artykuł nr 6

RPŚ.I.767 – 1/08

DECYZJA NR 1/2008

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art.46 ust 1 pkt 1, art. 46a ust 1 i 7 pkt 4, oraz art. 56 ust 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku firmy BIO-SYSTEM, Piotrków Trybunalski, ul. Wierzejska 82/90 i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

określam

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami w miejscowości Klwów i Klwowska Wola, gm. Klwów.

1.   rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest sieć kanalizacyjna wraz z przykanalikami zlokalizowana w miejscowościach: Klwów i Klwowska Wola w gminie Klwów. Przebieg trasy projektowanej sieci kanalizacyjnej przedstawiono na mapach załączonych do wniosku. Zebrane ścieki zostaną odprowadzone do oczyszczalni ścieków w miejscowości Klwowska Wola. Trasa kanalizacji przebiega w pasach drogowych dróg powiatowych i gminnych oraz po terenach prywatnych wraz z przejściami przez pas drogowy dróg krajowych.

2.   warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich

1) zastosować niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu ograniczenia do minimum wszelkich uciążliwości związanych z powstającym hałasem w trakcie realizacji inwestycji; prace powinny być wykonywane jedynie w porze dziennej;

2) gospodarkę odpadami, powstającymi przy realizacji przedsięwzięcia, prowadzić zgodnie z ustaleniami ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. Nr 39, poz. 251 z 2007r.); powstające w trakcie budowy i eksploatacji odpady należy segregować i wywozić z placu budowy; podejmować działania zmierzające do zminimalizowania ilości powstających odpadów;

3) w celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego w trakcie prowadzenia prac budowlanych zwrócić szczególną uwagę na eksploatację sprzętu budowlanego czyli zabezpieczyć sprzęt przed ewentualnym wyciekiem oleju lub innych substancji szkodliwych dla wód i gruntu;

4) roboty budowlane prowadzić z zachowaniem bezpiecznych odległości od istniejących uzbrojeń i instalacji;

5) prowadzić roboty ziemne w sposób, który nie spowoduje zniszczeń istniejącej szaty roślinnej, w tym drzewostanu. W obrębie systemu korzeniowego wykopy należy prowadzić ręcznie. Wykopy nie powinny powodować obniżenia poziomu wód gruntowych w obrębie systemów korzeniowych;

6) nie składować urobku z wykopów ani innych materiałów i środków chemicznych pod koronami drzew; w przypadku wystąpienia kolizji z drzewami i krzewami, których wiek przekracza 5 lat, zgodnie z zapisami art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 ze zm.) Inwestor winien uzyskać zezwolenie na ich usunięcie.

3.   wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym

1) określić sposób postępowania z odpadami powstającymi w trakcie realizacji inwestycji zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r.
o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zm.)

4.   wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii

 

Wyżej opisane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenia wystąpienia poważnej awarii.

5.   wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko
w odniesieniu do tych przedsięwzięć (dotyczy przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko)

Nie występuje transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

6.   stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania (dotyczy przypadków przewidzianych w art. 135 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska)

Nie dotyczy.

UZASADNIENIE

  Do Urzędu Gminy w Klwowie w dniu 05.02.2008r. wpłynął wniosek firmy BIO-SYSTEM o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami w miejscowościach: Klwów i Klwowska Wola w gminie Klwów.

Powyższa inwestycja, zgodnie z § 3 pkt 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), wymagała przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. W związku z tym tut. Urząd wystąpił do Starosty Przysuskiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze z prośbą o wyrażenie opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji. Starosta Przysuski opinią z dnia 21.02.2008r. nr ŚL.VI.7633/17/2008 jak również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze opinią sanitarną z dnia 19.02.2008r. nr ZNS.7170-6/08 uznali, że dla przedmiotowej inwestycji zbędne jest sporządzanie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Po przeanalizowaniu zgromadzonej dokumentacji uznano, że nie zachodzą również przesłanki, o których mowa w §5 w/w rozporządzenia, co powodowałoby  konieczność nałożenia obowiązku sporządzenia raportu dla w/w inwestycji.  W związku z tym Wójt Gminy Klwów Postanowieniem z dnia 07.03.2008r. nr RPŚ.I.767-1/08 odstąpił od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W dalszej kolejności wystąpiono o uzgodnienie decyzji i na podstawie postanowień Starosty Przysuskiego z dnia 04.04.2008r. nr ŚL.VI.7633/21/2008 i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze z dnia 14.04.2008r. nr ZNS.713-10/08 wydano niniejszą decyzję w treści uwzględniając uzgodnienia w/w organów.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 46 ust 4b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) niniejszą decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowę. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Radomiu za pośrednictwem Wójta Gminy Klwów w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Załączniki:

