artykuł nr 11

RPŚ.I.767 – 6/07

DECYZJA NR 6/2007

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art.46 ust 1 pkt 1, art. 46a ust 1 i 7 pkt 4, oraz art. 56 ust 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku firmy Miastoprojekt – Dariusz Tkaczyk, Radom ul. Żeromskiego 116B i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

określam

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1684W relacji Nowe Miasto-Ulów, gm. Klwów na odcinku od km 8+761,0 do km 10+001,0.

1.   rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Przebudowa drogi powiatowej nr 1684W w gm. Klwów. Odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3325W w m. Ulów do końca zabudowy mieszkalno usługowej wsi Ulów. Odcinek objęty przebudową posiada długość 1240,0 mb.

2.   warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych  i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich

1) w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić w porze dziennej (między 6.00 – 22.00);

2) gospodarkę odpadami, powstającymi przy realizacji przedsięwzięcia, prowadzić zgodnie z ustaleniami ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. Nr 39, poz. 251 z 2007r.); powstające w trakcie budowy i eksploatacji odpady należy segregować i wywozić z placu budowy; podejmować działania zmierzające do zminimalizowania ilości powstających odpadów;

3) w celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego w trakcie prowadzenia prac budowlanych zwrócić szczególną uwagę na eksploatację sprzętu budowlanego czyli zabezpieczyć sprzęt przed ewentualnym wyciekiem oleju lub innych substancji szkodliwych dla wód i gruntu;

4) roboty budowlane prowadzić z zachowaniem bezpiecznych odległości od istniejących uzbrojeń i instalacji;

5) prowadzić roboty ziemne w sposób, który nie spowoduje zniszczeń istniejącej szaty roślinnej, w tym drzewostanu. W obrębie systemu korzeniowego wykopy należy prowadzić ręcznie. Wykopy nie powinny powodować obniżenia poziomu wód gruntowych w obrębie systemów korzeniowych;

6) nie składować urobku z wykopów ani innych materiałów i środków chemicznych pod koronami drzew;

7) powstające zanieczyszczenia pyłowe należy ograniczyć do minimum, aby nie pogorszyć stanu czystości środowiska w rejonie realizacji w/w przedsięwzięcia;

8) wody deszczowe z powierzchni drogi odprowadzać w sposób nie stwarzający zagrożenia dla środowiska oraz terenów sąsiadujących z drogą;

9) na terenie inwestycji należy utrzymać czystość stosując niezbędne środki techniczne i organizacyjne na etapie realizacji jak i eksploatacji.

3.   wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym

1) określić sposób postępowania z odpadami powstającymi w trakcie realizacji inwestycji;

2) zaplanować sposób odprowadzania wód opadowych i roztopowych.

4.   wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii

 

Wyżej opisane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenia wystąpienia poważnej awarii.

5.   wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do tych przedsięwzięć (dotyczy przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko)

Nie występuje transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

6.   stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania (dotyczy przypadków przewidzianych w art. 135 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska)

Nie dotyczy.

UZASADNIENIE

  Do Urzędu Gminy w Klwowie wpłynął w dniu 04.10.2007r. wniosek firmy Miastoprojekt- Dariusz Tkaczyk o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1684W relacji Nowe Miasto-Ulów, gm. Klwów na odcinku od km 8+761,0 do km 10+001,0.

Powyższa inwestycja, zgodnie z § 3 ust 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, wymagała przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. W związku z tym tut. Urząd wystąpił do Starosty Przysuskiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze z prośbą o wyrażenie opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji. Starosta Przysuski opinią z dnia 11.10.2007r. nr ŚL.VI.7633/61/2007 jak również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze opinią sanitarną z dnia 12.10.2007r. nr ZNS.7170-39/07 uznali, że dla przedmiotowej inwestycji zbędne jest sporządzanie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Po przeanalizowaniu zgromadzonej dokumentacji uznano, że nie zachodzą również przesłanki, o których mowa w §5 w/w rozporządzenia, co powodowałoby  konieczność nałożenia obowiązku sporządzenia raportu dla w/w inwestycji. W związku z tym Wójt Gminy Klwów Postanowieniem z dnia 23.10.2007r. nr RPŚ.I.767-6/07 odstąpił od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W dalszej kolejności wystąpiono o uzgodnienie decyzji i na podstawie postanowień Starosty Przysuskiego z dnia 14.12.2007r. nr ŚL.VI.7633/86a/2007 i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze z dnia 06.12.2007r. nr ZNS.713-40/07 wydano niniejszą decyzję w treści uwzględniając uzgodnienia w/w organów.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 46 ust 4b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) niniejszą decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Wójta Gminy Klwów w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Załączniki:

