główna zawartość
artykuł nr 1

Załączniki:
Zarządzenie Nr 1 w sprawie rozkładu i wymiaru czasu pracy oraz ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2004, pracowników Urzędu Gminy w Klwowie. 22 KB
Zarządzenie Nr 2 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i sukcesywną dostawę artykułów biurowych na rok 2004 dla Urzędu Gminy w Klwowie” 24 KB
Zarządzenie Nr 3 w sprawiepowołania komisji ds. zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z referendum unijnego 26 KB
Zarządzenie Nr 4 w sprawie uchwalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 r. 180 KB
Zarządzenie Nr 5 w sprawie powołania Pani Grażyny Drabikowskiej w skad Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 21 KB
Zarządzenie Nr 6 w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargów na sprzedaż działek gminnych. 23 KB
Zarządzenie Nr 7 w sprawie powołania Zespołu Powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. 24 KB
Zarządzenie Nr 8 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Klwowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej -Zespół Radom w sprawie realizacji budżetu gminy za rok 2003 22 KB
Zarządzenie Nr 9 w sprawie zmiany w budżecie gminy w 2004 r. 23 KB
Zarządzenie Nr 10 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Klwów 30 KB
Zarządzenie Nr 11 w sprawie powołania Komisji Przetargowej... 24 KB
Zarządzenie Nr 12 w sprawie zmian w budżecie gminny na 2004 r. 704 KB
Zarządzenie Nr 13 w sprawie powołania Komisji Przetargowej... 25 KB
Zarządzenia Nr 14 w sprawie powołania Komisji Przetrgowej... 28 KB
Zarządzenie Nr 15 w sprawie powołania Komisji Przetrgowej... 25 KB
Zarządzenie Nr 16 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2004 r. 436 KB
Zarządzenie Nr 17 w sprawie powołania komisji przetargowej ... 25 KB
Zarządzenie Nr 18 w sprawie powołania komisji przetargowej... 25 KB
Zarządzenie Nr 19 w sprawie powołania komisji przetargowej... 25 KB
Zarządzenie Nr 20 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2004 r. 112 KB
Zarządzenie Nr 21 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 306 KB
Zarządzenie Nr 22 w sprawie zwołania Wiejskiego Zebrania Wyborczego w sołectwie Kłudno w celu odwołania sołtysa i przeprowadzenia wyborów sołtysa. 27 KB
Zarządzenie Nr 23 w sprawie powołania komisji w celu odbioru zadania pn. Dostawa kruszywa... 25 KB
Zarządzenie Nr 24 w sprawie powołania komisji w celu odbioru zadania pn. Wykonanie remontu chodników... 25 KB
Zarządzenie Nr 25 w sprawie powołania komisji przetargowej... 24 KB
Zarządzenie Nr 26 w sprawie zmiany w budżecie gminy w 2004 roku 99 KB
Zarządzenie Nr 27 w sprawie powołania komisji przetargowej... 24 KB
Zarządzenie Nr 28 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej 28 KB
Zarządzenie Nr 29 w sprawie przeprowadzenia kontroli Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klwowie 28 KB
Zarządzenie Nr 30 w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Obsługi Szkół Samorządowych 29 KB
Zarządzenie Nr 31 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Klwów 28 KB
Zarządzenie Nr 32 w sprawie zmiany w budżecie gminy w 2004 r. 702 KB
Zarządzenie Nr 33 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru zadania 25 KB
Zarządzenie Nr 34 w sprawie powołania komisji przetargowej 25 KB
Zarządzenie Nr 35 w sprawie zmiany w budżecie gminy w 2004 r. 298 KB
Zarządzenie Nr 36 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Klwów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budżetu gminy na 2005 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. 27 KB
Zarządzenie Nr 37 w sprawie przeprowadzenia kontroli Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klwowie 28 KB
Zarządzenie Nr 38 w sprawie powołania komisji ds. zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Parlamentu Europejskiego 29 KB
Zarządzenie Nr 39 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2004 r. 206 KB
Zarządzenie Nr 40 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru zadania pn. Rekultywacja działki Nr 347 w Klwowie 28 KB
Zarządzenie Nr 41 w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych w Klwowie 165 KB
Zarządzenie Nr 42 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru zadania pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na trasie Borowa Wola-Ligęzów 29 KB
Zarządzenie Nr 43 w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargów na sprzedaż działek gminnych 28 KB
Zarzadzenie Nr 44 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 28 KB
Zarządzenie Nr 45 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie 41 KB
Zarządzenie Nr 46 w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu gminy w 2004 r. 453 KB