artykuł nr 1

STATUT URZĘDU GMINY KLWÓW

STATUT GMINY KLWÓW
 
Rozdział I
 
Postanowienia ogólne
 § 1
 1. Gmina Klwów, zwana dalej w niniejszym Statucie „Gminą”, jest posiadającą osobowość prawną jednostką samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, które na stale zamieszkują na obszarze gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.
 § 2
 1. Gmina Klwów położona jest w powiecie przysuskim w województwie mazowieckim i obejmuje terytorium 9.046 ha.
2. Granice terytorium Gminy określa mapa w skali 1:50 000, stanowiąca załącznik Nr 1 do statutu.
3. Siedzibą organów Gminy jest Klwów , ul. Opoczyńska 35.
4. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze gminy, tj. sołectwa.
 § 3
 1. W celu wykonania zadań Gmina może tworzyć w drodze uchwał Rady Gminy jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.
2. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego statutu.
 Rozdział II
Jednostki pomocnicze Gminy
 § 4
1. Rada Gminy może tworzyć, łączyć lub znosić  w drodze uchwały jednostki pomocnicze po uprzednim  przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.
2. Przy podziale gminy na jednostki pomocnicze uwzględnia się przede wszystkim naturalne uwarunkowania przestrzenne, gospodarcze, komunikacyjne oraz istniejące więzi społeczne.
3. Konsultacje z mieszkańcami odbywają się w następujących formach:
a)   zebrań,
b)   przyjmowania zgłoszeń, uwag, wniosków i opinii do projektu uchwały, wyłożonego przez okres 60 dni w Urzędzie
4. Uchwały, o których mowa w § 4 ust. 1 powinny określać w szczególności:
1)   obszar,
2)   granice,
3)   nazwę jednostki pomocniczej,
4)   siedzibę władz.
§ 5
 1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie.
2. Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys wspomagany przez radę sołecką.
3. Tryb i zasady wyboru sołtysa, członków rady sołeckiej oraz sposób zwoływania i obradowania  zebrania wiejskiego określa Rada Gminy w statucie sołectwa.
 § 6
 1. Rada Gminy odrębną uchwałą może przekazać jednostce pomocniczej wydzieloną część mienia komunalnego.
2. Sołectwom przysługują prawa zwykłego zarządu w stosunku do majątku sołeckiego. Przez samodzielne zwykłe zarządzanie majątkiem należy rozumieć załatwianie bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy i utrzymanie jej w stanie niepogorszonym w ramach aktualnego jej przeznaczenia.
3. Oddawanie w najem lub dzierżawę lokali, obiektów i terenów będących w gestii sołectwa może być realizowane tylko w drodze odrębnych upoważnień Rady Gminy.
§ 7
 1. Jednostkami pomocniczymi Gminy są sołectwa:
1)   Borowa Wola,
2)   Brzeski,
3)   Drążno,
4)   Głuszyna,
5)   Kadź,
6)   Klwów,
7)   Kłudno,
8)   Kolonia Ulów,
9)    Ligęzów ,
10)  Nowy Świat,
11)  Podczasza Wola,
12)  Przystałowice Duże,
13)  Przystałowice Duże Kolonia,
14)  Sady Kolonia,
15)  Sulgostów,
16)  Ulów.
2. Nadzór nad działalnością sołectw sprawuje Rada Gminy przy pomocy Wójta, Komisji Rewizyjnej i Skarbnika Gminy.
 § 8
 1. Przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych mogą uczestniczyć w pracach Rady Gminy bez prawa udziału w głosowaniu.
2. Przewodniczący Rady Gminy jest każdorazowo zobowiązany do zawiadamiania, na takich samych zasadach jak radnych, sołtysa o sesji Rady Gminy.
3. Przewodniczący organów, o których mowa w ust.1 mogą być zapraszani na posiedzenia komisji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy dotyczące interesów jednostki pomocniczej.
4. Za udział w pracach Rady Gminy,  przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych mogą przysługiwać diety  na zasadach ustalonych  przez Radę Gminy w drodze odrębnej  uchwały.
 § 9
 1. Gospodarka finansowa jednostek pomocniczych jest prowadzona w ramach budżetu Gminy.
2. Organizację, zakres i zasady działania sołectw określają odrębne statuty uchwalone przez Radę.
Rozdział II
Władze  gminy
 § 10
 1. Mieszkańcy Gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy.
2. Organami gminy są:
1)   Rada Gminy
2)   Wójt Gminy
3. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady Gminy oraz wyboru Wójta określają odrębne ustawy.
