artykuł nr 1

      Klwów, dnia 2009.12.09

 

O G Ł O S Z E N I E

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

  Wójt Gminy Klwów na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm. ) przeznacza do zbycia nieruchomości będące własnością gminy.

 

Obręb Klwów

I. Działka oznaczona Nr 1984/8 o powierzchni 63 m². Zakres wyceny obejmuje nieruchomość gruntową zabudowaną. Zgodnie z dotychczasowym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klwów zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVI/10/88 z dnia 31 maja 1988  roku w sprawie zatwierdzenia ogólnego ( Dz. U. Woj. Radomskiego Nr 12 poz. 131) jak również Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka ta znajduje się w terenach budowlanych. Stan prawny uregulowany jest w księdze wieczystej Nr 12681.

 

Cena  nieruchomości wynosi  brutto 6.800,00 zł w tym podatek VAT 1210,00 zł

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm. ) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości osobom fizycznym i prawnym przysługuje jeżeli osoba ta spełnia jeden z następujących warunków:

-   przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów

-   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy winny złożyć wniosek w terminie nie dłuższym  niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do 14.01.2010 roku.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia

10.12.2009 do 31.12.2009 r.

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnych ogłoszeniach.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać  w Urzędzie Gminy w Klwowie, pokój Nr 2 w godz. Pracy Urzędu tj . od 7³° - 15³° ( tel. 048  67 10 010 wew.15 )

 

artykuł nr 2

Klwów, dnia 29.09.2009r.

 
Wójt Gminy Klwów

O G Ł A S Z A

II pisemny przetarg nieograniczony   

na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Kolonia Ulów

 

Na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt 3  ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  ( tekst jednolity z dnia 30 listopada 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) , rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów  oraz  rokowań na zbycie  nieruchomości  ( Dz.U. Nr 207, poz. 2108)

Opis nieruchomości:

Obręb Kolonia Ulów

   

I. Nieruchomość położona w miejscowości Kolonia Ulów, oznaczona  nr 231/1 o powierzchni1200 m², niezabudowana, uregulowana w księdze wieczystej Nr 8863 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Przysusze Wydział Ksiąg Wieczystych. Zgodnie  Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Klwów – II etap zatwierdzonym Uchwałą Nr IV/25/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r. ( Dz. U.  Woj. Mazowieckiego Nr 39 poz. 817 z dnia 09.02.2007 r. ) działka ta znajduje się w terenach zabudowy zagrodowej  i jednorodzinnej.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnym prawem rzeczowym.

Cena wywoławcza nieruchomości

wynosi  4.000,00 zł

( słownie złotych: cztery tys. gr. 00/100 )

Wadium wpłacone w gotówce  w wysokości  700,00  na konto  Urzędu Gminy w Klwowie 82 9145 1095 3400  1733 2000 0002 BS Przysucha  O / Potworów  Filia Klwów w  terminie  do dnia 26.10.2009 roku jest warunkiem przystąpienia do przetargu.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 5 listopada 2009 roku o godzinie 10ºº w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Klwowie ul. Opoczyńska 35.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie do dnia 26.10.2009 pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem wraz z dołączoną kserokopią wadium w sekretariacie Urzędu , która winna zawierać:

-  imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny przedmiot;

- datę sporządzenia oferty

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje  je bez zastrzeżeń;

- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Wadium  wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy , wadium przepada na rzecz sprzedającego. Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrają przetargu zostanie zwrócone nie później  niż 3 dni po przetargu.

Pozostała część ceny nabycia powinna być uiszczona najpóźniej do dnia zawarcia umowy.

Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Wskazanie granic na gruncie może nastąpić na koszt kupującego.

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klwowie pok. Nr 2  tel.(0-48) 6710010 wew. 15.

Wójt Gminy Klwów zastrzega sobie prawo unieważnienia przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy w Klwowie na okres 30 dni,  od dnia 29.09.2008. do 29.10.2009 roku.

 

 

artykuł nr 3

przetarg Sulgostów i Kol Ulów

 

  Klwów, dnia 23.07.2009r.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Klwów

OGŁASZA 

I pisemny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Kolonia Ulów

 

Na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt 3  ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( tekst jednolity z dnia 30 listopada 2004 r.   Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) , rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów  oraz  rokowań na zbycie  nieruchomości  ( Dz.U. Nr 207, poz. 2108)

 

 

Opis nieruchomości:

 

Obręb Kolonia Ulów

   I. Nieruchomość położona w miejscowości Kolonia Ulów, oznaczona   nr 231/1 o powierzchni1200 m², niezabudowana, uregulowana w księdze wieczystej Nr 8863 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Przysusze Wydział Ksiąg Wieczystych. Zgodnie  Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Klwów – II etap zatwierdzonym Uchwałą Nr IV/25/2006  z dnia 29 grudnia 2006 r. ( Dz. U.  Woj. Mazowieckiego Nr 39 poz. 817 z dnia 09.02.2007 r. ) działka ta znajduje się w terenach zabudowy zagrodowej    i jednorodzinnej.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnym prawem rzeczowym.

