artykuł nr 1

Załączniki:
Zarządzenie Nr 50/2009 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy w 2009 r.261 KB
Zarządzenie Nr 49/2009 w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów Wójta Gminy Klwów.MB
Zarządzenie Nr 48/2009 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy w 2009 r.263 KB
Zarządzenie Nr 47/2009 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy w 2009 r.259 KB
Zarządzenie Nr 44/2009 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Głuszyna. 244 KB
Zarządzenie Nr 45/2009 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Klwowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej- Zespół w Radomiu projektu budżetu na 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. 239 KB
Zarządzenie Nr 44/2009 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drążno. 228 KB
Zarządzenie Nr 43/2009 w sprawie powołania komisji ds. zweryfikowania zarzutów postawionych w pismaeh L.dz:4582,4583.168 KB
Zarządzenie Nr 42/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości połozonej w obrębie wsi Kolonia Ulów.255 KB
Zarządzenie Nr 41/2009 w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową w sytuacji masowego zagrożenia.309 KB
Zarządzenie Nr 40A/2009 w sprawie zaopatrywania w okulary ochronne osób zatrudnionych do pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.456 KB
Zarządzenie Nr 40/2009 w sprawie stosowania oraz ustalenia norm przydziału odzieży obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej w Urzędzie Gminy w Klwowie.342 KB
Zarządzenie Nr 25/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: Udzielenie i obsluga kredytu na realizację zadań inwestycyjnych w 2009 r .243 KB
Zarządzenie Nr 38/2009 w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Klwowie.300 KB
Zarządzenie Nr 37/2009 w sprawie czasu pracy w Urzędzie Gminy w Klwowie.221 KB
Zarządzenie Nr 36/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: ,Dostawę węgla kamiennego kostka w ilości 200 ton na sezon grzewczy 2009/2010233 KB
Zarządzenie Nr 35/2009 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy w 2009 r.207 KB
Zarządzenie Nr 34/2009 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru zadania pn.: Rozbudowa systemu wodociągów w Gminie Klwów. 231 KB
Zarządzenie Nr 33A/2009 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru robót wykończeniowych i instalacyjnych do zadań pod nazwą: Remont pomieszczeń budynku przedszkola w Klwowie 230 KB
Zarządzenie Nr 33/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości połozonej w obrębie wsi Kolonia Ulów i Sulgostów.256 KB
Zarządzenie Nr 32/2009 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia rekrutacji dzieci do przedszkola prowadzonego w ramach projektu ,Przedszkole - lepsze jutro209 KB
Zarządzenie Nr 31/2009 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z osobami ubiegającymi się o pracę nauczyciela w przedszkolu prowadzonym w ramach projektu ,,Przedszkole lepsze jutro"275 KB
Zarządzenie Nr 30/2009 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Klwowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej- Zespół w Radomiu informacji o przebiegu wykoniania budżetu Gminy oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2009 r. 399 KB
Zarządzenie Nr 29/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup 1 fabrycznie nowego specjalisycznego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z wyposażeniem dla potrzeb OSP w Klwowie. 248 KB
Zarządzenie Nr 28/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości połozonej w obrębie wsi Klwowska Wola.225 KB
Zarządzenie Nr 27/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Głuszyna oraz Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drążno245 KB
Zarządzenie Nr 26B/2009 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru zadania pn.: Budowa boiska sportowego w miejscowości Sady Kolonia 235 KB
Zarządzenie Nr 26A/2009 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru zadania pn.: Remont pomieszczeń budynku przedszkola w Klwowie 233 KB
Zarządzenie Nr 26/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości połozonej w obrębie wsi Klwów.253 KB
Zarządzenie Nr 25/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowe systemu wodociągów w Gminie Klwów234 KB
Zarządzenie Nr 24/2009 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy w 2009 r.253 KB
Zarządzenie Nr 23/2009 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru zadania pn.: Budowa boiska sportowego trawiastego w miejscowości Klwów - II etap. 235 KB
Zarządzenie Nr 22/2009 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę. MB
Zarządzenie Nr 21/2009 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Klwowie.250 KB
Zarządzenie Nr 20/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowa systemu wodociągów na terenie gminy Klwów169 KB
Zarządzenie Nr 19/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na realizację zadań inwestycyjnych w 2009 r. 177 KB
Zarządzenie Nr 18/2009 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Klwów elektronicznego obiegu dokumentów w ramach aplikacji SODAN236 KB
Zarządzenie Nr 17/2009 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klwów. 163 KB
Zarządzenie Nr 16/2009 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru zadania pn.: Budowa boiska sportowego trawiastego w miejscowości Klwów - I etap. 170 KB
Zarządzenie Nr 15/2009 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Klwów279 KB
Zarządzenie Nr 14/2009 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy w 2009 r.151 KB
Zarządzenie Nr 13/2009 w sprawie udzielenia upoważnienia z zakesu gospodarki finansowej w związku z usprawiedliwioną nieobecnością Skarbnika Gminy Klwów.154 KB
Zarządzenie Nr 12/2009 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy w 2009 r.149 KB
Zarządzenie Nr 11/2009 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy w 2009 r.138 KB
Zarządzenie Nr 10/2009 w sprawie instrukcji regulującej ewidencję i pobór podatków i oplat.144 KB
Zarządzenie Nr 9/2009 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy w 2009 r.144 KB
Zarządzenie Nr 8/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Remont pomieszczeń budynku przedszkola w Klwowie175 KB
Zarządzenie Nr 7/2009 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru zadania pn.: Remont sali konferencyjnej i łazienki w budynku Urzędu Gminy w Klwowie154 KB
Zarządzenie Nr 6/2009 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Klwowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej- Zespół w Radomiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2008 r.197 KB
Zarządzenie Nr 5/2009 w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu ustalania i wyplacania ekwiwalentu pieniężnego strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Klwów 214 KB
Zarządzenie Nr 4/2009 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostce O chotnicze Straży Pożarnej w Klwowie.150 KB
Zarządzenie Nr 3/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klwów169 KB
Zarządzenie Nr 2/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa boiska sportowego trawiastego w miejscowości Klwów ? II etap172 KB
Zarządzenie Nr 1/2009 w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych. 126 KB