główna zawartość
artykuł nr 1

Załączniki:
Uchwała Nr XXVI/178/2009 w sprawie: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata. 65 KB
Uchwała Nr XXVI/177/2009 w sprawie: w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy. 26 KB
Uchwała Nr XXVI/176/2009 w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy. 26 KB
Uchwała Nr XXVI/175/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie budynku po byłym sklepie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Podczasza Wola Gmina Klwów. 26 KB
Uchwała Nr XXVI/174/2009 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2009 r. 469 KB
Uchwała Nr XXVI/173/2009 w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Klwów za 2008 rok. 27 KB
Uchwała Nr XXV/172/2009 w sprawie: upoważnienia wójta gminy Klwów do zawarcia Umowy Partnerstwa z Gminami Odrzywół i Rusinów dla realizacji inwestycji ?Budowa ścieżek i szlaków rowerowych w dolinie rzeki Drzewiczki i Pilicy?. 57 KB
Uchwała Nr XXV/171/2009 w sprawie: uchwalenia ?Planu Odnowy Miejscowości Przystałowice Duże? na lata 2007 - 2015. 186 KB
Uchwała Nr XXV/170/2009 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2009 r. 35 KB
Uchwała Nr XXV/169/2009 w sprawie: przystąpienia Gminy Klwów do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 ?Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej? współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 38 KB
Uchwała Nr XXV/168/2009 w sprawie: zamiaru likwidacji filii bibliotecznej w Sulgostowie. 29 KB
Uchwała Nr XXV/167/2009 w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Klwów. 127 KB
Uchwała Nr XXIV/166/2009 w sprawie: ustalenia diety zryczałtowanej dla Przewodniczącego Rady Gminy Klwów. 24 KB
Uchwała Nr XXIV/165/2009 w sprawie: przystąpienia Gminy Klwów do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 ?Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej? współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 27 KB
Uchwała Nr XXIV/164/2009 w sprawie: uchwalenia ?Planu Odnowy Miejscowości Klwów? na lata 2007 - 2015. 203 KB
Uchwała Nr XXIV/163/2009 w sprawie: zatwierdzenia projektu pod nazwą ?Aktywizacja zawodowa poprzez szkolenia? realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. 27 KB
Uchwała Nr XXIV/162/2009 w sprawie: przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy w Klwowie na 2009 rok. 51 KB
Uchwała Nr XXIV/161/2009 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2009 r. 37 KB
Uchwała Nr XXIV/160/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie budynku po byłym sklepie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Brzeski 22 KB
Uchwała Nr XXVII/179/2009 w sprawie:nadania nazwy ulicy w miejscowości Klwów. 26 KB
Uchwała Nr XXVII/180/2009 w sprawie:zmian w budżecie Gminy na 2009 r. 34 KB
Uchwała Nr XXVII/181/2009 w sprawie:zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie deficytu powstałego w związku z realizacja zadań inwestycyjnych planowanych w 2009 r. 28 KB
Uchwała Nr XXVII/182/2009 w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie deficytu powstałego w związku z realizacja zadań inwestycyjnych planowanych w 2009 r. 26 KB
Uchwała Nr XXVII/182/2009 w sprawie:zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie deficytu powstałego w związku z realizacja zadań inwestycyjnych planowanych w 2009 r. 28 KB
Uchwała Nr XXVII/184/2009 w sprawie: zabezpieczenia przyznanych środków FRKF w formie ?weksla in blanco?: 48 KB
Uchwała Nr XXVII/185/2009 w sprawie: zabezpieczenia przyznanych środków FRKF w formie weksla in blanco 48 KB
Uchwała Nr XXVII/186/2009 w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy. 27 KB
Uchwała Nr XXVIII/187/2009 w sprawie: intencji przystąpienia Gminy Klwów do Związku Międzygminnego. 54 KB
Uchwała Nr XXVIII/188/2009 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2009 r. MB
Uchwała Nr XXVIII/189/2009 w sprawie: zasad nabycia,zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. 46 KB
Uchwała Nr XXVIII/190/2009 w sprawie: przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Klwów na lata 2007 - 2015. 29 KB
Uchwała Nr XXVIII/191/2009 w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy. 30 KB
Uchwała Nr XXVIII/192/2009 w sprawie: zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy. 30 KB
Uchwała Nr XIX/193/2009 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2009 r. MB
Uchwała Nr XIX/194/2009 w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 85 KB
Uchwała Nr XIX/195/2009 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2009 r. 682 KB
Uchwała Nr XIX/196/2009 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2009 r. MB
Uchwała Nr XIX/197/2009 w sprawie: wydzierżawienia działek gruntu połozonych w miejscowości Klwów stanowiących własnść gminy Klwów na okres 10 lat. 185 KB
Uchwała Nr XX/198/2009 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2009 r. 38 KB
Uchwała Nr XXX/199/2009 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2009 r. 36 KB
Uchwała Nr XXX/200/2009 w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie deficytu powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych planowanych na 2009 r. 401 KB
Uchwała Nr XXXI/201/2009 w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w bud?ecie Gminy Klwów z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rozwój komunikacji elektronicznej dla mieszkańców Powiatu Przysuskiego 27 KB
Uchwała Nr XXXI/202/2009 w sprawie: zasad nabycia,zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. 91 KB
Uchwała Nr XXXI/203/2009 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2009 r. MB
Uchwała Nr XXXI/204/2009 w sprawie: ustalenia dodatku za wysługę lat dla Wójta Gminy Klwów. 24 KB
Uchwała Nr XXXI/205/2009 w sprawie: nagrody jubileuszowej dla Wójta Gminy Klwów. 23 KB
Uchwała Nr XXXII/206/2009 w sprawie: uchwalenia Programu ochrony środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Klwów na lata 2009-2012 perspektywą do roku 2016 207 KB
Uchwała Nr XXXII/207/2009 w sprawie:obniżenia ceny sprzedaży drewna do wymiaru podatku leśnego na 2010 rok. 284 KB
Uchwała Nr XXXII/208/2009 w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok 802 KB
Uchwała Nr XXXII/209/2009 w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 r. 626 KB
Uchwała Nr XXXII/210/2009 w sprawie: przycięcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Klwów. 193 KB
Uchwała Nr XXXII/211/2009 w sprawie: utworzenia Związku Międzygminnego. 159 KB
Uchwała Nr XXXII/2112/2009 w sprawie: przyjęcia Statutu Komunalnego Związku Gmin Regionu Radomskiego. 165 KB
Uchwała Nr XXXII/213/2009 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Klwów do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności zmierzających do utworzenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 201 KB
Uchwała Nr XXXII/214/2009 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/146/2009 Rady Gminy Klwów z dnia 17 grudnia 2008 r. 233 KB
Uchwała Nr XXXII/215/2009 w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy. 222 KB
Uchwała Nr XXXII/216/2009 w sprawie: przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Sady Kolonia na lata 2007 - 2015. 192 KB
Uchwała Nr XXXII/217/2009 w sprawie: przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Klwów na lata 2007- 2015. 192 KB
Uchwała Nr XXXII/218/2009 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2009 r. 186 KB
Uchwała Nr XXXIII/219/2009 w sprawie: zmiany w uchwale Nr XXXII/208/2009 Rady Gminy Klwów z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok. 295 KB
Uchwała Nr XXXIII/220/2009 w sprawie: zmiany w uchwale Nr XXXII/209/2009 Rady Gminy Klwów z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok. 369 KB
Uchwała Nr XXXIII/221/2009 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2009 r . 343 KB
Uchwała Nr XXXIII/222/2009 uchwała budżetowa na rok 2010. 720 KB