1.   Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 56 ust 3

Otrzymują:

1.   F.B. BIO-SYSTEM

ul. Wierzejska 82/90

97-300 Piotrków Trybunalski

2.   Sołtys m-ci Klwów i Klwowska Wola - tablica ogłoszeń

3.   Urząd Gminy w Klwowie - tablica ogłoszeń

4.   Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Klwów

5.   a/a

Do wiadomości:

1.   Starostwo Powiatowe w Przysusze

2.   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze

artykuł nr 7

RPŚ.I.767-2/08

DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art.46 ust 1 pkt 1, art. 46a ust 1 i 7 pkt 4, oraz art. 56 ust 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.01.2008r. F.B.BIO-SYSTEM ul. Jedności Narodowej 13 b, 97-300 Piotrków Trybunalski w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Drążno gmina Klwów,

u m a r z a m

postępowanie w w/w sprawie.

 

UZASADNIENIE

  Urząd Gminy Klwów przeprowadził postępowanie w toku którego ustalono, że przedmiotowe zamierzenie polega na budowie sieci wodociągowej o śr. 110 mm i dł. 7720 mb. oraz śr. 90 mm i dł. 390 mb. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 63 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.) powyższe zamierzenie nie kwalifikuje się do rurociągów wodociągowych magistralnych oraz przewodów wodociągowych magistralnych doprowadzających wodę do stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych i nie wymaga przeprowadzenia postępowania we wnioskowanym zakresie. Wobec powyższego rozpatrywany wniosek jest bezprzedmiotowy.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Wójta Gminy Klwów w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

1.   F.B.BIO-SYSTEM ul. Jedności Narodowej 13b, 97-300 Piotrków Trybunalski,

2.   Sołtys m-ci Drążno – tablica ogłoszeń,

3.   Urząd Gminy Klwów – tablica ogłoszeń,

4.   Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Klwów.

Do wiadomości:

1.   Starostwo Powiatowe w Przysusze,

2.   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze

artykuł nr 8

RPŚ.I.767 – 7/07

DECYZJA NR 7/2007

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art.46 ust 1 pkt 1, art. 46a ust 1 i 7 pkt 4, oraz art. 56 ust 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Firmy Usługowej MS, ul. Przemysłowa 7/12, 26-400 Przysucha i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

określam

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 330306W od km 0+000 do km 2+112.

1.   rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w gminie Klwów. Projekt obejmuje odcinek drogi gminnej nr 330306W od km 0+000 do km 2+112. Początek drogi to skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3326W w miejscowości Podczasza Wola, koniec skrzyżowanie z drogą gminną nr 330316 w miejscowości Kłudno.

Łączna długość tych odcinków to 2112,00m.

2.   warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich

1) w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić w porze dziennej (między 6.00 – 22.00);

2) gospodarkę odpadami, powstającymi przy realizacji przedsięwzięcia, prowadzić zgodnie z ustaleniami ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. Nr 39, poz. 251 z 2007r.); powstające w trakcie budowy i eksploatacji odpady należy segregować i wywozić z placu budowy; podejmować działania zmierzające do zminimalizowania ilości powstających odpadów;

3) w celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego w trakcie prowadzenia prac budowlanych zwrócić szczególną uwagę na eksploatację sprzętu budowlanego czyli zabezpieczyć sprzęt przed ewentualnym wyciekiem oleju lub innych substancji szkodliwych dla wód i gruntu;

4) roboty budowlane prowadzić z zachowaniem bezpiecznych odległości od istniejących uzbrojeń i instalacji;

5) prowadzić roboty ziemne w sposób, który nie spowoduje zniszczeń istniejącej szaty roślinnej, w tym drzewostanu. W obrębie systemu korzeniowego wykopy należy prowadzić ręcznie. Wykopy nie powinny powodować obniżenia poziomu wód gruntowych w obrębie systemów korzeniowych;

6) w przypadku wystąpienia kolizji z drzewami i krzewami ozdobnymi, których wiek przekracza 5 lat, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zmianami) Inwestor winien uzyskać pozwolenie na ich usunięcie;

