artykuł nr 16

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

artykuł nr 17

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich użytkownika wieczystego

artykuł nr 18

Wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności telekomunikacyjnej

UWAGA!!!

W dniu 25.05.2021 r. została poprawiona omyłka pisarska polegająca na podaniu w ogłoszeniu nieprawidłowej powierzchni lokalu użytkowego przeznaczonego na wynajem.

 

Wójt Gminy Klwów

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY OGRANICZONY NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności telekomunikacyjnej.

I. PRZEDMIOT PRZETARGU:

 1. Lokal użytkowy o pow. 18,6  m²  stanowiący część nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej przy Opoczyńskiej 35, wyposażony w instalację elektryczną, centralne ogrzewanie, instalację wentylacyjną grawitacyjną, przeznaczony do oddania w najem w trybie przetargu ograniczonego na okres nieoznaczony z przeznaczeniem na prowadzenie działalności telekomunikacyjnej.
 2. Pomieszczenia znajdują się w budynku przy Urzędzie Gminy i zlokalizowane są na jednym poziomie - parterze - o powierzchni 18,6 m2. Lokal składa się z 3 pomieszczeń  i posiada osobne wejście od strony północnej.
 3. W lokalu wydzielona jest instalacja elektryczna.
 4. Wszelkie koszty związane z wyposażeniem lokalu ponosi w całości Najemca.

II. STAWKA CZYNSZU:

 1. Wywoławcza miesięczna stawka czynszu wynosi 15,00 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej plus podatek VAT.
 2. Oferta minimalna w zakresie ceny powinna zawierać co najmniej cenę wywoławczą.
 3. Oprócz czynszu Najemca zobowiązany jest do ponoszenia opłat za dostawę świadczeń dodatkowych do w/w lokalu (tzw. opłat eksploatacyjnych) oraz podatku od nieruchomości. Naliczenia obciążeń z tych tytułów Wynajmujący dokonywać będzie w oparciu o rzeczywiste koszty poniesione na utrzymanie tego lokalu:
 1. za centralne ogrzewanie- zaliczkowo co miesiąc opłata w wysokości 2,87 zł netto/1m2 (3,53 zł brutto/1m2) powierzchni lokalu.
 2. za energię elektryczną w ilości odczytanej z licznika energii elektrycznej (montaż podlicznika we własnym zakresie)
 1. Czynsz płatny będzie miesięcznie z dołu w terminie do 20-go każdego miesiąca kalendarzowego na podstawie wystawionej przez Wynajmującego faktury VAT. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do podwyżki czynszu w każdym roku kalendarzowym, począwszy od 1 stycznia tego roku |o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłoszony przez Prezesa GUS, w roku poprzednim w stosunku do wcześniejszego, w przypadku, gdy ogłoszony wskaźnik będzie dawał podstawy do podwyższenia obowiązującego czynszu.
 2. Termin zagospodarowania lokalu: w ciągu 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.
 3. Odpady komunalne oraz niebezpieczne będą usuwane przez Najemcę we własnym zakresie i na jego koszt.

III. OFERENT, Z KTÓRYM ZOSTANIE ZAWARTA UMOWA NAJMU ZOBOWIĄZANY JEST:

 1. Samodzielnie i na własny koszt wyposażyć lokal i dostosować do wymogów związanych
  z prowadzeniem  działalności telekomunikacyjnej.
 2. Uzyskać wszelkie niezbędne zezwolenia, umowy, koncesje, odbiory związane w prowadzeniem działalności telekomunikacyjnej.
 3. Rozpocząć działalność telekomunikacyjną w wynajmowanym lokalu nie później niż w ciągu
  2 miesięcy od dnia podpisania umowy na najem lokalu.
 4. W przypadku nie spełnienia wyżej wymienionych warunków Wynajmujący, może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

IV. SKŁADANIE OFERT:

Zamkniętą kopertę z ofertą, oznaczoną:

„Przetarg pisemny ograniczony na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności telekomunikacyjnej należy złożyć w sekretariacie Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów w terminie do dnia 31.05.2021 r. do godz. 1200. W razie wysyłki pocztowej należy pamiętać, że za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do sekretariatu, a nie stempla pocztowego.

