artykuł nr 1

Podatki i opłaty obowiązujące w 2008 r.

  Zgodnie z podjętymi przez Radę Gminy Uchwałami i na podstawie ustaw: o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 roku (tj. Dz. U. z 1993 roku Nr 94 poz. 431 z poźn. zm.), o podatku leśnym z dnia 30 października 2002 (tj. Dz. U. Nr 200 poz. 1682 z późn. zm.), o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku (tj. Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) oraz o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz. U. 2001 roku Nr 142, poz. 1591) ustalony został:

1. Podatek rolny

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( t. j. Dz. U. z 1993 r. Nr. 94, poz. 431) - 95 zł 
- od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( t. j. Dz. U. z 1993 r. Nr. 94, poz. 431) - 190 zł

2. Podatek leśny

- 17,60 zł. za hektar

3. Stawki podatku od nieruchomości:

- od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,32 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.
- od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 13,56 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.
- od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 0,31 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej - 5,45 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.
- od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 2,90 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.
- od pozostałych budynków lub ich części ( w tym letniskowe ) - 6,22 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.
- od budowli, oraz od budowli związanych z wytworzeniem energii elektrycznej lub ciepła, linie elektryczne lub ciepła, linie elektromagnetyczne przesyłowe i rurociągi i przewody sieci rozdzielczej gazów, ciepła, paliw i wody, budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków, budynki lub i części bezpośrednio związane z procesem poboru i uzdatniania wody - 2% ich wartości.
- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,40 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.
- od gruntów :

a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 1,90 zł. od 1 ha pow.

b) od pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.- 0,18 zł. od 1 m2

4. Opłaty administracyjne

Opłacie administracyjnej podlega sporządzenie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
- od wypisu dotyczącego jednej miejscowości – 40 zł.
- od wypisu dotyczącego dwóch i więcej miejscowości – 60 zł.
- od wyrysu – 50 zł.

5. Podatek od środków transportowych

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 ton i poniżej 12 ton

Lp.

Dopuszczalna masa całkowita


1.

powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie

240 zł

2.

powyżej 5,5 t a poniżej 12 t

370 zł

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita w tonach

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem

uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

osi jezdnych

dwie osie

12

13

846 zł

1 050 zł

13

14

960 zł

1 160 zł

14

15

1 050 zł

1 270 zł

15


1 160 zł

1 370 zł

trzy osie

12

17

1 050 zł

1 270 zł

17

19

1 270 zł

1 670 zł

19

21

1 660 zł

1 880 zł

21

23

2 200 zł

2 090 zł

23

25

2 200 zł

2 200 zł

25


2 200 zł

2 300 zł

cztery osie i więcej

12

25

1 670 zł

1 880 zł

25

27

1 880 zł

2 080 zł

27

29

2 090 zł

2 180 zł

29

31

2 200 zł

2 480 zł

31


2 240 zł

2 480 zł

3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton.

Lp.

Dopuszczalna masa całkowita


1.

od 3,5 t do 5,5 t włącznie

560 zł

2.

powyżej 5,5 t do 9 t włącznie

670 zł

3.

powyżej 9 t a poniżej 12 t

780 zł

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy+ naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa

(w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem

uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi

jezdnych

dwie osie

12

18

1 030 zł

1 230 zł

18

25

1 230 zł

1 340 zł

25

31

1 350 zł

1 450 zł

31


1 480zł

1 930 zł

trzy osie

12

40

1 560 zł

1 850 zł

40


1 760 zł

2 500 zł


5. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton.

Lp.

Dopuszczalna masa całkowita


1.

od 7 t do 10 t

180zł

2.

powyżej 10 t a poniżej 12 t

200 zł

6. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem pneumatycznym

lub zawieszeniem uznanym

za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi

jezdnych

jedna oś

12

18

290 zł

320 zł

18

25

310 zł

340 zł

25


340 zł

580 zł

dwie osie

12

28

310 zł

340 zł

28

33

630 zł

880 zł

33

38

880 zł

1 330 zł

38


1 200 zł

1 760 zł

trzy osie

12

38

680 zł

950 zł

38


950 zł

1 300 zł

7. Od autobusu wyprodukowanego w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

Lp.1.

mniej niż 20 miejsc

1480 zł

2.

powyżej 20 miejsc do 29 miejsc

1490 zł

3.

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1880 zł