Samodzielne stanowiska

I. STANOWISKO PRACY DS. ORGANIZACYJNO ADMINISTRACYJNYCH

Do zadań stanowiska pracy ds. Organizacyjno Administracyjnych które bezpośrednio podlega Sekretarzowi Gminy należy w szczególności:

1) organizowanie obsługi organizacyjnej Wójtowi i Sekretarzowi,

2) prowadzenie kancelarii ogólnej Urzędu,

3) prowadzenie ogólnego rejestru pism przychodzących i podań,

4) przejmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem,

5) prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków,

6) obsługa sekretariatu Urzędu,

7) prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych i nadzór nad ich przechowywaniem,

8) prenumerata czasopism oraz zaopatrzenie w materiały kancelaryjne i biurowe w wydawnictwa fachowe i specjalistyczne,

9) prowadzenie książki kontroli Urzędu,

10) przygotowanie pomieszczeń i obsługa (w tym protokołowanie) spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta,

11) obsługa kancelaryjna i organizacyjno techniczna Rady Gminy i Wójta w tym:

a) organizowanie sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady, jej komisji i Wójta,

b) przygotowywanie materiałów na posiedzenia i sesje Rady i jej komisji,

c) przekazywanie korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych Radnych,

d) prowadzenie rejestru oraz publikacja uchwał Rady Gminy w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz tablicy Urzędu,

e) prowadzenie rejestru Zarządzeń Wójta i innych postanowień Rady i jej Komisji,

f) terminowe przesyłanie uchwał i Zarządzeń Wojewodzie i RIO,

g) protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań,

h) prowadzenie rejestru wniosków interpelacji i zapytań składanych przez radnych,

i) prowadzenie spraw osobowych radnych,

j) przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej Komisji,

k) udostępnianie zainteresowanym protokołów z sesji i komisji Rady,

12) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta lub Sekretarza Gminy,

Stanowisko pracy przy znakowaniu spraw używa symbolu „OA”

Sekretarka

Marta Osińska

tel. (048) 671-00-10

e-mail: sekretariat@klwow.pl

II. ASYSTENT WÓJTA GMINY

Do podstawowych zadań asystenta Wójta Gminy należy:

a) uczestnictwo w naradach i spotkaniach z udziałem Wójta Gminy – sporządzanie stosownej dokumentacji w tym zakresie;

b) analiza projektów umów zawieranych przez Gminę;

c) doradztwo w sprawach związanych z wykonywaniem obowiązków przez Wójta Gminy;

d) opracowywanie projektów pism i innych dokumentów;

e) współdziałanie z komórkami Urzędu Gminy i podległymi jednostkami w zakresie przekazywania informacji wynikających z organizowanych narad i spotkań;

Stanowisko pracy przy znakowaniu spraw używa symbolu „AS”.