artykuł nr 51

OGŁOSZENIE O KONKURSIE


OGŁOSZENIE O KONKURSIE


Wójt Gminy Klwów działając na podstawie Uchwały Rady Gminy Klwów Nr XII /58/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie Przyjęcia Programu  Współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi oraz  innymi  podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016,ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Klwów w roku 2016 w zakresie:

 

1. Prowadzenie  szkółki piłkarskiej, organizowanie meczów,  oraz  rozgrywek piłkarskich .

2. Wartość dotacji przeznaczona z  budżetu gminy na ten cel w 2016 roku wynosi 12 000 złotych. Słownie : dwanaście tysięcy  złotych.

3. Dotacja zostanie przekazana dla Zleceniobiorcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz zgodnie z umową zawartą ze Zleceniobiorcą.

4. Realizacja zadania o którym mowa w pkt.1 nastąpi w okresie od 20.04.2016 r. do 31.12.2016 r.

5. Zgłoszenia konkursowe można składać do 31.03.2016 r. do godz. 1200 w sekretariacie Urzędu Gminy w Klwowie pokój Nr 5.

6. Do konkursu mogą przystąpić podmioty wskazane w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)  Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 31.03.2016 r. o godz. 14.00.

Szczegółowe informacje i zgłoszenia konkursowe można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klwowie, ul. Opoczyńska 35, pokój Nr 11 w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. poniedziałek - piatek od godz. 730 do godz. 1530, (tel. 048 67 10 010 wew. 16) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Klwów www.bip.klwow.pl

1. Do oferty należy dołączyć:

-  Kopię aktualnego statutu z pieczątką organizacji pozarządowej biorącej udział pierwszy raz w konkursie, dokument należy potwierdzić „za zgodnością z oryginałem” i podpisać przez osoby upoważnione, organizacje których statut znajduje się już w aktach Urzędowych powinny dołączyć oświadczenie, że statut jest nadal aktualny i że nie uległ on żadnej zmianie.

- Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji

-   W przypadku innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru-dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów)

2. Oferty niekompletne lub nie odpowiadające warunkom konkursu zostaną odrzucone.

O wyborze ofert decydować będzie poprawność przygotowania oferty.

artykuł nr 52

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Klwów na lata 2015-2020”

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1232 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235, z późn. zm.), zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni ”Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Klwów na lata 2015-2020” w dniach od 22.12.2015 r. do dnia 11.01.2016 r.

Dokument zostanie wyłożony w ww. dniach, do publicznego wglądu w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów, w godzinach urzędowania oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem:http://www.bip.klwow.akcessnet.net/

Wszyscy mieszkańcy Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu.

Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu, w siedzibie Urzędu Gminy lub drogą poczty elektronicznej na adres: referatrolnictwa@klwow.pl do dnia 11.01.2016 r.

 

Załącznik:

1. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Klwów na lata 2015-2020”

artykuł nr 53

Klwów, dnia 07.12.2015r.

 

RPŚ.I.6220.3.2015

 

 Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

  Zgodnie z art. 49 i 61 § 1 i 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267) oraz art. 73 ust 1 i 75 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

Wójt Gminy Klwów

zawiadamia,

że w dniu 02.12.2015r. na wniosek Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Przebudowa drogi gminnej nr 330312W Klwów – Głuszyna – Podczasza Wola. Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest na działce nr ewid. 2003, obręb Klwów; 910 obręb Głuszyna, 705 obręb Kłudno i 2 obręb Podczasza Wola w gminie Klwów, powiat przysuski, województwo mazowieckie. Projekt obejmuje przebudowę drogi gminnej na całym odcinku, od km 0+000 do km 1+850.

 

  W terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w tut. Urzędzie pok. nr 2 można zapoznać się z zamierzeniami Inwestora oraz zgłosić uwagi i zastrzeżenia.

Otrzymują:

 

 1. Gmina Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów,
 2. Strony postepowania poprzez publiczne obwieszczenie,
 3. a/a

 

artykuł nr 54

Ogłoszenie konsultacje

 

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Klwowie

ogłasza konsultacje dotyczące projektu Programu Współpracy Gminy Klwów

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

publicznego na rok 2016

 

I PRZEDMIOT I TERMIN KONSULTACJI

 1. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Klwów  na temat  projektu programu współpracy z organizacjami  pozarządowymi  oraz podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego na rok 2016.
 2. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego mających  swoją siedzibę na terenie Gminy Klwów.

2.  Termin Konsultacji : od 05 października 2015 roku do 26 października 2015 roku.

 

II TRYB  ZASADY I FORMY KONSULTACJI

 1. Konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza konsultacji oraz na udziale w otwartym spotkaniu podczas którego będzie można zapoznać się z projektem programu oraz wyrazić swoje opinie.
 2. Projekt programu współpracy oraz formularz konsultacji  zamieszczony jest na stronie internetowej Gminy Klwów www.klwow.pl w zakładce organizacje pozarządowe - konsultacje i w Siedzibie Urzędu Gminy w Klwowie ul. Opoczyńska 35, pokój 11.
 3. Otwarte spotkanie przedstawicieli Urzędu Gminy w Klwowie  z organizacjami pozarządowymi podczas, którego zostanie zaprezentowany program współpracy odbędzie się w dniu  27 października o  godz. 12.00 w budynku Urzędu Gminy w Klwowie ul Opoczyńska 35- w sali konferencyjnej.
 4. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie od 05 października 2015 r. do 26 października do godz. 15.30 , w Sekretariacie Urzędu Gminy w Klwowie, lub przesłać pocztą albo emailem na adres sekretariat@klwow.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
 5. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Na kopercie (lub w tytule emaila) należy wpisać KONSULTACJE PROGRAM WSPÓŁPRACY 2016
 6. Wypełnione formularze konsultacji zostaną przeanalizowane przez pracowników Wydziału Organizacyjnego  pod względem formalnym (tzn. czy dana organizacja ma prawo do udziału w konsultacjach).
 7. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Klwowie, ul. Opoczyńska 35 ,  tel. 48 6710010 wew.16 pokój 11 .
 8. Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zostaną udostępnione na stronie internetowej Urzędu Gminy w Klwowie , a także  w siedzibie Urzędu Gminy, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń w ciągu 10  dni od zakończenia konsultacji.

 

UWAGA WYNIKI KONSULTACJI NIE SĄ WIAŻĄCE DLA ORGANÓW GMINY KLWÓW.

artykuł nr 55

Klwów, 28.09.2014 r.

RPŚ.II.6721.1.02.2015

 

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KLWÓW

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla części miejscowości Klwów

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Klwów Uchwały Nr IX/46/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Klwów, w zakresie przeznaczenia terenu działek Nr 109, 130, 1999 oraz części 104, 2000 .

 

oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Zainteresowani mogą składać na piśmie wnioski dotyczące zmiany studium oraz prognozy w siedzibie Urzędu Gminy Klwów, 26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 35, w terminie do 27.10.2015 r.

Wnioski mogą być wnoszone ponadto ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) na adres: referatrolnictwa@klwow.pl

 

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Klwów.

 

 

Wójt Gminy Klwów

Piotr Papis