artykuł nr 61

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015

WÓJTA GMINY KLWÓW

z dnia 07  stycznia 2015 r.

 

w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych
 w  2015 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.*),  oraz uchwały nr   II/9/2014 Rady Gminy Klwów z dnia  29.12.2014 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Klwów  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności  pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015   - zarządza się, co następuje:

 

§ 1. 

Powołuje się Zespół ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych , w składzie:

 

1.   Jędrasik Ewa - Przewodnicząca Zespołu – przedstawiciel Urzędu Gminy Klwów

 

2.   Kopczyńska Małgorzata - Członek Zespołu

3.   Rokicki Piotr - Członek Zespołu

4.   Sobczak Monika - Członek Zespołu

 

§ 2.

 Zarządzenie wymaga ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Klwów oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Klwów.

 

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Klwów.

 

  § 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  § 5.

Traci moc Zarządzenie Nr 2/2014 z dnia 13 stycznia 2014 roku. 

artykuł nr 62

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Gminy Klwów

OGŁOSZENIE

o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Gminy Klwów


Działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku
w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego,
w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z  2010 r., Nr 114, Poz. 761) informujemy, iż dysponujemy następującym zbędnym i zużytym składnikiem majątku ruchomego:

 1. Ciągnik Rolniczy koparko – ładowarka URSUS K162 Ostrówek, rok prod. 1982, poj. silnika 3120,00 cm3, nr nadwozia: 454961, nr rej. ROW 0583.

Wyżej wymienione składniki majątku ruchomego są zniszczone, przestarzałe technologicznie i nie nadają się do dalszego użytku, a ich naprawa lub remont byłyby ekonomicznie nieuzasadnione.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu
i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe w/w składniki majątku ruchomego zostaną wystawione na sprzedaż
w trybie przetargu publicznego

artykuł nr 63

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI, O KTÓRYCHMOWA W ART.3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁANOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE.

W PRZEDMIOCIE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KLWÓW  Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁANOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015

W TRYBIE UCHWAŁY NR XL/250/2010 RADY GMINY KLWÓW Z DNIA 15 LIPCA 2010 ROKU

KLWÓW, PAŹDZIERNIK 2014 ROK

SPIS TREŚCI:

 1. PODSTAWA PRAWNA KONSULTACJI
 2. CEL KONSULTACJI
 3. PRZEDMIOT KONSULTACJI
 4. TERMIN I FORMY KONSULTACJI
 5. ZAKRES KONSULTACJI I TERMIN
 6. WNIOSKI, UWAGI I OPINIE ZGŁOSZONE W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 

1. Podstawa prawna konsultacji

 1. art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 234,poz. 1536 z późn. zm.),
 2. Uchwała Nr XL/250/2010 Rady GMINY KLWÓW z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3, ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 3. Zarządzenie Nr 32/2014 Wójta Gminy Klwów  z dnia 24 września 2014 roku w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.

 

2. Cel konsultacji

Celem przeprowadzonych konsultacji było przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015” i uzyskanie opinii zainteresowanych podmiotów w zakresie konsultowanego dokumentu.

Wnioski, uwagi ,opinie, propozycje rozwiązań dotyczące projektu programu zgłoszone w ramach konsultacji pozwolą na opracowanie projektu programu, który uwzględni zarówno zapotrzebowanie ze strony opinii publicznej, w tym przypadku organizacji pozarządowych prowadzących działalność lub mających swoją siedzibę na terenie Gminy Klwów, jak też możliwość realizacji zadań publicznych przez samorząd Gminy Klwów .

 

3.Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt „Rocznego Programu Współpracy Gminy Klwów  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”

 

4. Termin i formy konsultacji

Konsultacje projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”zostały przeprowadzone w okresie

od 29.09.2014r. do 20.10.2014r.

Konsultacje uruchomiono 29.09.2014r. w serwisach internetowych:

 • www.klwow.pl
 • Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Klwów w zakładce  ogłoszenia „konsultacje z organizacjami pozarządowymi”

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego miały możliwość zgłaszania uwag, wniosków, opinii i postulatów do projektu konsultowanego programu w następujących formach:

 1. elektronicznie na adres e-mail: ngo@klwow.pl
 2. pisemnie na adres: Urząd Gminy Klwów, ul.Opoczyńska 35, 26-415 Klwów
 3. osobiście na dziennik podawczy Urzędu Gminy Klwów, ul.Opoczyńska 35, 26-415 Klwów, w godzinach pracy urzędu

Ponadto zamieszczono jako pliki do pobrania :

 • formularz konsultacji
 • Projekt- „Roczny Programu Współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.