4. Zasady i tryb przeprowadzania referendum gminnego określa odrębna ustawa.
§ 11
 1. Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
2. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.
3. Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji Rady Gminy podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i statutu.
4. Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji Rady Gminy udostępnia się osobom pełnoletnim w Urzędzie  Gminy u osoby zajmującej się obsługą Rady, w dniach pracy Urzędu Gminy, w godzinach przyjmowania interesantów.
5. Dokumenty z zakresu działania Wójta oraz Urzędu udostępnia się osobom pełnoletnim w Urzędzie Gminy, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.
6. Obywatel chcący zapoznać się z dokumentami winien złożyć pisemny wniosek zawierający wykaz dokumentów, z którymi chciałbym się zapoznać i formę udostępnienia.
7. Dokumenty udostępniane są w obecności i pod nadzorem pracownika udostępniającego dane dokumenty odpowiadającego za ich posiadanie.
8. Sporządzenie kopii dokumentów techniką kserokopii lub inną może być uzależnione od pokrycia kosztów ich wytworzenia.
9. Koszty, o których mowa w ust. 1 określane są przez Wójta Gminy w drodze zarządzenia.
10. W przypadku ustalenia wysokości kosztów udostępnianie informacji w żądanej formie może nastąpić po uiszczeniu na konto Urzędu Gminy opłaty w wysokości odpowiadającej poniesionym kosztom.
11. O obowiązku poniesienia kosztów, ich wysokości i sposobie uiszczenia opłat obywatel jest informowany przez pracownika udostępniającego informacji.
 § 12
1. Uprawnienia do dostępu informacji publicznej ograniczają w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych.
2. Prawo do informacji podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.
 § 13
 1. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.
2. Kadencja Rady trwa 4 lata liczą od dnia wyboru.
 § 14
 1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie i nosi nazwę: Rada Gminy Klwów.
2. Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
3. Do wyłącznej kompetencji Rady Gminy należy:
1)   uchwalanie Statutu Gminy,
2)   ustalenie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności.
3)   powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy – na wniosek Wójta,
4)   uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
5)   uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6)   uchwalanie programów gospodarczych,
7)   ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
8)   podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
9)   podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata,  o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad Wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Gminy,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Wójta,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę Gminy,
f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
g)  określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta,
h)  tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
i)  ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym,
10)   określanie wysokości sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
11)   podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust.2 i 2a,
12)   podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
13)   podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
14)    podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
15)    nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
16)   podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów
i studentów,
17)    stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Gminy,
18)   uchwalanie statutu sołectwa ,
19)   powoływanie Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
 § 15
 Uchwały organów gminy zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu organu w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.
 § 16
 1. Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
2. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego.
3. Wybory przewodniczącego i wiceprzewodniczącego dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
4. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:
1)   określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej Rady,
2)   przygotowanie projektu porządku obrad,
3)   dokonania otwarcia sesji,
4)   powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.
5. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek sesji wraz z projektami uchwał.
 § 17
 Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nie obecności właściwy wiceprzewodniczący, w szczególności:
1)   zwołuje sesje Rady,
2)   przewodniczy obradom,
3)   sprawuje policję sesyjną,
4)   kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
5)   zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
6)   podpisuje uchwały Rady,
7)   czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.
 § 18 
W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko.
 § 19 
1. Przewodniczący, oprócz uprawnień przewidzianych w § 11 statutu, jest upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz.
2. Rada, na wniosek przewodniczącego, może upoważnić w drodze uchwały inną, niż przewodniczący, osobę do reprezentowania jej na zewnątrz.
3. W zakresie, o jakim mowa w ust. 1, przewodniczący może działać przez pełnomocnika.
4. Pełnomocnikiem przewodniczącego może być wyłącznie radny.
§ 20 
Do obowiązków wiceprzewodniczącego należy wykonywanie zadań zastrzeżonych przez ustawę lub statut dla przewodniczącego w razie wakatu na stanowisku przewodniczącego.
 § 21 
Pod nieobecność przewodniczącego jego zadania wykonuje wiceprzewodniczący.
 § 22 
W razie jednoczesnego wakatu na stanowiskach przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego Rady, sesje zwołuje najstarszy wiekiem radny.
 § 23 
Przewodniczący oraz wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady.
 § 24 
Obsługę Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzędu Gminy.
 § 25 
1. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.
2. Rada działa na sesjach, a także za pośrednictwem komisji oraz przez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.
