artykuł nr 1

Decyzja w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

artykuł nr 2

Klwów, dnia 10.02.2015r.

RPŚ.I.6220.1.2014.2015

 DECYZJA

 

  Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1, w związku z art. 77 ust. 1 i art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227) oraz §2 ust.1 pkt 51 a także §3 ust.1 pkt 37 i 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) po rozpatrzeniu wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, złożonego przez Inwestora - Galion Grupa Producentów Drobiu Spółka z o.o. z siedzibą w Radomiu, przy ul. Malenickiej 81, 26-600 Radom, reprezentowaną zgodnie z okazanym pełnomocnictwem przez Panią Renatę Bąk – Jaroszek,

 

Zmieniam decyzję RPŚ.I.6220.2.2013 z dnia 20.06.2013 r. i uzgadniam realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 1493/2 obręb nr 0008 Klwów, gmina Klwów, woj. mazowieckie, w następujący sposób: 

Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1) na etapie realizacji przedsięwzięcia zabezpieczyć materiały pyliste przed rozwiewaniem (np. poprzez przykrywanie plandekami) oraz utrzymywać porządek na terenie inwestycji;

2) zaplecze budowy zorganizować na terenie utwardzonym, zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem (w szczególności substancjami ropopochodnymi) środowiska gruntowo-wodnego; oleje i smary przechowywać w szczelnych pojemnikach.

3) podczas prowadzenia prac budowlanych stosować sprzęt sprawny technicznie, eksploatowany i konserwowany w sposób prawidłowy;

4) prace ziemne poprzedzić usunięciem z podłoża (na obszarze planowanych prac ziemnych) warstwy urodzajnej gleby; glebę urodzajną magazynować w wyznaczonym miejscu, w sposób który zabezpieczy ją przed zanieczyszczeniem; po zakończeniu robót budowlanych glebę wykorzystać w miarę możliwości (tylko gdy nie będzie zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi) na terenie ww. przedsięwzięcia w ramach zagospodarowania powierzchni po zakończeniu robót budowlanych; nadmiar gleby przekazać uprawnionym podmiotom;

5) teren przedsięwzięcia na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych; w przypadku awaryjnego wycieku podjąć natychmiastowe działania zmierzające do usunięcia rozlanych substancji; ze zużytymi środkami do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych postępować jak z odpadem niebezpiecznym;

6) powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w wyznaczonym miejscu, w sposób który zabezpieczy przed pyleniem, rozwiewaniem odpadów oraz zanieczyszczeniem środowiska gruntowo - wodnego, a następnie poddać procesom odzysku na terenie przedsięwzięcia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi lub przekazywać uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia;

7) ścieki bytowe powstające na etapie realizacji odprowadzać do przenośnego, szczelnego zbiornika bezodpływowego, a następnie przekazywać za pośrednictwem uprawnionych podmiotów do oczyszczalni ścieków;

8) wszystkie maszyny i urządzenia pracujące na terenie inwestycji (na etapie jej realizacji i eksploatacji) utrzymywać w dobrym stanie technicznym i konserwować systematycznie w sposób prawidłowy, pozwalający na uniknięcie wycieków płynów technicznych i paliw do środowiska gruntowo-wodnego;

9) na etapie eksploatacji przedsięwzięcia używać wentylatorów szczytowych wyłącznie w porze dnia w godzinach od 6.00 do 22.00;

10) prace uciążliwe akustycznie, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji przedsięwzięcia wykonywać w godz. 6.00 - 22.00;

11) sztuki padłe i ubite z konieczności przechowywać w warunkach, w jak największym stopniu ograniczających uciążliwość odorową i zagrożenie chorobotwórcze do czasu ich wywozu z terenu przedsięwzięcia;

12) zapewnić skuteczne i systematyczne czyszczenie kurników, a także systematyczny wywóz sztuk padłych;

13) zastosować pełną hermetyzację załadunku pasz;

14) zapewnić systematyczną konserwację silosów paszowych;

15) wszelkie prace na obudowach wentylatorów szczytowych (m. in. konserwacje) prowadzić przy wyłączonych urządzeniach;

16) odpowietrzniki silosów zaopatrzyć w worki odpylające;

17) na etapie eksploatacji przedsięwzięcia zaopatrzenie w wodę na cele socjalno - bytowe, technologiczne i chowu realizować z ujęcia własnego na warunkach uzyskanego pozwolenia wodnoprawnego lub z sieci wodociągowej; prowadzić rejestr zużywanej wody;

18) ścieki socjalno - bytowe gromadzić w zbiorniku bezodpływowym i okresowo wywozić przez uprawniony podmiot na oczyszczalnię ścieków; nie dopuszczać do przepełnienia zbiornika;

19) czyszczenie hal po zakończeniu cyklu prowadzić mechanicznie, a następnie wodą pod ciśnieniem bez użycia detergentów;

20) ścieki technologiczne z czyszczenia hal gromadzić w zbiornikach bezodpływowych na ścieki technologiczne i okresowo wywozić przez uprawniony podmiot na oczyszczalnię ścieków; nie dopuszczać do przepełnienia zbiorników;

21) dezynfekcję pomieszczeń przeprowadzać bezściekowo - metodą zamgławiania;

22) wody popłuczne (ścieki z budynku hydroforni) po podczyszczeniu w odstojniku odprowadzać poprzez drenaż rozsączający do ziemi zgodnie z obowiązującymi przepisami;

23) system wodno - ściekowy regularnie i terminowo poddawać próbom szczelności i konserwacjom;

24) wody opadowe i roztopowe z połaci dachowych odprowadzać do szczelnych zbiorników otwartych, natomiast wody opadowe i roztopowe z pozostałych powierzchni odprowadzać powierzchniowo, bez szkody dla gruntów sąsiednich, nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu wód opadowych;

25) pomiot powstały po zakończeniu cyklu chowu przekazywać do nawożenia gleb lub uprawnionym podmiotom do zagospodarowania; w przypadku gdy pomiot nie może być bezpośrednio zagospodarowany przez odbiorców, magazynować na szczelnej płycie, zabezpieczonej w taki sposób, aby wycieki nie przedostawały się do gruntu;

26) transport pomiotu do miejsc przeznaczenia prowadzić przystosowanymi do tego celu środkami transportu, w sposób w jak największym stopniu ograniczający uciążliwość odorową oraz wtórne pylenie (np. poprzez przykrywanie plandekami);

27) powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odpady niebezpieczne magazynować w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach, odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym, zadaszonym, o utwardzonym podłożu miejscu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych; odpady przekazywać uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwienia; miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych oznaczyć i zabezpieczyć przed wstępem osób nieupoważnionych i zwierząt;

28) powstałe na etapie eksploatacji odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w pojemnikach/kontenerach, zlokalizowanych w wyznaczonym, o utwardzonym podłożu miejscu; odpady przekazywać uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia;

29) miejsce przyszłej inwestycji zabezpieczyć przed penetracją zwierząt;

30) przed rozpoczęciem prac budowlanych sprawdzić teren inwestycji pod kątem obecności płazów oraz przenieść stwierdzone osobniki poza teren budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

31) wycinkę drzew i zadrzewień przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków tj. w okresie od 16 października do końca lutego;

32) roboty ziemne rozpocząć poza sezonem rozrodczym tj. od połowy sierpnia do końca lutego;

33) zapewnić wymaganą odległość projektowanej studni głębinowej od zbiorników na ścieki;

34) zaprojektować zabezpieczenia przed hałasem gwarantujące nieprzekroczenie w granicy działki równoważnego poziomu dźwięku w porze dziennej i nocnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

35) zaprojektować pas zieleni izolującej wzdłuż granicy działki,

36) zapewnić prowadzenie gospodarki nawozem naturalnym zgodnie z obowiązującymi przepisami;

37) warunki sanitarno – higieniczne i techniczne hodowli winny spełniać wymagania określone w Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej i Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT).

W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś (w projekcie budowlanym) należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

1) zaprojektowanie maksymalnie 6 budynków inwentarskich - kurników, w systemie chowu ściołowego; każdy budynek o obsadzie maksymalnej 70980 sztuk brojlerów (283,92 DJP) do 4 tygodnia życia, 64220 sztuk brojlerów(256,9 DJP) do 5 tygodnia życia i 57460 sztuk brojlerów (229,8 DJP) po 5 tygodniu życia;

2) zainstalowanie w każdym kurniku maksymalnie:

-   11 wentylatorów dachowych o wydajności maksymalnej 20900 m3/h każdy, z odprowadzaniem zanieczyszczeń maksymalnie 11 emitorami pionowymi, otwartymi o wysokości minimalnej 9,0 m i średnicy maksymalnej 0,8 m;

-   16 wentylatorów ściennych szczytowych o wydajności maksymalnej 51200 m3/h każdy, z odprowadzaniem zanieczyszczeń maksymalnie 16 emitorami: 12 emitorami bocznymi – 4 sztuki na minimalnej wysokości 2,7 m i 8 sztuk na minimalnej wysokości 1,5 m oraz

4 emitorami pionowymi otwartymi o minimalnej wysokości 4,5 m i maksymalnym przekroju 1,4 x 1,4 m (w skutek wykonania każdego z nich indywidualnej pionowej obudowy);

3) zastosowanie na cele ogrzewania każdego z planowanych 6 budynków inwentarskich po 4 gazowe nagrzewnice o mocy maksymalnej 100 kW każda (łącznie 24 nagrzewnice na terenie fermy) z odprowadzeniem zanieczyszczeń 4 emitorami pionowymi, otwartymi
o wysokości minimalnej 3,2 m i średnicy maksymalnej 0,15 m (łącznie 24 emitory);

4) zaprojektowanie kotłowni wyposażonej w 3 kotły węglowe o mocy maksymalnej 700 kW z odprowadzaniem zanieczyszczeń 3 emitorami (po jednym dla każdego z kotłów)
o wysokości minimalnej 16 m i średnicy maksymalnej 0,62 m;

5) zaprojektowanie maksymalnie 18 silosów paszowych o pojemności maksymalnej 39,8 m3 każdy;

6) zaprojektowanie agregatu prądotwórczego o mocy maksymalnej 230 kW, z odprowadzeniem zanieczyszczeń emitorem pionowym, otwartym o wysokości minimalnej 3,5 m i średnicy maksymalnej 0,05 m;

7) posadowienie maksymalnie 12 zbiorników na gaz propan o pojemności 6700 1 każdy;

8) zastosowanie dla każdego z planowanych budynków inwentarskich maksymalnie po 11 sztuk wentylatorów dachowych na poziomie mocy akustycznej nie większej niż 75 dB każdy;

9) zastosowanie dla każdego z planowanych budynków inwentarskich po 2 pary wentylatorów szczytowych obudowanych kanałem wentylacyjnym o poziome mocy akustycznej nie większej niż 81,3 dB każdy;

10) zastosowanie dla każdego z planowanych budynków inwentarskich maksymalnie po 12 sztuk wentylatorów szczytowych o poziome mocy akustycznej nie większej niż 93 dB każdy;

11) umieszczenie agregatu prądotwórczego w kontenerze;

12) zaprojektowanie szczelnych posadzek w planowanych budynkach inwentarskich;

13) zaprojektowanie szczelnego, bezodpływowego zbiornika na ścieki bytowe;

14) zaprojektowanie szczelnych, bezodpływowych zbiorników na ścieki technologiczne;

 Uzasadnienie 

  Galion Grupa Producentów Drobiu Spółka z o.o. z siedzibą w Radomiu, przy ul. Malenickiej 81, 26-600 Radom, reprezentowana przez Panią Renatę Bąk – Jaroszek, w dniu 24.07.2014 r. wystąpiła do Urzędu Gminy w Klwowie z wnioskiem o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 1493/2 obręb nr 0008 Klwów, gmina Klwów, woj. mazowieckie.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś oraz w § 2 ust. 1 pkt 51, a także § 3 ust. 1 pkt 37 i 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), tj. „chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP)", „instalacje do naziemnego magazynowania kopalnych surowców energetycznych inne niż wymienione w pkt 35 lub do naziemnego magazynowania gazu, z wyłączeniem zbiorników na gaz płynny o pojemności nie większej niż 10 m3 oraz zbiorników na olej o pojemności nie większej niż 3 m3" oraz „urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę".

Planowana inwestycja polega na budowie fermy drobiu (brojlerów) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ew. 1493/2, obręb nr 0008 Klwów, gmina Klwów, powiat przysuski, województwo mazowieckie.

