artykuł nr 56

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klwów

                                            Klwów, 8.08.2016 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KLWÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klwów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353  z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klwów”, obejmujący obszar gmin w granicach administracyjnych.

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 16 sierpnia do 6 września 2016 r.  w siedzibie Urzędu Gminy Klwów przy ulicy Opoczyńskiej 35, 26-415 Klwów, w pokoju nr 2 w godzinach pracy Urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie dokumentu rozwiązaniami odbędzie się w dniu  6 września 2016 r.  w sali konferencyjnej Urzędu o godz.9.00.

Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi i wnioski dotyczące projektu studium oraz prognozy, które należy składać na piśmie do Wójta Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 września 2016 r. Uwagi i wnioski mogą być ponadto wnoszone ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej - bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: referatrolnictwa@klwow.pl

Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Wójt Gminy Klwów.

Wójt Gminy Klwów

Piotr Papis

artykuł nr 57

OGŁOSZENIE O KONKURSIE


OGŁOSZENIE O KONKURSIE


Wójt Gminy Klwów działając na podstawie Uchwały Rady Gminy Klwów Nr XII /58/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie Przyjęcia Programu  Współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi oraz  innymi  podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016,ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Klwów w roku 2016 w zakresie:

 

1. Prowadzenie  szkółki piłkarskiej, organizowanie meczów,  oraz  rozgrywek piłkarskich .

2. Wartość dotacji przeznaczona z  budżetu gminy na ten cel w 2016 roku wynosi 12 000 złotych. Słownie : dwanaście tysięcy  złotych.

3. Dotacja zostanie przekazana dla Zleceniobiorcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz zgodnie z umową zawartą ze Zleceniobiorcą.

4. Realizacja zadania o którym mowa w pkt.1 nastąpi w okresie od 20.04.2016 r. do 31.12.2016 r.

5. Zgłoszenia konkursowe można składać do 31.03.2016 r. do godz. 1200 w sekretariacie Urzędu Gminy w Klwowie pokój Nr 5.

6. Do konkursu mogą przystąpić podmioty wskazane w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)  Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 31.03.2016 r. o godz. 14.00.

Szczegółowe informacje i zgłoszenia konkursowe można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klwowie, ul. Opoczyńska 35, pokój Nr 11 w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. poniedziałek - piatek od godz. 730 do godz. 1530, (tel. 048 67 10 010 wew. 16) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Klwów www.bip.klwow.pl

1. Do oferty należy dołączyć:

-  Kopię aktualnego statutu z pieczątką organizacji pozarządowej biorącej udział pierwszy raz w konkursie, dokument należy potwierdzić „za zgodnością z oryginałem” i podpisać przez osoby upoważnione, organizacje których statut znajduje się już w aktach Urzędowych powinny dołączyć oświadczenie, że statut jest nadal aktualny i że nie uległ on żadnej zmianie.

- Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji

-   W przypadku innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru-dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów)

2. Oferty niekompletne lub nie odpowiadające warunkom konkursu zostaną odrzucone.

O wyborze ofert decydować będzie poprawność przygotowania oferty.

artykuł nr 58

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Klwów na lata 2015-2020”

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1232 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235, z późn. zm.), zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni ”Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Klwów na lata 2015-2020” w dniach od 22.12.2015 r. do dnia 11.01.2016 r.

Dokument zostanie wyłożony w ww. dniach, do publicznego wglądu w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów, w godzinach urzędowania oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem:http://www.bip.klwow.akcessnet.net/

Wszyscy mieszkańcy Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu.

Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu, w siedzibie Urzędu Gminy lub drogą poczty elektronicznej na adres: referatrolnictwa@klwow.pl do dnia 11.01.2016 r.

 

Załącznik:

1. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Klwów na lata 2015-2020”

artykuł nr 59

Klwów, dnia 07.12.2015r.

 

RPŚ.I.6220.3.2015

 

 Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

  Zgodnie z art. 49 i 61 § 1 i 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267) oraz art. 73 ust 1 i 75 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

Wójt Gminy Klwów

zawiadamia,

że w dniu 02.12.2015r. na wniosek Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Przebudowa drogi gminnej nr 330312W Klwów – Głuszyna – Podczasza Wola. Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest na działce nr ewid. 2003, obręb Klwów; 910 obręb Głuszyna, 705 obręb Kłudno i 2 obręb Podczasza Wola w gminie Klwów, powiat przysuski, województwo mazowieckie. Projekt obejmuje przebudowę drogi gminnej na całym odcinku, od km 0+000 do km 1+850.

 

  W terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w tut. Urzędzie pok. nr 2 można zapoznać się z zamierzeniami Inwestora oraz zgłosić uwagi i zastrzeżenia.

Otrzymują:

 

 1. Gmina Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów,
 2. Strony postepowania poprzez publiczne obwieszczenie,
 3. a/a

 

artykuł nr 60

Ogłoszenie konsultacje

 

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Klwowie

ogłasza konsultacje dotyczące projektu Programu Współpracy Gminy Klwów

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

publicznego na rok 2016

 

I PRZEDMIOT I TERMIN KONSULTACJI

 1. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Klwów  na temat  projektu programu współpracy z organizacjami  pozarządowymi  oraz podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego na rok 2016.
 2. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego mających  swoją siedzibę na terenie Gminy Klwów.

2.  Termin Konsultacji : od 05 października 2015 roku do 26 października 2015 roku.

 

II TRYB  ZASADY I FORMY KONSULTACJI

 1. Konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza konsultacji oraz na udziale w otwartym spotkaniu podczas którego będzie można zapoznać się z projektem programu oraz wyrazić swoje opinie.
 2. Projekt programu współpracy oraz formularz konsultacji  zamieszczony jest na stronie internetowej Gminy Klwów www.klwow.pl w zakładce organizacje pozarządowe - konsultacje i w Siedzibie Urzędu Gminy w Klwowie ul. Opoczyńska 35, pokój 11.
 3. Otwarte spotkanie przedstawicieli Urzędu Gminy w Klwowie  z organizacjami pozarządowymi podczas, którego zostanie zaprezentowany program współpracy odbędzie się w dniu  27 października o  godz. 12.00 w budynku Urzędu Gminy w Klwowie ul Opoczyńska 35- w sali konferencyjnej.
 4. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie od 05 października 2015 r. do 26 października do godz. 15.30 , w Sekretariacie Urzędu Gminy w Klwowie, lub przesłać pocztą albo emailem na adres sekretariat@klwow.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
 5. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Na kopercie (lub w tytule emaila) należy wpisać KONSULTACJE PROGRAM WSPÓŁPRACY 2016
 6. Wypełnione formularze konsultacji zostaną przeanalizowane przez pracowników Wydziału Organizacyjnego  pod względem formalnym (tzn. czy dana organizacja ma prawo do udziału w konsultacjach).
 7. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Klwowie, ul. Opoczyńska 35 ,  tel. 48 6710010 wew.16 pokój 11 .
 8. Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zostaną udostępnione na stronie internetowej Urzędu Gminy w Klwowie , a także  w siedzibie Urzędu Gminy, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń w ciągu 10  dni od zakończenia konsultacji.

 

UWAGA WYNIKI KONSULTACJI NIE SĄ WIAŻĄCE DLA ORGANÓW GMINY KLWÓW.