artykuł nr 31

OBWIESZCZENIE

W związku z realizacją projektu nr POIS.05.03.00-00-186/09 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski", współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskich Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.3 priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, na podstawie § 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 186),

zawiadamiam

o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla następujących obszarów Natura 2000: Dolina Kostrzynia PLB140009, Puszcza Biała PLB140007, Pakosław PLH140015, Krogulec PLH140008, Dolina Zwoleńki PLH140006, Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe PLH140052, Myszynieckie Bory Sasankowe PLH140049, Dolina Liwca PLB140002, Ostoja Nadliwiecka PLH140032, Dolina Środkowego Świdra PLH140025, Uroczyska Łąckie PLH140021, a w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi - Dolina

Pilicy PLB 140003 i Dolina Dolnej Pilicy PLH 140016, w porozumienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie -Dolina Dolnego Bugu PLB140001 i Ostoja Nadbużańska PLH140011, w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku - Dolina Dolnej Narwi PLB 140014, w porozumieniu z Kampinoskim Parkiem Narodowym - Forty Modlińskie PLH 140020, w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie -Doliny Wkry i Mławki PLB140008 oraz Doliny Omulwi i Płodownicy PLB140005.

artykuł nr 32

OBWIESZCZENIE

W związku z realizacją projektu nr POIS.05.03.00-00-186/09 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski", współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskich Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.3 priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, na podstawie § 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 186),

zawiadamiam

o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla następujących obszarów Natura 2000: Dolina Kostrzynia PLB140009, Puszcza Biała PLB140007, Pakosław PLH140015, Krogulec PLH140008, Dolina Zwoleńki PLH140006, Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe PLH140052, Myszynieckie Bory Sasankowe PLH140049, Dolina Liwca PLB140002, Ostoja Nadliwiecka PLH140032, Dolina Środkowego Świdra PLH140025, Uroczyska Łąckie PLH140021, a w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi - Dolina

Pilicy PLB 140003 i Dolina Dolnej Pilicy PLH 140016, w porozumienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie -Dolina Dolnego Bugu PLB140001 i Ostoja Nadbużańska PLH140011, w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku - Dolina Dolnej Narwi PLB 140014, w porozumieniu z Kampinoskim Parkiem Narodowym - Forty Modlińskie PLH 140020, w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie -Doliny Wkry i Mławki PLB140008 oraz Doliny Omulwi i Płodownicy PLB140005.

artykuł nr 33

 

WOJEWODA MAZOWIECKI

Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

 

 WIŚ-R/PP/7119-Pz/8/09

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 193 poz. 1194   z późn. zm.), w związku z art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czer­wca 1960r. - Kodeks postępowania administracyj­nego (Dz. U.  z  2000r.  Nr 98  poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 10.02.2012r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Zarządu Województwa Mazowieckiego działającego poprzez pełnomocnika – w sprawie  wygaszenia decyzji nr 1/2010 z dnia 5 stycznia 2010r. (znak: WIŚ.R/PP/7119-Pz/8/09) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 relacji Klwów – Przysucha - Szydłowiec – Wierzbica na odcinku od km 0+000 do km 10+182,50”, w części dotyczącej przedmiotu jej rozstrzygnięcia w odniesieniu do działek:

 

nr ew. 1933; obręb Przystałowice Duże, gm. Klwów

nr ew. 2071; obręb Przystałowice Duże, gm. Klwów

 

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Oddział w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Radomiu (ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom, pokój nr 205, w godz. 13-16, gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

artykuł nr 34

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 

       

WOJEWODA  MAZOWIECKI

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 

  Na podstawie art. 11f ust. 4 w związku z art. 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r., nr 193, poz.1194 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071
z późn. zm.)

zawiadamiam

 

o wydaniu decyzji nr 1/2010 z dnia 5 stycznia 2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 relacji Klwów – Przysucha – Szydłowiec – Wierzbica na odcinku od km 0+000 do km 10+182.50”. Wojewoda Mazowiecki tą decyzją, zakończył postępowanie wszczęte na wniosek zarządcy drogi tj. Zarządu Województwa Mazowieckiego działającego przez Krzysztofa Kondraciuka Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Wojewoda Mazowiecki zawiadamia, iż zgodnie z art. 11f ust 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r., nr 193, poz.1194 z późn. zm.) z treścią decyzji można zapoznać się, w ciągu 14 dni od zawiadomienia, w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim - Delegatura - Placówka Zamiejscowa w Radomiu, adres: ul. Żeromskiego 53, pokój 295.

 

Znak sprawy: WIŚ.R/PP/7119-Pz/8/09

 

 

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 

artykuł nr 35

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 

WOJEWODA  MAZOWIECKI

Radom, dnia 4 grudnia 2009 r.

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 

  Na podstawie art. 11d ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r., nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

zawiadamiam

o wszczęciu na wniosek Zarządu Województwa Mazowieckiego działającego przez Krzysztofa Kondraciuka Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pt.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 relacji Klwów – Przysucha – Szydłowiec – Wierzbica na odcinku od km 0+000 do km 10+182.50”.

 

  Zgodnie z art. 11d ust. 9 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r., nr 193, poz.1194 z późn. zm.) z dniem ukazania się zawiadomienia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.

  Z dniem w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren, stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji (art. 12 ust. 1-6 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych)

  Według art. 19 ust. 1 cytowanej powyższej ustawy, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, stanowi podstawę do wydania przez Wojewodę decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości przeznaczonej na pas drogowy, stanowiącej własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem przypadków, gdy trwały zarząd jest ustanowiony na rzecz właściwego zarządcy drogi, albo samorządowej jednostki organizacyjnej.

 

Nieruchomości przewidziane pod projektowany pas drogowy:

Wykaz działek przeznaczonych pod inwestycję do trwałego lub czasowego zajęcia, podlegających i nie podlegających podziałowi lub przewidziane do wykupu w całości.

 

1. Podział nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję

 Wykaz zmian gruntowych zawarto w opracowaniu: „Projekty podziału nieruchomości”

Opracowanie zawiera:

- formularz wykazu nieruchomości na terenie inwestycji

- projekt podziału nieruchomości (skala 1:1000)

Działki podlegające podziałowi, zostały oznaczone na mapach stanowiących projekt podziału nieruchomości. Dotychczasowe numery działek zostały przekreślone, a w ich miejsce wprowadzono nowe numery działek z ich wyliczeniem, które będą objęte inwestycją. Ponadto umieszczono tabele z wykazami zmian danych ewidencyjnych: podaniem dotychczasowego numeru działek oraz nowych, które mają powstać w wyniku podziału wraz z podaniem ich powierzchni.

W wyniku inwestycji z dotychczasowych działek zostaną wydzielone działki: (pogrubione te które zostaną zajęte na potrzeby inwestycji).

 

Działki pod inwestycję:

Obręb Klwów: 1969 (1969/1, 1969/2), 1981(1981/1, 1981/2), 1037 (1037/1, 1037/2), 1344/1 (1344/6, 1344/7), 1492 (1492/1, 1492/2), 1496 (1496/1, 1496/2), 1499 (1499/1, 1499/2), 1502 (1502/1, 1502/2), 1503 (1503/1, 1503/2), 1504 (1504/1, 1504/2), 1349 (1342/2, 1349/1), 1350 (1350/2, 1350/1), 1505 (1505/1, 1505/2), 1351 (1351/2, 1351/1), 1506 (1506/1, 1506/2), 1352 (1352/2, 1352/1), 1507 (1507/1, 1507/2), 1353 (1353/2, 1353/1), 1355 (1355/2, 1355/1), 1356 (1356/2, 1365/1), 1508 (1508/2, 1508/1), 1515 (1515/1, 1515/2), 1358 (1358/2, 1358/1), 1359 (1359/2, 1359/1), 1516 (1516/1, 1516/2), 1361 (1361/2, 1361/1), 1517/1 (1517/3, 1517/4), 1517/2 (1517/5, 1517/6), 1362 (1362/2, 1362/1), 1333 (1333/2, 1333/1), 1518 (1518/1, 1518/2), 1530 (1530/1, 1530/2), 1366 (1366/2, 1366/1), 1626/1 (1626/5, 1626/6), 1367 (1367/2, 1367/1), 1365 (1365/2, 1365/1), 1368 (1368/2, 1368/1), 1997 (1997/2, 1997/1, 1997/3), 1628 (1628/1, 1628/2), 1629 (1629/1, 1629/2), 1630 (1630/1, 1630/2), 1631 (1631/1, 1631/2), 1632 (1632/1, 1632/2), 1633 (1633/1, 1633/2), 1634 (1634/1, 1634/2), 1635 (1635/1, 1635/2), 1636 (1636/1, 1636/2), 1637 (1637/1, 1637/2), 1638 (1638/1, 1638/2), 1639 (1639/2, 1639/1), 1493 (1493/2, 1493/1), 1640 (1640/2, 1640/1), 1641 (1641/2, 1641/1), 1672 (1672/2, 1672/1), 1643 (1643/2, 1643/1), 1644 (1644/2, 1644/1), 1645 (1645/2, 1645/1), 1646 (1646/2, 1646/1), 1647 (1647/2, 1647/1), 1649 (1649/2, 1649/1), 1650 (1650/2, 1650/1), 1651 (1651/2, 1651/1), 1652 (1652/2, 1652/1), 1653 (1653/2, 1653/1), 1654 (1654/2, 1654/1), 1998 (1998/2, 1998/1), 1666 (1666/2, 1666/1), 1494 (1494/2, 1494/1), 1495 (1495/2, 1495/1)

 

Obręb Podczasza Wola: 424 (424/2, 424/1), 425 (425/2, 425/1), 426 (426/2, 426/1), 429 (429/2, 429/1), 430 (430/2, 430/1), 431 (431/2, 431/1), 432 (432/2, 432/1), 427 (427/2, 427/1), 428 (428/2, 428/1), 433 (433/2, 433/1), 434 (434/2, 434/1), 435 (435/2, 435/1), 438 (438/2, 438/1), 439/1 (439/3, 439/2), 479/4 (479/6, 479/5), 436 (436/2, 436/1), 437 (437/2, 437/1), 440 (440/2, 440/1), 442 (442/2, 442/1), 441 (441/2, 441/1), 443 (443/2, 443/1), 444 (444/2, 444/1), 445 (445/2, 445/1), 446 (446/2, 446/1)

 

Obręb Kadź: 104 (104/2, 104/1), 334 (334/1, 334/2), 316 (316/1, 316/2), 147 (147/1, 147/2), 317/2 (317/3, 317/4), 317/1 (317/5, 317/6), 318 (318/1, 318/2), 152 (152/1, 152/2), 545 (545/1, 545/2), 319 (319/1, 319/2), 153 (153/1, 153/2), 79 (79/2, 79/1), 546 (546/1, 546/2), 320 (320/1, 320/2), 337 (337/1, 337/2), 162 (162/1, 162/2), 322 (322/1, 322/2), 323 (323/1, 323/2), 326 (326/1, 326/2), 167 (167/1, 167/2), 327/3 (327/4, 327/5), 168 (168/1, 168/2), 327/2 (327/6, 327/7), 327/1 (327/8, 327/9), 171 (171/1, 171/2), 172 (172/1, 172/2), 163 (163/2, 163/1), 330 (330/1, 330/2), 341 (341/1, 341/2), 174 (174/1, 174/2), 175 (175/1, 175/2), 176 (176/1, 176/2), 331 (331/1, 331/2), 339 (339/1, 339/2), 178 (178/1, 178/2), 534 (534/1, 534/2), 292 (292/1, 292/2), 293 (293/1, 293/2), 300 (300/1, 300/2), 532 (532/1, 532/2), 301 (301/1, 301/2), 302 (302/1, 302/2), 530 (530/1, 530/2), 306 (306/1, 306/2), 307 (307/1, 307/2), 529 (529/1, 529/2), 528 (528/1, 528/2), 527 (527/1, 527/2), 526 (526/1, 526/2), 525 (525/1, 525/2), 518 (518/1, 518/2), 312 (312/1, 312/2), 311 (311/2, 311/1), 542 (542/1, 542/2), 314 (314/1, 314/2), 535 (535/1, 535/2), 315 (315/1, 315/2)

 

Obręb Przystałowice Kolonia: 1 (1/2, 1/1), 2 (2/2, 2/1), 3 (3/2, 3/1), 4 (4/2, 4/1), 5 (5/2, 5/1), 6 (6/2, 6/1), 246 (246/1, 246/2), 82 (82/1, 82/2), 247 (247/1, 247/2), 209 (209/1, 209/2), 216 (216/1, 216/2), 210 (210/1, 210/2), 211 (211/1, 211/2), 212 (212/1, 212/2), 213 (213/1, 213/2), 214 (214/1, 214/2), 215 (215/1, 215/2), 248 (248/1, 248/2), 217 (217/1, 217/2), 218 (218/1, 218/2), 219 (219/1, 219/2), 220 (220/1, 220/2), 221 (221/1, 221/2), 222 (222/1, 222/2), 223 (223/1, 223/2), 224 (224/1, 224/2), 225 (225/1, 225/2), 226 (226/1, 226/2), 227 (227/1, 227/2), 228 (228/1, 228/2), 229 (229/1, 229/2), 230 (230/1, 230/2), 231 (231/1, 231/2), 232 (232/1, 232/2), 233 (233/1, 233/2), 234 (234/1, 234/2), 235 (235/1, 235/2), 236 (236/1, 236/2), 237 (237/1, 237/2), 238 (238/1, 238/2), 242 (242/1, 242/2), 243 (243/1, 243/2), 261 (261/1, 261/2), 263 (263/1, 263/2), 264 (264/1, 264/2), 265 (265/1, 265/2), 266 (266/1, 266/2), 267 (267/1, 267/2), 268 (268/1, 268/2), 269 (269/1, 269/2), 270 (270/1, 270/2), 271 (271/1, 271/2), 272 (272/1, 272/2), 273 (273/1, 273/2), 635 (635/2, 635/1), 636 (636/2, 636/1), 702 (702/2, 702/2), 1281/1 (1281/4, 1281/5), 1194 (1194/1, 1194/2), 1196 (1196/1, 1196/2, 1196/3), 1326 (1326/1, 1326/2)

Obręb Przystałowice Duże: 146/1 (146/4, 146/3), 146/2 (146/6, 146/5), 147/1 (147/3, 147/2), 83/1 (83/3, 83/2), 149/1 (149/3, 149/2), 150/1 (150/3, 150/2), 85/1 (85/3, 85/2), 87/1 (87/3, 87/2), 88/1 (88/3, 88/2), 89/1 (89/3, 89/2), 164/1 (164/3, 164/2), 165/1 (165/3, 165/2), 166/1 (166/3, 166/2), 167/1 (167/3, 167/2), 168/1 (168/3, 168/2), 169/1 (169/3, 169/2), 170/1 (170/3, 170/2), 171/1 (171/3, 171/2), 172/1 (172/3, 172/2), 173/1 (173/3, 173/2), 174/1 (174/3, 174/2), 175/1 (175/3, 175/2), 176/1 (176/3, 176/2), 177/1 (177/3, 177/2), 178/1 (178/3, 178/2), 179/1 (179/3, 179/2), 180/1 (180/3, 180/2), 213 (213/2, 213/1), 215/1 (215/3, 215/2), 121/1 (121/3, 121/2), 217/1 (217/3, 217/2), 218/1 (218/3, 218/2), 248 (248/2, 248/1), 249 (249/2, 249/1), 250 (250/2, 250/1), 323/1 (323/2, 323/3), 324/1 (324/2, 324/3), 325/1 (325/2, 325/3), 326/1 (326/2, 326/3), 327/1 (327/2, 327/3), 329/1 (329/2, 329/3), 330/1 (330/2, 330/3), 331/1 (331/2, 331/3), 332/1 (332/2, 332/3), 333/1 (333/2, 333/3), 334/1 (334/2, 334/3), 335/1 (335/2, 335/3), 336/1 (336/2, 336/3), 337/1 (337/2, 337/3), 338/1 (338/2, 338/3), 339/1 (339/2, 339/3), 340/1 (340/2, 340/3), 429 (429/1, 429/2), 430 (430/1, 430/2), 431 (431/1, 431/2), 432 (432/1, 432/2), 433 (433/1, 433/2), 434 (434/1, 434/2), 270/2 (270/5, 270/4), 270/3 (270/7, 270/6), 272/1 (272/3, 272/2), 273 (273/2, 273/1), 274 (274/2, 274/1), 275 (275/2, 275/1), 276 (276/2, 276/1), 277 (277/2, 277/1), 278 (278/2, 278/1), 279 (279/2, 279/1), 280 (280/2, 280/1), 281 (281/2, 281/1), 282 (282/2, 282/1), 283 (283/2, 283/1), 284 (284/2, 284/1), 285 (285/2, 285/1), 286 (286/2, 286/1), 287 (287/2, 287/1), 288 (288/2, 288/1), 289 (289/2, 289/1), 290 (290/2, 290/1), 291 (291/2, 291/1), 292 (292/2, 292/1), 435 (435/1, 435/2), 436 (436/1, 436/2), 437 (437/1, 437/2), 438 (438/1, 438/2), 439 (439/1, 439/2), 440 (440/1, 440/2), 441 (441/1, 441/2), 442 (442/2, 442/1), 443/1 (443/2, 443/3), 444/1 (444/2, 444/3), 445/1 (445/2, 445/3), 446/1 (446/2, 446/3), 447/1 (447/2, 447/3), 448 (448/1, 448/2), 449 (449/1, 449/2), 450 (450/1, 450/2), 451 (451/1, 451/2), 452 (452/1, 452/2), 453 (453/1, 453/2), 454/1 (454/4, 454/3), 454/2 (454/6, 454/5), 455 (455/2, 455/1), 456 (456/2, 456/1), 457/1 (457/3, 457/2), 458/1 (458/3, 458/2), 459 (459/2, 459/1), 460 (460/2, 460/1), 461 (461/2, 461/1), 462 (462/2, 462/1), 463 (463/2, 463/1), 464 (464/2, 464/1), 465/1 (465/3, 465/2), 830 (830/1, 830/2), 831 (831/1, 831/2), 832 (832/1, 832/2), 833 (833/1, 833/2), 834 (834/1, 834/2), 835 (835/1, 835/2), 836 (836/1, 836/2), 837 (837/1, 837/2), 838 (838/1, 838/2), 839 (839/1, 839/2), 840 (840/1, 840/2), 841 (841/1, 841/2), 842 (842/1, 842/2), 843 (843/1, 843/2), 844 (844/1, 844/2), 845 (845/1, 845/2), 846 (846/1, 846/2), 847 (847/1, 847/2), 848 (848/1, 848/2), 849 (849/1, 849/2), 850 (850/1, 850/2), 851 (851/1, 851/2), 852 (852/1, 852/2), 853 (853/1, 853/2), 855 (855/1, 855/2), 854 (854/1, 854/2), 1319 (1319/1, 1319/2), 1320 (1320/1, 1320/2), 1321 (1321/1, 1321/2), 1322 (1322/1, 1322/2), 1323 (1323/1, 1323/2), 1324 (1324/1, 1324/2), 1325 (1325/1, 1325/2), 1326 (1326/1, 1326/2), 1330/1 (1330/4, 1330/3), 1330/2 (1330/6, 1330/5), 1967 (1967/2, 1967/1), 1968 (1968/2, 1968/1), 1969 (1969/2, 1969/1), 1970 (1970/2, 1970/1), 1971 (1971/2, 1971/1), 1972 (1972/2, 1972/1), 1973 (1973/2, 1973/1), 1916 (1916/1, 1916/2, 1916/3), 1528 (1528/2, 1528/1), 1933 (1933/2, 1933/1), 1917 (1917/1, 1917/2), 2070 (2070/1, 2070/2), 2071 (2071/1, 2071/2), 1919 (1919/1, 1919/2), 1920 (1920/1, 1920/2), 2075 (2075/2, 2075/1), 2076 (2076/2, 2076/1), 2077 (2077/2, 2077/1), 2078 (2078/2, 2078/1), 2079 (2079/2, 2079/1), 2080 (2080/2, 2080/1), 2081 (2081/2, 2081/1), 2082 (2082/2, 2082/1), 2083 (2083/2, 2083/1), 2084 (2084/2, 2084/3, 2084/1, 2084/4), 2085 (2085/2, 2085/3, 2085/1), 2086 (2086/2, 2086/1), 2087 (2087/2, 2087/1), 2088 (2088/2, 2088/1), 2089 (2089/2, 2089/1), 2090 (2090/2, 2090/1), 2091 (2091/2, 2091/1), 2216/1 (2216/3, 2216/2),

 

Obręb Sady Kolonia: 16 (16/2, 16/1), 140 (140/1, 140/2), 19 (19/2, 19/1), 21/1 (21/4, 21/3), 26/3 (26/5, 26/4), 160/1 (160/2, 160/3, 160/4), 181/1 (181/6, 181/7), 65/1 (65/3, 65/2), 183/1 (183/5, 183/6), 183/2 (183/7, 183/8), 229 (229/2, 229/1), 183/3 (183/9, 183/10), 69/8 (69/10, 69/9), 69/7 (69/12, 69/11), 83/1 (83/3, 83/2), 84/3 (84/5, 84/4), 87/1 (87/3, 87/2), 88/1 (88/3, 88/2), 89/1 (89/3, 89/2), 205 (205/1, 205/2), 206 (206/1, 206/2), 207(207/1, 207/2), 208 (208/1, 208/2), 225 (225/1, 225/2)

 

2. Działki przewidziane pod czasowe zajęcie w celu wykonania infrastruktury związanej z drogą:

Przebudowa sieci elektrycznej:

Obręb Klwów: 1969 (1969/2), 1970, 1971, 1972, 1974, 1981, 1037, 1211/5, 1211/3, 1211/1, 1212, 1344/5, 1344/4, 1344/1 (1344/7)

Obręb Kadź: 340/6, 533, 534 (534/2),292 (292/2)

Obręb Przystałowice Kolonia: 635 (635/1), 702 (702/1), 1281/3, 1194 (1194/2)

Obręb Przystałowice Duże: 298/1, 299/1, 97/1, 308/1, 312/1, 164/1 (164/2), 165/1 (165/2), 166/1 (166/2), 167/1 (167/2), 168/1 (168/2), 316/2, 325/1 (325/3), 326/1 (326/3), 177/1 (177/2), 178/1 (178/2), 213 (231/1), 217/1 (217/2), 338/1 (338/3), 339/1 (339/3), 340/1 (340/3), 341/1, 342/1, 430 (430/2), 431 (431/2), 432 (432/2), 433 (433/2), 434 (434/2), 293, 2084 (2084/4), 1275, 1312, 1329, 1330/2 (1330/5), 1953, 1861

Obręb Sady Kolonia: 16 (16/1), 17/2, 26/3 (26/4), 160/1 (160/4), 65/1 (65/2), 69/7 (69/11), 83/1 (83/2), 205 (205/2),

Przebudowa sieci teletechnicznej:

Obręb Klwów: 1979, 1978, 1349 (1349/1), 1350 (1350/1), 1351 (1351/1), 1352 (1352/1), 1358 (1358/1)

Obręb Kadź: 316 (316/2), 317/1 (317/6), 317/2 (317/4), 327/3 (327/5), 327/2 (327/7), 327/1 (327/9), 330 (330/2), 331 (331/2), 339 (339/2),

Obręb Przystałowice Duże: 2083 (2083/1), 2084 (2084/1), 2075 (2075/1), 2076 (2076/1), 1917 (1917/2), 1919 (1919/2), 1920 (1920/2)

Przebudowa sieci wodociągowej:

Obręb Przystałowice Kolonia: 635 (635/1)

Obręb Przystałowice Duże: 270/2 (270/4), 270/3 (270/6), 275 (275/1), 276 (276/1), 277 (277/1), 278 (278/1), 279 (279/1), 280 (280/1), 281 (281/1), 282 (282/1), 283 (283/1), 284 (284/1), 285 (285/1), 286 (286/1), 287 (287/1), 288 (288/1), 289 (289/1), 290 (290/1), 291 (291/1), 44/1 (444/3), 445/1 (445/3), 446/1 (446/3), 447/1 (447/3), 448 (448/2), 450 (450/2), 451 (451/2), 452 (452/1), 453 (453/1), 454/1 (454/3), 454/2 (454/5), 455 (455/1), 456 (456/1), 457/1 (457/2), 458/1 (458/1), 459 (459/1), 460 (460/1), 461 (461/1), 462 (462/2), 463 (463/1), 464 (464/1),

Budowa oświetlenia drogowego:

Obręb Klwów: 1012, 1979, 1978, 1344/5

Obręb Kadź: 399, 178 (178/2), 179, 292 (292/2)

Obręb Przystałowice Kolonia: 1188, 1297

Obręb Przystałowice Duże: 1934

Obręb Sady Kolonia: 54

Przebudowa skrzyżowań DW nr 727

Obręb Klwów: 831

Obręb Kadź: 399, 179

Obręb Przystałowice Kolonia: 1297

Obręb Przystałowice Duże: 1934

Obręb Sady Kolonia: 54, 204

Przestawienie kapliczki:

Obręb Klwów: 1327

Obręb Sady Kolonia: 181/1 (181/7)

Przebudowa istniejącego chodnika:

Obręb Klwów: 1011, 1982, 1983, 1980

Budowa drogi manewrowej:

Obręb Klwów: 1011

Budowa parkingu wraz z drogą manewrową:

Obręb Klwów: 1012

Budowa dróg serwisowych o nawierzchni z kruszywa oraz o nawierzchni bitumiczne:

Obręb Klwów: 1327

Obręb Przystałowice Duże: 809

Przebudowa przepustu drogowego:

Obręb Sady Kolonia: 65/1

Projekt podziału nieruchomości, zawarty jest w materiałach do wniosku o zgodę na realizację inwestycji drogowej – część: „Mapa z projektem podziału ”. Materiały tego studium zawierają mapy z projektem podziału nieruchomości oraz wykazem zmian gruntowych. Część geodezyjna, zawiera wyłącznie dane o działkach tj. mapy z projektem podziału z wyniesieniami w skali 1:1000 i wykazem zmian gruntowych, wypisy z rejestru gruntów z danymi o właścicielach lub użytkownikach wieczystych.

  Zgodnie z art. 10 § 1 oraz 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i zakresem przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego przez cały czas trwania postępowania (do dnia wydania decyzji), począwszy od daty publikacji niniejszego zawiadomienia. Miejsce w którym mogą to uczynić to Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Delegatura – Placówka Zamiejscowa w Radomiu, adres: ul. Żeromskiego 53, pokój 295. Dni w których możliwe jest zapoznanie się z aktami sprawy to czwartki i piątki
w godzinach 10:00 - 13:00, możliwe jest również składanie uwag i zastrzeżeń, co do zebranych dowodów i materiałów.

 

Wgląd w akta nie jest obowiązkowy.

Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

Znak sprawy: WIŚ.R/PP/7119-Pz/8/09