Przedsięwzięcie obejmować będzie realizację następujących obiektów:

-   6 kurników wraz z pomieszczeniami sterowni

-   wiata magazynowa na słomę,

-   budynek socjalny,

-   kotłownia

-   ujęcie wody wraz ze studnią głębinową,

-   hydrofornia wraz z podziemnymi zbiornikami buforowymi na wodę,

-   zbiornik przeciwpożarowy wraz z siecią kanalizacji deszczowej,

-   konfiskator,

-   zbiorniki na ścieki bytowe

-   zbiorniki na ścieki technologiczne

-   zbiorniki na gaz płynny propan,

-   placów utwardzonych i ciągów komunikacyjnych,

-   silosy paszowe,

-   waga samochodowa,

Ponadto w wyniku realizacji planowanej inwestycji wykonana zostanie infrastruktura towarzysząca, tj.: wewnętrzne linie energetyczne wraz z agregatem prądotwórczym, wewnętrzne sieci kanalizacyjne wraz ze zbiornikami bezodpływowymi, wewnętrzne sieci wodociągowe wraz z instalacją p.poż. oraz wewnętrzne gazociągi.

W sąsiedztwie terenu inwestycji zlokalizowane są nieużytki rolne i kompleks leśny. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości ok. 940 m na północny wschód (za lasem) od terenu inwestycji.

Zaopatrzenie w wodę planowanego przedsięwzięcia realizowane będzie z własnego ujęcia. Ujęcie wód podziemnych będzie składało się ze studni wierconej Qe=25,0m3/h) oraz zestawu hydroforowego, który zlokalizowany zostanie w budynku hydroforni. Możliwym jest również podłączenie do wodociągu miejskiego.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6, ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.). Najbliższe obszary Natura 2000 zlokalizowane są w odległości: około 4 km od przedsięwzięcia – obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Pilicy PLB 140003 oraz w odległości około 5 km – specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 Dolina Dolnej Pilicy PLH 140016.

Ze względu na rodzaj instalacji, a także jej lokalizację nie stwierdzono, możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klwów - I etap, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIX/151/2006 Rady Gminy Klwów z dnia 6 kwietnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 98, poz. 3265), działka o nr ew. 1493/2, obręb nr 0008 Klwów, gmina Klwów znajduje się na terenach strefy przemysłowo – uługowej. Planowana inwestycja jest więc zgodna z Planem.

Na podstawie art. 77 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Urząd Gminy Klwów pismem z dnia 01.09.2014 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze o wyrażenie opinii oraz uzgodnienie przedmiotowego zamierzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią sanitarną z dnia 14.10.2014r. znak: ZNS.7010.2.2014 zaopiniował przedmiotowe przedsięwzięcie zgłaszając środowiskowe uwarunkowania dla jego realizacji, które to uwzględnione zostały w sentencji niniejszej decyzji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 03.10.2014r znak WOOŚ-II.4242.307.2014.NL wezwał do uzupełnienia Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (zwanego dalej „raportem ooś). Urząd Gminy Klwów pismem z dnia 15.10.2014 r. wezwał Inwestora do uzupełnienia Raportu ooś, w zakresie jakim wskazał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

W dniu 29.10.2014 r. Inwestor uzupełnił Raport ooś. Uzupełnienia te Urząd Gminy Klwów przekazał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Postanowieniem z dnia 11.12.2014 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Warszawie uzgodnił przedmiotowe przedsięwzięcie i określił warunki, które to uwzględnione zostały w sentencji niniejszej decyzji. Nie stwierdził też konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś.

W ramach przeprowadzonego postepowania nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Po wnikliwym przeanalizowaniu zgromadzonej dokumentacji uznaje się, uwzględniając rodzaj, skalę i charakter inwestycji, wielkość i złożoność oddziaływania oraz usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony oraz niewielkie ryzyko wystąpienia poważnej awarii, a także biorąc pod uwagę Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, iż planowane przedsięwzięcie nie powinno znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

 

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

 

Decyzja niniejsza wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 72 ust. 1
pkt 1-13 w/w ustawy.

 

Pouczenie

  Od decyzji służy odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Wójta Gminy Klwów w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej decyzji.

 

 

 

Otrzymują:

 1. Galion Grupa Producentów Drobiu Spółka z o.o. z siedzibą w Radomiu, przy ul. Malenickiej 81,
  26-600 Radom
 2. Pan Wiktor Łomża – Sołtys m. Klwów, ul. Radomska 6, 26-415 Klwów (do wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni)
 3. a/a

Do wiadomości:

 1. BIP Urzędu Gminy Klwów
 2. Tablica ogłoszeń U.G.Klwów

artykuł nr 3

Klwów, dnia 20.06.2013r.

RPŚ.I.6220.2.2013

DECYZJA

 

  Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1, w związku z art. 77 ust. 1 i art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227), po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, złożonego przez Inwestora - Galion Grupa Producentów Drobiu Spółka z o.o. z siedzibą w Radomiu, przy ul. Malenickiej 81, 26-600 Radom, reprezentowaną zgodnie z okazanym pełnomocnictwem przez Panią Renatę Bąk – Jaroszek,

 

uzgadniam realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz
z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 1493/2 obręb nr 0008 Klwów, gmina Klwów, woj. mazowieckie, w następujący sposób:

 

Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1) na etapie realizacji przedsięwzięcia zabezpieczyć materiały pyliste przed rozwiewaniem (np. poprzez przykrywanie plandekami) oraz utrzymywać porządek na terenie inwestycji;

2) podczas prowadzenia prac budowlanych stosować sprzęt sprawny technicznie, eksploatowany i konserwowany w sposób prawidłowy;

3) prace ziemne poprzedzić usunięciem z podłoża (na obszarze planowanych prac ziemnych) warstwy urodzajnej gleby; glebę urodzajną magazynować w wyznaczonym miejscu, w sposób który zabezpieczy ją przed zanieczyszczeniem; po zakończeniu robót budowlanych glebę wykorzystać w miarę możliwości (tylko gdy nie będzie zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi) na terenie ww. przedsięwzięcia w ramach zagospodarowania powierzchni po zakończeniu robót budowlanych; nadmiar gleby przekazać uprawnionym podmiotom;

4) teren przedsięwzięcia na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych; w przypadku awaryjnego wycieku podjąć natychmiastowe działania zmierzające do usunięcia rozlanych substancji; ze zużytymi środkami do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych postępować jak z odpadem niebezpiecznym;

5) powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w wyznaczonym miejscu, w sposób który zabezpieczy przed pyleniem, rozwiewaniem odpadów oraz zanieczyszczeniem środowiska gruntowo - wodnego, a następnie poddać procesom odzysku na terenie przedsięwzięcia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi lub przekazywać uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia;

6) ścieki bytowe powstające na etapie realizacji odprowadzać do przenośnego, szczelnego zbiornika bezodpływowego, a następnie przekazywać za pośrednictwem uprawnionych podmiotów do oczyszczalni ścieków;

7) prace uciążliwe akustycznie, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji przedsięwzięcia wykonywać w godz. 6.00 - 22.00;

8) sztuki padłe i ubite z konieczności przechowywać w warunkach w jak największym stopniu ograniczających uciążliwość odorową i zagrożenie chorobotwórcze do czasu ich wywozu z terenu przedsięwzięcia;

9) zapewnić skuteczne i systematyczne czyszczenie kurników, a także systematyczny wywóz sztuk padłych;

10) zapewnić systematyczną konserwację silosów paszowych;

11) wszelkie prace na obudowach wentylatorów szczytowych (m. in. konserwacje) prowadzić przy wyłączonych urządzeniach;

12) odpowietrzniki silosów zaopatrzyć w worki odpylające;

13) zaopatrzenie w wodę na cele socjalno - bytowe, technologiczne i chowu realizować
z ujęcia własnego z II poziomu wodonośnego; prowadzić rejestru zużywanej wody;

14) ścieki socjalno - bytowe gromadzić w zbiorniku bezodpływowym i okresowo wywozić przez uprawniony podmiot na oczyszczalnię ścieków; nie dopuszczać do przepełnienia zbiornika;

15) czyszczenie hal po zakończeniu cyklu prowadzić mechanicznie, a następnie wodą pod ciśnieniem bez użycia detergentów;

16) ścieki technologiczne z czyszczenia hal gromadzić w zbiorniku bezodpływowym
i okresowo wywozić przez uprawniony podmiot na oczyszczalnię ścieków na warunkach posiadanego pozwolenia wodnoprawnego; nie dopuszczać do przepełnienia zbiornika;

17) dezynfekcję pomieszczeń przeprowadzać bezściekowo - metodą zamgławiania;

18) wody popłuczne z zestawu hydroforowego odprowadzać do szczelnych zbiorników otwartych;

19) system wodno - ściekowy regularnie i terminowo poddawać próbom szczelności
i konserwacjom;

20) wody opadowe i roztopowe z połaci dachowych odprowadzać do szczelnych zbiorników otwartych, natomiast wody opadowe i roztopowe z pozostałych powierzchni odprowadzać powierzchniowo, bez szkody dla gruntów sąsiednich, nie zmieniając stanu wody na gruncie,
a zwłaszcza kierunku odpływu wód opadowych znajdujących się na gruncie;

21) pomiot powstały po zakończeniu cyklu chowu przekazywać do nawożenia gleb lub uprawnionym podmiotom do zagospodarowania; pomiot magazynować na szczelnej płycie, zabezpieczonej w taki sposób, aby wycieki nie przedostawały się do gruntu;

22) transport pomiotu do miejsc przeznaczenia prowadzić przystosowanymi do tego celu środkami transportu, w sposób w jak największym stopniu ograniczający uciążliwość odorową oraz wtórne pylenie (np. poprzez przykrywanie plandekami);

23) powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odpady niebezpieczne magazynować w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach, odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym, zadaszonym, o utwardzonym podłożu miejscu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych; odpady przekazywać uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwienia; miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych oznaczyć i zabezpieczyć przed wstępem osób nieupoważnionych i zwierząt;

24) powstałe na etapie eksploatacji odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w pojemnikach/kontenerach, zlokalizowanych w wyznaczonym, o utwardzonym podłożu miejscu; odpady przekazywać uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia;

25) miejsce przyszłej inwestycji zabezpieczyć przed penetracją zwierząt;

26) przed rozpoczęciem prac budowlanych sprawdzić teren inwestycji pod kątem obecności płazów oraz przenieść stwierdzone osobniki poza teren budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

27) wycinkę drzew i zadrzewień przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków tj. w okresie od 16 października do końca lutego;

28) roboty ziemne rozpocząć poza sezonem rozrodczym tj. od połowy sierpnia do końca lutego;

29) zapewnić wymaganą odległość projektowanej studni głębinowej od zbiorników na ścieki;

30) zaprojektować zabezpieczenia przed hałasem gwarantujące nieprzekroczenie w granicy działki równoważnego poziomu dźwięku w porze dziennej i nocnej, zgodnie
z obowiązującymi przepisami;

31) zaprojektować pas zieleni izolującej wzdłuż granicy działki,

32) zapewnić prowadzenie gospodarki nawozem naturalnym zgodnie z obowiązującymi przepisami;

33) warunki sanitarno – higieniczne i techniczne hodowli winny spełniać wymagania określone w Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej i Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT).

 

 W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś (w projekcie budowlanym) należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

1) zaprojektowanie 8 budynków inwentarskich - kurników, w systemie chowu ściołowego

o łącznej obsadzie maksymalnej 393120 sztuk (1572,48 DJP) do piątego tygodnia chowu

i 327600 sztuk (1310,4 DJP) po 5 tygodniu chowu;

2) zainstalowanie w kurnikach KI, K2, K3, K4, K5 i K6 maksymalnie:

- 15 wentylatorów dachowych o wydajności maksymalnej 17290 nr/h każdy,
z odprowadzaniem zanieczyszczeń 15 emitorami pionowymi, otwartymi o wysokości minimalnej 7,8 m i średnicy maksymalnej 0,64 m;

- 10 wentylatorów ściennych szczytowych o wydajności maksymalnej 42870 nr/h każdy,
z odprowadzaniem zanieczyszczeń 2 wyrzutniami grupującymi po 5 wentylatorów,
o minimalnej wysokości 4 m i maksymalnej długości 6 m oraz szerokości 2 m (w skutek wykonania dla każdej z 2 grup wentylatorów pionowej obudowy grupującej po 5 wentylatorów);

3) zainstalowanie w kurnikach K7 i K8 maksymalnie:

- 11 wentylatorów dachowych o wydajności maksymalnej 17290 m/h każdy,
z odprowadzaniem zanieczyszczeń 11 emitorami pionowymi, otwartymi o wysokości minimalnej 7,8 m i średnicy maksymalnej 0,64 m;