1.   Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 56 ust 3

Otrzymują:

1.   Miastoprojekt

Dariusz Tkaczyk

ul. Żeromskiego 116B

26-600 Radom

2.   Sołtys m-ci Ulów - tablica ogłoszeń

3.   Urząd Gminy w Klwowie - tablica ogłoszeń

4.   Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Klwów

5.   a/a

Do wiadomości:

1.   Starostwo Powiatowe w Przysusze

2.   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze

artykuł nr 12

RPŚ.I.767 – 5/07

DECYZJA NR 5/2007

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art.46 ust 1 pkt 1, art. 46a ust 1 i 7 pkt 4, oraz art. 56 ust 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku firmy Miastoprojekt – Dariusz Tkaczyk, Radom ul. Żeromskiego 116B i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

określam

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3325W relacji Kłudno-Ulów, gm. Klwów na odcinku od km 0+000,0 do km 2+008,0.

1.   rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Przebudowa drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1108W w m. Kłudno do skrzyżowania z droga powiatową  nr 1684W w m. Ulów. Odcinek objęty przebudową posiada długość 2008,0 mb.

2.   warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych  i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich

1) w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić w porze dziennej (między 6.00 – 22.00);

2) gospodarkę odpadami, powstającymi przy realizacji przedsięwzięcia, prowadzić zgodnie z ustaleniami ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. Nr 39, poz. 251 z 2007r.); powstające w trakcie budowy i eksploatacji odpady należy segregować i wywozić z placu budowy; podejmować działania zmierzające do zminimalizowania ilości powstających odpadów;

3) w celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego w trakcie prowadzenia prac budowlanych zwrócić szczególną uwagę na eksploatację sprzętu budowlanego czyli zabezpieczyć sprzęt przed ewentualnym wyciekiem oleju lub innych substancji szkodliwych dla wód i gruntu;

4) roboty budowlane prowadzić z zachowaniem bezpiecznych odległości od istniejących uzbrojeń i instalacji;

5) prowadzić roboty ziemne w sposób, który nie spowoduje zniszczeń istniejącej szaty roślinnej, w tym drzewostanu. W obrębie systemu korzeniowego wykopy należy prowadzić ręcznie. Wykopy nie powinny powodować obniżenia poziomu wód gruntowych w obrębie systemów korzeniowych;

6) nie składować urobku z wykopów ani innych materiałów i środków chemicznych pod koronami drzew;

7) powstające zanieczyszczenia pyłowe należy ograniczyć do minimum, aby nie pogorszyć stanu czystości środowiska w rejonie realizacji w/w przedsięwzięcia;

8) wody deszczowe z powierzchni drogi odprowadzać w sposób nie stwarzający zagrożenia dla środowiska oraz terenów sąsiadujących z drogą;

9) na terenie inwestycji należy utrzymać czystość stosując niezbędne środki techniczne i organizacyjne na etapie realizacji jak i eksploatacji.

3.   wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym

1) określić sposób postępowania z odpadami powstającymi w trakcie realizacji inwestycji;

2) zaplanować sposób odprowadzania wód opadowych i roztopowych.

4.   wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii

Wyżej opisane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenia wystąpienia poważnej awarii.

5.   wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do tych przedsięwzięć (dotyczy przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko)

Nie występuje transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

6.   stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania (dotyczy przypadków przewidzianych w art. 135 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska)

Nie dotyczy.

UZASADNIENIE

  Do Urzędu Gminy w Klwowie wpłynął w dniu 03.10.2007r. wniosek firmy Miastoprojekt- Dariusz Tkaczyk o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3325W relacji Kłudno-Ulów, gm. Klwów na odcinku od km 0+000,0 do km 2+008,0.

