artykuł nr 1

 Podatki i opłaty obowiązujące w 2007 r.

W 2006 roku na terenie gminy Klwów, zgodnie z podjętymi przez Radę Gminy Uchwałami i na podstawie ustaw: o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 roku (tj. Dz. U. z 1993 roku Nr 94 poz. 431 z poźn. zm.), o podatku leśnym z dnia 30 października 2002 (tj. Dz. U. Nr 200 poz. 1682 z późn. zm.), o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku (tj. Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) oraz o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz. U. 2001 roku Nr 142, poz. 1591) ustalony został:

1. Podatek rolny

-     przy gruntach powyżej 1ha – 85 zł. za hektar przeliczeniowy. Podatek został wyliczony zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Klasy gruntu V i VI zwolnione są z opłat podatkowych.
-     grunty poniżej 1ha – 170 zł za hektar przeliczeniowy.

 2. Podatek leśny

-     15,40 zł. za hektar

3. Stawki podatku od nieruchomości: 

- od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,30 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.
-  od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 13,30 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.
-   od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 0,31 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej - 5,35 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.
-   od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 2,80 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.
-   od pozostałych budynków lub ich części ( w tym letniskowe ) - 6,10 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.
-   od budowli, oraz od budowli związanych z wytworzeniem energii elektrycznej lub ciepła, linie elektryczne lub ciepła, linie elektromagnetyczne przesyłowe i rurociągi i przewody sieci rozdzielczej gazów, ciepła, paliw i wody, budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków, budynki lub i części bezpośrednio związane z procesem poboru i uzdatniania wody - 2% ich wartości.
-    od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,38 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.
  od gruntów :

a)  pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 1,87 zł. od 1 ha pow.

b)  od pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.- 0,16 zł.  od 1 m2

4. Opłaty administracyjne

Opłacie administracyjnej podlega sporządzenie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
-          od wypisu dotyczącego jednej miejscowości – 40 zł.
-          od wypisu dotyczącego dwóch i więcej miejscowości – 60 zł.
-          od wyrysu – 50 zł.

 5. Podatek od środków transportowych 

 1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 ton i poniżej 12 ton

Lp.

Dopuszczalna masa całkowita

 

1.

od 3,5 t do 5,5 t włącznie

230 zł

2.

powyżej 5,5 t a poniżej 12 t

360 zł

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia: 

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita w tonach

Stawka podatku  (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem

uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

osi  jezdnych

dwie osie

12

13

830 zł

1 040 zł

13

14

940 zł

1 150 zł

14

15

1 0 zł

1 250 zł

15

 

1 430 zł

1 350 zł

trzy osie

12

17

1 040 zł

1 250 zł

17

19

1 250 zł

1 660 zł

19

21

1 660 zł

1 860 zł

21

23

1 860 zł

2 070 zł

23

25

2 170 zł

2 170 zł

25

 

2 170 zł

2 280 zł

cztery osie i więcej

12

25

1 660 zł

1 860 zł

25

27

1 860 zł

2 070 zł

27

29

2 080 zł

2 180 zł

29

31

2 180 zł

2 460 zł

31

 

2 220 zł

2 460 zł

3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton.

Lp.

Dopuszczalna masa całkowita

1.

od 3,5 t do 5,5 t włącznie

550 zł

2.

powyżej 5,5 t do 9 t włącznie

655 zł

3.

powyżej 9 t a poniżej 12 t

760 zł

 4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy+ naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa

(w tonach)

 

Stawka podatku ( w złotych)

 

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem

uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi

jezdnych

dwie osie

12

18

1 010 zł

1 210 zł

18

25

1 215 zł

1 315 zł

25

31

1 320 zł

1 420 zł

31

 

1 450zł

1 900 zł

trzy osie

12

40

1 520 zł

1 820 zł

40

 

1 730 zł

2 500 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton.

Lp.

Dopuszczalna masa całkowita

1.

od 7 t do 10 t

170zł

2.

powyżej 10 t a poniżej 12 t

190 zł

6. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają  dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

 

Stawka podatku ( w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem pneumatycznym

lub zawieszeniem uznanym

za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi

jezdnych

jedna oś

12

18

280 zł

310 zł

18

25

300 zł

330 zł

25

 

330 zł

570 zł

dwie osie

12

28

300 zł

330 zł

28

33

620 zł

860 zł

33

38

860 zł

1 300 zł

38

 

1 170 zł

1 730 zł

trzy osie

12

38

680 zł

950 zł

38

 

950 zł

1 300 zł

7. Od autobusu wyprodukowanego w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

Lp.

 

1.

mniej niż 20 miejsc

1450 zł

2.

powyżej 20 miejsc do 29 miejsc

1460 zł

3.

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1850 zł

6. Podatek od posiadania psów

Roczna stawka podatku od posiadania psów wynosi:
1.     od pierwszego psa               -    25 zł,
2.     od każdego następnego psa  -  25 zł