- 7 wentylatorów ściennych szczytowych o wydajności maksymalnej 42870 mVh każdy,
z odprowadzaniem zanieczyszczeń 2 emitorami o minimalnej wysokości 4 m i maksymalnej długości 6 m oraz szerokości 2 m, w których zgrupowane jest odpowiednio 3 i 4 wentylatory (w skutek wykonania dla każdej z 2 grup wentylatorów pionowej obudowy grupującej odpowiednio po 3 i 4 wentylatory);

4) zastosowanie na cele ogrzewania budynków inwentarskich KI, K2, K3, K4, K5 i K6 po 4 nagrzewnice o mocy 90 kW każda;

5) zastosowanie na cele ogrzewania budynków inwentarskich K7 K8 po 4 nagrzewnice
o mocy 70 kW każda;

6) zaprojektowanie kotłowni wyposażonej w kocioł gazowy o mocy maksymalnej 25 kW
z odprowadzaniem zanieczyszczeń emitorem o wysokości minimalnej 0,18 m i średnicy maksymalnej 6 m;

7) zaprojektowanie agregatu prądotwórczego o mocy maksymalnej 400 kW,
z odprowadzeniem zanieczyszczeń emitorem bocznym o wysokości minimalnej 2,2 m;

8) posadowienie 12 zbiorników na gaz propan o pojemności 6700 1 każdy;

9) zastosowanie na kurnikach KI, K2, K3, K4, K5, K6 po 15 sztuk wentylatorów dachowych na każdym kurniku o mocy akustycznej nie większej niż 85,5 dB każdy;

10) zastosowanie na kurnikach KI, K2, K3, K4, K5, K6 po 10 sztuk wentylatorów szczytowych na każdym kurniku o mocy akustycznej nie większej niż 82,5 dB każdy;

11) zastosowanie na kurnikach K7, K8 po 11 sztuk wentylatorów dachowych na każdym kurniku o mocy akustycznej nie większej niż 85,5 dB każdy;

12) zastosowanie na kurnikach K7, K8 po 7 sztuk wentylatorów szczytowych na każdym kurniku o mocy akustycznej nie większej niż 82,5 dB każdy;

13) zastosowanie agregatu prądotwórczego o mocy akustycznej nie większej niż 92,0 dB.

 

 

 

Uzasadnienie

  Galion Grupa Producentów Drobiu Spółka z o.o. z siedzibą w Radomiu, przy ul. Malenickiej 81, 26-600 Radom, reprezentowana przez Panią Renatę Bąk – Jaroszek, w dniu 06.12.2013 r. wystąpiła do Urzędu Gminy w Klwowie z wnioskiem o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 1493/2 obręb nr 0008 Klwów, gmina Klwów, woj. mazowieckie.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś oraz w § 2 ust. 1 pkt 51,
a także § 3 ust. 1 pkt 37 i 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), tj. „chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP)", „instalacje do naziemnego magazynowania kopalnych surowców energetycznych inne niż wymienione w pkt 35 lub do naziemnego magazynowania gazu, z wyłączeniem zbiorników na gaz płynny o pojemności nie większej niż 10 m3 oraz zbiorników na olej o pojemności nie większej niż 3 m3" oraz „urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę".

Planowana inwestycja polega na budowie fermy drobiu (brojlerów) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ew. 1493/2, obręb nr 0008 Klwów, gmina Klwów, powiat przysuski, województwo mazowieckie.

Przedsięwzięcie obejmować będzie realizację następujących obiektów:

- 8 kurników,

- 2 wiaty magazynowe na słomę,

- budynek socjalny,

- ujęcie wody wraz z studnią głębinową,

- 2 stawy przeciwpożarowe,

- 18 zbiorników na gaz płynny propan o pojemności 6700 1 każdy,

- place utwardzone i ciągi komunikacyjne,

- silosy paszowe,

- waga samochodowa.

Ponadto w wyniku realizacji planowanej inwestycji wykonana zostanie infrastruktura towarzysząca, tj.: wewnętrzne linie energetyczne wraz z agregatem prądotwórczym, wewnętrzne sieci kanalizacyjne wraz ze zbiornikami bezodpływowymi, wewnętrzne sieci wodociągowe wraz z instalacją p.poż. oraz wewnętrzne gazociągi.

Obsada w poszczególnych budynkach kształtowała się będzie następująco:

- budynek KI - obsada do 5 tygodnia wyniesie 52920 sztuk (211,68 DJP), po 5 tygodniu 44100 sztuk (176,4 DJP);

- budynek K2 - obsada do 5 tygodnia 52920 sztuk (211,68 DJP), po 5 tygodniu 44100 sztuk (176,4 DJP);

- budynek K3 - obsada do 5 tygodnia 52920 sztuk (211,68 DJP), po 5 tygodniu 44100 sztuk (176,4 DJP);

- budynek K4 - obsada do 5 tygodnia 52920 sztuk (211,68 DJP), po 5 tygodniu 44100 sztuk (176,4 DJP);

- budynek K5 - obsada do 5 tygodnia 52920 sztuk (211,68 DJP), po 5 tygodniu 44100 sztuk (176,4 DJP);

- budynek K6 - obsada do 5 tygodnia 52920 sztuk (211,68 DJP), po 5 tygodniu 44100 sztuk (176,4 DJP);

- budynek K7 - obsada do 5 tygodnia 37800 sztuk (151,2 DJP), po 5 tygodniu 31500 sztuk (126 DJP);

- budynek K8 - obsada do 5 tygodnia 37800 sztuk (151,2 DJP), po 5 tygodniu 31500 sztuk (126 DJP).

 

Łączna obsada kurników wyniesie: do 5 tygodnia 393120 sztuk (1572,48 DJP), po 5 tygodniu 327600 sztuk (1310,4 DJP).

Planuje się budowę 6 kurników o wymiarach ok. 141 x 19 m oraz 2 kurników o wymiarach ok. 101 x 19 m.

W sąsiedztwie terenu inwestycji zlokalizowane są nieużytki rolne i kompleks leśny. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości ok. 940 m na północny wschód (za lasem) od terenu inwestycji.

