artykuł nr 36

dec oczyszczalnia

 

Klwów, dnia 06.11.2009r.
 
RPŚ.I.7624-6a/09
 
 
 
 
O B I E S Z C Z E N I E
 
  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071 z późn. zm.) oraz z art. 85 ust 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227), Wójt Gminy Klwów zawiadamia, że wydał decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na:
Budowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Klwowska Wola, gm. Klwów.
  Z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów, pok. nr 2, w godz. od 7 do 15 w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.
 
artykuł nr 37

dec dr Głęboka

 

Klwów, dnia 23.09.2009r.
 
RPŚ.I.7624-10a/09
 
 
 
 
O B I E S Z C Z E N I E
 
  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071 z późn. zm.) oraz z art. 85 ust 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227), Wójt Gminy Klwów zawiadamia, że wydał decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na:
Przebudowie drogi gminnej – „Głęboka droga” – w miejscowości Klwów, od km 0+000 do km 1+200.
  Z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów, pok. nr 2, w godz. od 7 do 15 w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.
 
 
artykuł nr 38

info o post dr Głęboka

 

Klwów, dnia 22.09.2009r.
 
RPŚ.I.7624-10d/08
 
 
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
  Na podstawie art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 63 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227) Wójt Gminy Klwów zawiadamia, że wydał postanowienie, w którym odstąpił od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej – „Głęboka droga” – w miejscowości Klwów, od km 0+000 do km 1+200.
  Postępowanie w w/w sprawie toczy się na wniosek Firmy Usługowej MS Szymon Materek, Przysucha ul. Staszica 32.
 
artykuł nr 39

dec droda Sady

 

Klwów, dnia 16.09.2009r.
 
RPŚ.I.7624-9a/09
 
 
 
 
O B I E S Z C Z E N I E
 
  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071 z późn. zm.) oraz z art. 85 ust 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227), Wójt Gminy Klwów zawiadamia, że wydał decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na:
Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Sady Kolonia, nr ewid. działki 179.
  Z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów, pok. nr 2, w godz. od 7 do 15 w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.
 
 
 
 
 
 
artykuł nr 40

obw. o wystąp. dr Głeboka

 

Klwów, dnia 10.09.2009r.
 
RPŚ.I.7624-10c/09
 
 
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
  Na podstawie art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 64 ust 1 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227),  Wójt Gminy Klwów zawiadamia, że wystąpił do Starostwa Powiatowego w Przysusze oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu raportu w przypadku gdy będzie on wymagany dla przedsięwzięcia polegającego na:
Przebudowie drogi gminnej – „Głęboka droga” - w miejscowości Klwów, od km 0+000 do km 1+200.
  Postępowanie w w/w sprawie toczy się na wniosek Firmy Usługowej MS Szymon Materek, Przysucha ul. Staszica 32.