artykuł nr 6

Przysucha, dnia 08.02.2010 r.

Nr rejestru wniosku o pozwolenie na budowę

- 14734-

D E C Y Z J A AB- Nr 13/10

 

Na podstawie art. 28, 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo

budowlane (tekst jednolity -Dz. U. Nr 156 z 2006r, poz. 1118 z późn. zmian.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. Nr 98 z  2000r, poz. 1071 z późn. zmian.  ) Starosta Przysuski

po rozpatrzeniu wniosku inwestora z dnia   04  grudnia 2010 r.

nr rejestru Wydziału Architektury i Budownictwa 296/09-K

zatwierdzamprojekt budowlany i udzielam pozwolenia na ,,Budowę

oczyszczalni ścieków w miejscowości Klwowska Wola gm.

Klwów nr ewid. działki: 345/5,342,338.

Kategoria obiektu – XXVI.

 

  Projekt opracował : Zakłady Techniczno- Handlowe ,,POSTER” sp. z o.o.

  26-600 Radom, ul. Toruńska 12a. Projektował  :

  Architektura i Konstrukcje : inż. Andrzej Piekarski upr bud. nr GP-III-

  7342/308/94 i wpis do MOIIB o nr ewid. MAZ/BO/8110/01.

  Sprawdził : mgr inz. arch. Mirosława  Kotwica upr bud. nr ewid. 63/110/76

  i wpis do MOIA pod nr MA-1065.

  Instalacje sanitarne : mgr inż. Anna Beisteiner upr bud. nr St-61/87 i wpis do

 MOIIB o nr ewid. MASZ/IS/0296/02.

Sprawdził : inż. Jan Bochnia upr.  bud. nr ewid. 159/92 i wpis do MOIIB o nr

ewid. MAZ/IS/8101/01.

  Projekt instalacji technologicznych : mgr inż. Anna Beisteiner upr bud. nr St-

61/87 i wpis do MOIIB o nr ewid. MASZ/IS/0296/02.

Sprawdził : inż. Jan Bochnia upr.  bud. nr ewid. 159/92 i wpis do MOIIB o nr

ewid. MAZ/IS/8101/01.

  Architektura drogi: inż. Andrzej Piekarski upr bud. Nr WBP-II-K8386/RA/28/

  /83 i wpis do MOIIB o nr ewid. MAZ/BO/8110/01.

  Dokumentacja geotechniczna : inż.  Piotr Kapel upr 050866 i  inż. Jacek

  Oleksik  upr nr 070707.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - inż. Jan Bochnia upr. 

bud. nr ewid. 159/92 i wpis do MOIIB o  nr ewid. MAZ/IS/8101/01.

dla

Wójta Gminy Klwów

ul. Opoczyńska 35

26 – 415 Klwów

z zachowaniem następujących warunków zgodnie z treścią art.36 ust.1 i 2 oraz art.42

ust.2 i 3 – Prawo budowlane:

1) szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych

-   budować zgodnie z projektem technicznym i planem zagospodarowania terenu oraz

uzgodnieniami,

-   terenu budowy nie udostępniać osobom postronnym

2) czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych – brak bud. tymczasowych,

3) terminy rozbiórki: brak

a)   istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania – brak,

b)   tymczasowych obiektów budowlanych, - brak.

4) szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie:

-   kierownictwo budowy powierzyć osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane,

- ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego,

5) inwestor jest  zobowiązany uzyskać pozwolenie na użytkowanie

6) kierownik budowy ( robót ) jest obowiązany prowadzić dziennik budowy lub rozbiórki oraz

  umieścić na budowie lub na rozbieralnym obiekcie, w widocznym miejscu, tablicę

  informacyjną oraz zgłoszenie, zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony

  zdrowia.

7) Obszar oddziaływania obiektu/ ów, o których mowa w art.28 ust.2 ustawy – Prawo

  budowlane, obejmuje nieruchomości :wyżej wymienione.

8) zachować warunki zawarte w dokumentach jednostek opiniujących dokumentację

przedmiotowej inwestycji.

