artykuł nr 1

 

 
 Klwów, dnia 2013.01.08 r.
 
Wójt Gminy Klwów
O G Ł A S Z A
I pisemny przetarg nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Klwów
 
Na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z dnia 30 listopada 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) , rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. Nr 207, poz. 2108)
 
Opis nieruchomości:
 
Obręb Klwów
 
Nieruchomość położona w miejscowości Klwów, oznaczona  nr 1075/11, 1075/10, 1075/9 i 1075/8 o łącznej  powierzchni 7500 m², niezabudowana, uregulowana w księdze wieczystej Nr 12681 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Przysusze Wydział Ksiąg Wieczystych. Zgodnie Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Klwów – III etap zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/226/2010 z dnia 15 lutego 2010 r. ( Dz. U. Woj. Mazowieckiego Nr 80 poz. 1279 z dnia 22.04.2010r. ) działki te znajdują się w terenach zabudowy usługowo-produkcyjnej.
Nieruchomość nie jest obciążona żadnym prawem rzeczowym.
 
Cena wywoławcza nieruchomości
wynosi 72 447,00 zł
( słownie złotych: siedemdziesiąt dwa tys. czterysta czterdzieści siedem gr. 00/100 )
 
Wadium wpłacone w gotówce w wysokości 3650,00 zł na konto Urzędu Gminy w Klwowie 82 9145 1095 3400 1733 2000 0002 BS Przysucha O / Potworów Filia Klwów w  terminie do dnia 22.02.2013 roku jest warunkiem przystąpienia do przetargu.
 
 
Obręb Sulgostów
 
Nieruchomość położona w miejscowości Sulgostów, oznaczona  nr 480/2 o powierzchni 1040 m², zabudowana budynkiem usługowym, wolnostojącym, uregulowana w księdze wieczystej Nr 20525 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Przysusze Wydział Ksiąg Wieczystych. Zgodnie Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Klwów – II etap zatwierdzonym Uchwałą Nr IV/25/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r. ( Dz. U. Woj. Mazowieckiego Nr 39 poz. 817 z dnia 09.02.2007r. ) działka ta znajduje się w terenach usługowych.
Nieruchomość nie jest obciążona żadnym prawem rzeczowym.
 
Cena wywoławcza nieruchomości
wynosi 55 900,00 zł
( słownie złotych: pięćdziesiąt pięć tyś. dziewięćset gr. 00/100 )
 
Wadium wpłacone w gotówce w wysokości 2800,00 zł na konto Urzędu Gminy w Klwowie 82 9145 1095 3400 1733 2000 0002 BS Przysucha O / Potworów Filia Klwów w  terminie do dnia 22.02.2013 roku jest warunkiem przystąpienia do przetargu.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 27 lutego 2013 roku o godzinie 10ºº w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Klwowie ul. Opoczyńska 35.
 
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie do dnia 22.02.2013 pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem wraz z dołączoną kserokopią wadium w sekretariacie Urzędu , która winna zawierać:
- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny przedmiot;
- datę sporządzenia oferty
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje  je bez zastrzeżeń;
- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy , wadium przepada na rzecz sprzedającego. Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrają przetargu zostanie zwrócone nie później niż 3 dni po przetargu.
 
Pozostała część ceny nabycia powinna być uiszczona najpóźniej do dnia zawarcia umowy.
Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
Wskazanie granic na gruncie może nastąpić na koszt kupującego.
 
 Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klwowie pok. Nr 2 tel.(0-48) 6710010 wew. 15.
Wójt Gminy Klwów zastrzega sobie prawo unieważnienia przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Klwowie na okres 30 dni, od dnia 10.01.2013 do 09.02.2013 roku.

 

artykuł nr 2

Przetarg publiczny na sprzedaż majątku ruchomego

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Klwów z siedzibą w Klwowie, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761) ogłasza pisemny przetarg publiczny na sprzedaż następującego majątku ruchomego:

  1. Autosan H9-21, rok prod. 1989, poj. silnika 6540,00 cm3, nr nadwozia: 640217,

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:

500 zł (słownie: pięćset złotych). Wadium (wyłącznie w pieniądzu) należy przelać na rachunek bankowy o nr 12 9145 1095 3400 1733 2000 0001 Gminy Klwów z oznaczeniem „wadium – przetarg na Autosan”. Wadium winno znajdować się na rachunku bankowym najpóźniej w terminie składania ofert tj. do dnia 13.03.2013 r. do godz. 10.00.

Cena wywoławcza wynosi 7 000,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)

Koperta z ofertą winna być zaadresowana na Urząd Gminy Klwów ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów "Przetarg na Autosan".

Oferta winna być złożona w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie i zawierać:

1. imię, nazwisko i adres lub nazwę ( firmy ) i siedzibę oferenta,

2. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty

3. oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym samochodu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

4. kserokopię wpłaty wadium

5. numer telefonu kontaktowego

6. w przypadku składania oferty przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej należy dołączyć kopię dowodu osobistego

7. w przypadku składnia oferty przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub firmę należy dołączyć aktualny wypis z właściwego rejestru (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy) oraz nr NIP i Regon

8. W przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaproponowało tę samą cenę, komisja przetargowa wyznaczy dodatkowy termin na przeprowadzenie aukcji pomiędzy tymi oferentami.

Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy w Klwowie, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.03.2013 r. o godz. 12.00 w sali nr 3. Przedmiot sprzedaży można obejrzeć w siedzibie Urzędu Gminy w Klwowie przy ul. Opoczyńskiej 35 w godzinach pracy urzędu.

Ofertę należy złożyć do dnia 13.03.2013 r. do godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Klwowie, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów w pokoju nr 5.

Komisja przetargowa odrzuci ofertę w przypadku:

1. złożenia jej po wyznaczonym terminie, lub w niewłaściwym miejscu,

2. braku danych lub gdy dane są niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości,

3. gdy oferent nie wniósł wymaganego wadium.

O odrzuceniu oferty, oferent zostanie powiadomiony niezwłocznie.

Oferta jest wiążąca przez okres 7 dni od daty otwarcia ofert.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.