artykuł nr 1

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Klwów

Klwów, dnia 08.01.2008r.

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Klwów ogłasza na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt 3, art. 67 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z dnia 30 listopada 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108)

O G Ł A S Z A

przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Klwów

Opis nieruchomości:

Obręb Klwów

I. Nieruchomość położona w miejscowości Klwów, oznaczona nr 1492 o powierzchni 304 100 m², niezabudowana, częściowo zadrzewiona, uregulowana w księdze wieczystej Nr 7342 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Przysusze Wydział ksiąg wieczystych. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy w Klwowie Nr XIX/151/2006 z dnia 06 kwietnia 2006 roku ( Dz. U. Woj. Mazowieckiego Nr 98 poz. 3265 z dnia 26.05.2006 r.) powyższa działka znajduje się w terenach przeznaczonych pod zabudowę przemysłowo – usługową z wyłączeniem terenów leśnych i zadrzewionych w północnej części działki (około 6,55 ha), która zgodnie z dotychczasowym Planem Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klwów na lata 1987 – 2000 zatwierdzonym Uchwałą GRN w Klwowie Nr XXVI/10/88 z dnia 31 maja 1988 roku (Dz. U. Woj. Radomskiego Nr 12 poz. 131) jak również Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy znajduje się w terenach rolnych natomiast w nowo opracowywanym Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy Klwów przewidziana jest pod zabudowę produkcyjno – przemysłową.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnym prawem rzeczowym.

Cena wywoławcza nieruchomości

wynosi 857 294,00 zł w tym 22% VAT – 154 594,00 zł

( słownie złotych: osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery gr. jw.)

Wadium wpłacone w pieniądzu w wysokości 86 000,00 zł na konto Urzędu Gminy w Klwowie Nr 82 9145 1095 3400 1733 2000 0002 BS Przysucha O/Potworów Filia Klwów w terminie do dnia 06. 03. 2008 r. jest warunkiem przystąpienia do przetargu.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie do dnia 11. 03. 2008 r. pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na sprzedaż działki Nr 1492 położonej w obrębie wsi Klwów” wraz z dołączoną kserokopią wadium w sekretariacie Urzędu , która winna zawierać:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny przedmiot;

- datę sporządzenia oferty;

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń;

- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;

- pisemna oferta oprócz ceny powinna zawierać przewidywany sposób i termin zagospodarowania nieruchomości – preferowane przeznaczenie – przemysł rolno – spożywczy wraz z całym zapleczem socjalno – administracyjnym, budową układu komunikacyjnego, parkingiem infrastrukturą techniczną dający nowe miejsca pracy a przede wszystkim rynek zbytu dla uprawianych warzyw i owoców w regionie,

Dodatkowe informacje dotyczące zbywanej nieruchomości oraz warunki zamierzeń inwestycyjnych:

- nabywca jest zobowiązany na własny koszt do realizacji niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego. W zależności od charakteru użytkowania, nabywca we własnym zakresie uzyska indywidualne zapewnienie dostawy mediów.

- przez nieruchomości przebiega sieć wysokiego napięcia;

- nieruchomość położona jest przy drodze wojewódzkiej Nr 727 relacji Klwów – Szydłowiec i w odległości około 1 km od drogi krajowej Nr 48 relacji Tomaszów Mazowiecki - Kock;

- opracowując dokumentację projektową przyszłej inwestycji, należy uwzględnić preferowany przez Gminę Klwów typ inwestycji.

- za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która oprócz ceny przedstawi najlepszy dla Gminy Klwów sposób i termin zagospodarowania terenu.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.03.2008 roku o godzinie 10°° w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Klwowie ul. Opoczyńska 35

- W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wymagane wadium w terminie wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu.

- Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownym pełnomocnictwem.

- Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrają przetargu zostanie zwrócone bez odsetek nie później niż 3 dni po przetargu.

- Pozostała część ceny nabycia powinna być uiszczona najpóźniej do dnia zawarcia umowy.

- Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

- Wskazanie granic na gruncie może nastąpić na koszt kupującego.

- Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klwowie pok. Nr 2 tel.(0-48) 6710010 wew. 15.

- Wójt Gminy Klwów zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Klwowie na okres 2 miesięcy, w dniach: od 08.01.2008 do 11.03.2008 roku.

Informacje uzupełniające:

 

W uzupełnieniu do „dodatkowych informacji dotyczących zbywanej nieruchomości oraz warunków zamierzeń inwestycyjnych" do przetargu z dnia 08.01.2008 roku dodaje się następujące treści:

zgodnie z wypisem z rejestru gruntów ze Starostwa Powiatowego w Przysusze działka Nr 1492 składa się z następujących klasoużytków:

-  grunty orne klasa V ( R V )  - 11 069 m2;

- grunty orne klasa VI ( R VI) - 106 243 m2;

- wody (rów melioracyjny ) - 435 m2;

Powyższe składniki zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego mają przeznaczenie usługowo przemysłowe.

  - las - 186 353 m2 z czego 120 835 m2 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego mają przeznaczenie usługowo -przemysłowe, natomiast dla 65 650 m2 - brak planu zagospodarowania przestrzennego.