 

Cena wywoławcza nieruchomości

 

wynosi  7.000,00 zł

( słownie złotych: siedem  tys. gr. 00/100 )

 

Wadium wpłacone w gotówce  w wysokości  700,00  na konto  Urzędu Gminy w Klwowie 82 9145 1095 3400  1733 2000 0002 BS Przysucha  O / Potworów  Filia Klwów w  terminie  do dnia 31.08.2009 roku jest warunkiem przystąpienia do przetargu.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 3 września 2009 roku o godzinie 10ºº w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Klwowie ul. Opoczyńska 35.

 

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie do dnia 31.08.2009 pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem wraz z dołączoną kserokopią wadium w sekretariacie Urzędu , która winna zawierać:

-  imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny przedmiot;

- datę sporządzenia oferty

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje  je bez zastrzeżeń;

- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.

 

Wadium  wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy , wadium przepada na rzecz sprzedającego. Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrają przetargu zostanie zwrócone nie później  niż 3 dni po przetargu.

 

 

Pozostała część ceny nabycia powinna być uiszczona najpóźniej do dnia zawarcia umowy.

Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Wskazanie granic na gruncie może nastąpić na koszt kupującego.

 

 Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klwowie pok. Nr 2  tel.(0-48) 6710010 wew. 15.

Wójt Gminy Klwów zastrzega sobie prawo unieważnienia przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Klwowie na okres 30 dni,  od dnia 23.07.2008. do 22.08.2009 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Klwów, dnia 23.07.2009r.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Klwów

O G Ł A S Z A

I pisemny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Sulgostów

 

Na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt 3  ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( tekst jednolity z dnia 30 listopada 2004 r.   Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) , rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów  oraz  rokowań na zbycie  nieruchomości  ( Dz.U. Nr 207, poz. 2108)

 

 

Opis nieruchomości:

 Obręb Sulgostów

   I. Nieruchomość położona w miejscowości Sulgostów, oznaczona nr 648 o powierzchni 8100 m², niezabudowana, uregulowana w księdze wieczystej Nr 12681 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Przysusze Wydział Ksiąg Wieczystych. Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Klwów – II etap zatwierdzonym Uchwałą Nr IV/25/2006  z dnia  29 grudnia 2006 r. ( Dz. U.  Woj. Mazowieckiego Nr 39 poz. 817 z dnia 09.02.2007 r. ) działka ta znajduje się w terenach zabudowy zagrodowej  i jednorodzinnej.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnym prawem rzeczowym.

 

Cena wywoławcza nieruchomości

 

wynosi  31.000,00 zł

( słownie złotych: trzydzieści jeden tys. gr. 00/100 )

 

Wadium wpłacone w gotówce  w wysokości  3.100,00  na konto  Urzędu Gminy w Klwowie 82 9145 1095 3400  1733 2000 0002 BS Przysucha  O / Potworów  Filia Klwów w  terminie  do dnia 31.08.2009 roku jest warunkiem przystąpienia do przetargu.

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 3 września 2009 roku o godzinie 10ºº w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Klwowie ul. ul. Opoczyńska 35.

 

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie do dnia 31.08.2009 pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem wraz z dołączoną kserokopią wadium w sekretariacie Urzędu , która winna zawierać:

-  imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny przedmiot;

- datę sporządzenia oferty

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje   je bez zastrzeżeń;

- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.

 

Wadium  wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy , wadium przepada na rzecz sprzedającego. Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrają przetargu zostanie zwrócone nie później  niż 3 dni po przetargu.

 

 

Pozostała część ceny nabycia powinna być uiszczona najpóźniej do dnia zawarcia umowy.

Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Wskazanie granic na gruncie może nastąpić na koszt kupującego.

 

 Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klwowie pok. Nr 2  tel.(0-48) 6710010 wew. 15.

Wójt Gminy Klwów zastrzega sobie prawo unieważnienia przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Klwowie na okres 30 dni,   od dnia 23.07.2008. do 22.08.2009 roku.

 

 

artykuł nr 4

 

Klwów, dnia 2009.06.30

 

O G Ł O S Z E N I E

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Wójt Gminy Klwów na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603  z późn. zm. ) przeznacza do zbycia nieruchomości będące własnością gminy.

 

Obręb Kolonia Ulów

I. Działka oznaczona Nr 231/1 o powierzchni 1200 m² niezabudowana. Zgodnie  Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klwów II etap zatwierdzonego  Uchwałą Nr IV/25/2006 Rady Gminy Klwów z dnia 29 grudnia 2006 roku ( Dz. U. Woj. Mazowieckiego Nr 39 poz. 817 z dnia 09.02.2007 roku ) w/w działka znajduje się w terenach zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej. Stan prawny uregulowany jest w księdze wieczystej Nr 8863.

 

Cena  nieruchomości wynosi  brutto 7.000,00 zł w tym podatek VAT 1230.00 zł.

 

Obręb Sulgostów

II.  Działka oznaczona Nr 648 o powierzchni 8100 m² niezabudowana. Zgodnie  Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klwów II etap zatwierdzonego  Uchwałą Nr IV/25/2006 Rady Gminy Klwów z dnia 29 grudnia 2006 roku ( Dz. U. Woj. Mazowieckiego Nr 39 poz. 817 z dnia 09.02.2007 roku ) w/w działka znajduje się w terenach zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej. Stan prawny uregulowany jest w księdze wieczystej Nr 12681.

 

Cena nieruchomości wynosi brutto 31.000,00 zł w tym podatek VAT 5572,00 zł.

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm. ) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości osobom fizycznym i prawnym przysługuje jeżeli osoba ta spełnia jeden z następujących warunków:

-   przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów

-   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą.

-    

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy winny złożyć wniosek w terminie nie dłuższym  niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do 12.08.2009 roku.

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia

01.07.2009 do 22.07.2009 r.

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnych ogłoszeniach.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klwowie, pokój Nr 2 w godz. Pracy Urzędu tj. od 7³° - 15³° ( tel. 048  67 10 010 wew.15 )

 

artykuł nr 5

 

  Klwów, dnia 30.06.2009r.

 

Wójt Gminy Klwów

O G Ł A S Z A

I pisemny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Klwowska Wola

 

Na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt 3  ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( tekst jednolity z dnia 30 listopada 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) , rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów  oraz  rokowań na zbycie  nieruchomości  ( Dz.U. Nr 207, poz. 2108)

 

Opis nieruchomości:

 

Obręb Klwowska Wola

   

I. Nieruchomość położona w miejscowości Klwowska Wola, oznaczona  nr 426/4 o powierzchni 9400 m², niezabudowana, uregulowana w księdze wieczystej Nr 7342 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Przysusze Wydział Ksiąg Wieczystych. Zgodnie z dotychczasowym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Klwów zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVI/10/88 z dnia 31 maja 1988 w sprawie zatwierdzenia ogólnego ( Dz. U.  Woj. Radomskiego Nr 12 poz. 131 )jak również Studium Uwarunkowań  i Kierunków działka ta znajduje się w terenach budowlanych 

Nieruchomość nie jest obciążona żadnym prawem rzeczowym.

 

Cena wywoławcza nieruchomości

wynosi  37.844,40 zł

( słownie złotych: trzydzieści siedem tys. osiemset czterdzieści cztery gr. 40/100 )

 

Wadium wpłacone w gotówce  w wysokości  3.800,00  na konto  Urzędu Gminy w Klwowie 82 9145 1095 3400  1733 2000 0002 BS Przysucha  O / Potworów  Filia Klwów w  terminie  do dnia 31.07.2009 roku jest warunkiem przystąpienia do przetargu.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2009 roku o godzinie 10ºº w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Klwowie ul. ul. Opoczyńska 35.

 

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie do dnia 31.07.2009 pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem wraz z dołączoną kserokopią wadium w sekretariacie Urzędu , która winna zawierać:

-  imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny przedmiot;

- datę sporządzenia oferty

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje   je bez zastrzeżeń;

- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.

 

Wadium  wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy , wadium przepada na rzecz sprzedającego. Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrają przetargu zostanie zwrócone nie później  niż 3 dni po przetargu.

 

Pozostała część ceny nabycia powinna być uiszczona najpóźniej do dnia zawarcia umowy.

Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Wskazanie granic na gruncie może nastąpić na koszt kupującego.

 

 Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klwowie pok. Nr 2  tel.(0-48) 6710010 wew. 15.

Wójt Gminy Klwów zastrzega sobie prawo unieważnienia przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Klwowie na okres 30 dni,  od dnia 01.07.2008. do 30.07.2009 roku.