Powyższa inwestycja, zgodnie z § 3 ust 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, wymagała przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. W związku z tym tut. Urząd wystąpił do Starosty Przysuskiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze z prośbą o wyrażenie opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji. Starosta Przysuski opinią z dnia 11.10.2007r. nr ŚL.VI.7633/62/2007 jak również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze opinią sanitarną z dnia 12.10.2007r. nr ZNS.7170-38/07 uznali, że dla przedmiotowej inwestycji zbędne jest sporządzanie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Po przeanalizowaniu zgromadzonej dokumentacji uznano, że nie zachodzą również przesłanki, o których mowa w §5 w/w rozporządzenia, co powodowałoby  konieczność nałożenia obowiązku sporządzenia raportu dla w/w inwestycji. W związku z tym Wójt Gminy Klwów Postanowieniem z dnia 23.10.2007r. nr RPŚ.I.767-5/07 odstąpił od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W dalszej kolejności wystąpiono o uzgodnienie decyzji i na podstawie postanowień Starosty Przysuskiego z dnia 11.12.2007r. nr ŚL.VI.7633/85a/2007 i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze z dnia 06.12.2007r. nr ZNS.713-41/07 wydano niniejszą decyzję w treści uwzględniając uzgodnienia w/w organów.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 46 ust 4b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) niniejszą decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Wójta Gminy Klwów w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Załączniki:

1.   Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 56 ust 3

Otrzymują:

1.   Miastoprojekt

Dariusz Tkaczyk

ul. Żeromskiego 116B

26-600 Radom

2.   Sołtysi m-ci:, Kłudno, Ulów - tablica ogłoszeń

3.   Urząd Gminy w Klwowie - tablica ogłoszeń

4.   Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Klwów

5.   a/a

Do wiadomości:

1.   Starostwo Powiatowe w Przysusze

2.   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze

artykuł nr 13

RPŚ.I.767 – 3/07

DECYZJA NR 3/2007

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku  z art.46 ust 1 pkt 1, art. 46a ust 1 i 7 pkt 4, oraz art. 56 ust 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Firmy Usługowej MS, ul. Przemysłowa 7/12, 26-400 Przysucha  i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

określam

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 330320W od km 0+300 do km 0+585 i 330321W od km 0+000 do km 1+725 w miejscowości Drążno.

1.   rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w gminie Klwów. Projekt obejmuje odcinek drogi gminnej nr 330320W od km 0+3000 do km 0+585 oraz odcinek drogi gminnej nr 330321W od km 0+000 do km 1+725 składający się z dwóch odcinków.

I odcinek o długości 1265,00m od drogi powiatowej nr 34331 do końca wsi Drążno;

II odcinek o długości 460,00m, łącznik pomiędzy drogą nr 330320W a odcinkiem nr I.

Łączna długość tych odcinków to 2010,00m.

Rozpatrywane odcinki mają nawierzchnię tłuczniową.

2.   warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych  i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich

1) w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić w porze dziennej (między 6.00 – 22.00);

2) gospodarkę odpadami, powstającymi przy realizacji przedsięwzięcia, prowadzić zgodnie z ustaleniami ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. Nr 39, poz. 251 z 2007r.); powstające w trakcie budowy i eksploatacji odpady należy segregować i wywozić z placu budowy; podejmować działania zmierzające do zminimalizowania ilości powstających odpadów;

3) w celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego w trakcie prowadzenia prac budowlanych zwrócić szczególną uwagę na eksploatację sprzętu budowlanego czyli zabezpieczyć sprzęt przed ewentualnym wyciekiem oleju lub innych substancji szkodliwych dla wód i gruntu;

4) roboty budowlane prowadzić z zachowaniem bezpiecznych odległości od istniejących uzbrojeń i instalacji;

5) prowadzić roboty ziemne w sposób, który nie spowoduje zniszczeń istniejącej szaty roślinnej, w tym drzewostanu. W obrębie systemu korzeniowego wykopy należy prowadzić ręcznie. Wykopy nie powinny powodować obniżenia poziomu wód gruntowych w obrębie systemów korzeniowych;

6) w przypadku wystąpienia kolizji z drzewami i krzewami ozdobnymi, których wiek przekracza 5 lat, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zmianami) Inwestor winien uzyskać pozwolenie na ich usunięcie;

7) powstające zanieczyszczenia pyłowe należy ograniczyć do minimum, aby nie pogorszyć stanu czystości środowiska w rejonie realizacji w/w przedsięwzięcia;

8) uporządkować gospodarkę wodami opadowymi zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z 2005r. ze zmianami);

3.   wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym

1) Inwestor jest zobowiązany przyjąć rozwiązania techniczne i technologiczne gwarantujące dotrzymanie standardów jakości środowiska, poza terenem objętym inwestycją;

2) określić sposób postępowania z powstającymi odpadami na etapie budowy i eksploatacji inwestycji, zgodny z warunkami określonymi w cytowanej ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach;

4.   wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii

Wyżej opisane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenia wystąpienia poważnej awarii.