3. Wójt i komisje Rady działają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.
4. Rada gminy kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.
 § 26 
1. Do pomocy w wykonywaniu  zadań Rada Gminy ze swojego grona powołuje stałe
i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy z podziałem na funkcje .
 2. Rada Gminy powołuje 3 osobowe następujące stałe komisje:
1)   Komisja Rewizyjna,
2)   Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych,
3)   Komisja Planowania, Budżetu i Finansów,
4)   Komisja Rolnictwa, Usług i Ochrony Środowiska,
5)   Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej,
3. W czasie trwania kadencji Rada Gminy ze swojego grona może powoływać doraźne komisje do wykonania określonych zadań, określając ich skład i zakres zadania.
4.  Radny może być członkiem najwyżej dwóch komisji stałych.
 § 27 
Komisje podlegają Radzie Gminy, której przedstawiają do zatwierdzenia roczne plany pracy oraz składają sprawozdania z działalności Komisji przynajmniej raz w roku.
§ 28 
Radny jest obowiązany brać udział w pracach Rady Gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.
 § 29 
1. Za udział w pracach Rady Gminy, oraz w posiedzeniach komisji Rady Gminy, radnemu przysługuje dieta w wysokości  i wg zasad określonych w odrębnej uchwale Rady.
2. Należności, o których mowa w ust. 1 przysługujące przewodniczącemu mogą być zryczałtowane uchwałą Rady.
 § 30 
Organem wykonawczym gminy jest Wójt.
 § 31 
Wójt wykonuje:
1)   uchwały Rady Gminy,
2)   jemu przypisane zadania i kompetencje,
3)   inne zadania określone ustawami i niniejszym statutem.
 § 32 
Wójt uczestniczy w sesjach Rady.
 § 33 
Komisje Rady mogą żądać przybycia Wójta na ich posiedzenie.
 § 34 
Zastępca Wójta przejmuje wykonanie zadań i kompetencji określonych w § 31 - § 33 w przypadku uzyskania upoważnienia od Wójta.
 Rozdział III
Tryb pracy Rady Gminy
1. Sesje Rady
 § 35 
1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego Rady lub wiceprzewodniczącego, na których rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji.
2. Oprócz uchwał Rada może podejmować:
1)   postanowienia proceduralne,
2)   deklaracje – zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania,
3)   oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie,
4)   apele – zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,
5)   opinie – zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.
3. Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii ma zastosowanie przewidziany w statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.
§ 36 
1. Rada odbywa sesje zwyczajnie z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych w ustawie.
 2. Przygotowanie do sesji
 § 37 
1. Sesje Rady są jawne. Jawność sesji oznacza , że podczas obrad na sali może być obecna publiczność, zajmująca w tym celu „miejsca przeznaczone dla publiczności”.
2. Projekt porządku obrad , termin oraz godzinę rozpoczęcia sesji ustala przewodniczący Rady w porozumieniu z Wójtem.
3. Przygotowanie materiałów na sesję Rady jak również obsługę organizacyjno-techniczną zapewnia Urząd Gminy.
4. Przewodniczący zawiadamia radnych o terminie sesji co najmniej na 7 dni przed terminem sesji.
5. Zawiadomienie o miejscu , terminie i problematyce obrad podaje się do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie.
 § 38 
Przed każdą sesją przewodniczący Rady w uzgodnieniu z Wójtem ustala szczegółową listę osób zaproszonych na sesję.
 § 39 
Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały przy obecności co najmniej połowy ustawowego składu z zastrzeżeniem sytuacji gdy przepisy wymagają innej obecności ustawowego składu Rady.
 § 40 
Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegających kontroli.
 § 41 
Sesja rady odbywa się zwyczajowo podczas jednego posiedzenia. Jednakże w szczególnym przypadku obrady mogą być kontynuowane w innym terminie na następnym posiedzeniu.
 3. Przebieg sesji
 § 42 
Posiedzenie sesji otwiera, prowadzi i zamyka przewodniczący Rady, w razie jego nieobecności lub gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go w obradach wiceprzewodniczący.
 § 43 
1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez przewodniczącego formuły „ otwieram sesję Rady Gminy Klwów”.
2. Po otwarciu sesji przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad, a w przypadku braku quorum zamyka obrady wyznaczając nowy termin sesji. W protokole odnotowuje się przyczyny, dla których sesja nie odbyła się.
 § 44 
Po stwierdzeniu prawomocności obrad przewodniczący stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.
