artykuł nr 1

 

 

  Klwów, dnia 05.01.2010r.

Wójt Gminy Klwów

O G Ł A S Z A

I pisemny przetarg nieograniczony   

na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Klwów

 

Na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt 3  ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( tekst jednolity z dnia 30 listopada 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) , rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów  oraz  rokowań na zbycie  nieruchomości  ( Dz.U. Nr 207, poz. 2108)

 

Opis nieruchomości:

Obręb KLwów

   

I. Nieruchomość położona w miejscowości Klwów, oznaczona  nr 1948/8   o powierzchni 63 m², zabudowana budynkiem, uregulowana w księdze wieczystej Nr 12681 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Przysusze Wydział Ksiąg Wieczystych. Zgodnie  Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Klwów – II etap zatwierdzonym Uchwałą Nr IV/25/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r. ( Dz. U.  Woj. Mazowieckiego Nr 39 poz. 817 z dnia 09.02.2007 r. ) działka ta znajduje się w terenach budowlanych

Nieruchomość nie jest obciążona żadnym prawem rzeczowym.

Cena wywoławcza nieruchomości

wynosi  6.800,00 zł

( słownie złotych: sześć tys. osiemset gr. 00/100 )

Wadium wpłacone w gotówce  w wysokości  700,00  na konto  Urzędu Gminy w Klwowie 82 9145 1095 3400  1733 2000 0002 BS Przysucha  O / Potworów  Filia Klwów w  terminie  do dnia 06.02.2010 roku jest warunkiem przystąpienia do przetargu.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 9 lutego 2010 roku o godzinie 10ºº w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Klwowie ul. Opoczyńska 35.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie do dnia 06.02.2010 pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem wraz z dołączoną kserokopią wadium w sekretariacie Urzędu , która winna zawierać:

-  imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny przedmiot;

- datę sporządzenia oferty

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje  je bez zastrzeżeń;

- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.

 

Wadium  wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygra, zostanie zaliczone  na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy , wadium przepada na rzecz sprzedającego. Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrają przetargu zostanie zwrócone nie później  niż 3 dni po przetargu.

 

Pozostała część ceny nabycia powinna być uiszczona najpóźniej do dnia zawarcia umowy.

Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Wskazanie granic na gruncie może nastąpić na koszt kupującego.

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klwowie pok. Nr 2  tel.(0-48) 6710010 wew. 15.

Wójt Gminy Klwów zastrzega sobie prawo unieważnienia przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Klwowie na okres 30 dni, od dnia 06.01.2010 do 05.02.2010 roku.