 

 

5. Zakres konsultacji


Konsultacje miały charakter powszechny i każdy przedstawiciel organizacji pozarządowych oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogły zgłosić uwagi do projektu programu.

Uczestnikami konsultacji byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

6. Uwagi, opinie, wnioski i propozycje zgłoszone w ramach konsultacji

W ramach konsultacji nie zgłoszono żadnych wniosków , uwag ,opinii, propozycji rozwiązań do projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.

 

Zatwierdzone przez

Wójta Gminy Klwów

 w dniu 29.10.2014 r.

 

artykuł nr 64

OGŁOSZENIE Urząd Gminy w Klwowie ogłasza konsultacje dotyczące projektu Programu Współpracy Gminy Klwów

 

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Klwowie

ogłasza konsultacje dotyczące projektu Programu Współpracy Gminy Klwów

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

publicznego na rok 2015 

 

I PRZEDMIOT I TERMIN KONSULTACJI

 1. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Klwów  na temat  projektu programu współpracy z organizacjami  pozarządowymi  oraz podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego na rok 2015.
 2. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego mających  swoją siedzibę na terenie Gminy Klwów.

2.  Termin Konsultacji : od 29 września 2014 roku do 20 października 2014 roku.

 

II TRYB  ZASADY I FORMY KONSULTACJI

 1. Konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza konsultacji oraz na udziale w otwartym spotkaniu podczas którego będzie można zapoznać się z projektem programu oraz wyrazić swoje opinie.
 2. Projekt programu współpracy oraz formularz konsultacji  zamieszczony jest na stronie internetowej Gminy Klwów www.klwow.pl w zakładce organizacje pozarządowe - konsultacje i w Siedzibie Urzędu Gminy w Klwowie ul. Opoczyńska 35, pokój 11.
 3. Otwarte spotkanie przedstawicieli Urzędu Gminy w Klwowie  z organizacjami pozarządowymi podczas, którego zostanie zaprezentowany program współpracy odbędzie się w dniu  21 października o  godz. 13.00 w budynku Urzędu Gminy w Klwowie ul Opoczyńska 35- w sali konferencyjnej.
 4. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie od 29 września 2014 r. do 20 października do godz. 15.30 , w Sekretariacie Urzędu Gminy w Klwowie, lub przesłać pocztą albo emailem na adres sekretariat@klwow.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
 5. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Na kopercie (lub w tytule emaila) należy wpisać KONSULTACJE PROGRAM WSPÓŁPRACY 2015
 6. Wypełnione formularze konsultacji zostaną przeanalizowane przez pracowników Wydziału Organizacyjnego  pod względem formalnym (tzn. czy dana organizacja ma prawo do udziału w konsultacjach).
 7. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Klwowie, ul. Opoczyńska 35 ,  tel. 48 6710010 wew.16 pokój 11 .
 8. Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zostaną udostępnione   na stronie internetowej Urzędu Gminy w Klwowie , a także  w siedzibie Urzędu Gminy, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń w ciągu 10  dni od zakończenia konsultacji.

 

UWAGA WYNIKI KONSULTACJI NIE SĄ WIAŻĄCE DLA ORGANÓW GMINY KLWÓW.

 

 

obrazek
artykuł nr 65

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KLWÓW o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klwów

Klwów, 19.05.2014 r.

RPŚ.II.6720.06.2014

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KLWÓW

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klwów

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Klwów Uchwały Nr XXXVIII/206/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klwów” dla obszaru całej gminy Klwów oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko przedmiotowego studium dla potrzeb przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Granicami obszaru  objętego zmianą studium są granice administracyjne gminy Klwów.

Zainteresowani mogą składać na piśmie wnioski dotyczące zmiany studium oraz prognozy
w siedzibie Urzędu Gminy Klwów, 26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 35, w terminie do 16.06.2014 r.

Wnioski mogą być wnoszone ponadto ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) na adres: referatrolnictwa@klwow.pl

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Klwów.

   Wójt Gminy Klwów

  Piotr Papis