 § 45
 1. Porządek obrad każdej zwyczajnej sesji obejmuje w szczególności:
1) przyjęcie przez Radę protokołu z poprzedniej sesji,
2)   zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych,
3)   informacja Wójta lub osoby upoważnionej przez w/w o działaniach od ostatniej sesji, w tym sprawozdanie z wykonania uchwał Rady,
4)   odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
5)   wolne wnioski i informacje.
2. Interpelacje i zapytania składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady lub ustnie w trakcie sesji Rady w istotnych sprawach wspólnoty samorządowej przy czym winny być jasno i zwięźle sformułowane,
3. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje udziela: Wójt lub jego zastępca bądź wyznaczony przez Wójta pracownik Urzędu, przewodniczący Rady, przewodniczący merytorycznych komisji.
4. W przypadku niemożności udzielenia odpowiedzi (informacji) na tej samej sesji pytany udziela odpowiedzi pisemnie w terminie 21 dni na ręce przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelacje.
5. Interpelacje i zapytania mogą być składane również na piśmie na ręce przewodniczącego Rady czasie sesji lub między sesjami. Przewodniczący nie zwłocznie przekazuje interpelacje adresatowi. Odpowiedź na pisemną interpelację radnego winna być udzielona również w ciągu 21 dni na ręce przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelacje.
 § 46 
Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych
w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
 § 47 
1. Przewodniczący Rady otwiera i prowadzi obrady, według ustalonego porządku otwierając lub zamykając dyskusję nad każdym punktem. W uzasadnionych przypadkach może dokonać zmian w kolejności realizacji poszczególnych punktów.
2. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego rady.
 § 48 
1.  Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem porządku obrad.
2. W przypadku stwierdzenia, że radny w swoim wystąpieniu wyraźnie odbiega od przedmiotu obrad lub znacznie przekracza przeznaczony dla niego czas, przewodniczący może przywołać go do „rzeczy”, a po dwukrotnym przywołaniu odebrać mu głos.
3. Jeżeli sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłóca porządek obrad, bądź uchybia powadze sesji, przewodniczący przywołuje radnego „do porządku” a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując jednocześnie odnotowanie tego faktu w protokole.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i publiczności.
5. Po uprzednim ostrzeżeniu przewodniczący może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniem zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji. W razie oporu osób zakłócających może wezwać organy porządkowe.
§ 49 
1. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń.
2. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością w sprawie zgłoszenia wniosków o charakterze formalnym, których przedmiotem mogą być w szczególności sprawy:
1)   stwierdzenia quorum,
2)   zmiany porządku obrad,
3)   zakończenia dyskusji i podjęcie uchwały,
4)   zamknięcia listy mówców,
5)   ustalenia i ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,
6)   przeliczenia głosów,
7)   zgłoszenia autopoprawki do projektu uchwały lub wycofania projektu,
8)   przestrzegania regulaminu obrad i statutu Gminy,
9)   zarządzenia przerwy.
3. Wnioski o charakterze formalnym przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie po wysłuchaniu w dyskusji głosu „za” i „przeciw”.
4. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.
5. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.
 § 50 
Poza kolejnością zgłoszeń przewodniczący udziela głosu:
a)   Wójtowi,
b)   osobie udzielającej wyjaśnień wątpliwości w rozważanej sprawie.
§ 51 
1. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie posiedzenia przewodniczący przerywa obrady i jeżeli nie może zwołać quorum wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji, z tym, że uchwały podjęte do tego momentu zachowują swoją moc.
2. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady, odnotowuje się w protokole.
 § 52 
1. Pod nieobecność radnego na sesji nie można kierować pod jego adresem żadnych zarzutów.
2. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji.
 § 53 
1. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący kończy sesję słowami „zamykam sesję Rady Gminy Klwów”.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zamknięcia uznaje się za czas trwania sesji.
3. Po ogłoszeniu zamknięcia sesji przez przewodniczącego Rada Gminy jest związana uchwałami podjętymi na tej sesji.
4. Uchylenie lub zmiana podjętych uchwał może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej na następnej sesji ( nie dotyczy to uchylenia uchwały przez organ nadzoru).
5. Postanowienia ust. 4 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek.
 § 54 
1. Z każdej sesji pracownik Urzędu Gminy obsługujący Radę sporządza protokół, który musi odzwierciedlać jej przebieg i w szczególności zawierać:
1)   numer, datę i miejsce posiedzenia,
2)   stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
3)   nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyny nieobecności,
4)   stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,
5)   ustalony porządek obrad,
6)   przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz tekst zgłoszonych i przyjętych wniosków,
7)   przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów „za” , „przeciw”
i „wstrzymujących się”,
8)   czas trwania sesji,
9)   podpis przewodniczącego i protokolanta.
