artykuł nr 41

wszczęcie Głęboka droga

 

Klwów, dnia 10.09.2009r.
 
RPŚ.I.7624-10/09
 
 
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
 
  Zgodnie z art. 61 § 1 i 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 73 ust 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227) Wójt Gminy Klwów zawiadamia, że w dniu 09.09.2009r. na wniosek Firmy Usługowej MS Szymon Materek, Przysucha ul. Staszica 32, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
Przebudowie drogi gminnej – „Głęboka droga” - w miejscowości Klwów, od km 0+000 do km 1+200.
  W terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w tut. Urzędzie pok. nr 2 można zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz zgłosić uwagi i zastrzeżenia.