artykuł nr 11

I PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W KLWOWIE

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 t.j. z dnia 2020.04.21) oraz § 8 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 t.j. z dnia 2014.10.31).

WÓJT GMINY KLWÓW OGŁASZA I PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W KLWOWIE, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY KLWÓW

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów w jednostce ewidencyjnej 142303_2, Klwów, w obrębie 0008 Klwów, dla której Sąd Rejonowy w Przysusze V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RA1P/00016605/9. Nieruchomość położona jest w województwie mazowieckim, powiecie przysuskim, w miejscowości gminnej Klwów, przy ulicy Przysuskiej

Powierzchnia nieruchomości:  Działka nr ewid. 1499/2 o powierzchni 0,4434 ha

Opis nieruchomości: działka nr 1499/2 ma kształt czworokąta, jest niezabudowana i nieogrodzona, porośnięta trawą i pojedynczymi zadrzewieniami i krzewami z samosiewu.  Posiada dojazd do drogi wojewódzkiej nr 727 o nawierzchni asfaltowej - ulicy Przysuskiej. Leży na terenach uzbrojonych w sieć energetyczną. Sąsiedztwo stanowią działki z zabudową mieszkaniowo-zagrodową, działki użytkowane rolniczo oraz sady.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Przedmiotowa nieruchomość leży na terenie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klwów – III Etap zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/226/2010 Rady Gminy Klwów z dnia 15 lutego 2010 r. z późniejszą zmianą zatwierdzoną Uchwałą nr II/20/2018r. z dnia 28 grudnia 2018r.  Według jego ustaleń szacowana nieruchomość położona jest częściowo na terenach KDZ- tereny dróg oraz na terenach U- usługowych.

Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy

Terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy

Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę: nieruchomość przeznaczona do sprzedaży Uchwałą Nr XXII/158/2021 z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Klwów oraz Zarządzeniem nr 42/2021 Wójta Gminy Klwów z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

Cena wywoławcza: 78 659,00 zł + Podatek VAT 23% w kwocie 18 091,57, razem 96 750,57 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złoty 57/100)

Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości: będąca przedmiotem przetargu nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

1. Złożenie pisemnej oferty.

2.Wniesienie wadium w wyznaczonym terminie (w przypadku braku zwolnienia z tego obowiązku).

3. Przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu oryginału dowodu wpłaty wadium lub dowodu zwolnienia z tego obowiązku

4. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:

- małżonków - do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich wraz z pisemną zgodą jednego małżonka, wyrażoną dla drugiego małżonka na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości.

- pełnomocników osób fizycznych - konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Wadium:

Aby przystąpić do przetargu należy wnieść wadium w terminie najpóźniej do dnia 11.10.2021 w pieniądzu w wysokości: 8 000, 00 zł. (słownie: osiem tysięcy złoty)

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Klwów w Banku Spółdzielczym w Przysusze, nr rachunku: 82 9145 1095 3400 1733 2000 0002 z opisem: “Wadium w przetargu na sprzedaż działki 1499/2”w Klwowie

Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu

Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Klwów.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Zwolnienie z obowiązku wadium:

Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

Termin i miejsce składania pisemnych ofert:

Pisemne oferty na zakup nieruchomości  w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,, Przetarg na sprzedaż działki 1499/2”w Klwowie” prosimy składać w pok. 5 (sekretariat) w Urzędzie Gminy w Klwowie ul. Opoczyńska35, 26-415 Klwów w terminie do 15.10.2021 r. do godz. 1000.

Oferta powinna zawierać:

1.   imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;

2.   datę sporządzenia oferty;

3.   oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4.   oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;

5.   proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu.

6.   kopię dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku

Termin i miejsce części jawnej przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 15.10.2021 r. w Urzędzie Gminy w Klwowie ul. Opoczyńska35, 26-415 Klwów,  pok. 3 (sala konferencyjna) o godz. 1100 

Jednocześnie informuje się, że jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt  Gminy Klwów może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi (zgodnie z art. 41 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na wskazany przez uczestnika przetargu rachunek bankowy.

Koszty aktu notarialnego ponosi kupujący.