V. PRZYGOTOWANIE OFERTY:

 1. Oferta winna zawierać (wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia):
 1. imię nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
 2. datę sporządzenia oferty,
 3. oferowaną stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej (netto),
 4. dostępność świadczonych usług: dni i godziny otwarcia działalności telekomunikacyjnej,
 5. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym lokalu oraz regulaminem przetargu i projektem umowy najmu lokalu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 6. oświadczenie, że oferent najmowany lokal wykorzystywał będzie na działalność telekomunikacyjną,
 7. oświadczenie – zobowiązanie się do rozpoczęcia działalności telekomunikacyjnej
  w wynajmowanym pomieszczeniu nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia podpisania umowy na najem lokalu.
 8. dowód wpłaty wadium (kserokopia),
 9. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z Centralnej Ewidencji Informacji
  o Działalności Gospodarczej,
 1. Oferta ma być sporządzona w języku polskim i podpisana przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące dokumenty i oświadczenia oferenta mają również być podpisane przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela.
 2. W przypadku, gdy oferent jako załącznik do ofert załączy kopię dokumentu (innego niż pełnomocnictwo), kopia ta powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu.
 3. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania i złożenia oferty jest składane w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem stosownie do przepisów ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1796 ze zm.).
 4. Upoważnienie do podpisywania oferty ma być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez oferenta.

VI. WYBÓR OFERTY:

 1. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Klwów w dniu 31.05.2021 r. o godz. 1230.
 2. Wybrana zostanie oferta, która będzie najkorzystniejsza pod względem ofertowanej  stawki czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej.
 3. W przypadku wpłynięcia identycznych, najkorzystniejszych ofert, Oferenci którzy je złożyli zostaną poproszeni o złożenie ofert w dodatkowym terminie ustalonym przez Wynajmującego. Cena podana w ofercie dodatkowej musi być wyższa od ceny podanej uprzednio. Odmowa złożenia oferty dodatkowej, niezłożenie oferty w terminie wyznaczonym przez Wynajmującego lub złożenie oferty z kwotą równą lub niższą w porównaniu do oferty poprzednio złożonej będzie równoznaczna z rezygnacją z udziału w przetargu. Ocena ofert dodatkowych odbywać się będzie wg zasad podanych  w punkcie VI.2. W przypadku ponownego złożenia ofert identycznych procedura określona w ustępie niniejszym może być powtarzana wielokrotnie albo Wynajmujący może zdecydować o unieważnieniu przetargu.
 4. O wyborze oferty Wójt Gminy Klwów zawiadomi niezwłocznie pisemnie wszystkich oferentów, wskazując oferenta, którego ofertę wybrano.
 5. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z „Regulaminem przetargu otwartego na najem lokali użytkowych na terenie Gminy Klwów” zatwierdzony Zarządzeniem Nr 21/2021 Wójta Gminy Klwów z dnia 18 marca 2021 r.

VII. WADIUM :

 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 000,00 zł
 2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek Gminy Klwów nr 82 9145 1095 3400 1733 2000 0002 najpóźniej do 31 maja 2021 r. do godz. 1200. Za wpłatę wadium uważa się wpływ pieniędzy na rachunek bankowy Gminy Klwów.
 3. Wpłacone wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niż przed upływem 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
 5. W przypadku uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy najmu, wpłacone wadium podlega przepadkowi.
 6. Umowa najmu musi zostać podpisana w terminie do 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

VIII. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU:

 1. Wpłacenie wadium.
 2. Złożenie w wyznaczonym terminie pisemnej oferty.

IX. INNE INFORMACJE:

 1. Szczegółowych informacji na temat przetargu i lokalu można uzyskać w Urzędzie Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35, pokój nr 1 lub telefonicznie 48 6710010 wew. 18
 2. Istnieje możliwość obejrzenia lokalu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 3. Wójt Gminy Klwów zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

X. Załączniki:

1. Załączniki do przetargu:

 • Wzór oferty – załącznik nr 1
 • Wzór umowy najmu – załącznik nr 2

Klwów, dnia 12.05.2021 r.

