główna zawartość
artykuł nr 1

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Klwowie

Załączniki:
Załącznik 202 KB
artykuł nr 2

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Klwowie

Załączniki:
Załącznik 287 KB
artykuł nr 3

?Nabór na stanowisko asystenta rodziny.

 

OGŁOSZENIE  O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

Nazwa i Adres jednostki zatrudniającej:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie

Określenie  stanowiska: Asystent  rodziny.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony w wymiarze 1 etatu.

Okres zatrudnienia: od 1 czerwca do 31 grudnia 2015 roku .

WYMAGANIA  NIEZBĘDNE:

Asystentem rodziny może być osobą, która:

1.Posiada obywatelstwo polskie,

2.Posiada:

- wykształcenie wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie

  lub praca socjalna,

  - lub wykształcenie wyższe na dobrowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresu

  pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi

  lub rodziną,

-  lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony

  w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co

  najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,

3. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej

  zawieszona ani ograniczona;

4. Wypełnia obowiązek alimentacyjny –w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej  wynika z tytułu egzekucyjnego

5. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne

  przestępstwo skarbowe,

6. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i /lub rodziną.

WYMAGANIA DODATKOWE:

a) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

b) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy

  z instytucjami pomocy społecznej,

c) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

d) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,

e) umiejętność współpracy w zespole,

f) odporność na sytuacje stresowe,

g) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku asystenta rodziny:

Do zakresu czynności asystenta rodziny należeć będzie w szczególności:

- diagnoza sytuacji rodziny,

- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną,

- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu   umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych itp.

- współpraca z pracownikami socjalnymi ośrodka pomocy społecznej oraz innymi podmiotami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,

- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, oraz inne wynikające z art.15 w/w ustawy i dostosowanie do indywidualnych potrzeb rodziny.

Wymagane dokumenty:

1.Curriculum Vitae

2.list motywacyjny,

3.dokumenty poświadczające wykształcenie i doświadczenie w pracy z dziećmi i/lub rodziną,

4.kserokopia dowodu osobistego,

5.oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne

przestępstwo skarbowe.

6.oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

7.oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny,

8.oświadczenie ,że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,

9.oświadczenie ,że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku ,gdy taki  

obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub

zatwierdzonego przez sąd,

10.oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji

 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia

  1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101,poz.926 z późn.zm)”

Dodatkowe informacje:

Dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Klwowie do dnia

06.06.2015 roku w godzinach:7.30- 15.30- osobiście lub poczta (decyduje data

dostarczenia przesyłki pocztowej) z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko asystenta rodziny.

Oferty ,które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Ośrodek zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów z wybranymi kandydatami.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Klwów .
Dodatkowych informacji o naborze udziela Kierownik GOPS Pani Anna Rokicka  pod numerem telefonu 48 67 10 010 w.24  codziennie w godz.7.30-15.30.

GOPS zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na stanowisko asystent rodziny w przypadku nieotrzymania dotacji.

artykuł nr 4

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Klwowie

 Nabór na stanowisko pracownika socjalnego 

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Klwowie

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony

KRYTERIA WYBORU KANDYDATÓW

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;

3) wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego z art.116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 182 ze zmianami) tj. spełnianie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

a. posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

b. ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna,

c. do dnia 31 grudnia 2013 ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

· pedagogika,

· pedagogika specjalna,

· politologia,

· polityka społeczna,

· psychologia,

· socjologia,

· nauki o rodzinie,

d. lub posiadanie praw nabytych w zakresie uprawnień do wykorzystania zawodu pracownika socjalnego

· otrzymanie do dnia 1 stycznia 2008r. dyplomu uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny,

· otrzymanie przed dniem 1 stycznia 2007 r. dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna,

· przed dniem 1 stycznia 2008 r. ukończenie lub kontynuowanie studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego,

· przed dniem 1 maja 2004 r. posiadały uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego,

4) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 14.06.1960r. kodeks postępowania administracyjnego oraz innych przepisów odnoszących się do spraw pomocy społecznej.

5) biegła znajomość obsługi komputera( Microsoft Office, środowisko Windows).

Szczegółowe wytyczne dotyczące uznania kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu pracownika  socjalnego znajdują się na stronie:  www. mpips. gov.pl, w  zakładce „pomoc społeczna”,  ”interpretacje wybranych przepisów”.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny,

2) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

3) umiejętność skutecznego komunikowania się,

4) umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,

5) umiejętność pracy zespołowej,

6) umiejętność organizowania pracy własnej,

7) samodzielność,

8) zaangażowanie,

9) dyspozycyjność oraz możliwość swobodnego poruszania się na terenie gminy Drawsko .

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie pracy socjalnej w środowisku

2) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń

3) współdziałanie z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną w celu zaspokajania potrzeb środowiska w zakresie  pomocy społecznej

4) rozpatrywanie wniosków i kompletowanie dokumentacji osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej

5) przeprowadzenie wywiadów środowiskowych własnych i na zlecenie innych instytucji

6) analiza wykorzystania środków, sporządzanie sprawozdań z realizacji  środków

7) weryfikacja pod względem formalno-prawnym decyzji administracyjnych w sprawie udzielenia bądź odmowy świadczeń z pomocy społecznej

8) prowadzenie prawidłowej dokumentacji pracy i czuwanie nad terminowym załatwieniem spraw i realizacją zaplanowanych zadań

9) wprowadzanie danych osobowych świadczeniobiorców do programu informatycznego

10) bieżące śledzenie i stosowanie przepisów prawa.

 

4. Wymagane dokumenty:

1) Życiorys (CV),

2) List motywacyjny,

3) Oświadczenie o treści : „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam (byłem) karana (karany) za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,

4) Kserokopia dowodu osobistego,

5) Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

6) Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe/ kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata/,

7) Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego.

5. Określenie terminu, sposobu i miejsca złożenia dokumentów

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Klwowie , przy ul. Opoczyńskiej 35,26-415 Klwów „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w GOPS Klwów ”,  w terminie do dnia 14.11.2014 do godziny 15:00.

  Informacja naborze zostanie umieszczona na stronie internetowej gminy Klwów  pod adresem www.bip. klwowpl; w zakładce nabór pracowników/ aktualne

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr101, poz. 926 ze zmianami), ustawą z dnia 22.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz.1458 ze zm.)” oraz własnoręcznym podpisem.

  Anna Rokicka
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie .

 

artykuł nr 5

Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciel/nauczycielka wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Klwowie w ramach realizacji projektu: Przedszkole - lepszy start

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Wójt Gminy Klwów ogłasza nabór
na stanowisko nauczyciel/nauczycielka wychowania przedszkolnego
w przedszkolu w Klwowie w ramach realizacji projektu: „Przedszkole – lepszy start”
Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 POKL
Liczba wolnych miejsc pracy: 4


1.   Przedmiot naboru:
-   Stanowisko: nauczyciel/nauczycielka wychowania przedszkolnego w przedszkolu;
-   Miejsce wykonywania pracy: przedszkole w Klwowie;
-   Wynagrodzenie: współfinansowane będzie przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
-   Okres zatrudnienia: od 1 lutego 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.;
-   Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.
2.   Wymagania niezbędne:
-   Posiadanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć w przedszkolu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. (Dz. U. Nr 50, poz. 400);
-   Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku nauczyciel/nauczycielka wychowania przedszkolnego w przedszkolu;
-   Posiadanie stażu pracy na stanowisku nauczyciela przedszkola lub edukacji wczesnoszkolnej w wymiarze co najmniej 2 lat.
3.   Wymagania dodatkowe:
-   Umiejętność pracy w zespole;
-   Wysokie umiejętności komunikacyjne;
-   Kreatywność,
-   Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji;
-   Odporność na stres;
-   Obowiązkowość, rzetelność
4.   Zakres wykonywanych zadań w projekcie:
-   Przygotowanie autorskiego programu realizacji podstawy programowej w przedszkolu na okres trwania projektu od lutego 2012 r do czerwca 2013 r. z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn;
-   Realizacja podstawy programowej określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U z 2009 r. Nr 4 poz. 17) ;
-   Organizacja swobodnych zajęć dla dzieci np.: sportowych, plastycznych;
-   Opieka nad dziećmi;
-   Informowanie rodziców o postępach dzieci;
-   Dokonywanie ewaluacji pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej oraz dokonywanie ewaluacji osiągnięć rozwojowych dziecka pod kątem rozwoju postaw, umiejętności i poziomu wiedzy, w tym, w zakresie rezultatów wskazanych w projekcie;
-   Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.
5.   Wymagane dokumenty:
-   CV wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych;
-   List motywacyjny;
-   Kserokopie dwóch stron dowodu osobistego;
-   Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
-   Kserokopie dokumentów potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie;
-   Kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kursy/szkolenia;
-   Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
-   Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciel/nauczycielka wychowania przedszkolnego w przedszkolu,
-   Kserokopia aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych;
Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „ za zgodność z oryginałem”.
6.   Termin i miejsce składania dokumentów:
Termin złożenia ofert upływa z dniem 27 stycznia 2012 r. o godz. 12.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy w Klwowie. Jeden kandydat może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do urzędu) i oznakować w następujący sposób:
Gmina Klwów
ul. Opoczyńska 35
26 – 415 Klwów
Biuro projektu: „Przedszkole – lepszy start”
Oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 13 stycznia 2012 r. w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko nauczyciel/nauczycielka wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Klwowie w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Przedszkole – lepszy start”

Kandydaci, zostaną powiadomieni telefonicznie i pisemnie o wynikach postępowania rekrutacyjnego, informacja o ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej zostanie przekazana telefonicznie 27 stycznia 2012 r do godz. 15.30.
Złożonych dokumentów nie odsyłamy.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 31 stycznia 2012 r. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej urzędu oraz w jego siedzibie.
Ogłoszenie o naborze dostępne również w biurze projektu: Urząd Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów, pok. Nr 10 oraz na stronie internetowej urzędu. Wszelkich informacji na temat naboru udziela Koordynator Projektu – Jakub Stolarek od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, tel. 48 6710010 wew. 20, e-mail: zk@klwow.pl. 

Dostępne kategorie:
Aktualne
Zamknięte