artykuł nr 16

Program ochrony środowiska dla Gminy Klwów na lata 2020 - 2023 z perspektywą do 2027 roku

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KLWÓW

Klwów, dnia 30.06.2020 r.

RPŚ.I.602.30.2020

Obwieszczenie

Wójta Gminy Klwów podaje do publicznej wiadomości informacje dot. projektu dokumentu pt. ,,Program ochrony środowiska dla Gminy Klwów  na lata 2020 - 2023 z perspektywą do 2027 roku'' zgodnie z art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020.283 t.j. z dnia 2020.02.21) oraz w związku z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz.U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.).

Informujemy, że zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020.283 t.j. z dnia 2020.02.21) w związku z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz.U.2019.1396 t.j.  z dnia 2019.07.29 ) Organ zapewnia możliwości udziału społeczeństwa , na zasadach i w trybie określonym w ustawie w postepowaniu, którego przedmiotem jest sporządzanie Programu Ochrony Środowiska.

W związku z powyższym wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z projektem niniejszego dokumentu w budynku Urzędu Gminy Klwów przy ul. Opoczyńskiej 35 pok. Nr 2.

Obwieszczenie w tej sprawie , jak również projekt przedmiotowego dokumentu znajduje się także na stronie internetowej Urzędu Gminy Klwów w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

artykuł nr 17

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

artykuł nr 18

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

artykuł nr 19

Obwieszczenie Wody Polskie

Załączniki:
Obwieszczenie Wody Polskie 353 KB
artykuł nr 20

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KLWÓW o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klwów

   Klwów, 29.01.2020 r.

RPŚ.I.6720.03.2020

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KLWÓW

o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klwów

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Klwów Uchwały Nr XII/86/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r, w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klwów, dla obszaru całej gminy Klwów oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko przedmiotowego studium dla potrzeb przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Granicami obszaru  objętego studium są granice administracyjne gminy Klwów.

 

Zainteresowani mogą składać na piśmie wnioski dotyczące zmiany studium oraz prognozy w siedzibie Urzędu Gminy Klwów, 26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 35, w terminie do 27 lutego 2020 r.

Wnioski mogą być wnoszone ponadto ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa  w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 162 z późn. zm.) na adres: referatrolnictwa@klwow.pl

 

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Klwów.

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Klwów jest: Wójt Gminy Klwów, siedziba Administratora: Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26 – 415 Klwów

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Panią Agnieszkę Radtke, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych za pomocą adresu poczty elektronicznej e-mail: iod@klwow.pl .

3. Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Klwów - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

? wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Klwów;

? realizacji umów zawartych z kontrahentami Urzędu;

? w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy Klwów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Klwów.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów do jakich zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania sprostowania danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych , prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne (obowiązkowe), w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, nie będą przekazywane organizacji międzynarodowej.

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

13. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

 

 

  Wójt Gminy Klwów

              /-/ Piotr Papis