Wójt Gminy Klwów

artykuł nr 19

Wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność związaną z prowadzeniem punktu pocztowego

Wójt Gminy Klwów

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY OGRANICZONY NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO
z przeznaczeniem na działalność związaną z prowadzeniem

 punktu pocztowego.

I. PRZEDMIOT PRZETARGU:

 1. Lokal użytkowy o pow. 36,60 m²  stanowiący część nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej przy Opoczyńskiej 35, wyposażony w instalację wodno–kanalizacyjną, instalację elektryczną, centralne ogrzewanie, instalację wentylacyjną grawitacyjną, przeznaczony do oddania w najem
  w trybie przetargu ograniczonego na okres nieoznaczony z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z prowadzeniem punktu pocztowego.
 2. Pomieszczenia znajdują się w budynku przy Urzędzie Gminy i zlokalizowane są na jednym poziomie - parterze - o powierzchni 36,60 m2. Lokal składa się z 4 pomieszczeń  i posiada osobne wejście od strony północnej.
 3. W lokalu wydzielona jest instalacja elektryczna oraz zimnej wody (brak CWU).
 4. Wszelkie koszty związane z wyposażeniem lokalu ponosi w całości Najemca.

II. STAWKA CZYNSZU:

 1. Wywoławcza miesięczna stawka czynszu wynosi 15,00 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej plus podatek VAT.
 2. Oferta minimalna w zakresie ceny powinna zawierać co najmniej cenę wywoławczą.
 3. Oprócz czynszu Najemca zobowiązany jest do ponoszenia opłat za dostawę świadczeń dodatkowych do w/w lokalu (tzw. opłat eksploatacyjnych) oraz podatku od nieruchomości. Naliczenia obciążeń z tych tytułów Wynajmujący dokonywać będzie w oparciu o rzeczywiste koszty poniesione na utrzymanie tego lokalu:
 1. za zimną wodę w ilości odczytanej z wodomierza (montaż wodomierza we własnym zakresie),
 2. za odprowadzenie ścieków komunalnych w ilości ustalonej na podstawie odczytów
  z wodomierzy,
 3. za centralne ogrzewanie- zaliczkowo co miesiąc opłata w wysokości 2,87 zł netto/1m2 (3,53 zł brutto/1m2) powierzchni lokalu.
 4. za energię elektryczną w ilości odczytanej z licznika energii elektrycznej (montaż podlicznika we własnym zakresie)
 1. Czynsz płatny będzie miesięcznie z dołu w terminie do 20-go każdego miesiąca kalendarzowego na podstawie wystawionej przez Wynajmującego faktury VAT. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do podwyżki czynszu w każdym roku kalendarzowym, począwszy od 1 stycznia tego roku |o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłoszony przez Prezesa GUS, w roku poprzednim w stosunku do wcześniejszego, w przypadku, gdy ogłoszony wskaźnik będzie dawał podstawy do podwyższenia obowiązującego czynszu.
 2. Termin zagospodarowania lokalu: w ciągu 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.
 3. Odpady komunalne oraz niebezpieczne będą usuwane przez Najemcę we własnym zakresie i na jego koszt.

III. OFERENT, Z KTÓRYM ZOSTANIE ZAWARTA UMOWA NAJMU ZOBOWIĄZANY JEST:

 1. Samodzielnie i na własny koszt wyposażyć lokal i dostosować do wymogów związanych
  z prowadzeniem  punktu pocztowego.
 2. Uzyskać wszelkie niezbędne zezwolenia, umowy, koncesje, odbiory związane w prowadzeniem punktu pocztowego.
 3. Rozpocząć działalność punktu pocztowego w wynajmowanym lokalu nie później niż w ciągu
  2 miesięcy od dnia podpisania umowy na najem lokalu.
 4. W przypadku nie spełnienia wyżej wymienionych warunków Wynajmujący, może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

IV. SKŁADANIE OFERT:

Zamkniętą kopertę z ofertą, oznaczoną:

„Przetarg pisemny ograniczony na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie punktu pocztowego należy złożyć w sekretariacie Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów
w terminie do dnia 31.05.2021 r. do godz. 1200. W razie wysyłki pocztowej należy pamiętać, że za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do sekretariatu, a nie stempla pocztowego.

V. PRZYGOTOWANIE OFERTY:

 1. Oferta winna zawierać (wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia):
 1. imię nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
 2. datę sporządzenia oferty,
 3. oferowaną stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej (netto),
 4. dostępność świadczonych usług: dni i godziny otwarcia punktu pocztowego,
 5. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym lokalu oraz regulaminem przetargu i projektem umowy najmu lokalu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 6. oświadczenie, że oferent najmowany lokal wykorzystywał będzie na działalność związaną
  z prowadzeniem punktu pocztowego,
 7. oświadczenie – zobowiązanie się do rozpoczęcia działalności związanej z prowadzeniem punktu pocztowego w wynajmowanym pomieszczeniu nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia podpisania umowy na najem lokalu.
 8. dowód wpłaty wadium (kserokopia),
 9. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z Centralnej Ewidencji Informacji
  o Działalności Gospodarczej,
 1. Oferta ma być sporządzona w języku polskim i podpisana przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące dokumenty i oświadczenia oferenta mają również być podpisane przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela.
 2. W przypadku, gdy oferent jako załącznik do ofert załączy kopię dokumentu (innego niż pełnomocnictwo), kopia ta powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu.
 3. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania i złożenia oferty jest składane w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem stosownie do przepisów ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1796 ze zm.).
 4. Upoważnienie do podpisywania oferty ma być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez oferenta.

VI. WYBÓR OFERTY:

 1. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Klwów w dniu 31.05.2021 r. o godz. 1230.
 2. Wybrana zostanie oferta, która będzie najkorzystniejsza pod względem ofertowanej  stawki czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej.
 3. W przypadku wpłynięcia identycznych, najkorzystniejszych ofert, Oferenci którzy je złożyli zostaną poproszeni o złożenie ofert w dodatkowym terminie ustalonym przez Wynajmującego. Cena podana w ofercie dodatkowej musi być wyższa od ceny podanej uprzednio. Odmowa złożenia oferty dodatkowej, niezłożenie oferty w terminie wyznaczonym przez Wynajmującego lub złożenie oferty z kwotą równą lub niższą w porównaniu do oferty poprzednio złożonej będzie równoznaczna z rezygnacją z udziału w przetargu. Ocena ofert dodatkowych odbywać się będzie wg zasad podanych  w punkcie VI.2. W przypadku ponownego złożenia ofert identycznych procedura określona w ustępie niniejszym może być powtarzana wielokrotnie albo Wynajmujący może zdecydować o unieważnieniu przetargu.
 4. O wyborze oferty Wójt Gminy Klwów zawiadomi niezwłocznie pisemnie wszystkich oferentów, wskazując oferenta, którego ofertę wybrano.
 5. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z „Regulaminem przetargu otwartego na najem lokali użytkowych na terenie Gminy Klwów” zatwierdzony Zarządzeniem Nr 21/2021 Wójta Gminy Klwów z dnia 18 marca 2021 r.

VII. WADIUM :

 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 000,00 zł
 2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek Gminy Klwów nr 82 9145 1095 3400 1733 2000 0002 najpóźniej do 31 maja 2021 r. do godz. 1200. Za wpłatę wadium uważa się wpływ pieniędzy na rachunek bankowy Gminy Klwów.
 3. Wpłacone wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niż przed upływem 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
 5. W przypadku uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy najmu, wpłacone wadium podlega przepadkowi.
 6. Umowa najmu musi zostać podpisana w terminie do 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

VIII. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU:

 1. Wpłacenie wadium.
 2. Złożenie w wyznaczonym terminie pisemnej oferty.

IX. INNE INFORMACJE:

 1. Szczegółowych informacji na temat przetargu i lokalu można uzyskać w Urzędzie Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35, pokój nr 1 lub telefonicznie 48 6710010 wew. 18
 2. Istnieje możliwość obejrzenia lokalu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 3. Wójt Gminy Klwów zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

X. Załączniki:

1. Załączniki do przetargu:

 • Wzór oferty – załącznik nr 1
 • Wzór umowy najmu – załącznik nr 2

Klwów, dnia 12.05.2021 r.

Wójt Gminy Klwów

artykuł nr 20

Wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność związaną z prowadzeniem apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego

Wójt Gminy Klwów

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY OGRANICZONY NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO
z przeznaczeniem na działalność związaną z prowadzeniem
apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego.

I. PRZEDMIOT PRZETARGU:

 1. Lokal użytkowy o pow. 45 m²  znajdujący się w budynku SPZOZ w Klwowie, ul. Opoczyńska 39, wyposażony w instalację wodno–kanalizacyjną, instalację elektryczną, centralne ogrzewanie, instalację wentylacyjną grawitacyjną, przeznaczony do oddania w najem w trybie przetargu ograniczonego na okres nieoznaczony z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z prowadzeniem apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego.
 2. Pomieszczenia znajdują się w budynku SPZOZ i zlokalizowane są na jednym poziomie - parterze - o powierzchni 45 m2. Lokal składa się z 7 pomieszczeń i posiada osobne wejście od strony północnej.
 3. W lokalu wydzielona jest instalacja elektryczna oraz zimnej wody (brak CWU). Najemca zobowiązany jest podpisać umowę z SPZOZ na dostawę energii elektrycznej oraz zimnej wody.
 4. Wszelkie koszty związane z wyposażeniem lokalu ponosi w całości Najemca.

II. STAWKA CZYNSZU:

 1. Wywoławcza stawka czynszu wynosi 15,00 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej plus podatek VAT miesięcznie.
 2. Oferta minimalna w zakresie ceny powinna zawierać co najmniej cenę wywoławczą.
 3. Oprócz czynszu Najemca zobowiązany jest do ponoszenia opłat za dostawę świadczeń dodatkowych do w/w lokalu (tzw. opłat eksploatacyjnych) oraz podatku od nieruchomości. Naliczenia obciążeń z tych tytułów Wynajmujący dokonywać będzie w oparciu o rzeczywiste koszty poniesione na utrzymanie tego lokalu:
 1. za zimną wodę w ilości odczytanej z wodomierza (montaż wodomierza we własnym zakresie),
 2. za odprowadzenie ścieków komunalnych w ilości ustalonej na podstawie odczytów z wodomierzy,
 3. za centralne ogrzewanie- zaliczkowo co miesiąc opłata w wysokości 2,87 zł netto/1m2 (3,53 zł brutto/1m2) powierzchni lokalu.
 4. za energię elektryczną w ilości odczytanej z licznika energii elektrycznej (montaż podlicznika we własnym zakresie)
 1. Czynsz płatny będzie miesięcznie z dołu w terminie do 20-go każdego miesiąca kalendarzowego na podstawie wystawionej przez Wynajmującego faktury VAT. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do podwyżki czynszu w każdym roku kalendarzowym, począwszy od 1 stycznia tego roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłoszony przez Prezesa GUS, w roku poprzednim w stosunku do wcześniejszego, w przypadku, gdy ogłoszony wskaźnik będzie dawał podstawy do podwyższenia obowiązującego czynszu.
 2. Termin zagospodarowania lokalu: w ciągu 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.
 3. Odpady komunalne oraz niebezpieczne będą usuwane przez Najemcę we własnym zakresie i na jego koszt.

III. OFERENT, Z KTÓRYM ZOSTANIE ZAWARTA UMOWA NAJMU ZOBOWIĄZANY JEST:

 1. Samodzielnie i na własny koszt wyposażyć lokal i dostosować do wymogów związanych z prowadzeniem apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego.
 2. Uzyskać wszelkie niezbędne zezwolenia, umowy, koncesje, odbiory związane w prowadzeniem apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego.
 3. Rozpocząć działalność apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego wynajmowanym lokalu nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia podpisania umowy na najem lokalu.
 4. W przypadku nie spełnienia wyżej wymienionych warunków Wynajmujący, może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

IV. SKŁADANIE OFERT:

Zamkniętą kopertę z ofertą, oznaczoną:

„Przetarg pisemny ograniczony na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej/punktu aptecznego” należy złożyć w sekretariacie Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów w terminie do dnia  31 marca 2021 r. do godz. 1000.

V. PRZYGOTOWANIE OFERTY:

 1. Oferta winna zawierać (wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia):
 1. imię nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
 2. datę sporządzenia oferty,
 3. oferowaną stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej (netto),
 4. dostępność świadczonych usług: dni i godziny otwarcia apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego,
 5. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym lokalu oraz regulaminem przetargu i projektem umowy najmu lokalu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 6. oświadczenie, że oferent najmowany lokal wykorzystywał będzie na działalność związaną z prowadzeniem apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego,
 7. oświadczenie – zobowiązanie się do rozpoczęcia działalności związanej z prowadzeniem apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego w wynajmowanym pomieszczeniu nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia podpisania umowy na najem lokalu.
 8. dowód wpłaty wadium (kserokopia),
 9. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej,
 1. Oferta ma być sporządzona w języku polskim i podpisana przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące dokumenty i oświadczenia oferenta mają również być podpisane przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela.
 2. W przypadku, gdy oferent jako załącznik do ofert załączy kopię dokumentu (innego niż pełnomocnictwo), kopia ta powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu.
 3. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania i złożenia oferty jest składane w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem stosownie do przepisów ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1796 ze zm.).
 4. Upoważnienie do podpisywania oferty ma być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez oferenta.

VI. WYBÓR OFERTY:

 1. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Klwów w dniu 31 marca 2021 r. o godz. 1030.
 2. Wybrana zostanie oferta, która będzie najkorzystniejsza pod względem ofertowanej  stawki czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej.
 3. W przypadku wpłynięcia identycznych, najkorzystniejszych ofert, Oferenci którzy je złożyli zostaną poproszeni o złożenie ofert w dodatkowym terminie ustalonym przez Wynajmującego. Cena podana w ofercie dodatkowej musi być wyższa od ceny podanej uprzednio. Odmowa złożenia oferty dodatkowej, niezłożenie oferty w terminie wyznaczonym przez Wynajmującego lub złożenie oferty z kwotą równą lub niższą w porównaniu do oferty poprzednio złożonej będzie równoznaczna z rezygnacją z udziału w przetargu. Ocena ofert dodatkowych odbywać się będzie wg zasad podanych  w punkcie VI.2. W przypadku ponownego złożenia ofert identycznych procedura określona w ustępie niniejszym może być powtarzana wielokrotnie albo Wynajmujący może zdecydować o unieważnieniu przetargu.
 4. O wyborze oferty Wójt Gminy Klwów zawiadomi niezwłocznie pisemnie wszystkich oferentów, wskazując oferenta, którego ofertę wybrano.
 5. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z „Regulaminem przetargu otwartego na najem lokali użytkowych na terenie Gminy Klwów” zatwierdzony Zarządzeniem Nr 21/2021 Wójta Gminy Klwów z dnia 18 marca 2021 r.

VII. WADIUM :

 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 000,00 zł
 2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek Gminy Klwów nr 82 9145 1095 3400 1733 2000 0002 najpóźniej do 31 marca 2021 r. do godz. 1000. Za wpłatę wadium uważa się wpływ pieniędzy na rachunek bankowy Gminy Klwów.
 3. Wpłacone wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niż przed upływem 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
 5. W przypadku uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy najmu, wpłacone wadium podlega przepadkowi.
 6. Umowa najmu musi zostać podpisana w terminie do 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

VIII. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU:

 1. Wpłacenie wadium.
 2. Złożenie w wyznaczonym terminie pisemnej oferty.

IX. INNE INFORMACJE:

 1. Szczegółowych informacji na temat przetargu i lokalu można uzyskać w Urzędzie Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35, pokój nr 1 lub telefonicznie 48 6710010 wew. 18
 2. Istnieje możliwość obejrzenia lokalu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 3. Wójt Gminy Klwów zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

X. Załączniki:

1. Załączniki do przetargu:

 • Wzór oferty – załącznik nr 1
 • Wzór umowy najmu – załącznik nr 2

Klwów, dnia 23.03.2021 r.

Wójt Gminy Klwów