5.   wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do tych przedsięwzięć (dotyczy przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko)

Nie występuje transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

6.   stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania (dotyczy przypadków przewidzianych w art. 135 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska)

Nie dotyczy.

UZASADNIENIE

  Do Urzędu Gminy w Klwowie wpłynął w dniu 11.09.2007r. wniosek Firmy Usługowej MS o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 330320W od km 0+300 do km 0+585 i 330321W od km 0+000 do km 1+725 w miejscowości Drążno.

Powyższa inwestycja, zgodnie z § 3 ust 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, wymagała przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. W związku z tym tut. Urząd wystąpił do Starosty Przysuskiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze z prośbą o wyrażenie opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji. Starosta Przysuski opinią z dnia 04.10.2007r. nr ŚL.VI.7633/57/2007 jak również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze opinią sanitarną z dnia 02.10.2007r. nr ZNS.7170-33/07 uznali, że dla przedmiotowej inwestycji zbędne jest sporządzanie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Po przeanalizowaniu zgromadzonej dokumentacji uznano, że nie zachodzą również przesłanki, o których mowa w §5 w/w rozporządzenia, co powodowałoby  konieczność nałożenia obowiązku sporządzenia raportu dla w/w inwestycji. W związku z tym Wójt Gminy Klwów Postanowieniem z dnia 11.10.2007r. nr RPŚ.I.767-3/07 odstąpił od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W dalszej kolejności wystąpiono o uzgodnienie decyzji i na podstawie postanowień Starosty Przysuskiego z dnia 16.11.2007r. nr ŚL.VI.7633/76a/2007 i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze z dnia 08.11.2007r. nr ZNS.713-32/07 wydano niniejszą decyzję w treści uwzględniając uzgodnienia w/w organów.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 46 ust 4b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) niniejszą decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Wójta Gminy Klwów w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Załączniki:

1.   Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 56 ust 3

Otrzymują:

1.   Firma Usługowa MS

ul. Przemysłowa 7/12

26-400 Przysucha

2.   Sołtys m-ci Drążno - tablica ogłoszeń

3.   Urząd Gminy w Klwowie - tablica ogłoszeń

4.   Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Klwów

5.   a/a

Do wiadomości:

1.   Starostwo Powiatowe w Przysusze

2.   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze

artykuł nr 14

  Klwów, dnia 29.11.2007r.
RPŚ.I.767 – 2/07
DECYZJA NR 2/2007
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art.46 ust 1 pkt 1, art. 46a ust 1 i 7 pkt 4, oraz art. 56 ust 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku firmy Miastoprojekt – Dariusz Tkaczyk, Radom ul. Żeromskiego 116B i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
określam
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1108W relacji Olszowa-Ulów-Klwów, gm. Klwów na odcinku od km 7+328,0 do km 10+546,0.
1.   rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia
Przebudowa drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą krajową nr 48 w m. Klwów (ul. Białobrzeska) przez zabudowę m. Głuszyna do wsi Kłudno. Odcinek objęty przebudową posiada długość 3218,0 mb.
2.   warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych  i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich
1) w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić w porze dziennej (między 6.00 – 22.00);
2) gospodarkę odpadami, powstającymi przy realizacji przedsięwzięcia, prowadzić zgodnie z ustaleniami ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. Nr 39, poz. 251 z 2007r.); powstające w trakcie budowy i eksploatacji odpady należy segregować i wywozić z placu budowy; podejmować działania zmierzające do zminimalizowania ilości powstających odpadów;
3) w celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego w trakcie prowadzenia prac budowlanych zwrócić szczególną uwagę na eksploatację sprzętu budowlanego czyli zabezpieczyć sprzęt przed ewentualnym wyciekiem oleju lub innych substancji szkodliwych dla wód i gruntu;
4) roboty budowlane prowadzić z zachowaniem bezpiecznych odległości od istniejących uzbrojeń i instalacji;
5) prowadzić roboty ziemne w sposób, który nie spowoduje zniszczeń istniejącej szaty roślinnej, w tym drzewostanu. W obrębie systemu korzeniowego wykopy należy prowadzić ręcznie. Wykopy nie powinny powodować obniżenia poziomu wód gruntowych w obrębie systemów korzeniowych;
6) nie składować urobku z wykopów ani innych materiałów i środków chemicznych pod koronami drzew;
7) powstające zanieczyszczenia pyłowe należy ograniczyć do minimum, aby nie pogorszyć stanu czystości środowiska w rejonie realizacji w/w przedsięwzięcia;
8) wody deszczowe z powierzchni drogi odprowadzać w sposób nie stwarzający zagrożenia dla środowiska oraz terenów sąsiadujących z drogą;
9) na terenie inwestycji należy utrzymać czystość stosując niezbędne środki techniczne
i organizacyjne na etapie realizacji jak i eksploatacji.
3.   wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym
1) określić sposób postępowania z odpadami powstającymi w trakcie realizacji inwestycji;
2) zaplanować sposób odprowadzania wód opadowych i roztopowych.
4.   wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii
 