7) powstające zanieczyszczenia pyłowe należy ograniczyć do minimum, aby nie pogorszyć stanu czystości środowiska w rejonie realizacji w/w przedsięwzięcia;

8) uporządkować gospodarkę wodami opadowymi zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z 2005r. ze zmianami);

3.   wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym

1) Inwestor jest zobowiązany przyjąć rozwiązania techniczne i technologiczne gwarantujące dotrzymanie standardów jakości środowiska, poza terenem objętym inwestycją;

2) określić sposób postępowania z powstającymi odpadami na etapie budowy i eksploatacji inwestycji, zgodny z warunkami określonymi w cytowanej ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach;

3) określić sposób postępowania z wodami opadowymi;

4.   wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii

 

Wyżej opisane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenia wystąpienia poważnej awarii.

5.   wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do tych przedsięwzięć (dotyczy przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko)

Nie występuje transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

6.   stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania (dotyczy przypadków przewidzianych w art. 135 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska)

Nie dotyczy.

UZASADNIENIE

  Do Urzędu Gminy w Klwowie wpłynął w dniu 28.09.2007r. wniosek Firmy Usługowej MS o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 330306W od km 0+000 do km 2+112.

Powyższa inwestycja, zgodnie z § 3 ust 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, wymagała przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. W związku z tym tut. Urząd wystąpił do Starosty Przysuskiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze z prośbą o wyrażenie opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji. Starosta Przysuski opinią z dnia 16.10.2007r. nr ŚL.VI.7633/63/2007 jak również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze opinią sanitarną z dnia 18.10.2007r. nr ZNS.7170-42/07 uznali, że dla przedmiotowej inwestycji zbędne jest sporządzanie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Po przeanalizowaniu zgromadzonej dokumentacji uznano, że nie zachodzą również przesłanki, o których mowa w §5 w/w rozporządzenia, co powodowałoby  konieczność nałożenia obowiązku sporządzenia raportu dla w/w inwestycji. W związku z tym Wójt Gminy Klwów Postanowieniem z dnia 30.10.2007r. nr RPŚ.I.767-7/07 odstąpił od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W dalszej kolejności wystąpiono o uzgodnienie decyzji i na podstawie postanowień Starosty Przysuskiego z dnia 20.12.2007r. nr ŚL.VI.7633/92a/2007 i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze z dnia 10.12.2007r. nr ZNS.713-44/07 wydano niniejszą decyzję w treści uwzględniając uzgodnienia w/w organów.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 46 ust 4b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) niniejszą decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowę. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczegow Radomiu za pośrednictwem Wójta Gminy Klwów w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Załączniki:

1.   Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 56 ust 3

Otrzymują:

1.   Firma Usługowa MS

ul. Przemysłowa 7/12

26-400 Przysucha

2.   Sołtys m-ci Podczasza Wola, Kłudno - tablica ogłoszeń

3.   Urząd Gminy w Klwowie - tablica ogłoszeń

4.   Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Klwów

5.   a/a

Do wiadomości:

1.   Starostwo Powiatowe w Przysusze

2.   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze

artykuł nr 9

RPŚ.I.767 – 6/07

DECYZJA NR 6/2007

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art.46 ust 1 pkt 1, art. 46a ust 1 i 7 pkt 4, oraz art. 56 ust 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku firmy Miastoprojekt – Dariusz Tkaczyk, Radom ul. Żeromskiego 116B i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

określam

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1684W relacji Nowe Miasto-Ulów, gm. Klwów na odcinku od km 8+761,0 do km 10+001,0.

1.   rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Przebudowa drogi powiatowej nr 1684W w gm. Klwów. Odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3325W w m. Ulów do końca zabudowy mieszkalno usługowej wsi Ulów. Odcinek objęty przebudową posiada długość 1240,0 mb.

2.   warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych  i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich

1) w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić w porze dziennej (między 6.00 – 22.00);

2) gospodarkę odpadami, powstającymi przy realizacji przedsięwzięcia, prowadzić zgodnie z ustaleniami ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. Nr 39, poz. 251 z 2007r.); powstające w trakcie budowy i eksploatacji odpady należy segregować i wywozić z placu budowy; podejmować działania zmierzające do zminimalizowania ilości powstających odpadów;

3) w celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego w trakcie prowadzenia prac budowlanych zwrócić szczególną uwagę na eksploatację sprzętu budowlanego czyli zabezpieczyć sprzęt przed ewentualnym wyciekiem oleju lub innych substancji szkodliwych dla wód i gruntu;

4) roboty budowlane prowadzić z zachowaniem bezpiecznych odległości od istniejących uzbrojeń i instalacji;

5) prowadzić roboty ziemne w sposób, który nie spowoduje zniszczeń istniejącej szaty roślinnej, w tym drzewostanu. W obrębie systemu korzeniowego wykopy należy prowadzić ręcznie. Wykopy nie powinny powodować obniżenia poziomu wód gruntowych w obrębie systemów korzeniowych;

6) nie składować urobku z wykopów ani innych materiałów i środków chemicznych pod koronami drzew;

7) powstające zanieczyszczenia pyłowe należy ograniczyć do minimum, aby nie pogorszyć stanu czystości środowiska w rejonie realizacji w/w przedsięwzięcia;

8) wody deszczowe z powierzchni drogi odprowadzać w sposób nie stwarzający zagrożenia dla środowiska oraz terenów sąsiadujących z drogą;

9) na terenie inwestycji należy utrzymać czystość stosując niezbędne środki techniczne i organizacyjne na etapie realizacji jak i eksploatacji.

3.   wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym

1) określić sposób postępowania z odpadami powstającymi w trakcie realizacji inwestycji;

2) zaplanować sposób odprowadzania wód opadowych i roztopowych.

4.   wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii

 

Wyżej opisane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenia wystąpienia poważnej awarii.

5.   wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do tych przedsięwzięć (dotyczy przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko)

Nie występuje transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

6.   stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania (dotyczy przypadków przewidzianych w art. 135 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska)

Nie dotyczy.

UZASADNIENIE

  Do Urzędu Gminy w Klwowie wpłynął w dniu 04.10.2007r. wniosek firmy Miastoprojekt- Dariusz Tkaczyk o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1684W relacji Nowe Miasto-Ulów, gm. Klwów na odcinku od km 8+761,0 do km 10+001,0.

Powyższa inwestycja, zgodnie z § 3 ust 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, wymagała przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. W związku z tym tut. Urząd wystąpił do Starosty Przysuskiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze z prośbą o wyrażenie opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji. Starosta Przysuski opinią z dnia 11.10.2007r. nr ŚL.VI.7633/61/2007 jak również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze opinią sanitarną z dnia 12.10.2007r. nr ZNS.7170-39/07 uznali, że dla przedmiotowej inwestycji zbędne jest sporządzanie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Po przeanalizowaniu zgromadzonej dokumentacji uznano, że nie zachodzą również przesłanki, o których mowa w §5 w/w rozporządzenia, co powodowałoby  konieczność nałożenia obowiązku sporządzenia raportu dla w/w inwestycji. W związku z tym Wójt Gminy Klwów Postanowieniem z dnia 23.10.2007r. nr RPŚ.I.767-6/07 odstąpił od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W dalszej kolejności wystąpiono o uzgodnienie decyzji i na podstawie postanowień Starosty Przysuskiego z dnia 14.12.2007r. nr ŚL.VI.7633/86a/2007 i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze z dnia 06.12.2007r. nr ZNS.713-40/07 wydano niniejszą decyzję w treści uwzględniając uzgodnienia w/w organów.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 46 ust 4b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) niniejszą decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Wójta Gminy Klwów w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Załączniki:

1.   Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 56 ust 3

Otrzymują:

1.   Miastoprojekt

Dariusz Tkaczyk

ul. Żeromskiego 116B

26-600 Radom

2.   Sołtys m-ci Ulów - tablica ogłoszeń

3.   Urząd Gminy w Klwowie - tablica ogłoszeń

4.   Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Klwów

5.   a/a

Do wiadomości:

1.   Starostwo Powiatowe w Przysusze

2.   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze

artykuł nr 10

RPŚ.I.767 – 5/07

DECYZJA NR 5/2007

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art.46 ust 1 pkt 1, art. 46a ust 1 i 7 pkt 4, oraz art. 56 ust 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku firmy Miastoprojekt – Dariusz Tkaczyk, Radom ul. Żeromskiego 116B i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

określam

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3325W relacji Kłudno-Ulów, gm. Klwów na odcinku od km 0+000,0 do km 2+008,0.

1.   rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Przebudowa drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1108W w m. Kłudno do skrzyżowania z droga powiatową  nr 1684W w m. Ulów. Odcinek objęty przebudową posiada długość 2008,0 mb.

