 w sprawie powołania Komisji stypendialnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Klwów   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 45/2014 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz zmian w planie finansowym wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2014 roku.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 46/2014 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Klwów.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 47/2014 w sprawie zmian w Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 48/2014 w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie i aktualizację gminnego rejestru upoważnień w celu dostepu do Systemu Rejestrów Państwowych (SRP).  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 49/2014 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz zmian w planie finansowym wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2014 roku.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 49a/2014 w sprawie przeprowadzeniainwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 50/2014 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 51/2014 w sprawie powołania komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania ruchomego majątku Gminy Klwów.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 52/2014 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 53/2014 w sprawie wprowadzenia regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.    Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 54/2014 w sprawie powołania stałej  Komisji Likwidacji środków trwałych i pozostałych środków  trwałych, na wyposażeniu Ochotniczych Strażych  Pożarnych i Urzędu Gminy Klwów.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie