artykuł nr 26

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 

       

WOJEWODA  MAZOWIECKI

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 

  Na podstawie art. 11f ust. 4 w związku z art. 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r., nr 193, poz.1194 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071
z późn. zm.)

zawiadamiam

 

o wydaniu decyzji nr 1/2010 z dnia 5 stycznia 2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 relacji Klwów – Przysucha – Szydłowiec – Wierzbica na odcinku od km 0+000 do km 10+182.50”. Wojewoda Mazowiecki tą decyzją, zakończył postępowanie wszczęte na wniosek zarządcy drogi tj. Zarządu Województwa Mazowieckiego działającego przez Krzysztofa Kondraciuka Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Wojewoda Mazowiecki zawiadamia, iż zgodnie z art. 11f ust 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r., nr 193, poz.1194 z późn. zm.) z treścią decyzji można zapoznać się, w ciągu 14 dni od zawiadomienia, w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim - Delegatura - Placówka Zamiejscowa w Radomiu, adres: ul. Żeromskiego 53, pokój 295.

 

Znak sprawy: WIŚ.R/PP/7119-Pz/8/09

 

 

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 

artykuł nr 27

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 

WOJEWODA  MAZOWIECKI

Radom, dnia 4 grudnia 2009 r.

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 

  Na podstawie art. 11d ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r., nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

zawiadamiam

o wszczęciu na wniosek Zarządu Województwa Mazowieckiego działającego przez Krzysztofa Kondraciuka Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pt.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 relacji Klwów – Przysucha – Szydłowiec – Wierzbica na odcinku od km 0+000 do km 10+182.50”.

 

  Zgodnie z art. 11d ust. 9 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r., nr 193, poz.1194 z późn. zm.) z dniem ukazania się zawiadomienia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.

  Z dniem w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren, stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji (art. 12 ust. 1-6 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych)

  Według art. 19 ust. 1 cytowanej powyższej ustawy, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, stanowi podstawę do wydania przez Wojewodę decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości przeznaczonej na pas drogowy, stanowiącej własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem przypadków, gdy trwały zarząd jest ustanowiony na rzecz właściwego zarządcy drogi, albo samorządowej jednostki organizacyjnej.

 

Nieruchomości przewidziane pod projektowany pas drogowy:

Wykaz działek przeznaczonych pod inwestycję do trwałego lub czasowego zajęcia, podlegających i nie podlegających podziałowi lub przewidziane do wykupu w całości.

 

1. Podział nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję

 Wykaz zmian gruntowych zawarto w opracowaniu: „Projekty podziału nieruchomości”

Opracowanie zawiera:

- formularz wykazu nieruchomości na terenie inwestycji

- projekt podziału nieruchomości (skala 1:1000)

Działki podlegające podziałowi, zostały oznaczone na mapach stanowiących projekt podziału nieruchomości. Dotychczasowe numery działek zostały przekreślone, a w ich miejsce wprowadzono nowe numery działek z ich wyliczeniem, które będą objęte inwestycją. Ponadto umieszczono tabele z wykazami zmian danych ewidencyjnych: podaniem dotychczasowego numeru działek oraz nowych, które mają powstać w wyniku podziału wraz z podaniem ich powierzchni.

W wyniku inwestycji z dotychczasowych działek zostaną wydzielone działki: (pogrubione te które zostaną zajęte na potrzeby inwestycji).

 

Działki pod inwestycję:

Obręb Klwów: 1969 (1969/1, 1969/2), 1981(1981/1, 1981/2), 1037 (1037/1, 1037/2), 1344/1 (1344/6, 1344/7), 1492 (1492/1, 1492/2), 1496 (1496/1, 1496/2), 1499 (1499/1, 1499/2), 1502 (1502/1, 1502/2), 1503 (1503/1, 1503/2), 1504 (1504/1, 1504/2), 1349 (1342/2, 1349/1), 1350 (1350/2, 1350/1), 1505 (1505/1, 1505/2), 1351 (1351/2, 1351/1), 1506 (1506/1, 1506/2), 1352 (1352/2, 1352/1), 1507 (1507/1, 1507/2), 1353 (1353/2, 1353/1), 1355 (1355/2, 1355/1), 1356 (1356/2, 1365/1), 1508 (1508/2, 1508/1), 1515 (1515/1, 1515/2), 1358 (1358/2, 1358/1), 1359 (1359/2, 1359/1), 1516 (1516/1, 1516/2), 1361 (1361/2, 1361/1), 1517/1 (1517/3, 1517/4), 1517/2 (1517/5, 1517/6), 1362 (1362/2, 1362/1), 1333 (1333/2, 1333/1), 1518 (1518/1, 1518/2), 1530 (1530/1, 1530/2), 1366 (1366/2, 1366/1), 1626/1 (1626/5, 1626/6), 1367 (1367/2, 1367/1), 1365 (1365/2, 1365/1), 1368 (1368/2, 1368/1), 1997 (1997/2, 1997/1, 1997/3), 1628 (1628/1, 1628/2), 1629 (1629/1, 1629/2), 1630 (1630/1, 1630/2), 1631 (1631/1, 1631/2), 1632 (1632/1, 1632/2), 1633 (1633/1, 1633/2), 1634 (1634/1, 1634/2), 1635 (1635/1, 1635/2), 1636 (1636/1, 1636/2), 1637 (1637/1, 1637/2), 1638 (1638/1, 1638/2), 1639 (1639/2, 1639/1), 1493 (1493/2, 1493/1), 1640 (1640/2, 1640/1), 1641 (1641/2, 1641/1), 1672 (1672/2, 1672/1), 1643 (1643/2, 1643/1), 1644 (1644/2, 1644/1), 1645 (1645/2, 1645/1), 1646 (1646/2, 1646/1), 1647 (1647/2, 1647/1), 1649 (1649/2, 1649/1), 1650 (1650/2, 1650/1), 1651 (1651/2, 1651/1), 1652 (1652/2, 1652/1), 1653 (1653/2, 1653/1), 1654 (1654/2, 1654/1), 1998 (1998/2, 1998/1), 1666 (1666/2, 1666/1), 1494 (1494/2, 1494/1), 1495 (1495/2, 1495/1)

 

Obręb Podczasza Wola: 424 (424/2, 424/1), 425 (425/2, 425/1), 426 (426/2, 426/1), 429 (429/2, 429/1), 430 (430/2, 430/1), 431 (431/2, 431/1), 432 (432/2, 432/1), 427 (427/2, 427/1), 428 (428/2, 428/1), 433 (433/2, 433/1), 434 (434/2, 434/1), 435 (435/2, 435/1), 438 (438/2, 438/1), 439/1 (439/3, 439/2), 479/4 (479/6, 479/5), 436 (436/2, 436/1), 437 (437/2, 437/1), 440 (440/2, 440/1), 442 (442/2, 442/1), 441 (441/2, 441/1), 443 (443/2, 443/1), 444 (444/2, 444/1), 445 (445/2, 445/1), 446 (446/2, 446/1)

 

Obręb Kadź: 104 (104/2, 104/1), 334 (334/1, 334/2), 316 (316/1, 316/2), 147 (147/1, 147/2), 317/2 (317/3, 317/4), 317/1 (317/5, 317/6), 318 (318/1, 318/2), 152 (152/1, 152/2), 545 (545/1, 545/2), 319 (319/1, 319/2), 153 (153/1, 153/2), 79 (79/2, 79/1), 546 (546/1, 546/2), 320 (320/1, 320/2), 337 (337/1, 337/2), 162 (162/1, 162/2), 322 (322/1, 322/2), 323 (323/1, 323/2), 326 (326/1, 326/2), 167 (167/1, 167/2), 327/3 (327/4, 327/5), 168 (168/1, 168/2), 327/2 (327/6, 327/7), 327/1 (327/8, 327/9), 171 (171/1, 171/2), 172 (172/1, 172/2), 163 (163/2, 163/1), 330 (330/1, 330/2), 341 (341/1, 341/2), 174 (174/1, 174/2), 175 (175/1, 175/2), 176 (176/1, 176/2), 331 (331/1, 331/2), 339 (339/1, 339/2), 178 (178/1, 178/2), 534 (534/1, 534/2), 292 (292/1, 292/2), 293 (293/1, 293/2), 300 (300/1, 300/2), 532 (532/1, 532/2), 301 (301/1, 301/2), 302 (302/1, 302/2), 530 (530/1, 530/2), 306 (306/1, 306/2), 307 (307/1, 307/2), 529 (529/1, 529/2), 528 (528/1, 528/2), 527 (527/1, 527/2), 526 (526/1, 526/2), 525 (525/1, 525/2), 518 (518/1, 518/2), 312 (312/1, 312/2), 311 (311/2, 311/1), 542 (542/1, 542/2), 314 (314/1, 314/2), 535 (535/1, 535/2), 315 (315/1, 315/2)

 

Obręb Przystałowice Kolonia: 1 (1/2, 1/1), 2 (2/2, 2/1), 3 (3/2, 3/1), 4 (4/2, 4/1), 5 (5/2, 5/1), 6 (6/2, 6/1), 246 (246/1, 246/2), 82 (82/1, 82/2), 247 (247/1, 247/2), 209 (209/1, 209/2), 216 (216/1, 216/2), 210 (210/1, 210/2), 211 (211/1, 211/2), 212 (212/1, 212/2), 213 (213/1, 213/2), 214 (214/1, 214/2), 215 (215/1, 215/2), 248 (248/1, 248/2), 217 (217/1, 217/2), 218 (218/1, 218/2), 219 (219/1, 219/2), 220 (220/1, 220/2), 221 (221/1, 221/2), 222 (222/1, 222/2), 223 (223/1, 223/2), 224 (224/1, 224/2), 225 (225/1, 225/2), 226 (226/1, 226/2), 227 (227/1, 227/2), 228 (228/1, 228/2), 229 (229/1, 229/2), 230 (230/1, 230/2), 231 (231/1, 231/2), 232 (232/1, 232/2), 233 (233/1, 233/2), 234 (234/1, 234/2), 235 (235/1, 235/2), 236 (236/1, 236/2), 237 (237/1, 237/2), 238 (238/1, 238/2), 242 (242/1, 242/2), 243 (243/1, 243/2), 261 (261/1, 261/2), 263 (263/1, 263/2), 264 (264/1, 264/2), 265 (265/1, 265/2), 266 (266/1, 266/2), 267 (267/1, 267/2), 268 (268/1, 268/2), 269 (269/1, 269/2), 270 (270/1, 270/2), 271 (271/1, 271/2), 272 (272/1, 272/2), 273 (273/1, 273/2), 635 (635/2, 635/1), 636 (636/2, 636/1), 702 (702/2, 702/2), 1281/1 (1281/4, 1281/5), 1194 (1194/1, 1194/2), 1196 (1196/1, 1196/2, 1196/3), 1326 (1326/1, 1326/2)