2.   warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych  i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich

1) w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić w porze dziennej (między 6.00 – 22.00);

2) gospodarkę odpadami, powstającymi przy realizacji przedsięwzięcia, prowadzić zgodnie z ustaleniami ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. Nr 39, poz. 251 z 2007r.); powstające w trakcie budowy i eksploatacji odpady należy segregować i wywozić z placu budowy; podejmować działania zmierzające do zminimalizowania ilości powstających odpadów;

3) w celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego w trakcie prowadzenia prac budowlanych zwrócić szczególną uwagę na eksploatację sprzętu budowlanego czyli zabezpieczyć sprzęt przed ewentualnym wyciekiem oleju lub innych substancji szkodliwych dla wód i gruntu;

4) roboty budowlane prowadzić z zachowaniem bezpiecznych odległości od istniejących uzbrojeń i instalacji;

5) prowadzić roboty ziemne w sposób, który nie spowoduje zniszczeń istniejącej szaty roślinnej, w tym drzewostanu. W obrębie systemu korzeniowego wykopy należy prowadzić ręcznie. Wykopy nie powinny powodować obniżenia poziomu wód gruntowych w obrębie systemów korzeniowych;

6) nie składować urobku z wykopów ani innych materiałów i środków chemicznych pod koronami drzew;

7) powstające zanieczyszczenia pyłowe należy ograniczyć do minimum, aby nie pogorszyć stanu czystości środowiska w rejonie realizacji w/w przedsięwzięcia;

8) wody deszczowe z powierzchni drogi odprowadzać w sposób nie stwarzający zagrożenia dla środowiska oraz terenów sąsiadujących z drogą;

9) na terenie inwestycji należy utrzymać czystość stosując niezbędne środki techniczne i organizacyjne na etapie realizacji jak i eksploatacji.

3.   wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym

1) określić sposób postępowania z odpadami powstającymi w trakcie realizacji inwestycji;

2) zaplanować sposób odprowadzania wód opadowych i roztopowych.

4.   wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii

Wyżej opisane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenia wystąpienia poważnej awarii.

5.   wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do tych przedsięwzięć (dotyczy przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko)

Nie występuje transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

6.   stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania (dotyczy przypadków przewidzianych w art. 135 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska)

Nie dotyczy.

UZASADNIENIE

  Do Urzędu Gminy w Klwowie wpłynął w dniu 03.10.2007r. wniosek firmy Miastoprojekt- Dariusz Tkaczyk o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3325W relacji Kłudno-Ulów, gm. Klwów na odcinku od km 0+000,0 do km 2+008,0.

Powyższa inwestycja, zgodnie z § 3 ust 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, wymagała przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. W związku z tym tut. Urząd wystąpił do Starosty Przysuskiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze z prośbą o wyrażenie opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji. Starosta Przysuski opinią z dnia 11.10.2007r. nr ŚL.VI.7633/62/2007 jak również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze opinią sanitarną z dnia 12.10.2007r. nr ZNS.7170-38/07 uznali, że dla przedmiotowej inwestycji zbędne jest sporządzanie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Po przeanalizowaniu zgromadzonej dokumentacji uznano, że nie zachodzą również przesłanki, o których mowa w §5 w/w rozporządzenia, co powodowałoby  konieczność nałożenia obowiązku sporządzenia raportu dla w/w inwestycji. W związku z tym Wójt Gminy Klwów Postanowieniem z dnia 23.10.2007r. nr RPŚ.I.767-5/07 odstąpił od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W dalszej kolejności wystąpiono o uzgodnienie decyzji i na podstawie postanowień Starosty Przysuskiego z dnia 11.12.2007r. nr ŚL.VI.7633/85a/2007 i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze z dnia 06.12.2007r. nr ZNS.713-41/07 wydano niniejszą decyzję w treści uwzględniając uzgodnienia w/w organów.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 46 ust 4b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) niniejszą decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Wójta Gminy Klwów w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Załączniki:

1.   Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 56 ust 3

Otrzymują:

1.   Miastoprojekt

Dariusz Tkaczyk

ul. Żeromskiego 116B

26-600 Radom

2.   Sołtysi m-ci:, Kłudno, Ulów - tablica ogłoszeń

3.   Urząd Gminy w Klwowie - tablica ogłoszeń

4.   Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Klwów

5.   a/a

Do wiadomości:

1.   Starostwo Powiatowe w Przysusze

2.   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze