artykuł nr 31

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 20 000,00 zł, w tym: Piłka Nożna 20 000,00 zł

Wójt Gminy KLWÓW

o g ł a s z a

Otwarty konkurs ofert na wykonanie  zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Klwów w roku 2019 przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie

I. Rodzaje i formy realizacji zadania w zakresie:

1.Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 20 000,00 zł, w tym:

-Piłka Nożna – 20 000,00 zł

Zadanie, o którym mowa mogą być wykonywane poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu:

a) prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Klwów, w zakresie różnych dyscyplin sportowych oraz udział w rozgrywkach, zawodach i turniejach sportowych,

b) organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych dla lokalnej społeczności,

c) popularyzacja kultury fizycznej wśród lokalnej społeczności poprzez uczestnictwo w zawodach, turniejach i rozgrywkach sportowych o różnym zasięgu,

d) tworzenie warunków pozwalających na osiągnięcie wysokiego poziomu sportowego w szkołach, zwłaszcza w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży;

b) organizacja zlotów, rajdów, konkursów wiedzy i innych przedsięwzięć związanych z wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Klwów

4.Kwota może ulec zmianie w przypadku:

·stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem,

·złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

II. Zasady przyznawania dotacji przez Gminę Klwów w roku 2019.

1.Zasady postępowania konkursowego oraz przyznawania dotacji określają:

·ustawa  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

·ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o finansach publicznych.

·uchwała nr I/12/2018 Rady Gminy Klwów z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego "Programu współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok"

·umowa zawierająca szczegółowe i ostateczne terminy oraz warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania.

2.Prawo do otrzymania dotacji z budżetu Gminy przysługuje organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3.Dotacja może być udzielona wyłącznie na realizację zadań publicznych związanych   z wykonywaniem zadań Gminy.

4.Dotacja nie może być przeznaczona na: zakupy przeznaczone na remonty budynków, wydatki dokonane przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji, zapłatę odsetek, kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na stowarzyszenie, zobowiązań stowarzyszenia, zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia, kosztów, które wnioskodawca poniósł na realizację projektu przed zawarciem umowy dotacyjnej,

5.Podmiot wnioskujący o przyznanie dotacji ze środków publicznych na realizację zadania powinien przedstawić ofertę, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. Oferta powinna być innowacyjna oraz nie pokrywająca się z zadaniami realizowanymi przez Gminę Klwów.

6.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

7.Wyboru podmiotu do realizacji zadania publicznego dokonuje Wójt na podstawie opinii Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Wójta.

8.W wyniku oceny merytorycznej uzyskanie punktów poniżej minimum tj. 8 pkt. oferta nie podlega rekomendacji o dofinansowanie.

9.W przypadku pozytywnej oceny większej liczby ofert, dla których łączna kwota wnioskowanej dotacji przekroczy poziom zaplanowanych na to zadanie środków finansowych dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż  wskazana w ofercie. W takim przypadku oferent składa zaktualizowany stosownie do przyznanej dotacji kosztorys realizacji zadania stanowiący załącznik do umowy lub rezygnuje z jego realizacji.

10.Wójt Gminy Klwów może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy:

·rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,

·podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych,

·zadania są już realizowane przez Gminę Klwów,

·zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

III. Termin i warunki realizacji zadania.

1. W zakresie udzielonej dotacji rozliczane będą koszty ponoszone od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia realizacji zadania, określonego w podpisanej umowie.

2. Dotacja przyznana na 2019 rok zostanie przekazana na rachunek Zleceniobiorcy w terminie wskazanym w umowie, a zadanie zostanie rozliczone na podstawie faktycznie poniesionych kosztów wykazanych w zestawieniu faktur i rachunków w sprawozdaniu końcowym.

3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa.

4. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego, sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2016 poz. 1300) należy złożyć w terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania.

IV. Przygotowanie oferty konkursowej.

1.Oferta powinna być kompletna, zawierać wszystkie informacje oraz sporządzona zgodnie z wzorem, zawartym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2016 poz. 1300).

2.Formularze ofert  można uzyskać w Urzędzie Gminy Klwów ul. Opoczyńska 35, pok. 11..Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie http://www.bip.klwow.akcessnet.net w zakładce ogłoszenia oraz pod numerem telefonu 48 6710010 wew.16.

4.Wymagane załączniki do oferty, które należy składać w formie oryginałów lub poświadczonych kserokopii:

·statut organizacji poświadczony za zgodność z oryginałem.

·aktualny odpis KRS lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności oraz potwierdzające umocowanie osób go reprezentujących niezależnie kiedy został wydany. KRS można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ems.ms.gov.pl .

-oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego przez oferenta lub inny dokument potwierdzający posiadanie własnego konta bankowego. Wzór oświadczenia w załączeniu do ogłoszenia.

-oświadczenie, że wobec oferenta nie toczy się lub toczy się postępowanie likwidacyjne, upadłościowe, naprawcze lub też inne postępowanie związane z ustaniem istnienia podmiotu, zagrożeniem lub zaistnieniem niewypłacalności oraz nie toczy się lub toczy się postępowanie sądowe lub inne postępowanie zmierzające do zabezpieczenia, ustalenia, zasądzenia lub wyegzekwowania należności pieniężnych lub świadczenia niepieniężnego o wartości mogącej wpłynąć na możliwość prawidłowego i terminowego wywiązania się ze zobowiązań wynikających ze złożonej oferty i podpisanej umowy dotacji. Wzór oświadczenia w załączeniu do ogłoszenia.

5.W przypadku, gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia.

6.Oferta powinna zawierać szczegółowe dane podmiotu składającego ofertę, informację
o sposobach i formach realizacji zadań określonych w niniejszym postępowaniu konkursowym wraz z wyszczególnieniem jednostkowych kosztów ich realizacji.

7.Pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników zadania ponosi organizator.

 

V. Termin składania ofert

1.Termin składania ofert upływa z dniem 25 lutego 2019 r., do godziny 14.00.

W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową brana będzie pod uwagę data dostarczenia do Urzędu Gminy Klwów. Oferty, które wpłyną po terminie  nie będą rozpatrywane.

2. Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem nazwy zadania, którego oferta dotyczy w sekretariacie Urzędu Gminy w Klwowie, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów

3. Rozpatrzenie ofert i podpisanie umowy nastąpi w ciągu 30 dniu od daty wskazanej w ogłoszeniu o konkursie, jako końcowy termin składania ofert. Wykaz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, którym zlecono zadania i przyznano dotacje  zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu.

artykuł nr 32

O G Ł O S Z E N I E

      O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Klwów z siedzibą w Klwowie, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów, zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa
( Dz. U. z 2017.729 t.j ) ogłasza drugi pisemny przetarg publiczny na sprzedaż następującego majątku ruchomego:

 1. Samochód osobowy Volkswagen Passat B6, rok prod. 2009, poj. Silnika 1.8 l , nr nadwozia WVWZZZ3CZ9P066118:, nr rej. WPY 11038

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości :

1400 zł ( słownie: tysiąc czterysta złotych) . Wadium ( wyłącznie w pieniądzu ) należy przelać na rachunek bankowy o nr 12 9145 1095 3400 1733 2000 0001 Gminy Klwów
z oznaczeniem „wadium – przetarg na Volkswagen Passat”. Wadium winno znajdować się na rachunku bankowym najpóźniej w terminie składania ofert tj. do dnia 15.02.2019 r. do godz. 10.00.

Cena wywoławcza wynosi 14000,00 zł brutto (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100 )

Koperta z ofertą winna być zaadresowana na Urząd Gminy Klwów ul. Opoczyńska 35,
26-415 Klwów „Przetarg na Volkswagen Passat”

 

Oferta winna być złożona w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie i zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę ( firmy ) i siedzibę oferenta
 2. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty
 3. oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym samochodu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin,
 4. kserokopię wpłaty wadium
 5. numer telefonu kontaktowego
 6. w przypadku składania oferty przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej należy dołączyć kopię dowodu osobistego
 7. w przypadku składania oferty przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub firmę należy dołączyć aktualny wpis z właściwego rejestru
  ( wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy ) oraz nr NIP i Regon
 8. w przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaproponowało tą samą cenę, komisja przetargowa wyznaczy dodatkowy termin na przeprowadzenie aukcji pomiędzy tymi oferentami.

Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy w Klwowie, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2019 r. o godz. 10.15 w Sali nr 3. Przedmiot sprzedaży można obejrzeć w siedzibie Urzędu Gminy w Klwowie przy
ul. Opoczyńskiej 35 w godzinach pracy urzędu.

Ofertę należy złożyć do dnia 15.02.2019 r. do godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Klwowie, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów w pokoju nr 5.

Komisja przetargowa odrzuci ofertę w przypadku:

 1. złożenia jej po wyznaczonym terminie, lub w niewłaściwym miejscu,
 2. braku danych lub gdy dane są nie kompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości,
 3. gdy oferent nie wniósł wymaganego wadium.

O odrzuceniu oferty, oferent zostanie powiadomiony niezwłocznie.

Oferta jest wiążąca przez okres 7 dni od daty otwarcia ofert.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

artykuł nr 33

ZAWIADOMIENIE

 

artykuł nr 34

OGŁOSZENIE w sprawie konsultacji społecznych projektu Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Klwów na rok 2019.

OGŁOSZENIE

w sprawie konsultacji społecznych projektu

Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Klwów na rok 2019.

W związku z opracowaniem projektu „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Klwów”, Wójt Gminy Klwów zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( Dz.U. 2017.poz. 1840 z późn. zm. ) do udziału w konsultacjach.

 

Termin przeprowadzenia konsultacji:

 • termin rozpoczęcia konsultacji: 11 stycznia 2019 rok,
 • termin zakończenia konsultacji 04 luty 2019 rok.

Z projektem programu  można zapoznać się osobiście w pokoju Nr 2 Urzędu Gminy Klwów w godzinach pracy Urzędu, lub pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu – zakładka:  Prawo lokalne – ogłoszenia.

  W konsultacjach mogą brać udział organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Klwów, w zakresie zgodnym z zapisami określającymi obszary ich działalności statutowej. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa, adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

Forma konsultacji:

Pisemne wyrażenie opinii wg formularza na adres Urzędu Gminy ul. Opoczyńska 35, 26 – 415 Klwów lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: referatrolnictwa@klwow.pl.

Miejsce konsultacji:

Urząd Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26 – 415 Klwów pok. Nr 2.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Kierownik referatu Pani Elżbieta Król; tel. (048) 67 10 010 wew. 15),  e-mail:  adres: referatrolnictwa@klwow.pl

 

 

Do pobrania:

Zarządzenie, ogłoszenie.

 

artykuł nr 35

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Klwów z siedzibą w Klwowie, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów, zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa
( Dz. U. z 2017.729 t.j ) ogłasza pisemny przetarg publiczny na sprzedaż następującego majątku ruchomego:

 1. Samochód osobowy Volkswagen Passat B6, rok prod. 2009, poj. Silnika 1.8 l , nr nadwozia WVWZZZ3CZ9P066118:, nr rej. WPY 11038

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości :

1600 zł ( słownie: tysiąc sześćset złotych) . Wadium ( wyłącznie w pieniądzu ) należy przelać na rachunek bankowy o nr 12 9145 1095 3400 1733 2000 0001 Gminy Klwów z oznaczeniem „wadium – przetarg na Volkswagen Passat”. Wadium winno znajdować się na rachunku bankowym najpóźniej w terminie składania ofert tj. do dnia 25.01.2019 r. do godz. 10.00.

Cena wywoławcza wynosi 16000,00 zł brutto (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100 )

Koperta z ofertą winna być zaadresowana na Urząd Gminy Klwów ul. Opoczyńska 35,
26-415 Klwów „Przetarg na Volkswagen Passat”

 

Oferta winna być złożona w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie i zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę ( firmy ) i siedzibę oferenta
 2. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty
 3. oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym samochodu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin,
 4. kserokopię wpłaty wadium
 5. numer telefonu kontaktowego
 6. w przypadku składania oferty przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej należy dołączyć kopię dowodu osobistego
 7. w przypadku składania oferty przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub firmę należy dołączyć aktualny wpis z właściwego rejestru
  ( wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy ) oraz nr NIP i Regon
 8. w przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaproponowało tą samą cenę, komisja przetargowa wyznaczy dodatkowy termin na przeprowadzenie aukcji pomiędzy tymi oferentami.

Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy w Klwowie, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.01.2019 r. o godz. 10.15 w Sali nr 3. Przedmiot sprzedaży można obejrzeć w siedzibie Urzędu Gminy w Klwowie przy ul. Opoczyńskiej 35 w godzinach pracy urzędu.

Ofertę należy złożyć do dnia 25.01.2019 r. do godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Klwowie, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów w pokoju nr 5.

Komisja przetargowa odrzuci ofertę w przypadku:

 1. złożenia jej po wyznaczonym terminie, lub w niewłaściwym miejscu,
 2. braku danych lub gdy dane są nie kompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości,
 3. gdy oferent nie wniósł wymaganego wadium.

O odrzuceniu oferty, oferent zostanie powiadomiony niezwłocznie.

Oferta jest wiążąca przez okres 7 dni od daty otwarcia ofert.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.