artykuł nr 56

Klwów, 28.09.2014 r.

RPŚ.II.6721.1.02.2015

 

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KLWÓW

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla części miejscowości Klwów

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Klwów Uchwały Nr IX/46/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Klwów, w zakresie przeznaczenia terenu działek Nr 109, 130, 1999 oraz części 104, 2000 .

 

oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Zainteresowani mogą składać na piśmie wnioski dotyczące zmiany studium oraz prognozy w siedzibie Urzędu Gminy Klwów, 26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 35, w terminie do 27.10.2015 r.

Wnioski mogą być wnoszone ponadto ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) na adres: referatrolnictwa@klwow.pl

 

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Klwów.

 

 

Wójt Gminy Klwów

Piotr Papis

artykuł nr 57

Klwów, 28.09.2014 r.

RPŚ.II.6720.1.01.2015

 

 

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KLWÓW

 

o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klwów

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Klwów Uchwały   Nr IX/45/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klwów, dla obszaru całej gminy Klwów

oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko przedmiotowego studium dla potrzeb przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Granicami obszaru  objętego zmianą studium są granice administracyjne gminy Klwów.

 

Zainteresowani mogą składać na piśmie wnioski dotyczące zmiany studium oraz prognozy w siedzibie Urzędu Gminy Klwów, 26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 35, w terminie do 27.10.2015 r.

Wnioski mogą być wnoszone ponadto ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) na adres: referatrolnictwa@klwow.pl

 

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Klwów.

 

 

Wójt Gminy Klwów

Piotr Papis

artykuł nr 58

Wójt Gminy Klwów 

Klwów, 17.06. 2015 r.

O G Ł O S Z E N I E 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszary położone w części sołectw Ulów, Kłudno, Podczasza Wola, Klwów, Kadź, Przystałowice Kolonia, Przystałowice Duże, Sady Kolonia, w gminie Klwów

 

na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 pkt 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2013r.,  poz. 1235 z późn. zm.) 

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Klwów  Uchwały nr VII/34/2015 Rady Gminy Klwów z dnia  30 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszary położone w części sołectw Ulów, Kłudno, Podczasza Wola, Klwów, Kadź, Przystałowice Kolonia, Przystałowice Duże, Sady Kolonia, w gminie Klwów. Granice obszaru objętego miejscowym planem przedstawione są na załączniku graficznym do ww. Uchwały.

Jednocześnie informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Wnioski do ww. planu miejscowego mogą być składane w terminie 21 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów,   w godzinach urzędowania oraz korespondencyjnie na ww. adres, w tym także za pośrednictwem komunikacji elektronicznej na adres: ug@klwow.pl

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię /nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Z treścią przedmiotowej Uchwały można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Klwów lub w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronie internetowej gminy pod adresem www.klwow.pl

 

 

Organem właściwym do rozpatrzenia  wniosków jest Wójt Gminy Klwów.

 

Wójt Gminy Klwów

 

Piotr Papis

artykuł nr 59

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

Klwów, dnia 28.05.2015 r.

RPŚ.I.6220.2.1.2015

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU
DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

Wójt Gminy Klwów działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia, że dnia 28.05.2015 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (RPŚ.I.6220.2.2015) dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii produkcyjnej elementów prefabrykowanych, drobnowymiarowych wraz
z towarzyszącą infrastrukturą na terenie działek o nr ewid. 801; 802; 803; 804; 805; 806 i 807 położonych w miejscowości Przystałowice Duże, gmina Klwów

  Decyzja i dokumentacja sprawy jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Klwowie, ul. Opoczyńska 35, pok. nr 2.

  Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Klwów www.bip.klwow.akcessnet.net , a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Klwowie.

artykuł nr 60

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Klwów, dnia 2015.04.15

O G Ł O S Z E N I E

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

  Wójt Gminy Klwów na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603z późn. zm. ) przeznacza do zbycia nieruchomości będące własnością gminy.

Obręb Klwów

I. Nieruchomość zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów działką Nr 1947/2 o powierzchni 693 m² położoną w obrębie wsi Klwów gm. Klwów przy ul. Opoczyńskiej. Zgodnie Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klwów – III etap zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/226/2010 Rady Gminy Klwówz dnia 15 lutego 2010 roku ( Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 80 poz. 1279 z dnia 22.04.2010 roku) nieruchomość ta  znajduje się w terenach zabudowy usługowej. Stan prawny uregulowany jest w księdze wieczystej KW Nr RA1P/00012681/7 8863.

Cena  nieruchomości brutto 220 300 zł ( słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy trzysta złotych )

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm. ) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości osobom fizycznym i prawnym przysługuje jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 29.05.2015 roku

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia

17.04.2015 do 08.05.2015 r.

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnych ogłoszeniach.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klwowie, pokój Nr 2 w godz. Pracy Urzędu tj. od 7³° - 15³° ( tel. 048  67 10 010 wew.15 )