Zastrzega się  prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

O miejscu i terminie zawarcia umowy nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Klwów pok. 2 lub pod nr tel. 48 6710010 wew. 15

Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia

artykuł nr 12

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

artykuł nr 13

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

artykuł nr 14

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich użytkownika wieczystego

artykuł nr 15

Wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności telekomunikacyjnej

UWAGA!!!

W dniu 25.05.2021 r. została poprawiona omyłka pisarska polegająca na podaniu w ogłoszeniu nieprawidłowej powierzchni lokalu użytkowego przeznaczonego na wynajem.

 

Wójt Gminy Klwów

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY OGRANICZONY NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności telekomunikacyjnej.

I. PRZEDMIOT PRZETARGU:

 1. Lokal użytkowy o pow. 18,6  m²  stanowiący część nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej przy Opoczyńskiej 35, wyposażony w instalację elektryczną, centralne ogrzewanie, instalację wentylacyjną grawitacyjną, przeznaczony do oddania w najem w trybie przetargu ograniczonego na okres nieoznaczony z przeznaczeniem na prowadzenie działalności telekomunikacyjnej.
 2. Pomieszczenia znajdują się w budynku przy Urzędzie Gminy i zlokalizowane są na jednym poziomie - parterze - o powierzchni 18,6 m2. Lokal składa się z 3 pomieszczeń  i posiada osobne wejście od strony północnej.
 3. W lokalu wydzielona jest instalacja elektryczna.
 4. Wszelkie koszty związane z wyposażeniem lokalu ponosi w całości Najemca.

II. STAWKA CZYNSZU:

 1. Wywoławcza miesięczna stawka czynszu wynosi 15,00 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej plus podatek VAT.
 2. Oferta minimalna w zakresie ceny powinna zawierać co najmniej cenę wywoławczą.
 3. Oprócz czynszu Najemca zobowiązany jest do ponoszenia opłat za dostawę świadczeń dodatkowych do w/w lokalu (tzw. opłat eksploatacyjnych) oraz podatku od nieruchomości. Naliczenia obciążeń z tych tytułów Wynajmujący dokonywać będzie w oparciu o rzeczywiste koszty poniesione na utrzymanie tego lokalu:
 1. za centralne ogrzewanie- zaliczkowo co miesiąc opłata w wysokości 2,87 zł netto/1m2 (3,53 zł brutto/1m2) powierzchni lokalu.
 2. za energię elektryczną w ilości odczytanej z licznika energii elektrycznej (montaż podlicznika we własnym zakresie)
 1. Czynsz płatny będzie miesięcznie z dołu w terminie do 20-go każdego miesiąca kalendarzowego na podstawie wystawionej przez Wynajmującego faktury VAT. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do podwyżki czynszu w każdym roku kalendarzowym, począwszy od 1 stycznia tego roku |o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłoszony przez Prezesa GUS, w roku poprzednim w stosunku do wcześniejszego, w przypadku, gdy ogłoszony wskaźnik będzie dawał podstawy do podwyższenia obowiązującego czynszu.
 2. Termin zagospodarowania lokalu: w ciągu 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.
 3. Odpady komunalne oraz niebezpieczne będą usuwane przez Najemcę we własnym zakresie i na jego koszt.

III. OFERENT, Z KTÓRYM ZOSTANIE ZAWARTA UMOWA NAJMU ZOBOWIĄZANY JEST:

 1. Samodzielnie i na własny koszt wyposażyć lokal i dostosować do wymogów związanych
  z prowadzeniem  działalności telekomunikacyjnej.
 2. Uzyskać wszelkie niezbędne zezwolenia, umowy, koncesje, odbiory związane w prowadzeniem działalności telekomunikacyjnej.
 3. Rozpocząć działalność telekomunikacyjną w wynajmowanym lokalu nie później niż w ciągu
  2 miesięcy od dnia podpisania umowy na najem lokalu.
 4. W przypadku nie spełnienia wyżej wymienionych warunków Wynajmujący, może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

IV. SKŁADANIE OFERT:

Zamkniętą kopertę z ofertą, oznaczoną:

„Przetarg pisemny ograniczony na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności telekomunikacyjnej należy złożyć w sekretariacie Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów w terminie do dnia 31.05.2021 r. do godz. 1200. W razie wysyłki pocztowej należy pamiętać, że za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do sekretariatu, a nie stempla pocztowego.

V. PRZYGOTOWANIE OFERTY:

 1. Oferta winna zawierać (wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia):
 1. imię nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
 2. datę sporządzenia oferty,
 3. oferowaną stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej (netto),
 4. dostępność świadczonych usług: dni i godziny otwarcia działalności telekomunikacyjnej,
 5. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym lokalu oraz regulaminem przetargu i projektem umowy najmu lokalu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 6. oświadczenie, że oferent najmowany lokal wykorzystywał będzie na działalność telekomunikacyjną,
 7. oświadczenie – zobowiązanie się do rozpoczęcia działalności telekomunikacyjnej
  w wynajmowanym pomieszczeniu nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia podpisania umowy na najem lokalu.
 8. dowód wpłaty wadium (kserokopia),
 9. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z Centralnej Ewidencji Informacji
  o Działalności Gospodarczej,
 1. Oferta ma być sporządzona w języku polskim i podpisana przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące dokumenty i oświadczenia oferenta mają również być podpisane przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela.
 2. W przypadku, gdy oferent jako załącznik do ofert załączy kopię dokumentu (innego niż pełnomocnictwo), kopia ta powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu.
 3. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania i złożenia oferty jest składane w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem stosownie do przepisów ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1796 ze zm.).
 4. Upoważnienie do podpisywania oferty ma być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez oferenta.

VI. WYBÓR OFERTY:

 1. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Klwów w dniu 31.05.2021 r. o godz. 1230.
 2. Wybrana zostanie oferta, która będzie najkorzystniejsza pod względem ofertowanej  stawki czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej.
 3. W przypadku wpłynięcia identycznych, najkorzystniejszych ofert, Oferenci którzy je złożyli zostaną poproszeni o złożenie ofert w dodatkowym terminie ustalonym przez Wynajmującego. Cena podana w ofercie dodatkowej musi być wyższa od ceny podanej uprzednio. Odmowa złożenia oferty dodatkowej, niezłożenie oferty w terminie wyznaczonym przez Wynajmującego lub złożenie oferty z kwotą równą lub niższą w porównaniu do oferty poprzednio złożonej będzie równoznaczna z rezygnacją z udziału w przetargu. Ocena ofert dodatkowych odbywać się będzie wg zasad podanych  w punkcie VI.2. W przypadku ponownego złożenia ofert identycznych procedura określona w ustępie niniejszym może być powtarzana wielokrotnie albo Wynajmujący może zdecydować o unieważnieniu przetargu.
 4. O wyborze oferty Wójt Gminy Klwów zawiadomi niezwłocznie pisemnie wszystkich oferentów, wskazując oferenta, którego ofertę wybrano.
 5. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z „Regulaminem przetargu otwartego na najem lokali użytkowych na terenie Gminy Klwów” zatwierdzony Zarządzeniem Nr 21/2021 Wójta Gminy Klwów z dnia 18 marca 2021 r.

VII. WADIUM :

 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 000,00 zł
 2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek Gminy Klwów nr 82 9145 1095 3400 1733 2000 0002 najpóźniej do 31 maja 2021 r. do godz. 1200. Za wpłatę wadium uważa się wpływ pieniędzy na rachunek bankowy Gminy Klwów.
 3. Wpłacone wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niż przed upływem 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
 5. W przypadku uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy najmu, wpłacone wadium podlega przepadkowi.
 6. Umowa najmu musi zostać podpisana w terminie do 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

VIII. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU:

 1. Wpłacenie wadium.
 2. Złożenie w wyznaczonym terminie pisemnej oferty.

IX. INNE INFORMACJE:

 1. Szczegółowych informacji na temat przetargu i lokalu można uzyskać w Urzędzie Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35, pokój nr 1 lub telefonicznie 48 6710010 wew. 18
 2. Istnieje możliwość obejrzenia lokalu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 3. Wójt Gminy Klwów zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

X. Załączniki:

1. Załączniki do przetargu:

 • Wzór oferty – załącznik nr 1
 • Wzór umowy najmu – załącznik nr 2

Klwów, dnia 12.05.2021 r.

Wójt Gminy Klwów