Wyżej opisane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenia wystąpienia poważnej awarii.
5.   wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do tych przedsięwzięć (dotyczy przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko)
Nie występuje transgraniczne oddziaływanie na środowisko.
6.   stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania (dotyczy przypadków przewidzianych w art. 135 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska)
Nie dotyczy.
UZASADNIENIE
  Do Urzędu Gminy w Klwowie wpłynął w dniu 13.09.2007r. wniosek firmy Miastoprojekt- Dariusz Tkaczyk o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1108W relacji Olszowa-Ulów-Klwów, gm. Klwów na odcinku od km 7+328,0 do km 10+546,0.
Powyższa inwestycja, zgodnie z § 3 ust 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, wymagała przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. W związku z tym tut. Urząd wystąpił do Starosty Przysuskiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze z prośbą o wyrażenie opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji. Starosta Przysuski opinią z dnia 27.09.2007r. nr ŚL.VI.7633/54/2007 jak również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze opinią sanitarną z dnia 01.10.2007r. nr ZNS.7170-31/07 uznali, że dla przedmiotowej inwestycji zbędne jest sporządzanie raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Po przeanalizowaniu zgromadzonej dokumentacji uznano, że nie zachodzą również przesłanki, o których mowa w §5 w/w rozporządzenia, co powodowałoby konieczność nałożenia obowiązku sporządzenia raportu dla w/w inwestycji. W związku z tym Wójt Gminy Klwów Postanowieniem z dnia 05.10.2007r. nr RPŚ.I.767-2/07 odstąpił od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
W dalszej kolejności wystąpiono o uzgodnienie decyzji i na podstawie postanowień Starosty Przysuskiego z dnia 26.10.2007r. nr ŚL.VI.7633/69/2007 i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze z dnia 26.11.2007r. nr ZNS.713-34/07 wydano niniejszą decyzję w treści uwzględniając uzgodnienia w/w organów.
POUCZENIE
Zgodnie z art. 46 ust 4b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) niniejszą decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Radomiu za pośrednictwem Wójta Gminy Klwów w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Załączniki:
1.   Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 56 ust 3
Otrzymują:
1.   Miastoprojekt
Dariusz Tkaczyk
ul. Żeromskiego 116B
26-600 Radom
2.   Sołtysi m-ci: Klwów, Głuszyna, Kłudno - tablica ogłoszeń
3.   Urząd Gminy w Klwowie - tablica ogłoszeń
4.   Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Klwów
5.   a/a
Do wiadomości:
1.   Starostwo Powiatowe w Przysusze
2.   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze
 
artykuł nr 15

RPŚ.I.767 – 4/07

DECYZJA NR 4/2007

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art.46 ust 1 pkt 1, art. 46a ust 1 i 7 pkt 4, oraz art. 56 ust 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku firmy POSTER Zakłady Techniczno Handlowe – Radom ul. Toruńska 12 i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

określam

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Sulgostów-Jaskółki, gmina Klwów.

1.   rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Planowana jest budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Sulgostów –Jaskółki – gmina Klwów. Przewidywana długość sieci wodociągowej wynosić będzie około 4500m, zaś planowana ilość przyłączy to około 33 szt. Sieć wodociągowa przebiegać będzie w pasie dróg gminnych oraz prywatnymi działkami wzdłuż dróg powiatowych i gminnych w najbliższym sąsiedztwie pasów drogowych.

2.   warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich

1) w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić w porze dziennej (między 6.00 – 22.00);

2) gospodarkę odpadami, powstającymi przy realizacji przedsięwzięcia, prowadzić zgodnie z ustaleniami ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. Nr 39, poz. 251 z 2007r.); powstające w trakcie budowy i eksploatacji odpady należy segregować i wywozić z placu budowy; podejmować działania zmierzające do zminimalizowania ilości powstających odpadów;

3) w celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego w trakcie prowadzenia prac budowlanych zwrócić szczególną uwagę na eksploatację sprzętu budowlanego czyli zabezpieczyć sprzęt przed ewentualnym wyciekiem oleju lub innych substancji szkodliwych dla wód i gruntu;

4) roboty budowlane prowadzić z zachowaniem bezpiecznych odległości od istniejących uzbrojeń i instalacji;

5) prowadzić roboty ziemne w sposób, który nie spowoduje zniszczeń istniejącej szaty roślinnej, w tym drzewostanu. W obrębie systemu korzeniowego wykopy należy prowadzić ręcznie. Wykopy nie powinny powodować obniżenia poziomu wód gruntowych w obrębie systemów korzeniowych;

6) nie składować urobku z wykopów ani innych materiałów i środków chemicznych pod koronami drzew;

3.   wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym

1) określić sposób postępowania z odpadami powstającymi w trakcie realizacji inwestycji;

2) w przypadku zajęcia terenów zieleni pod projektowaną inwestycję należy przedstawić rozwiązania dotyczące tych terenów, w sposób gwarantujący kompensację przyrodniczą, prowadzącą do przywrócenia równowagi przyrodniczej na tym terenie;

3) uporządkować plac budowy oraz wykonać prace rekultywacyjne tak, aby nie zmienić niwelety terenu.

4.   wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii

 

Wyżej opisane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenia wystąpienia poważnej awarii.

5.   wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko
w odniesieniu do tych przedsięwzięć (dotyczy przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko)

Nie występuje transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

6.   stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania (dotyczy przypadków przewidzianych w art. 135 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska)

Nie dotyczy.

UZASADNIENIE

  Do Urzędu Gminy w Klwowie wpłynął wniosek firmy POSTER Zakłady Techniczno Handlowe o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Sulgostów-Jaskółki, gmina Klwów.

Powyższa inwestycja, zgodnie z § 3 pkt 63 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, wymagała przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
W związku z tym tut. Urząd wystąpił do Starosty Przysuskiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze z prośbą o wyrażenie opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji. Starosta Przysuski opinią z dnia 10 października 2007r. nr ŚL.VI.7633/58/2007 jak również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze opinią sanitarną z dnia 5.10.2007r. nr ZNS.7170-35/07 uznali, że dla przedmiotowej inwestycji zbędne jest sporządzanie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Po przeanalizowaniu zgromadzonej dokumentacji uznano, że nie zachodzą również przesłanki, o których mowa w §5 w/w rozporządzenia, co powodowałoby  konieczność nałożenia obowiązku sporządzenia raportu dla w/w inwestycji.  W związku z tym Wójt Gminy Klwów Postanowieniem z dnia 18.10.2007r. nr RPŚ.I.767-4/07 odstąpił od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W dalszej kolejności wystąpiono o uzgodnienie decyzji i na podstawie postanowień Starosty Przysuskiego z dnia 6.11.2007r. nr ŚL.VI.7633/72a/2007 i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze z dnia 6.11.2007r. nr ZNS.713-29/07 wydano niniejszą decyzję w treści uwzględniając uzgodnienia w/w organów.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 46 ust 4b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) niniejszą decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowę. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego   w Radomiu za pośrednictwem Wójta Gminy Klwów w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Załączniki:

1.   Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 56 ust 3

Otrzymują:

1.   POSTER

Zakłady Techniczno Handlowe

ul. Toruńska 12

26-600 Radom

2.   Sołtys m-ci Sulgostów - tablica ogłoszeń

3.   Urząd Gminy w Klwowie - tablica ogłoszeń

4.   Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Klwów

5.   a/a

Do wiadomości:

1.   Starostwo Powiatowe w Przysusze

2.   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze