główna zawartość
artykuł nr 1

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kolonia Ulów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Klwów, 9.08.2019 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KLWÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kolonia Ulów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.),  oraz art. 39 ust. 1, art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.)  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kolonia Ulów”, obejmujący działki  wskazane na załączniku graficznym nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/264/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kolonia Ulów.

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 16 sierpnia do 5 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Klwów przy ulicy Opoczyńskiej 35, 26-415 Klwów, w pokoju nr 2 w godzinach pracy Urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie dokumentu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu o godz.12.00.

Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi i wnioski dotyczące projektu studium oraz prognozy, które należy składać na piśmie do Wójta Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 września 2019 r. Uwagi i wnioski mogą być ponadto wnoszone ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej - bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym  o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019, poz. 162) na adres: referatrolnictwa@klwow.pl

Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Wójt Gminy Klwów.

Wójt Gminy Klwów

Piotr Papis