główna zawartość
artykuł nr 1

Remont i wyposażenie przedszkola w Klwowie

Wójt Gminy Klwów
26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 35, woj. mazowieckie
tel. (0-48) 671 00 10, fax (0-48) 671 00 10 wew. 25
http www.bip.klwow.akcessnet.net,  e-mail: ug@klwow.pl
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:
„Remont i wyposażenie przedszkola w Klwowie”

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

·   wykonanie robót rozbiórkowych więźby dachowej wraz z pokryciem dachu,

·   docieplenia ścian,

·   remont schodów zewnętrznych.

 

Termin realizacji zadania: do 15.11.2008 r.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 5
w terminie do dnia
23.09.2008 r. godz. 11.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia
23.09.2008 r. o godz. 11.15
w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 3.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24, spełniający warunki zawarte w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria wyboru oferty: Cena   - 100%
Wadium –3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł)

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej i wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Umowa ramowa: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Termin związania z ofertą 30 dni
Ogłoszenie umieszczono na stronach internetowych portalu BZP pod numerem:
208578-2008 dnia 02
. 09. 2008 r.
Uprawniona do kontaktów z oferentami – Marcin Szymański, tel.(0-48) 671 00 10 wew. 20,

UWAGA!

W dniu 12. 09. 2008 r. uległy zmianie załączniki  nr 4A, 4B, 4C tj. kosztorysy ofertowe.

W dniu 16.09.2008 r. uległ zmianie załacznik nr 4C - kosztorys ofertowy.