9) usunąć szkody powstałe w trakcie realizacji inwestycji.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

  Inwestor  występując z wnioskiem o pozwolenie na budowę, spełnił warunki określone w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

  Decyzja o pozwoleniu  na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed  upływem 3  lat od dnia, w którym stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3  lata.

 

  Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do WOJEWODY MAZOWIECKIEGO za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.

 

 

 

 

 

Załączniki :

1.   Projekt budowlany  Mechaniczno – Biologicznej Oczyszczalni Ścieków sanitarnych.

2.   Projekt zagospodarowania działki.

3.   Dowód władania gruntem – oświadczenie o posiadanym  prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

4.   Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

5.   Opinia ZUD w Przysusze Nr 261/2007  z dnia 12.12.2007 r.

6. Warunki techniczne  przyłącza wodociągowego z Urzędu Gminy w Klwowie.

7. Pozwolenie wodno-prawne.

8. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

9. Warunki przyłączenia do sieci niskiego napięcia.

 

Otrzymują :

1. Wójt Gminy Klwów

2. Strony wg  wykazu

3. Urząd Gminy w Klwowie

4. A/a.

Do wiadomości :

1.   Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Przysusze

 

 

 

artykuł nr 7

RPŚ.II.7331 -07/2008

DECYZJA Nr 07/2008

 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt l, art. 50 ust. l, art. 51 ust. l i art. 54 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r. póz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (j .t. Dz. U. Nr 98 z 2000r. póz. 1071 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 06.02.2008r. w sprawie: ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SYSTEMIE GRAWITACYJNO

TŁOCZNYM WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DLA MIEJSCOWOŚCI KLWÓW,

KLWOWSKA WOLA W GMINIE KLWÓW

po uzgodnieniu decyzji stosownie do art. 53 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w sprawie melioracji wodnych - postanowienie  Nr WZMiUW.IR/PR-0231/196/08 z dnia 11.04.2008 roku ze Starostą Przysuskim w sprawie ochrony gruntów rolnych - postanowienie Nr  GK.V.6018/41/08   z dnia 17.03.2008 roku. z Powiatowym Zarządem Dróg Publicznych - postanowienie Nr PZDP-II-Uz-5542/15/2008 z dnia 18.03.2008 roku. z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody – postanowienie nr WŚR-R.VI/6633-1/171/07 z dnia   27 maja 2008 roku

USTALAM WARUNKI LOKALIZACJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM-GMINNYM

 pod nazwą:

BUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ W SYSTEMIE GRAWITACYJNO-TŁOCZNYM WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DLA MIEJSCOWOŚCI KLWÓW I KLWOWSKA WOLA Z SIECIOWYMI POMPOWNIAMI ŚCIEKÓW przebiegającej przez działki prywatne o nr ewid.:

425, 374, 371, 369. 368, 367, 363, 362, 361, 360,358,357,353,352, 351, 349, 348, 344, 343, 327, 324, 323, 319, 17, 315, 310, 308, 304, 303, 302/2, 302/1, 426/2, 426/1, 426/6, 322, 316; - w Klwowskiej Woli

928, 949, 952, 953, 954, 955, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 969, 972, 973, 974 ,976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 99 1,992, 994, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 707, 712, 713, 714,7 15, 716, 717/2, 717/3, 719, 1337, 1334, 1332, 1330/2, 1330/1329, 1328, 101 0,1009, 1007, 1006, 1004, 1001, 1993, 1992, 1989, 1987, 1985, 1984, 1983, 1981, 1970, 1971, 1033, 1032, 1031, 1027, 1029, 1022, 1021, 1020, 1019, 1016, 1013, 1015, 1018, 1038, 1968, 1967, 1966, 1965, 1964, 1963, 1962, 1961, 1960, 1959, 1954, 1953, 1952, 1951, 1950, 1949, 1948/5, 1947, 1946, 1075/6, 1069,1068, 1067, 1066, 1065, 1064,1063,1075/12,1081,1082,1083 ,1084, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 1205, 1344/1, 1344/3, 1344/5, 925, 922/1, 921, 920, 919/2, 917/2, 917/1, 916/7, 916/2, 916/9, 916/8, 916/5, 571/1, 571/2, 575, 576, 578, 579, 581, 605, 599, 594, 601, 602, 681, 68 0,677, 674, 675, 944, 1075/7, 946/2, 946/1, 904, 696, 1958, 676, 1017, 1969, 993, 970, 709/1, 709/2, 1344/2; - w Klwowie