Zaopatrzenie w wodę planowanego przedsięwzięcia realizowane będzie z własnego ujęcia. Ujęcie wód podziemnych będzie składało się ze studni wierconej (Omax=12,5 m3/h) oraz zestawu hydroforowego, który zlokalizowany zostanie w budynku socjalnym.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6, ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.). Najbliższe obszary Natura 2000 zlokalizowane są w odległości: około 4 km od przedsięwzięcia -obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Pilicy PLB 140003 oraz w odległości około 5 km - specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 Dolina Dolnej Pilicy PLH 140016.

Ze względu na rodzaj instalacji, a także jej lokalizację nie stwierdzono, możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klwów - I etap, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIX/151/2006 Rady Gminy Klwów z dnia 6 kwietnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 98, poz. 3265), działka o nr ew. 1493/2, obręb nr 0008 Klwów, gmina Klwów znajduje się na terenach strefy przemysłowo - usługowej. Planowana inwestycja jest więc zgodna z Planem.

Na podstawie art. 77 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Urząd Gminy Klwów pismem z dnia 28.12.2012 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze o wyrażenie opinii oraz uzgodnienie przedmiotowego zamierzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią sanitarną z dnia 16.01.2013r. znak: ZNS.713-1/13 zaopiniował przedmiotowe przedsięwzięcie zgłaszając środowiskowe uwarunkowania dla jego realizacji, które to uwzględnione zostały w sentencji niniejszej decyzji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 01.02.2013r znak WOOŚ-II.4242.5.2013.NL wezwał do uzupełnienia Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (zwanego dalej „raportem ooś). Urząd Gminy Klwów pismem z dnia 14.02.2013 r. wezwał Inwestora do uzupełnienia Raportu ooś, w zakresie jakim wskazał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

W dniu 05.04.2013 r. Inwestor uzupełnił Raport ooś. Uzupełnienia te Urząd Gminy Klwów przekazał pismem z dnia 09.04.2013 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Warszawie.

Postanowieniem z dnia 28.05.2013 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Warszawie uzgodnił przedmiotowe przedsięwzięcie i określił warunki, które to uwzględnione zostały w sentencji niniejszej decyzji. Nie stwierdził też konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś.

W ramach przeprowadzonego postepowania nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Po wnikliwym przeanalizowaniu zgromadzonej dokumentacji uznaje się, uwzględniając rodzaj, skalę i charakter inwestycji, wielkość i złożoność oddziaływania oraz usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony oraz niewielkie ryzyko wystąpienia poważnej awarii, a także biorąc pod uwagę Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, iż planowane przedsięwzięcie nie powinno znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

 

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

 

Decyzja niniejsza wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 72 ust. 1
pkt 1-13 w/w ustawy.

 

Pouczenie

  Od decyzji służy odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Wójta Gminy Klwów w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej decyzji.

 Otrzymują:

 1. Galion Grupa Producentów Drobiu Spółka z o.o. z siedzibą w Radomiu, przy ul. Malenickiej 81,
  26-600 Radom
 2. Pan Wiktor Łomża – Sołtys m. Klwów, ul. Radomska 6, 26-415 Klwów (do wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni)
 3. a/a

Do wiadomości:

 1. BIP Urzędu Gminy Klwów
 2. Tablica ogłoszeń U.G.Klwów

 

artykuł nr 4

Przysucha, dnia 08.02.2010 r.

Nr rejestru wniosku o pozwolenie na budowę

- 14734-

D E C Y Z J A AB- Nr 13/10

 

Na podstawie art. 28, 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo

budowlane (tekst jednolity -Dz. U. Nr 156 z 2006r, poz. 1118 z późn. zmian.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. Nr 98 z  2000r, poz. 1071 z późn. zmian.  ) Starosta Przysuski

po rozpatrzeniu wniosku inwestora z dnia   04  grudnia 2010 r.

nr rejestru Wydziału Architektury i Budownictwa 296/09-K

zatwierdzamprojekt budowlany i udzielam pozwolenia na ,,Budowę

oczyszczalni ścieków w miejscowości Klwowska Wola gm.

Klwów nr ewid. działki: 345/5,342,338.

Kategoria obiektu – XXVI.

 

  Projekt opracował : Zakłady Techniczno- Handlowe ,,POSTER” sp. z o.o.

  26-600 Radom, ul. Toruńska 12a. Projektował  :

  Architektura i Konstrukcje : inż. Andrzej Piekarski upr bud. nr GP-III-

  7342/308/94 i wpis do MOIIB o nr ewid. MAZ/BO/8110/01.

  Sprawdził : mgr inz. arch. Mirosława  Kotwica upr bud. nr ewid. 63/110/76

  i wpis do MOIA pod nr MA-1065.

  Instalacje sanitarne : mgr inż. Anna Beisteiner upr bud. nr St-61/87 i wpis do

 MOIIB o nr ewid. MASZ/IS/0296/02.

Sprawdził : inż. Jan Bochnia upr.  bud. nr ewid. 159/92 i wpis do MOIIB o nr

ewid. MAZ/IS/8101/01.

  Projekt instalacji technologicznych : mgr inż. Anna Beisteiner upr bud. nr St-

61/87 i wpis do MOIIB o nr ewid. MASZ/IS/0296/02.

Sprawdził : inż. Jan Bochnia upr.  bud. nr ewid. 159/92 i wpis do MOIIB o nr

ewid. MAZ/IS/8101/01.

  Architektura drogi: inż. Andrzej Piekarski upr bud. Nr WBP-II-K8386/RA/28/

  /83 i wpis do MOIIB o nr ewid. MAZ/BO/8110/01.

  Dokumentacja geotechniczna : inż.  Piotr Kapel upr 050866 i  inż. Jacek

  Oleksik  upr nr 070707.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - inż. Jan Bochnia upr. 

bud. nr ewid. 159/92 i wpis do MOIIB o  nr ewid. MAZ/IS/8101/01.

dla

Wójta Gminy Klwów

ul. Opoczyńska 35

26 – 415 Klwów

z zachowaniem następujących warunków zgodnie z treścią art.36 ust.1 i 2 oraz art.42

ust.2 i 3 – Prawo budowlane:

1) szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych

-   budować zgodnie z projektem technicznym i planem zagospodarowania terenu oraz

uzgodnieniami,

-   terenu budowy nie udostępniać osobom postronnym

2) czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych – brak bud. tymczasowych,

3) terminy rozbiórki: brak

a)   istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania – brak,

b)   tymczasowych obiektów budowlanych, - brak.

4) szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie:

-   kierownictwo budowy powierzyć osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane,

- ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego,

5) inwestor jest  zobowiązany uzyskać pozwolenie na użytkowanie

6) kierownik budowy ( robót ) jest obowiązany prowadzić dziennik budowy lub rozbiórki oraz

  umieścić na budowie lub na rozbieralnym obiekcie, w widocznym miejscu, tablicę

  informacyjną oraz zgłoszenie, zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony

  zdrowia.

7) Obszar oddziaływania obiektu/ ów, o których mowa w art.28 ust.2 ustawy – Prawo

  budowlane, obejmuje nieruchomości :wyżej wymienione.

8) zachować warunki zawarte w dokumentach jednostek opiniujących dokumentację

przedmiotowej inwestycji.

9) usunąć szkody powstałe w trakcie realizacji inwestycji.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

  Inwestor  występując z wnioskiem o pozwolenie na budowę, spełnił warunki określone w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

  Decyzja o pozwoleniu  na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed  upływem 3  lat od dnia, w którym stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3  lata.

 

  Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do WOJEWODY MAZOWIECKIEGO za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.

 

 

 

 

 

Załączniki :

1.   Projekt budowlany  Mechaniczno – Biologicznej Oczyszczalni Ścieków sanitarnych.

2.   Projekt zagospodarowania działki.

3.   Dowód władania gruntem – oświadczenie o posiadanym  prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

4.   Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

5.   Opinia ZUD w Przysusze Nr 261/2007  z dnia 12.12.2007 r.

6. Warunki techniczne  przyłącza wodociągowego z Urzędu Gminy w Klwowie.

7. Pozwolenie wodno-prawne.

8. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

9. Warunki przyłączenia do sieci niskiego napięcia.

 

Otrzymują :

1. Wójt Gminy Klwów

2. Strony wg  wykazu

3. Urząd Gminy w Klwowie

4. A/a.

Do wiadomości :

1.   Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Przysusze

 

 

 

artykuł nr 5

RPŚ.II.7331 -07/2008

DECYZJA Nr 07/2008

 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt l, art. 50 ust. l, art. 51 ust. l i art. 54 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r. póz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (j .t. Dz. U. Nr 98 z 2000r. póz. 1071 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 06.02.2008r. w sprawie: ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SYSTEMIE GRAWITACYJNO

TŁOCZNYM WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DLA MIEJSCOWOŚCI KLWÓW,

KLWOWSKA WOLA W GMINIE KLWÓW

po uzgodnieniu decyzji stosownie do art. 53 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w sprawie melioracji wodnych - postanowienie  Nr WZMiUW.IR/PR-0231/196/08 z dnia 11.04.2008 roku ze Starostą Przysuskim w sprawie ochrony gruntów rolnych - postanowienie Nr  GK.V.6018/41/08   z dnia 17.03.2008 roku. z Powiatowym Zarządem Dróg Publicznych - postanowienie Nr PZDP-II-Uz-5542/15/2008 z dnia 18.03.2008 roku. z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody – postanowienie nr WŚR-R.VI/6633-1/171/07 z dnia   27 maja 2008 roku

USTALAM WARUNKI LOKALIZACJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM-GMINNYM

 pod nazwą:

BUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ W SYSTEMIE GRAWITACYJNO-TŁOCZNYM WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DLA MIEJSCOWOŚCI KLWÓW I KLWOWSKA WOLA Z SIECIOWYMI POMPOWNIAMI ŚCIEKÓW przebiegającej przez działki prywatne o nr ewid.:

425, 374, 371, 369. 368, 367, 363, 362, 361, 360,358,357,353,352, 351, 349, 348, 344, 343, 327, 324, 323, 319, 17, 315, 310, 308, 304, 303, 302/2, 302/1, 426/2, 426/1, 426/6, 322, 316; - w Klwowskiej Woli

928, 949, 952, 953, 954, 955, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 969, 972, 973, 974 ,976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 99 1,992, 994, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 707, 712, 713, 714,7 15, 716, 717/2, 717/3, 719, 1337, 1334, 1332, 1330/2, 1330/1329, 1328, 101 0,1009, 1007, 1006, 1004, 1001, 1993, 1992, 1989, 1987, 1985, 1984, 1983, 1981, 1970, 1971, 1033, 1032, 1031, 1027, 1029, 1022, 1021, 1020, 1019, 1016, 1013, 1015, 1018, 1038, 1968, 1967, 1966, 1965, 1964, 1963, 1962, 1961, 1960, 1959, 1954, 1953, 1952, 1951, 1950, 1949, 1948/5, 1947, 1946, 1075/6, 1069,1068, 1067, 1066, 1065, 1064,1063,1075/12,1081,1082,1083 ,1084, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 1205, 1344/1, 1344/3, 1344/5, 925, 922/1, 921, 920, 919/2, 917/2, 917/1, 916/7, 916/2, 916/9, 916/8, 916/5, 571/1, 571/2, 575, 576, 578, 579, 581, 605, 599, 594, 601, 602, 681, 68 0,677, 674, 675, 944, 1075/7, 946/2, 946/1, 904, 696, 1958, 676, 1017, 1969, 993, 970, 709/1, 709/2, 1344/2; - w Klwowie

oraz drogi: - działki nr ewid.: 550,328,498,451; - Klwowska Wola

336, 270, 591, 945, 831, 1012, 1026, 1037 ,1035, 1955, 1034,  1075/11, 1977, 951, 926, 2003; - Klwów

l. Rodzaj inwestycji - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Klwów i Klwowska Wola w systemie grawitacyjne tłocznym o całkowitej długości ok.9400 m wraz z przykanalikami.

 Podstawowymi elementami kanalizacji są:

- kolektory grawitacyjne wykonane z rur PCV o całkowitej długości L= 8500 m

- rurociągi tłoczne wykonane z rur PE o całkowitej długości L= 900 m

- studnie rewizyjne o średnicach Ø1000 mm , studnie kanalizacyjne włazowe Ø1000 mm oraz studnie inspekcyjne Ø 425 mm.

 - Pompownie ścieków jako hermetyczne zbiorniki wyposażone w pompy zatapialne oraz system

monitorowania.

 2. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające

z przepisów odrębnych w zakresie:

2.1 Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Inwestycję lokalizować zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej decyzji.

- Przejścia poprzeczne kanalizacji pod drogami gminnymi, powiatowymi i krajowymi należy wykonać przewiertem lub przyciskiem bez rozkopywania jezdni.