2. Do protokołu dołącza się:
1)   listę obecności radnych oraz sołtysów,
2)   listę gości zaproszonych,
3)   podjęte uchwały,
4)   pisemne usprawiedliwienia nieobecnych na sesji radnych,
5)   złożone na piśmie wnioski, oświadczenia i interpelacje,
6)   inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego w trakcie obrad.
3. Protokół wykłada się do wglądu radnym w biurze Rady oraz na każdej następnej sesji.
4. Kopie uchwał doręcza się jednostkom, których dotyczą.
5. Radni mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokołu w przerwie między sesjami jednak nie później niż na najbliższej sesji.
6. O uwzględnieniu poprawek i uzupełnień decyduje przewodniczący Rady po uprzednim wysłuchaniu protokolanta.
7. Radny, którego wniosek nie został uwzględniony może przedłożyć je po sesji. O przyjęciu lub odrzuceniu wniosku decyduje Rada w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
8. Protokoły numerowane są cyframi rzymskimi odpowiadającymi numerami sesji w danej kadencji i oznaczeniem roku kalendarzowego.
 4. Tryb głosowania 
§ 55 
1. Głosowanie jest prawomocne tylko w przypadku istnienia quorum.
2. W głosowaniu biorą udział wyłącznie członkowie Rady.
 § 56 
1. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki.
2. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący obrad przy pomocy wice-przewodniczącego.
3. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący obrad.
 § 57 
1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona rady komisja skrutacyjna w liczbie 3 osób z wybranym z pośród siebie przewodniczącym komisji.
2. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je odczytując kolejno radnych z listy obecności.
3. Po przeliczeniu głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół podając wyniki głosowania.
4. Karty z oddanymi głosami i protokół z głosowania stanowią załącznik do protokołu z sesji Rady.
5. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” głosowanie tajne powtarza się.
 § 58 
W przypadku gdy Rada postanowi o podjęciu uchwały w trybie głosowania imiennego przepisy § 57 stosuje się odpowiednio. Na kartach do głosowania umieszcza się nazwisko i imię radnego.
 § 59 
W pierwszej kolejności przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga przewodniczący obrad.
§ 60 
W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, przewodniczący przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy i zarządza wybory.
 § 61 
1. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały.
2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.
4. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.
5. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwał.
6. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 5 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy w skutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.
 § 62 
1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów „za” niż „przeciw”. Głosów wstrzymujących się nie dolicza się do żadnej grupy głosujących „za” czy „przeciw”.
2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych na pozostałe.
 § 63 
1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura , które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, tzn. przeciw i wstrzymujących się.
2. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyższających połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.
3. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zastało oddanych 50% + 1 ważnie oddanych głosów.
4. Bezwzględną większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.
 5. Uchwały Rady
 § 64 
1. Inicjatywę uchwałodawcze posiada każdy z Radnych oraz Wójt, chyba ze przepisy prawa stanowią inaczej.
2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:
1)   tytuł uchwały,
2)   podstawę prawną,
3)   postanowienia merytoryczne,
4)   w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,
5)   określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,
6)   ustalenie terminu obowiązywania lub wejście w życie uchwały.
3. Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowania jej realizacji.
4. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego lub adwokata.
 §65 
1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady, nadając im kolejny numer, tj. numer sesji cyframi rzymskimi, kolejny numer uchwały cyframi arabskimi, rok podjęcia uchwały oraz datę podjęcia.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.
 § 66  
1. Wójt ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady.
2. Opisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.
 § 67 
1. Obsługę biurową sesji (wysyłanie zawiadomień, wyciągów z protokołów itd.) sprawuje pracownik Urzędu Gminy w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady.
2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega w  sprawach merytorycznych Przewodniczącemu Rady.
 6. Wspólne sesje
 § 68 
1. Rada może odbywać wspólne sesje z inną Radą (innymi Radami)
2. Wspólna sesja jest zwoływana przede wszystkim dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia spraw wspólnych dla danych terenów oraz z okazji uroczystości.
3. Wspólną sesję organizują delegacje zainteresowanych Rad.
4. Zawiadomienie o sesji podpisują przewodniczący Rad.
 § 69 
1. Wspólna sesja jest prowadzona gdy uczestniczy w niej co najmniej połowa radnych z każdej Rady.
2. W drodze głosowania wybiera się przewodniczącego obrad wspólnej sesji.
3. Uchwały wspólnej sesji zapadają w drodze odrębnego głosowania radnych z każdej Rady.
4. Uchwały oraz protokoły z obrad podpisują przewodniczący zainteresowanych Rad.
5. Do wspólnej sesji mają zastosowanie ogólne terminy i tryb przygotowania, zwoływania i przebiegu sesji.
6. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie Rady Gmin, biorące udział we wspólnej sesji, chyba, że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.
 Rozdział  IV
Komisje Rady Gminy
 § 70 
1. Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres zadań komisji doraźnych określa Rada Gminy.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady.
 § 71 
Do zadań komisji stałych należy w szczególności:
1)   opiniowanie uchwał Rady oraz dokonywanie oceny ich wykonania w zakresie działania komisji,
2)   występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
3)   opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę, przewodniczącego Rady oraz członków Komisji,
4)   zgłaszanie Radzie Gminy wniosków w sprawach objętych zakresem działania komisji,
5)   prowadzenie kontroli w zakresie spraw przypisanych komisji,
6)   inne wynikające z zakresu kompetencyjnego oraz przyjętego regulaminu.
 § 72 
1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie Gminy do zatwierdzenia w terminie pierwszej sesji każdego roku.
2. Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.
 § 73 
1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.
2. Komisje uchwalają opinie oraz warunki i przekazują je Radzie.
3. Na podstawie upoważnienia Rady, przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady, koordynujący pracę komisji Rady mogą zwoływać posiedzenie komisji i nakazać złożenie Radzie sprawozdania.
 § 74 
Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub zastępca przewodniczącego komisji, wybrany przez członków danej komisji.
 § 75 
1. Komisje pracują na posiedzeniach.
2. Do posiedzeń komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
 § 76 
1. Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz do roku w terminie do 30 kwietnia przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności komisji.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do doraźnych komisji zespołów powołanych przez Radę.
 § 77 
Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.
 § 78 
1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.
2. Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia się sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne pisemne wyjaśnienia na ręce przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji.
 Rozdział  V
Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej.
1. Skład komisji
 § 79
 Komisja Rewizyjna jest obligatoryjnym organem Rady, powołanym przez Radę Gminy w celu sprawowania w jej imieniu kontroli działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.
 § 80 
1. Komisja podlega Radzie Gminy.
2. Celem działań kontrolnych jest dostarczenie Radzie informacji niezbędnych dla oceny działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych, zapobiegania niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.
 § 81 
1. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz członka. 
2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
3. Zastępcę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna.
4. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
5. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu i występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
6. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez Radę Gminy w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolujących innych Komisji, powołanych przez Radę Gminy.
 § 82 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje prace Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności przewodniczącego lub niemożliwości działania, jego zadania wykonuje jego zastępca. 
§ 83 
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.
2. W sprawie wyłączenia zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych członków decyduje pisemnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
3. O wyłączeniu przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada.
4. Wyłączny członek Komisji Rewizyjnej może odwoływać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady – w terminie 3 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.
5. Komisja Rewizyjna nie działa do chwili rozstrzygnięcia sporu przez Radę Gminy. 
2. Tryb i zasady kontroli. 
§ 84 
Uprawnienia kontrolne komisji nadaje Rada Gminy.  
§ 85 
1. Komisja kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych pod względem:
-   legalności,
-   gospodarności,
-   rzetelności,
-   celowości
  oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja kontrolując działalność Wójta i jednostek organizacyjnych gminy, bada w szczególności gospodarkę finansową , w tym wykonanie budżetu gminy.
§ 86 
Komisja wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady. 
§ 87 
1. Komisja może przeprowadzać następujące rodzaje kontroli:
1)   kompleksowe – obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,
2)   problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,
3)   sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania jednostki. 
§ 88 
1. Komisja przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w planie pracy komisji  zatwierdzonym przez Radę.
2. Rada może podjąć decyzję w zakresie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej zatwierdzonym planem pracy komisji. 
§ 89 
1. Rada może nakazać komisji nierozpoczynanie kontroli, a także przerwanie kontroli prowadzonej przez Komisję.
2. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu  przedmiotu kontroli.
3. Uchwały Rady, o których mowa w ust. 1 i 2 wykonywane są niezwłocznie. 
§ 90 
1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności .
2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
3. Do dowodów zalicza się w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych. 
§ 91 
1. Kontrolę przeprowadza się w dniach i godzinach pracy obowiązujących w jednostce kontrolowanej. W razie konieczności przeprowadzenia kontroli poza godzinami pracy lub w dzień wolny od pracy, należy uzyskać zgodę kierownika jednostki kontrolowanej.
2. Kontroli kompleksowej dokonują w imieniu komisji zespoły kontrolne składające się z co najmniej dwóch członków Komisji.
3. Przewodniczący komisji wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.
4. Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez przewodniczącego komisji, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
5. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o którym mowa w ust. 4. 
§ 92 
1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.
2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Wójta kontrolujący zawiadamia o tym przewodniczącego Rady. 
§ 93 
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu jest obowiązany zapewnić warunki i środki niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli, a także spowodować niezwłoczne przedstawienie żądanych dokumentów i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówił wykonania czynności, o których mowa w ust.1 , obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia. 
§ 94 
1. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza – w terminie 7 dni od jej zakończenia – protokół pokontrolny, obejmujący:
1)   nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,
2)   imię i nazwisko kontrolującego(kontrolujących),
3)   daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
4)   określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
5)   imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6)   przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzone nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,
7)   datę i miejsce podpisania protokołu,
8)   podpisy kontrolującego(kontrolujących) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyny odmowy.
9)   Protokół pokontrolny może zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
2. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub części kontrolujących, osoby te są obowiązane do złożenia – w terminie 3 dni od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyny.
3. Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które – w terminie 3 dni od daty podpisania – otrzymują : przewodniczący Rady, przewodniczący komisji i kierownik kontrolowanego podmiotu. 
§ 95 
Komisja wykonuje również zadania opiniodawcze w ustawach oraz określone w uchwałach rady. 
3. Plan pracy i sprawozdania komisji. 
§ 96 
1. Komisja przedkłada Radzie Gminy do zatwierdzenia plan pracy w terminie zwołania pierwszej sesji w nowym roku.
2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:
  - terminy odbywania posiedzeń,
  - terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej. 
§ 97 
Komisja składa Radzie – w terminie do dnia 30 marca każdego roku – roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim. 
§ 98 
Sprawozdanie powinno zawierać:
1)   liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2)   wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,
3)   wykaz uchwał podjętych przez Komisje Rewizyjną,
4)   wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne przedmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli,
5)   ocenę wykonania budżetu Gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium. 
4. Posiedzenia komisji. 
§ 99 
1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwołanych przez przewodniczącego Komisji zgodnie z planem pracy komisji oraz w miarę potrzeb.
2. Posiedzenie komisji mogą być zwoływane z własnej inicjatywy przewodniczącego komisji, a także na pisemny wniosek przewodniczącego Rady lub nie mniej niż 2 członków komisji.
3. Przewodniczący komisji może zaprosić na posiedzenie komisji radnych nie będących członkami komisji oraz osoby zatrudnione na wniosek komisji w charakterze biegłych lub ekspertów.
4. Z posiedzenia komisji należy sporządzić protokół, który winien być podpisany przez wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu. 
§ 100 
1. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.
2. Komisja podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
§ 101 
W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą brać tylko jej członkowie oraz zaproszone osoby. 
§ 102 
Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt. 
§ 103 
1. Komisja może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób, posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem działania komisji.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków komunalnych, przewodniczący komisji przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady, celem podjęcia uchwały zobowiązującej osoby zarządzającej mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu gminy. 
§ 104 
Komisja może na zlecenie Rady lub też po podjęciu stosownych uchwał przez wszystkie komisje, współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej. 
§ 105 
1. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących działalności kontrolowanej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwracać się przewodniczących innych komisji Rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych mających kwalifikacje z zakresie tematyki objętej kontrolą.  
§ 106 
Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli, przeprowadzanej przez komisję stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego statutu. 
§ 107 
Przewodniczący rady zapewnia koordynację, współdziałanie poszczególnych komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli. 
Rozdział  VI
Zasady działania Klubów Radnych 
§ 108 
1. Radni mogą tworzyć Kluby Radnych według kryteriów przez siebie przyjętych.
2. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 5 radnych.
3. Postanowienie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone przewodniczącemu Rady.
4. W zgłoszeniu podaje się:
1)   nazwę klubu,
2)   listę członków,
3)   imię nazwisko przewodniczącego klubu.
5. W razie zmiany składu klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym przewodniczącego Rady.
6. Klubom przysługuje prawo:
1)   inicjatywy uchwałodawczej ,
2)   do interpelacji,
3)   reprezentacji Klubu przez osobę wskazaną przez Klub Radnych,
4)   do współdziałania z organami wewnętrznymi Rady.
7. Konstytuowanie Klubu i jego obsługa następuje w trybie wewnętrznym klubu. 
§ 109 
1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.
2. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów. 
§ 110 
1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.
2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych bezwzględną większością w obecności co najmniej połowy członków klubu.
3. Kluby podlegają rozwiązaniu uchwałą Rady, gdy liczba ich członków spadnie poniżej 5. 
§ 111 
Prace klubów organizują przewodniczący klubów wybierani przez członków klubu. 
§ 112 
1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.
3. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów przewodniczącemu Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów. 
Rozdział  VII
Pracownicy samorządowi 
§ 113
Pracownikami samorządowymi są osoby zatrudnione  w Urzędzie Gminy na podstawie:
1.   wyborów powszechnych,  -  Wójt,
2.   powołania  -  skarbnik Gminy, sekretarz Gminy i kierownik USC,
3.   umowy o pracę  -  pozostali pracownicy. 
§ 114 
1. Ustalenia warunków  płacy dla Wójta dokonuje Rada Gminy.
2. Osobą właściwą w imieniu Rady do nawiązania stosunku pracy z Wójtem oraz załatwiania jego bieżących  spraw pracowniczych z zakresu prawa pracy (np. udzielenie urlopu) jest Przewodniczący Rady.
3. Wszystkich czynności z zakresu prawa pracy wraz z ustaleniem warunków pracy i płacy  dla sekretarza i skarbnika Gminy, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pozostałych pracowników dokonuje Wójt.  
§ 115 
Skarbnik Gminy wykonuje funkcje głównego księgowego budżetu oraz dokonuje kontrasygnaty czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.
§ 116 
Status prawny pracowników samorządowych określa odrębna ustawa. 
§ 117 
Szczegółowe zasady podziału zadań i kompetencji pomiędzy kierownictwo Urzędu jak
 i zakres obowiązków poszczególnych referatów i stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Urzędu Gminy nadany przez Wójta w drodze zarządzenia. 
Rozdział  VIII
Gospodarka finansowa gminy 
§ 118 
1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu Gminy.
2. Budżet jest uchwalany na rok kalendarzowy.
3. Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami, Wójt przedkłada  Radzie Gminy najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła projekt do wiadomości regionalnej izbie obrachunkowej.
4. Do czasu uchwalenia budżetu przez Rade Gminy, jednak nie później niż do 31 marca roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony Radzie Gminy.
§ 119 
Rada Gminy w drodze uchwały określa procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaj i szczegółowość materiałów informacyjnych, które Wójt obowiązany jest przedstawić Radzie wraz z projektem budżetu.
§ 120 
1. Gospodarka finansowa gminy jest jawna.
2. Wójt niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
3. Wójt informuje mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych.  
§ 121 
Obsługę bankową Gminy prowadzi bank wskazany przez Radę Gminy – zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. 
§ 122 
Oświadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Wójt albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca Wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez Wójta osobą. 
Rozdział  IX
Postanowienia końcowe 
§ 123 
Do opracowania statutu lub jego zmian Rada powoła Komisję Statutową lub upoważni  Sekretarza Gminy.
§ 124 
1. Akty prawa miejscowego ogłaszane są przez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w sposób określony w ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718) lub innej ustawie szczegółowej.
2. Przepisy porządkowe przesyłane są przez Wójta do wiadomości wójtom sąsiednich gmin i staroście powiatu, w którym leży gmina, następnego dnia po ich ustanowieniu.  
§ 125 
Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
§ 126
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.
Załącznik nr 2
do  Statutu Gminy Klwów  
WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
1.   Gminna Biblioteka Publiczna w Klwowie z filią w Sulgostowie.
2.   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie.
3.   Zespół Publicznych Szkół w Klwowie.
4.   Publiczne Gimnazjum w Klwowie.
5.   Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłudnie.
6.   Publiczna Szkoła Podstawowa w Ulowie.
7.   Publiczna Szkoła Podstawowa w Przystałowicach Dużych
8.   Zakład Gospodarki Komunalnej w Klwowie
  9.   Zespół Obsługi Szkół Samorządowych.

 

Zmiany w Statucie Urzędu Gminy Klwów:

  • Uchwała Nr VII/34/2011 w sprawie zmian w statucie Gminy Klwów.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie uchwała