oraz drogi: - działki nr ewid.: 550,328,498,451; - Klwowska Wola

336, 270, 591, 945, 831, 1012, 1026, 1037 ,1035, 1955, 1034,  1075/11, 1977, 951, 926, 2003; - Klwów

l. Rodzaj inwestycji - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Klwów i Klwowska Wola w systemie grawitacyjne tłocznym o całkowitej długości ok.9400 m wraz z przykanalikami.

 Podstawowymi elementami kanalizacji są:

- kolektory grawitacyjne wykonane z rur PCV o całkowitej długości L= 8500 m

- rurociągi tłoczne wykonane z rur PE o całkowitej długości L= 900 m

- studnie rewizyjne o średnicach Ø1000 mm , studnie kanalizacyjne włazowe Ø1000 mm oraz studnie inspekcyjne Ø 425 mm.

 - Pompownie ścieków jako hermetyczne zbiorniki wyposażone w pompy zatapialne oraz system

monitorowania.

 2. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające

z przepisów odrębnych w zakresie:

2.1 Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Inwestycję lokalizować zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej decyzji.

- Przejścia poprzeczne kanalizacji pod drogami gminnymi, powiatowymi i krajowymi należy wykonać przewiertem lub przyciskiem bez rozkopywania jezdni.

- Rury osłonowe na przejściach pod drogą należy tak projektować aby wychodziły poza pas drogowy

- Przejścia pod drogą wykonywać bez naruszania nawierzchni jezdni.

2.2. Ochrona środowiska i zdrowia ludzi

- Zastosować materiały posiadające świadectwa dopuszczenia do stosowania ze względów ekologicznych.

- Obowiązuje ochrona drzew i krzewów w rejonie inwestycji. W razie kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącym drzewostanem uzyskać decyzję zezwalającą na wycinkę.

- Projektowana inwestycja nie może powodować zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby oraz stwarzać uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje i zakłócenia elektryczne.

2.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

- W przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na przedmiot posiadający cechy zabytku należy przedmiot ten zabezpieczyć i zgłosić znalezisko do państwowej Służby Ochrony Zabytków w Radomiu.

- Inwestor zobowiązany jest do finansowania ewentualnych ratowniczych badań archeologicznych.

- Projektowanej inwestycji nie dotyczą zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia wynikające z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

2.4. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

- Dojazd do terenu inwestycji - istniejącymi ulicami i drogami.

- Zaopatrzenie w energię elektryczną - zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci niskiego napięcia uzyskanymi z Rejonowego Zakładu Energetycznego Końskie.

- Zasilanie w wodę - zgodnie z warunkami dysponenta sieci.

- Unieszkodliwienie odpadów - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Ewentualne kolizje z istniejącym uzbrojeniem uzgodnić z dysponentami sieci.

2.5. Ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych

Projektowana inwestycja lokalizowana jest poza terenami górniczymi i nie dotyczą jej związane z takimi terenami zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikające z przepisów odrębnych

2.6. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich - projektowana inwestycja nie może ograniczać: dostępu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, środków łączności, dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie może stwarzać uciążliwości powodowanych przez hałas, wibrację, zakłócenia elektryczne i promieniowanie a także nie może powodować zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby.

Wymagania podane wyżej mają charakter zasad ogólnych i nie zwalniają Wnioskodawcy od spełnienia dalej idących wymagań zawartych w prawie budowlanym i przepisach wykonawczych do tej ustawy.

