artykuł nr 1

Przetarg ustny nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Klwów

Ogłoszenie

o przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Klwów

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm. ) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207 poz. 2018 )

Wójt Gminy Klwów

ogłasza

 PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Klwów

 

Adres (ulica)

Nr działki Obręb księga wieczysta

Po w. w

m2

Przeznaczenie nieruchomości,

sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza

netto

(zł)

Wadium (zł)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

Klwów

ul. Przysuska

1344/3

Obręb Klwów

KW Ra1P/00018797/5

354 m2

Działka położona jest w terenach usługowych

4 082,00 zł

410,00 zł

(czterysta dziesięć złotych )

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28.09.2017 r., o godz.. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Klwowie przy ul Opoczyńskie 35  sala konferencyjna)

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej jest ceną netto.

Cena nieruchomości gruntowej (netto) uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości.

Do ceny sprzedaży (netto) nieruchomości gruntowej ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Cena sprzedaży nieruchomości gruntowej brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

  • w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą)- dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;
  • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu, a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta podmiotu).

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN)na rachunek Urzędu Gminy Klwów Bank BS Przysucha F/Klwów Nr 82 9145 1095 3400 1733 2000 0001.

Termin wniesienia wadium upływa w dniu 25.09.2017 r.

Data wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Klwów

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, wadium nie podlega zwrotowi.

Informacje dodatkowe dotyczące nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji:

1. Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klwów – III Etap zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/226/2010 Rady Gminy Klwów z dnia 15 lutego 2010 roku ( Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 80 poz. 1279 z dnia 22.04.2010)
 i położona jest  w terenach usługowych oznaczona na rysunku planu symbolem 6.7U.

2. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

3.Leży na terenie uzbrojonym w sieć energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną.

4. Nabywca nieruchomości gruntowej:

  • zapewni służbom specjalistycznym swobodny dostęp do sieci przebiegających przez działkę w celu ich remontów, modernizacji, wymiany i konserwacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży sieć uzbrojenia podziemnego na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami tych sieci,
  • infrastrukturę niezbędną dla realizowanej inwestycji wykona we własnym zakresie i na własny koszt,
  • przejmie wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu wszystkich ewentualnych bezumownych użytkowników

5. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości gruntowej.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów.

Dodatkowych informacji udziela Referat Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35   ( pokój Nr 2 ), tel. ( 048 ) 67 10 010 wew. 15. - Pani Elżbieta Król, kierownik referatu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

artykuł nr 2

Ogłoszenie Wójta Gminy Klwów w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży.

Ogłoszenie Wójta Gminy Klwów w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2016 r. Dz. U. poz. 2147 z późn. zm.) oraz  Uchwały Nr XXV/178/2017 Rady Gminy Klwów z dnia 2 czerwca 2017 roku

ogłasza, co następuje:

z zasobu nieruchomości Gminy Klwów przeznaczona została do sprzedaży następująca nieruchomość:

 

Lp.
Oznaczenie wg ewidencji gruntów
Oznaczenie wg księgi wieczystej
Powierzchnia
Rodzaj użytków
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości w planie i sposób zagospodarowania
Cena nieruchomości
1.
1344/3 obręb Klwów, poz. rej. 506
KW Nr RA1P/00018797/5
354 m2
B
Nieruchomość zabudowana  budynkiem garażowym, 1-kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, konstrukcji murowanej położona w miejscowości Klwów. Działka ta ma kształt prostokąta. Leży na terenach uzbrojonych w sieć energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klwów, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/226/2010 Rady Gminy Klwów  z dnia 15 lutego 2010 r. ( Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 80 poz. 1279 z dnia 22.04.2010 r. działka przeznaczona jest pod budownictwo.
4 082,00 zł
(netto)
Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 23%
Terminy zapłaty
Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży
Termin do złożenia wniosku zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1  i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
Cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie jednorazowej nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie w/w przepisów upływa w dniu 02.08.2017 r.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Klwów na okres 21 dni tj. od dnia 20.06.2017 r. do dnia 11.07.2017 r.

Klwów, dnia 19.06.2017 r.