- Rury osłonowe na przejściach pod drogą należy tak projektować aby wychodziły poza pas drogowy

- Przejścia pod drogą wykonywać bez naruszania nawierzchni jezdni.

2.2. Ochrona środowiska i zdrowia ludzi

- Zastosować materiały posiadające świadectwa dopuszczenia do stosowania ze względów ekologicznych.

- Obowiązuje ochrona drzew i krzewów w rejonie inwestycji. W razie kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącym drzewostanem uzyskać decyzję zezwalającą na wycinkę.

- Projektowana inwestycja nie może powodować zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby oraz stwarzać uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje i zakłócenia elektryczne.

2.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

- W przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na przedmiot posiadający cechy zabytku należy przedmiot ten zabezpieczyć i zgłosić znalezisko do państwowej Służby Ochrony Zabytków w Radomiu.

- Inwestor zobowiązany jest do finansowania ewentualnych ratowniczych badań archeologicznych.

- Projektowanej inwestycji nie dotyczą zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia wynikające z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

2.4. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

- Dojazd do terenu inwestycji - istniejącymi ulicami i drogami.

- Zaopatrzenie w energię elektryczną - zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci niskiego napięcia uzyskanymi z Rejonowego Zakładu Energetycznego Końskie.

- Zasilanie w wodę - zgodnie z warunkami dysponenta sieci.

- Unieszkodliwienie odpadów - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Ewentualne kolizje z istniejącym uzbrojeniem uzgodnić z dysponentami sieci.

2.5. Ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych

Projektowana inwestycja lokalizowana jest poza terenami górniczymi i nie dotyczą jej związane z takimi terenami zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikające z przepisów odrębnych

2.6. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich - projektowana inwestycja nie może ograniczać: dostępu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, środków łączności, dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie może stwarzać uciążliwości powodowanych przez hałas, wibrację, zakłócenia elektryczne i promieniowanie a także nie może powodować zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby.

Wymagania podane wyżej mają charakter zasad ogólnych i nie zwalniają Wnioskodawcy od spełnienia dalej idących wymagań zawartych w prawie budowlanym i przepisach wykonawczych do tej ustawy.

2.7. Wymagania formalne

-  Projekt wykonać zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi od dysponenta sieci

-  Uzyskać uzgodnienia projektu budowlanego wynikające z przepisów szczególnych w tym projekt uzgodnić z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

-  Uwzględnić zalecenia jednostek uzgadniających.-  Przed przystąpieniem do budowy urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej należy zatwierdzić w Departamencie Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego projekt organizacji ruchu   i zabezpieczenia miejsca robót na czas budowy.

- Obiekt budowlany wraz z infrastrukturą należy projektować zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, innymi obowiązującymi przepisami, w tym techniczno - budowlanymi. Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

-  Projekt budowlany opracować zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury   z dnia 03 lipca 2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.  z 2003r. Nr l20 poz. ll33).

- Wykonania przebudowy urządzeń melioracji wodnych, po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego – w przypadku wystąpienia kolizji projektowanej zabudowy z urządzeniami melioracji wodnych i konieczności ich przebudowy lub likwidacji.

- Przekazanie dokumentacji powykonawczej przebudowy urządzeń melioracji wodnych do WZMiUW w Warszawie, Inspektorat w Przysusze.

3. Przebieg sieci - oznaczono na kopii mapy zasadniczej w skali l: 1000 stanowiącej część graficzną niniejszej decyzji (załącznik nr l) - linią przerywaną koloru czarnego. Trasa projektowanej kanalizacji wg wypisu z rejestru gruntów przebiega przez grunty użytkowane rolniczo kl IV – VI.

Uzasadnienie

Postępowanie o ustalenie lokalizacji dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym wraz z przyłączami dla miejscowości Klwów i Klwowska Wola zostało wszczęte z urzędu.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami jest to inwestycja zaliczana do inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

Budowa kanalizacji sanitarnej zapewni poprawę stanu środowiska i podniesie standard warunków życia mieszkańców gminy.

W wyniku przeprowadzonej w niniejszej sprawie, stosownie do wymogu art. 53 ust. 3 ustawy    z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych oraz analizy stanu faktycznego i prawnego terenu ustalono:

- Teren, na którym Wnioskodawca zamierza realizować planowaną inwestycję nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszono o przystąpieniu do sporządzania planu - wobec czego postępowanie przeprowadzono zgodnie z procedurą określoną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- Obszar, na którym jest położona działka nie jest objęty obowiązkiem sporządzenia planu miejscowego.

- W trakcie postępowania administracyjnego uzyskano stosowne uzgodnienia z organami właściwymi w zakresie ochrony gruntów rolnych i melioracji.

Budowa zbiorczych systemów kanalizacji należy do najważniejszych inwestycji chroniących środowisko przed skażeniami. W wyniku realizacji planowanej sieci kanalizacyjnej nowi użytkownicy odprowadzać będą ścieki do oczyszczalni. Oznacza to likwidację szamb, stanowiących realne zagrożenie dla gleby i wód gruntowych.

Ekologiczne skutki planowanej inwestycji będą jednoznacznie pozytywne.

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono możliwość realizacji inwestycji oraz, że planowana inwestycja nie narusza przepisów prawa i ładu przestrzennego.

Projekt decyzji przygotowała mgr inż. arch. Beata Malicka-Ząbek posiadająca uprawnienia urbanistyczne nr 1297/92, wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego urbanistów (Okręgowej Izby Urbanistów) pod nr WA-121 i architektów.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

- Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich (art.  63 ust 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

- Decyzja niniejsza jest ważna do jej wygaszenia odrębną decyzją z powodów określonych w art. 65 ust. l ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. jeżeli:

- inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę,

- dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej

decyzji.

— Niniejsza decyzja stanowi podstawę do ubiegania się o pozwolenie na budowę.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Wójta Gminy Klwów  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołania można składać w Urzędzie Gminy w Klwów.

Informacja

 Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

- projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i decyzjami wymaganymi przepisami szczególnymi,

- dowód lub oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

-   prawomocną decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Załączniki:

Załączniki nr od l do 5 - część graficzna decyzji. Załącznik nr 6 – orientacja

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Klwów

2. Tablica ogłoszeń - Urząd Gminy Klwów

3. Strona internetowa Urzędu Gminy Klwów

4. a/a