Obręb Przystałowice Duże: 146/1 (146/4, 146/3), 146/2 (146/6, 146/5), 147/1 (147/3, 147/2), 83/1 (83/3, 83/2), 149/1 (149/3, 149/2), 150/1 (150/3, 150/2), 85/1 (85/3, 85/2), 87/1 (87/3, 87/2), 88/1 (88/3, 88/2), 89/1 (89/3, 89/2), 164/1 (164/3, 164/2), 165/1 (165/3, 165/2), 166/1 (166/3, 166/2), 167/1 (167/3, 167/2), 168/1 (168/3, 168/2), 169/1 (169/3, 169/2), 170/1 (170/3, 170/2), 171/1 (171/3, 171/2), 172/1 (172/3, 172/2), 173/1 (173/3, 173/2), 174/1 (174/3, 174/2), 175/1 (175/3, 175/2), 176/1 (176/3, 176/2), 177/1 (177/3, 177/2), 178/1 (178/3, 178/2), 179/1 (179/3, 179/2), 180/1 (180/3, 180/2), 213 (213/2, 213/1), 215/1 (215/3, 215/2), 121/1 (121/3, 121/2), 217/1 (217/3, 217/2), 218/1 (218/3, 218/2), 248 (248/2, 248/1), 249 (249/2, 249/1), 250 (250/2, 250/1), 323/1 (323/2, 323/3), 324/1 (324/2, 324/3), 325/1 (325/2, 325/3), 326/1 (326/2, 326/3), 327/1 (327/2, 327/3), 329/1 (329/2, 329/3), 330/1 (330/2, 330/3), 331/1 (331/2, 331/3), 332/1 (332/2, 332/3), 333/1 (333/2, 333/3), 334/1 (334/2, 334/3), 335/1 (335/2, 335/3), 336/1 (336/2, 336/3), 337/1 (337/2, 337/3), 338/1 (338/2, 338/3), 339/1 (339/2, 339/3), 340/1 (340/2, 340/3), 429 (429/1, 429/2), 430 (430/1, 430/2), 431 (431/1, 431/2), 432 (432/1, 432/2), 433 (433/1, 433/2), 434 (434/1, 434/2), 270/2 (270/5, 270/4), 270/3 (270/7, 270/6), 272/1 (272/3, 272/2), 273 (273/2, 273/1), 274 (274/2, 274/1), 275 (275/2, 275/1), 276 (276/2, 276/1), 277 (277/2, 277/1), 278 (278/2, 278/1), 279 (279/2, 279/1), 280 (280/2, 280/1), 281 (281/2, 281/1), 282 (282/2, 282/1), 283 (283/2, 283/1), 284 (284/2, 284/1), 285 (285/2, 285/1), 286 (286/2, 286/1), 287 (287/2, 287/1), 288 (288/2, 288/1), 289 (289/2, 289/1), 290 (290/2, 290/1), 291 (291/2, 291/1), 292 (292/2, 292/1), 435 (435/1, 435/2), 436 (436/1, 436/2), 437 (437/1, 437/2), 438 (438/1, 438/2), 439 (439/1, 439/2), 440 (440/1, 440/2), 441 (441/1, 441/2), 442 (442/2, 442/1), 443/1 (443/2, 443/3), 444/1 (444/2, 444/3), 445/1 (445/2, 445/3), 446/1 (446/2, 446/3), 447/1 (447/2, 447/3), 448 (448/1, 448/2), 449 (449/1, 449/2), 450 (450/1, 450/2), 451 (451/1, 451/2), 452 (452/1, 452/2), 453 (453/1, 453/2), 454/1 (454/4, 454/3), 454/2 (454/6, 454/5), 455 (455/2, 455/1), 456 (456/2, 456/1), 457/1 (457/3, 457/2), 458/1 (458/3, 458/2), 459 (459/2, 459/1), 460 (460/2, 460/1), 461 (461/2, 461/1), 462 (462/2, 462/1), 463 (463/2, 463/1), 464 (464/2, 464/1), 465/1 (465/3, 465/2), 830 (830/1, 830/2), 831 (831/1, 831/2), 832 (832/1, 832/2), 833 (833/1, 833/2), 834 (834/1, 834/2), 835 (835/1, 835/2), 836 (836/1, 836/2), 837 (837/1, 837/2), 838 (838/1, 838/2), 839 (839/1, 839/2), 840 (840/1, 840/2), 841 (841/1, 841/2), 842 (842/1, 842/2), 843 (843/1, 843/2), 844 (844/1, 844/2), 845 (845/1, 845/2), 846 (846/1, 846/2), 847 (847/1, 847/2), 848 (848/1, 848/2), 849 (849/1, 849/2), 850 (850/1, 850/2), 851 (851/1, 851/2), 852 (852/1, 852/2), 853 (853/1, 853/2), 855 (855/1, 855/2), 854 (854/1, 854/2), 1319 (1319/1, 1319/2), 1320 (1320/1, 1320/2), 1321 (1321/1, 1321/2), 1322 (1322/1, 1322/2), 1323 (1323/1, 1323/2), 1324 (1324/1, 1324/2), 1325 (1325/1, 1325/2), 1326 (1326/1, 1326/2), 1330/1 (1330/4, 1330/3), 1330/2 (1330/6, 1330/5), 1967 (1967/2, 1967/1), 1968 (1968/2, 1968/1), 1969 (1969/2, 1969/1), 1970 (1970/2, 1970/1), 1971 (1971/2, 1971/1), 1972 (1972/2, 1972/1), 1973 (1973/2, 1973/1), 1916 (1916/1, 1916/2, 1916/3), 1528 (1528/2, 1528/1), 1933 (1933/2, 1933/1), 1917 (1917/1, 1917/2), 2070 (2070/1, 2070/2), 2071 (2071/1, 2071/2), 1919 (1919/1, 1919/2), 1920 (1920/1, 1920/2), 2075 (2075/2, 2075/1), 2076 (2076/2, 2076/1), 2077 (2077/2, 2077/1), 2078 (2078/2, 2078/1), 2079 (2079/2, 2079/1), 2080 (2080/2, 2080/1), 2081 (2081/2, 2081/1), 2082 (2082/2, 2082/1), 2083 (2083/2, 2083/1), 2084 (2084/2, 2084/3, 2084/1, 2084/4), 2085 (2085/2, 2085/3, 2085/1), 2086 (2086/2, 2086/1), 2087 (2087/2, 2087/1), 2088 (2088/2, 2088/1), 2089 (2089/2, 2089/1), 2090 (2090/2, 2090/1), 2091 (2091/2, 2091/1), 2216/1 (2216/3, 2216/2),

 

Obręb Sady Kolonia: 16 (16/2, 16/1), 140 (140/1, 140/2), 19 (19/2, 19/1), 21/1 (21/4, 21/3), 26/3 (26/5, 26/4), 160/1 (160/2, 160/3, 160/4), 181/1 (181/6, 181/7), 65/1 (65/3, 65/2), 183/1 (183/5, 183/6), 183/2 (183/7, 183/8), 229 (229/2, 229/1), 183/3 (183/9, 183/10), 69/8 (69/10, 69/9), 69/7 (69/12, 69/11), 83/1 (83/3, 83/2), 84/3 (84/5, 84/4), 87/1 (87/3, 87/2), 88/1 (88/3, 88/2), 89/1 (89/3, 89/2), 205 (205/1, 205/2), 206 (206/1, 206/2), 207(207/1, 207/2), 208 (208/1, 208/2), 225 (225/1, 225/2)

 

2. Działki przewidziane pod czasowe zajęcie w celu wykonania infrastruktury związanej z drogą:

Przebudowa sieci elektrycznej:

Obręb Klwów: 1969 (1969/2), 1970, 1971, 1972, 1974, 1981, 1037, 1211/5, 1211/3, 1211/1, 1212, 1344/5, 1344/4, 1344/1 (1344/7)

Obręb Kadź: 340/6, 533, 534 (534/2),292 (292/2)

Obręb Przystałowice Kolonia: 635 (635/1), 702 (702/1), 1281/3, 1194 (1194/2)

Obręb Przystałowice Duże: 298/1, 299/1, 97/1, 308/1, 312/1, 164/1 (164/2), 165/1 (165/2), 166/1 (166/2), 167/1 (167/2), 168/1 (168/2), 316/2, 325/1 (325/3), 326/1 (326/3), 177/1 (177/2), 178/1 (178/2), 213 (231/1), 217/1 (217/2), 338/1 (338/3), 339/1 (339/3), 340/1 (340/3), 341/1, 342/1, 430 (430/2), 431 (431/2), 432 (432/2), 433 (433/2), 434 (434/2), 293, 2084 (2084/4), 1275, 1312, 1329, 1330/2 (1330/5), 1953, 1861

Obręb Sady Kolonia: 16 (16/1), 17/2, 26/3 (26/4), 160/1 (160/4), 65/1 (65/2), 69/7 (69/11), 83/1 (83/2), 205 (205/2),

Przebudowa sieci teletechnicznej:

Obręb Klwów: 1979, 1978, 1349 (1349/1), 1350 (1350/1), 1351 (1351/1), 1352 (1352/1), 1358 (1358/1)

Obręb Kadź: 316 (316/2), 317/1 (317/6), 317/2 (317/4), 327/3 (327/5), 327/2 (327/7), 327/1 (327/9), 330 (330/2), 331 (331/2), 339 (339/2),

Obręb Przystałowice Duże: 2083 (2083/1), 2084 (2084/1), 2075 (2075/1), 2076 (2076/1), 1917 (1917/2), 1919 (1919/2), 1920 (1920/2)

Przebudowa sieci wodociągowej:

Obręb Przystałowice Kolonia: 635 (635/1)

Obręb Przystałowice Duże: 270/2 (270/4), 270/3 (270/6), 275 (275/1), 276 (276/1), 277 (277/1), 278 (278/1), 279 (279/1), 280 (280/1), 281 (281/1), 282 (282/1), 283 (283/1), 284 (284/1), 285 (285/1), 286 (286/1), 287 (287/1), 288 (288/1), 289 (289/1), 290 (290/1), 291 (291/1), 44/1 (444/3), 445/1 (445/3), 446/1 (446/3), 447/1 (447/3), 448 (448/2), 450 (450/2), 451 (451/2), 452 (452/1), 453 (453/1), 454/1 (454/3), 454/2 (454/5), 455 (455/1), 456 (456/1), 457/1 (457/2), 458/1 (458/1), 459 (459/1), 460 (460/1), 461 (461/1), 462 (462/2), 463 (463/1), 464 (464/1),

Budowa oświetlenia drogowego:

Obręb Klwów: 1012, 1979, 1978, 1344/5

Obręb Kadź: 399, 178 (178/2), 179, 292 (292/2)

Obręb Przystałowice Kolonia: 1188, 1297

Obręb Przystałowice Duże: 1934

Obręb Sady Kolonia: 54

Przebudowa skrzyżowań DW nr 727

Obręb Klwów: 831

Obręb Kadź: 399, 179

Obręb Przystałowice Kolonia: 1297

Obręb Przystałowice Duże: 1934

Obręb Sady Kolonia: 54, 204

Przestawienie kapliczki:

Obręb Klwów: 1327

Obręb Sady Kolonia: 181/1 (181/7)

Przebudowa istniejącego chodnika:

Obręb Klwów: 1011, 1982, 1983, 1980

Budowa drogi manewrowej:

Obręb Klwów: 1011

Budowa parkingu wraz z drogą manewrową:

Obręb Klwów: 1012

Budowa dróg serwisowych o nawierzchni z kruszywa oraz o nawierzchni bitumiczne:

Obręb Klwów: 1327

Obręb Przystałowice Duże: 809

Przebudowa przepustu drogowego:

Obręb Sady Kolonia: 65/1

Projekt podziału nieruchomości, zawarty jest w materiałach do wniosku o zgodę na realizację inwestycji drogowej – część: „Mapa z projektem podziału ”. Materiały tego studium zawierają mapy z projektem podziału nieruchomości oraz wykazem zmian gruntowych. Część geodezyjna, zawiera wyłącznie dane o działkach tj. mapy z projektem podziału z wyniesieniami w skali 1:1000 i wykazem zmian gruntowych, wypisy z rejestru gruntów z danymi o właścicielach lub użytkownikach wieczystych.

  Zgodnie z art. 10 § 1 oraz 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i zakresem przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego przez cały czas trwania postępowania (do dnia wydania decyzji), począwszy od daty publikacji niniejszego zawiadomienia. Miejsce w którym mogą to uczynić to Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Delegatura – Placówka Zamiejscowa w Radomiu, adres: ul. Żeromskiego 53, pokój 295. Dni w których możliwe jest zapoznanie się z aktami sprawy to czwartki i piątki
w godzinach 10:00 - 13:00, możliwe jest również składanie uwag i zastrzeżeń, co do zebranych dowodów i materiałów.

 

Wgląd w akta nie jest obowiązkowy.

Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

Znak sprawy: WIŚ.R/PP/7119-Pz/8/09

 

 

artykuł nr 28

dec oczyszczalnia

 

Klwów, dnia 06.11.2009r.
 
RPŚ.I.7624-6a/09
 
 
 
 
O B I E S Z C Z E N I E
 
  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071 z późn. zm.) oraz z art. 85 ust 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227), Wójt Gminy Klwów zawiadamia, że wydał decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na:
Budowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Klwowska Wola, gm. Klwów.
  Z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów, pok. nr 2, w godz. od 7 do 15 w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.
 
artykuł nr 29

dec dr Głęboka

 

Klwów, dnia 23.09.2009r.
 
RPŚ.I.7624-10a/09
 
 
 
 
O B I E S Z C Z E N I E
 
  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071 z późn. zm.) oraz z art. 85 ust 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227), Wójt Gminy Klwów zawiadamia, że wydał decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na:
Przebudowie drogi gminnej – „Głęboka droga” – w miejscowości Klwów, od km 0+000 do km 1+200.
  Z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów, pok. nr 2, w godz. od 7 do 15 w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.
 
 
artykuł nr 30

info o post dr Głęboka

 

Klwów, dnia 22.09.2009r.
 
RPŚ.I.7624-10d/08
 
 
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
  Na podstawie art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 63 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227) Wójt Gminy Klwów zawiadamia, że wydał postanowienie, w którym odstąpił od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej – „Głęboka droga” – w miejscowości Klwów, od km 0+000 do km 1+200.
  Postępowanie w w/w sprawie toczy się na wniosek Firmy Usługowej MS Szymon Materek, Przysucha ul. Staszica 32.