2.7. Wymagania formalne

-  Projekt wykonać zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi od dysponenta sieci

-  Uzyskać uzgodnienia projektu budowlanego wynikające z przepisów szczególnych w tym projekt uzgodnić z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

-  Uwzględnić zalecenia jednostek uzgadniających.-  Przed przystąpieniem do budowy urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej należy zatwierdzić w Departamencie Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego projekt organizacji ruchu   i zabezpieczenia miejsca robót na czas budowy.

- Obiekt budowlany wraz z infrastrukturą należy projektować zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, innymi obowiązującymi przepisami, w tym techniczno - budowlanymi. Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

-  Projekt budowlany opracować zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury   z dnia 03 lipca 2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.  z 2003r. Nr l20 poz. ll33).

- Wykonania przebudowy urządzeń melioracji wodnych, po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego – w przypadku wystąpienia kolizji projektowanej zabudowy z urządzeniami melioracji wodnych i konieczności ich przebudowy lub likwidacji.

- Przekazanie dokumentacji powykonawczej przebudowy urządzeń melioracji wodnych do WZMiUW w Warszawie, Inspektorat w Przysusze.

3. Przebieg sieci - oznaczono na kopii mapy zasadniczej w skali l: 1000 stanowiącej część graficzną niniejszej decyzji (załącznik nr l) - linią przerywaną koloru czarnego. Trasa projektowanej kanalizacji wg wypisu z rejestru gruntów przebiega przez grunty użytkowane rolniczo kl IV – VI.

Uzasadnienie

Postępowanie o ustalenie lokalizacji dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym wraz z przyłączami dla miejscowości Klwów i Klwowska Wola zostało wszczęte z urzędu.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami jest to inwestycja zaliczana do inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

Budowa kanalizacji sanitarnej zapewni poprawę stanu środowiska i podniesie standard warunków życia mieszkańców gminy.

W wyniku przeprowadzonej w niniejszej sprawie, stosownie do wymogu art. 53 ust. 3 ustawy    z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych oraz analizy stanu faktycznego i prawnego terenu ustalono:

- Teren, na którym Wnioskodawca zamierza realizować planowaną inwestycję nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszono o przystąpieniu do sporządzania planu - wobec czego postępowanie przeprowadzono zgodnie z procedurą określoną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- Obszar, na którym jest położona działka nie jest objęty obowiązkiem sporządzenia planu miejscowego.

- W trakcie postępowania administracyjnego uzyskano stosowne uzgodnienia z organami właściwymi w zakresie ochrony gruntów rolnych i melioracji.

Budowa zbiorczych systemów kanalizacji należy do najważniejszych inwestycji chroniących środowisko przed skażeniami. W wyniku realizacji planowanej sieci kanalizacyjnej nowi użytkownicy odprowadzać będą ścieki do oczyszczalni. Oznacza to likwidację szamb, stanowiących realne zagrożenie dla gleby i wód gruntowych.

Ekologiczne skutki planowanej inwestycji będą jednoznacznie pozytywne.

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono możliwość realizacji inwestycji oraz, że planowana inwestycja nie narusza przepisów prawa i ładu przestrzennego.

Projekt decyzji przygotowała mgr inż. arch. Beata Malicka-Ząbek posiadająca uprawnienia urbanistyczne nr 1297/92, wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego urbanistów (Okręgowej Izby Urbanistów) pod nr WA-121 i architektów.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

- Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich (art.  63 ust 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

- Decyzja niniejsza jest ważna do jej wygaszenia odrębną decyzją z powodów określonych w art. 65 ust. l ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. jeżeli:

- inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę,

- dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej

decyzji.

— Niniejsza decyzja stanowi podstawę do ubiegania się o pozwolenie na budowę.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Wójta Gminy Klwów  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołania można składać w Urzędzie Gminy w Klwów.

Informacja

 Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

- projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i decyzjami wymaganymi przepisami szczególnymi,

- dowód lub oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

-   prawomocną decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Załączniki:

Załączniki nr od l do 5 - część graficzna decyzji. Załącznik nr 6 – orientacja

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Klwów

2. Tablica ogłoszeń - Urząd Gminy Klwów

3. Strona internetowa Urzędu Gminy Klwów

4. a/a

artykuł nr 8

RPŚ.I.767 – 1/08

DECYZJA NR 1/2008

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art.46 ust 1 pkt 1, art. 46a ust 1 i 7 pkt 4, oraz art. 56 ust 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku firmy BIO-SYSTEM, Piotrków Trybunalski, ul. Wierzejska 82/90 i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

określam

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami w miejscowości Klwów i Klwowska Wola, gm. Klwów.

1.   rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest sieć kanalizacyjna wraz z przykanalikami zlokalizowana w miejscowościach: Klwów i Klwowska Wola w gminie Klwów. Przebieg trasy projektowanej sieci kanalizacyjnej przedstawiono na mapach załączonych do wniosku. Zebrane ścieki zostaną odprowadzone do oczyszczalni ścieków w miejscowości Klwowska Wola. Trasa kanalizacji przebiega w pasach drogowych dróg powiatowych i gminnych oraz po terenach prywatnych wraz z przejściami przez pas drogowy dróg krajowych.

2.   warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich

1) zastosować niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu ograniczenia do minimum wszelkich uciążliwości związanych z powstającym hałasem w trakcie realizacji inwestycji; prace powinny być wykonywane jedynie w porze dziennej;

2) gospodarkę odpadami, powstającymi przy realizacji przedsięwzięcia, prowadzić zgodnie z ustaleniami ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. Nr 39, poz. 251 z 2007r.); powstające w trakcie budowy i eksploatacji odpady należy segregować i wywozić z placu budowy; podejmować działania zmierzające do zminimalizowania ilości powstających odpadów;

3) w celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego w trakcie prowadzenia prac budowlanych zwrócić szczególną uwagę na eksploatację sprzętu budowlanego czyli zabezpieczyć sprzęt przed ewentualnym wyciekiem oleju lub innych substancji szkodliwych dla wód i gruntu;

4) roboty budowlane prowadzić z zachowaniem bezpiecznych odległości od istniejących uzbrojeń i instalacji;

5) prowadzić roboty ziemne w sposób, który nie spowoduje zniszczeń istniejącej szaty roślinnej, w tym drzewostanu. W obrębie systemu korzeniowego wykopy należy prowadzić ręcznie. Wykopy nie powinny powodować obniżenia poziomu wód gruntowych w obrębie systemów korzeniowych;

6) nie składować urobku z wykopów ani innych materiałów i środków chemicznych pod koronami drzew; w przypadku wystąpienia kolizji z drzewami i krzewami, których wiek przekracza 5 lat, zgodnie z zapisami art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 ze zm.) Inwestor winien uzyskać zezwolenie na ich usunięcie.

3.   wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym

1) określić sposób postępowania z odpadami powstającymi w trakcie realizacji inwestycji zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r.
o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zm.)

4.   wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii

 

Wyżej opisane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenia wystąpienia poważnej awarii.

5.   wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko
w odniesieniu do tych przedsięwzięć (dotyczy przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko)

Nie występuje transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

6.   stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania (dotyczy przypadków przewidzianych w art. 135 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska)

Nie dotyczy.

UZASADNIENIE

  Do Urzędu Gminy w Klwowie w dniu 05.02.2008r. wpłynął wniosek firmy BIO-SYSTEM o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami w miejscowościach: Klwów i Klwowska Wola w gminie Klwów.

Powyższa inwestycja, zgodnie z § 3 pkt 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), wymagała przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. W związku z tym tut. Urząd wystąpił do Starosty Przysuskiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze z prośbą o wyrażenie opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji. Starosta Przysuski opinią z dnia 21.02.2008r. nr ŚL.VI.7633/17/2008 jak również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze opinią sanitarną z dnia 19.02.2008r. nr ZNS.7170-6/08 uznali, że dla przedmiotowej inwestycji zbędne jest sporządzanie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Po przeanalizowaniu zgromadzonej dokumentacji uznano, że nie zachodzą również przesłanki, o których mowa w §5 w/w rozporządzenia, co powodowałoby  konieczność nałożenia obowiązku sporządzenia raportu dla w/w inwestycji.  W związku z tym Wójt Gminy Klwów Postanowieniem z dnia 07.03.2008r. nr RPŚ.I.767-1/08 odstąpił od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W dalszej kolejności wystąpiono o uzgodnienie decyzji i na podstawie postanowień Starosty Przysuskiego z dnia 04.04.2008r. nr ŚL.VI.7633/21/2008 i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze z dnia 14.04.2008r. nr ZNS.713-10/08 wydano niniejszą decyzję w treści uwzględniając uzgodnienia w/w organów.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 46 ust 4b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) niniejszą decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowę. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Radomiu za pośrednictwem Wójta Gminy Klwów w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Załączniki:

1.   Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 56 ust 3

Otrzymują:

1.   F.B. BIO-SYSTEM

ul. Wierzejska 82/90

97-300 Piotrków Trybunalski

2.   Sołtys m-ci Klwów i Klwowska Wola - tablica ogłoszeń

3.   Urząd Gminy w Klwowie - tablica ogłoszeń

4.   Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Klwów

5.   a/a

Do wiadomości:

1.   Starostwo Powiatowe w Przysusze

2.   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze

artykuł nr 9

RPŚ.I.767-2/08

DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art.46 ust 1 pkt 1, art. 46a ust 1 i 7 pkt 4, oraz art. 56 ust 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.01.2008r. F.B.BIO-SYSTEM ul. Jedności Narodowej 13 b, 97-300 Piotrków Trybunalski w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Drążno gmina Klwów,

u m a r z a m

postępowanie w w/w sprawie.

 

UZASADNIENIE

  Urząd Gminy Klwów przeprowadził postępowanie w toku którego ustalono, że przedmiotowe zamierzenie polega na budowie sieci wodociągowej o śr. 110 mm i dł. 7720 mb. oraz śr. 90 mm i dł. 390 mb. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 63 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.) powyższe zamierzenie nie kwalifikuje się do rurociągów wodociągowych magistralnych oraz przewodów wodociągowych magistralnych doprowadzających wodę do stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych i nie wymaga przeprowadzenia postępowania we wnioskowanym zakresie. Wobec powyższego rozpatrywany wniosek jest bezprzedmiotowy.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Wójta Gminy Klwów w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

1.   F.B.BIO-SYSTEM ul. Jedności Narodowej 13b, 97-300 Piotrków Trybunalski,

2.   Sołtys m-ci Drążno – tablica ogłoszeń,

3.   Urząd Gminy Klwów – tablica ogłoszeń,

4.   Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Klwów.

Do wiadomości:

1.   Starostwo Powiatowe w Przysusze,

2.   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze

artykuł nr 10

RPŚ.I.767 – 7/07

DECYZJA NR 7/2007

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art.46 ust 1 pkt 1, art. 46a ust 1 i 7 pkt 4, oraz art. 56 ust 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Firmy Usługowej MS, ul. Przemysłowa 7/12, 26-400 Przysucha i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

określam

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 330306W od km 0+000 do km 2+112.

1.   rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w gminie Klwów. Projekt obejmuje odcinek drogi gminnej nr 330306W od km 0+000 do km 2+112. Początek drogi to skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3326W w miejscowości Podczasza Wola, koniec skrzyżowanie z drogą gminną nr 330316 w miejscowości Kłudno.

Łączna długość tych odcinków to 2112,00m.

2.   warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich

1) w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić w porze dziennej (między 6.00 – 22.00);

2) gospodarkę odpadami, powstającymi przy realizacji przedsięwzięcia, prowadzić zgodnie z ustaleniami ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. Nr 39, poz. 251 z 2007r.); powstające w trakcie budowy i eksploatacji odpady należy segregować i wywozić z placu budowy; podejmować działania zmierzające do zminimalizowania ilości powstających odpadów;

3) w celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego w trakcie prowadzenia prac budowlanych zwrócić szczególną uwagę na eksploatację sprzętu budowlanego czyli zabezpieczyć sprzęt przed ewentualnym wyciekiem oleju lub innych substancji szkodliwych dla wód i gruntu;

4) roboty budowlane prowadzić z zachowaniem bezpiecznych odległości od istniejących uzbrojeń i instalacji;

5) prowadzić roboty ziemne w sposób, który nie spowoduje zniszczeń istniejącej szaty roślinnej, w tym drzewostanu. W obrębie systemu korzeniowego wykopy należy prowadzić ręcznie. Wykopy nie powinny powodować obniżenia poziomu wód gruntowych w obrębie systemów korzeniowych;

6) w przypadku wystąpienia kolizji z drzewami i krzewami ozdobnymi, których wiek przekracza 5 lat, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zmianami) Inwestor winien uzyskać pozwolenie na ich usunięcie;

7) powstające zanieczyszczenia pyłowe należy ograniczyć do minimum, aby nie pogorszyć stanu czystości środowiska w rejonie realizacji w/w przedsięwzięcia;

8) uporządkować gospodarkę wodami opadowymi zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z 2005r. ze zmianami);

3.   wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym

1) Inwestor jest zobowiązany przyjąć rozwiązania techniczne i technologiczne gwarantujące dotrzymanie standardów jakości środowiska, poza terenem objętym inwestycją;

2) określić sposób postępowania z powstającymi odpadami na etapie budowy i eksploatacji inwestycji, zgodny z warunkami określonymi w cytowanej ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach;

3) określić sposób postępowania z wodami opadowymi;

4.   wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii

 

Wyżej opisane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenia wystąpienia poważnej awarii.

5.   wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do tych przedsięwzięć (dotyczy przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko)

Nie występuje transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

6.   stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania (dotyczy przypadków przewidzianych w art. 135 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska)

Nie dotyczy.

UZASADNIENIE

  Do Urzędu Gminy w Klwowie wpłynął w dniu 28.09.2007r. wniosek Firmy Usługowej MS o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 330306W od km 0+000 do km 2+112.

Powyższa inwestycja, zgodnie z § 3 ust 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, wymagała przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. W związku z tym tut. Urząd wystąpił do Starosty Przysuskiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze z prośbą o wyrażenie opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji. Starosta Przysuski opinią z dnia 16.10.2007r. nr ŚL.VI.7633/63/2007 jak również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze opinią sanitarną z dnia 18.10.2007r. nr ZNS.7170-42/07 uznali, że dla przedmiotowej inwestycji zbędne jest sporządzanie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Po przeanalizowaniu zgromadzonej dokumentacji uznano, że nie zachodzą również przesłanki, o których mowa w §5 w/w rozporządzenia, co powodowałoby  konieczność nałożenia obowiązku sporządzenia raportu dla w/w inwestycji. W związku z tym Wójt Gminy Klwów Postanowieniem z dnia 30.10.2007r. nr RPŚ.I.767-7/07 odstąpił od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W dalszej kolejności wystąpiono o uzgodnienie decyzji i na podstawie postanowień Starosty Przysuskiego z dnia 20.12.2007r. nr ŚL.VI.7633/92a/2007 i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze z dnia 10.12.2007r. nr ZNS.713-44/07 wydano niniejszą decyzję w treści uwzględniając uzgodnienia w/w organów.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 46 ust 4b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) niniejszą decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowę. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczegow Radomiu za pośrednictwem Wójta Gminy Klwów w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Załączniki:

1.   Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 56 ust 3

Otrzymują:

1.   Firma Usługowa MS

ul. Przemysłowa 7/12

26-400 Przysucha

2.   Sołtys m-ci Podczasza Wola, Kłudno - tablica ogłoszeń

3.   Urząd Gminy w Klwowie - tablica ogłoszeń

4.   Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Klwów

5.   a/a

Do wiadomości:

1.   Starostwo Powiatowe w Przysusze

2.   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze