główna zawartość
artykuł nr 1

Załączniki:
Uchwała Nr 98/XII/2004 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005 MB
Uchwała Nr 97/XII/2004 w sprawie zmian w statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klwowie 81 KB
Uchwała Nr 96/XII/2004 w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Klwów MB
Uchwała Nr XII/95/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok 504 KB
Uchwała Nr XI/94/2004 w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla jednostek organizacyjnych gminy. 25 KB
Uchwała Nr XI/93/2004 w sprawie: wprowadzenia kwot subwencji i dotacji celowych oraz zmian w wydatkach budżetu gminy na 2004 rok. 75 KB
Uchwała Nr XI/92/2004 w sprawie: uchwalenia ponadplanowych dochodów oraz zmian w wydatkach budżetu gminy na 2004 rok. 43 KB
Uchwała Nr XI/91/2004 w sprawie: zmian Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie. 24 KB
Uchwała Nr XI/90/2004 w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Klwów. 40 KB
Uchwała Nr XI/89/2004 w sprawie: uchwalenia Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej dla Gminy Klwów. 51 KB
Uchwała Nr XI/88/2004 w sprawie rocznego programu współpracy gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 51 KB
Uchwała Nr XI/87/2004 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 54 KB
Uchwała Nr XI/86/2004 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klwowie. 23 KB
Uchwała Nr XI/85/2004 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok. 92 KB
Uchwała Nr XI/84/2004 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 r. 39 KB
Uchwała Nr XI/83/2004 w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do wymiaru podatku leśnego na 2005 rok. 23 KB
Uchwała Nr XI/82/2004 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2005 rok. 22 KB
Uchwała Nr X/81/2004 w sprawie uchwalania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie 35 KB
Uchwała Nr X/80/2004 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad świadczenia pomocy społecznej 61 KB
Uchwała Nr X/79/2004 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 r. 322 KB
Uchwała Nr X/78/2004 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 r. 366 KB
Uchwała Nr X/77/2004 w sprawie sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy 24 KB
Uchwała Nr X/76/2004 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na modernizację drogi gminnej Klwów – Głuszyna. 26 KB
Uchwała Nr X/75/2004 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na remont dróg gminnych 24 KB
Uchwala Nr X/74/2004 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na budowę sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Borowa Wola-Ligęzów 45 KB
Uchwała Nr X/73/2004 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na rekultywację wysypiska odpadów komunalnych w Klwowie 45 KB
Uchwała Nr IX/72/2004 w sprawie podjęcia decyzji w sprawie propozycji utworzenia Parku Krajobrazowego "Dolna Pilica" 31 KB
Uchwała Nr IX/71/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok 75 KB
Uchwała Nr IX/70/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok 611 KB
Uchwała Nr IX/69/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004 377 KB
Uchwała Nr IX/68/2004 w sprawie sprzedaży działki gminnej 23 KB
Uchwała Nr IX/67/2004 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli 24 KB
Uchwała Nr IX/66/2004 w sprawie zmian w Statucie Gminy Klwów 174 KB
Uchwała Nr IX/65/2004 w sprawie zmian w podziale gminy Klwów na obwody głosowania 68 KB
Uchwała Nr IX/64/2004 w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Klwów 68 KB
Uchwała Nr IX/63/2004 w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy 58 KB
Uchwała Nr IX/62/2004 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy 379 KB
Uchwała Nr VIII/61/2004 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 305 KB
Uchwała Nr VIII/60/2004 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy 22 KB
Uchwała Nr VIII/59/2004 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy 22 KB
Uchwała Nr VIII/58/2004 w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowych 22 KB
Uchwała Nr VIII/57/2004 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli 25 KB
Uchwała Nr VIII/56/2004 w sprawie udzielenia kierownikowi GOPS upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych 22 KB
Uchwała Nr VIII/55/2004 w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawek podatku od środków transpotrowych 82 KB
Uchwała Nr VIII/54/2004 w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 39 KB
Uchwała Nr VIII/53/2004 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie 47 KB